Falunkért

Az Összefogás Pilisborosjenőért Egyesület Honlapja

Archivum

Dalostalálkozó
15.05.08

MEGHÍVÓ

Pilisborosjenôi Kevélyhegyi Dalkör szeretettel

meghívja Önt(Önöket)

2015. május 09. szombaton

megrendezésre kerülô

DALOS TALÁLKOZÓRA

Helyszín:

Reichel József M?velôdési Ház

A M?SOR KEZDETE: 14.30 óra

Borverseny
15.04.21

Borverseny

Mecseknádasd 2015. április 18.

 

Tisztelt Pilisborosjen?iek!

Legyünk büszkék falunk lakójára Gábeli Györgyre!

Mint köztudott, Gyuri hosszú évek óta foglalkozik sz?l? termesztéssel, borkészítéssel. Sok-sok borversenyen mérette meg borait. Rengeteg, fényesnél-fényesebb  érmet szerzett boraival. A Pilisborosjen?i Hírmondóban is (ha kaptunk hírt róla) többször közöltük már kiváló eredményeit.

Most a mecseknádasdi borversenyen indult. Sok pilisborosjen?i polgár és falunk alpolgármestere Heves László is elkísérte a hosszú útra. Nem mellesleg egy dalos találkozó néz?ivé is válhattak az este folyamán.

Örömmel tesszük közhírré, hogy Gábeli György hat ezüst és két bronz díjat hozott el Mecseknádasdról! Olyan híres, sztár borászatokkal versengve, mint a Wekler Családi Pincészet, Koch Borászat, Schieszl Borászat, Gere Tamás és Zsolt.

Ezüst díjak:

Irsai Olivér 2014

Szürkebarát 2014

Chardonay 2014

Merlot 2014

Pinot Noir 2013

Cuvée 2013

Bronz díjak:

Fehér Cuvée 2014

Zöldveltelini 2014

 

Gratulálunk Gyuri!

Windisch László

Kellemes Hsvti nnepeket Kvnunk!
15.04.04

Áldott, Békés, Szeretetteljes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

A Falunkért honlap szerkeszt?sége

Vigyzzunk gyermekeinkre!
15.03.30

Meglep?

(de nem mulatságos!)

 

Helyszín: Pilisborosjen?, F? út Híd utca torkolat.

Autó a Híd utcából kanyarodna a F? útra Üröm felé. A vezet? meglep?dik, mert biciklis gyermek  (!!!!!) közleked?nek kell els?bbséget adnia, akik balról érkeznek a torkolathoz, s haladnak tovább a dombról lefelé. A gyermekek szemlátomást nehezen uralják a szerkezetet. A kisebbik tán négy-öt, a nagyobbik  8-10 éves lehetet.

A meglep?dött járm?vezet? óvatosan - hátha jönnek még gyerekek és kísér?ik- kikanyarodott a F? útra és követve-vigyázva a gyermekekre, haladt utánuk. Szemb?l szerencsére "csak" a menetrendszer?en közleked? Volán busz állt ki éppen a József Atilla utcához közel lév? megállóból. Vezet?je azonnal megállt és elképedve szemlélte a nem mindennap látható eseményt.

A kisebb gyermek többször kacsázott át az út egyik oldaláról a másikra, míg végül az út baloldalára, a járdára keveredett. Végül a Tünde presszónál állt meg, nagyobb testvére (?) egyre fáradtabban tekert utána (hála Istennek) a járdán.

Az autós jóindulatúan figyelmeztette e gyermekeket, hogy nagyon VESZÉLYES és SZABÁLYTALAN, amit tettek, majd még a visszapillantó tükörb?l vetett egy pillantást a megszeppent gyermekekre és elhajtott. Aztán azon elmélkedett, hogy miért kell neki ilyen dolgokba beavatkoznia? Felrémlett benne egy hasonló eset emlékképe: pár éve, amikor egy lejt?s pilisborosjen?i utcára kanyarodott be óvatosan, s a következ? pillanatban csak úgy tódultak lefelé a lejt?n vele szemben  a gördeszkás gyerekek (persze kísér? nélkül). Nagy szerencse volt, hogy nem gurultak be az autója alá! Feln?tt, többgyermekes apukaként, a legszeretetteljesebb hangnemben hívta fel e gyermekek figyelmét, a veszélyre. Aztán a helyi "okos" weboldalon még ? kapta meg a magáét a szül?kt?l (?), hogy minek szól bele mások dolgába....

A tanulság levonását és a KRESZ tanulmányozását Önökre bízom!

Csak annyit: 12 évnél fiatalabb gyermek f? úton nem kerékpározhat! F?leg nem KÍSÉR? NÉLKÜL!

 

Szemtanú

ORVOSI GYELETI INFORMCI
15.03.29


Az ügyeleti szolgálat hétköznapokon 17.00 órától indul és másnap 07.00 óráig tart. A hétvégi ügyelet pénteken 17.00 órától hétf? reggel 07.00 óráig, ünnepnapokon értelemszer?en a megel?z? utolsó hétköznap 17.00 órájától az ünnepnap másnapjának  07.00 órájáig tart.

A pomázi orvosi rendel? Pomáz f?útján, a polgármesteri hivatal mellett található, címe: Kossuth Lajos utca 21. Telefonszáma: 06 26 326-211. Ha ajtaját zárva találják, kérjük csengessenek.

Dr. Telegdi András elérhet? nappal, rendelési id?ben a 06 26 526-228-as telefonszámon. Összefoglalva a szükséges tudnivalókat:

Ügyeleti szolgálat:
Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.

Ügyeleti id?:
hétköznapokon: 17.00 órától másnap 07.00 óráig
munkaszüneti napokon: 07.00 órától másnap 07.00 óráig

Hívószám:
+36 30-99-29-257
Orvosi rendel?:
Pomáz, Kossuth Lajos utca 21. Telefon: 06 26/326-211

Beszmol
15.03.28

 

 

Beszámoló

 

Pilisborosjen? Község Önkormányzat képvisel?-testületének

2015. március 26-án tartandó ülésér?l

 

Az ülés helyszíne: 2097 Pilisborosjen?, F? út 16. (Polgármesteri Iroda)

Az ülés id?pontja: 2015. március 26. (csütörtök) 17.00 óra

 

 

 

 

1.      Tájékoztató határozatok végrehajtásáról

 

A testület a határozatok végrehajtásának beszámolóját elfogadta.

 

2.      Javaslat a 2014. évi költségvetés módosítására

El?terjeszt?: Küller János polgármester

 

A testület rövid vita után a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

 

3.      Díszpolgári címr?l és Pilisborosjen?ért emlékéremr?l szóló rendelet módosítása

El?terjeszt?: Bereczkiné Szendrey Éva képvisel?

 

Az el?terjeszt? javaslatát a Humán bizottság kiegészítette, de az alábbiak szerint fogadta el azt a testület:

A testület törölte a háromévenkénti Díszpolgári Cím átadási korlátozást. Ezentúl, arra érdemes személy esetén akár évente is átadható a díj.

A javaslattal ellentétben a testület nem vonta vissza a Pilisborosjen?ért Emlékérem odaítélésének lehet?ségét. Nem fogadta el a Díszoklevél alapítását.

Így tehát továbbra is két cím, a Pilisborosjen? Díszpolgára és a Pilisborosjen?ért Emlékérem adományozható. A testület döntött arról is, hogy a díszpolgári címhez is járjon valamilyen érem. Ennek formájáról kés?bb döntenek.

A szavazás eredménye: egyhangú

 

4.      Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú M?vészeti Iskola tevékenységéhez kapcsolódó döntések:

·         Iskola 2014. évi munkájáról szóló beszámoló,

·         az iskola m?ködtetés átadási lehet?ségének vizsgálata,

·         épület karbantartás

El?terjeszt?: Küller János polgármester

 

A beszámolót  a testület egyhangúlag elfogadta. Támogatták a képvisel?k a Klikkel való szorosabb együttm?ködést az iskola további fejlesztésével kapcsolatosan.

 

5.      Pilisborosjen?i Mesevölgy Óvoda alapdokumentumainak módosítása

·         SZMSZ

·         Házirend

·         Pedagógiai Program

·         státusz módosítás

El?terjeszt?: Küller János polgármester

 

 

Nem tárgyalta a testület.

 

6.      Beszámoló az Egészségház és a véd?n?k 2014. évi munkájáról

El?terjeszt?: Küller János polgármester

 

Nem tárgyalta a testület.

 

 

7.      Beszámoló a Magyar Közút Zrt. által a településen végzett 2014. évi munkájáról

El?terjeszt?: Küller János polgármester

 

Nem lett elfogadva!

 

8.      Tájékoztató vízi közm?vek állami tulajdonba adásának lehet?ségér?l DMRV Zrt. tájékoztatása alapján

El?terjeszt?: Küller János polgármester

 

Nem lesz átadva az államnak! Egyhangúlag elfogadva!

 

9.      Járási ügysegéd helyiségbérletér?l szóló szerz?dés jóváhagyása

El?terjeszt?: Küller János polgármester

 

Egyhangúlag elfogadva!

 

10.  Tájékoztató a 2014. évi bels? ellen?rzések tapasztalatairól és a bels? kontrollrendszer m?ködésér?l

El?terjeszt?: Heged?sné dr. Hovánszki Tímea jegyz?  

 

Egy ellenszavazattal elfogadva.  

          

11.  Pilisborosjen? Község települési közm?fejlesztési beruházásainak el?készítése

·         belterületbe vonások

·         HÉSZ hatály módosítás

·         HÉSZ módosítás eljárásának elindítása

El?terjeszt?: Küller János polgármester

 

Egyhangúlag elfogadva.

 

12.  Falugondnok Nonprofit Kft. cégformájának módosítása, apporttal rendelkezés, valamint

kisplatós teherautó üzemben tartói engedélyének vállalása

El?terjeszt?: Küller János polgármester

 

A Kft m?ködése évek óta szünetel. Valamit tenni kell a cég megszüntetése érdekében.  Úgy döntöttek, hogy megszüntetik a Kft nonprofit besorolását. A bevitt apportot így vissza lehet venni az önkormányzat rendelkezésébe. Az el?terjesztés mindhárom határozati javaslatát elfogadták a képvisel?k.

 

13.  Szennyvízátemel? b?vítés problémái

El?terjeszt?: Küller János polgármester

Sajnos a most lezárult pályázatba sem fér bele Pilisborosjen?.... Ígérik, hogy majd a következ?be.

A polgármester javaslatára elindul egy el?zetes munka a pályázat elkészítésére.

A képvisel?k kiválasztották a céget, mely a pályázatot készíti és azt is, mely a tervezést végzi.

 

14. Napirendre vett téma:

Green Garden szerz?dés ellehetetlenülése.

 

Fenti cég annak ellenére sem teljesíti az önkormányzattal fennálló szerz?dését, hogy az önkormányzat bizonyos plusz építési jogokat adott a területen zajló fejlesztéshez.

Amennyiben a cég nem változtatja meg álláspontját az önkormányzat jogi úton szerez a szerz?désnek érvényt.

Err?l a képvisel?k egyhangú szavazással döntöttek.

 

Pilisborosjen?, 2015. március 28..

Windisch ílászló

 

 

 

 

 

 

 

 

Humn bizottsgi ls
15.03.25

Humán bizottsági ülés

 

Tegnap, 2015. március 24-én délel?tt tartotta soron következ? ülését Pilisborosjen? Önkormányzatának Humán Bizottsága.

 

 TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK

 

 

 

 1. A pilisborosjen?i iskolával kapcsolatos kérdések megvitatása.

(beszámoló, penészmentesítés, m?ködtetés esetleges átadása, hitelfelvételi szándék a felújításra)

El?terjeszt?: Peltzer Ferenc bizottsági elnök

 1. Értéktárral kapcsolatos javaslat tétel.

El?terjeszt?: Bereczkiné Szendrey Éva képvisel?

 1. Díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos rendeletmódosítás.

El?terjeszt?: Bereczkiné Szendrey Éva képvisel?

 1. Ürömi ÖNO beszámoló

El?terjeszt?: Bereczkiné Szendrey Éva képvisel?

 1. Véd?n?i beszámoló

El?terjeszt?: Bereczkiné Szendrey Éva képvisel?

 1. Baba-mama klub elhelyezésével kapcsolatos észrevételek.

El?terjeszt?: Peltzer Ferenc bizottsági elnök

 

Meghívott vendég: Dienes Dóra intézményvezet?

 

A negyedik és az ötödik napirendi pont tárgyalása - technikai okok miatt- elmaradt.

Plusz napirendi pontként a TE SZEDD mozgalom témája került tárgyalásra.

Napirenden kívül szó esett a Volán buszjárat anomáliáiról és a létrehozandó Pilisborosjen? Online újság készültségének pillanatnyi állásáról.

 

1. Iskola

Végül is egy állagállapot beszámolót adott el? az iskola igazgatója. Köztudott: az iskolában folyamatosan küzdenek a penészesedéssel (f?leg a h?szigetelés elkészülte óta), a WC-k b?zösségével, beázásokkal. A helysz?kösség is egyre feszít?bb. Ez utóbbi örömteli is lehet, mivel azt jelzi, hogy több gyermeket szeretnének ide beíratni a szül?k, másrészt probléma is elhelyezésüket megoldani, óráikat lebonyolítani. Az önkormányzat felmérte a helyzetet. Intézkednek a hibák miel?bbi kijavítása érdekében. A penész eltávolítását saját er?b?l oldja meg az önkormányzat. A teljes érték?, végleges  megoldást is keresik. A bizottság kérte az igazgatóasszonytól, hogy az állagmegóvásról fokozottan gondoskodjanak.

Szó esett még az államnak történ?  fenntartás átadásról is. Ez után a község semmilyen ráhatást nem tudna kifejteni iskola ügyben. A bizottság úgy döntött, hogy nem javasolja a testületnek az iskola fenntartásának állami kézbe adását.

 

2. Értéktár

 

A bizottság javasolja az Értéktárba felvételre a Kálvária dombot s az azon elhelyezked? stációkat, a hármas keresztet, valamint a falu területén található többi keresztet.

Felvet?dött, hogy a továbbiakban a falu régi kútjait is vegyék fel az Értéktárba.

A bizottság szívesen fogadja a lakosság, nem csak m?szaki, természeti, hanem kézzel nem fogható Értéktárba ill? javaslatait is.

 

3. Díszpolgári cím

 

A bizottság tárgyalta a Pilisborosjen? Díszpolgára cím adományozásával kapcsolatos módosító javaslatot. Végül is azt javasolja a testületnek, hogy a kb.  három éve hozott három évenkénti kiosztási korlátot törölje le a testület. Arra érdemes polgár esetén ismét  bármikor kiosztható lesz a cím.

Továbbá a bizottság javasolja a testületnek, hogy a Pilisborosjen?ért Emlékérem helyett egy, a testület által különféle címeken adható Díszoklevelet alapítson. Ezt a címet a helyi kultúráért, a falu felemelkedéséért, a környezetvédelemért, stb., végzett tevékenységekért lehetne odaítélni. Így a mindenkori testületek szabadabban ítélhetnék meg a polgárok által javasolt személyek részére az odaítélhet? címeket.

 

4.

A Baba-mama klub elhelyezésének kérdése is napirendre került. Az iskola közel hatvan tanulója gyógytornai óráinak megoldása halaszthatatlan. Nincs más lehet?ség, mint az Iskola u. 2-ben, a Római Katolikus Egyháztól bérelt ingatlanban megoldani a gyerekek ez irányú foglalkozását. Ez teszi szükségessé a klub épületen belüli áthelyezését. Úgy t?nik, hogy kisebb súrlódásokkal, de sikerül megoldani a problémát.

 

TE SZEDD

A bizottság javasolja a testületnek, hogy az idén is csatlakozzunk a Te Szedd mozgalomhoz. Mint ismeretes minden évben kapunk zsákokat, gumikeszty?ket falunk megtisztításához, melyre nem lenne szükség, ha nem szemetelnének egyesek....

Az idén május 15-én lesz az akció.

Az alábbi linken elérhet? az OHÜ weboldala:

http://szelektalok.hu/esemenynaptar/

 

Napirenden kívül:

1.

Panaszok érkeztek, hogy Volán busz nem a csuklós buszokat közlekedteti, hanem a rövidebb, nem el?városi vonalakra alkalmasakat. T?rhetetlen a zsúfoltság, mert a járatokat nem s?rítették. A fel és leszállás az üléssorok közötti sz?k hely miatt nehézkes. Az önkormányzat felveszi a kapcsolatot a Volánnal a helyzet megoldása érdekében. Ha ez kevésnek bizonyulna, felkérjük a még jobban érintett Ürömöt, hogy csatlakozzon reklamációnkhoz.

 

2.

A bizottság tájékoztatót hallgatott meg arról, hogyan áll az online Hírmondó ügye. Eszerint a kiválasztott alkotó céggel a szerz?dés megköttetet. Hamarosan indul a munka. Egy hónapon belül lesz a nyers változat bemutatása és erre egy hónap múlva a teljes készség.

 

Az elnök a témák megtárgyalásának befejezése után az ülést bezárta.

 

Pilisborosjen?, 2015-03-25

 

 

Windisch László

 

 

Kzmeghallgats
15.03.25

2015. április 24-én, pénteken 17 órakor Pilisborosjen? Önkormányzatának Képvisel?-testülete Közmeghallgatást tart!

Helye: Pilisborosjen?, M?vel?dési Ház

Minden érdekl?d? pilisborosjen?i polgárt szeretettel várnak.

T?zolt Hrek
15.03.25

T?zoltó Hírek

 

2015. március 24-én az önálló beavatkozást vállaló négy önkéntes t?zoltó egyesület min?sít? gyakorlatot hajtott végre 
 

Hétvégén került sor a tavaly áprilisban önálló beavatkozást vállaló négy önkéntes t?zoltó egyesület min?sít? gyakorlatára. 2014-ben a pilisborosjen?i, a pilisszentiváni, a pilisvörösvári és a solymári egyesületek az országban els?ként kezdhették meg az önálló beavatkozó munkájukat. Új id?szak köszöntött be az életükbe, hiszen tavaly áprilistól nagyobb elvárások mentén és ez által nagyobb felel?sséggel végezhették a munkájukat.

A Pilisvörösváron egy logisztikai központban tartott gyakorlat során a különböz? tervekben foglaltak alapján a rajok együttm?ködésének begyakoroltatása, valamint az elsajátított elméleti, szerelési ismeretek gyakorlati alkalmazása meghatározott taktikai feltételek, körülmények között valósult meg. Feltételezés szerint a logisztikai központban található önálló t?zszakaszt alkotó raktárrészében rakodás céljából tartózkodó kamion gépes részében, illetve rakományában t?z keletkezett. A t?z átterjedt a raktár belsejében lév? árura, illetve az áruval telerakott pótkocsiszekrényre. A t?zoltórajok a gyakorlatot az igazgatóságunk szakmai felügyelete mellett fegyelmezetten, szakmailag kiválóan végrehajtották, sikeresen teljesítették.

Az önálló beavatkozás lehet?ségének biztosítása több szempontból is fontos. Egyrészt a lehet? legközelebb kerül a ment? t?zvédelem az állampolgárokhoz, ami különösen a fehér foltokon lév? települések életében meghatározó, hiszen a káresethez a korábbinál gyorsabban kiérkez? segítségnek köszönhet?en a károk minimalizálhatók. Az, hogy az önkéntes t?zoltó egyesületek nagyobb súlyt kaptak, közösségépít? er?t is jelentett, az önkéntességet élénkítette a településeken.

 

A t?zgyjtsrl
15.03.25

Részlet az idevonatkozó önkormányzati rendeletb?l

16/2012 (VI. 6.)

31/A.§ Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki

a)     nyílt téren és bármilyen berendezésben veszélyesnek min?sül? hulladékot, vagy égetése során veszélyessé min?sül? anyagot éget (m?anyagok, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes gön­gyöleg, gyógyszermaradványok, szárazelem),

b)    a jegyz? engedélye nélkül a mez?gazdasági termelés során keletkez? növényi hulladékot, kerti hulladékot nyílt téren éget, nádast vagy tarlót éget,

c)    kerti hulladék égetést nem hétf?n vagy pénteken 6-22 óra között végzi,

d)   szeles és száraz id?ben hulladékot éget és tüzet gyújt,

Dszpolgrunkrl
15.03.25

Hatvan éve szentelték pappá Cornelius Mayer (Mayer Kornél) urat. Díszpolgárunknak jó egészséget, hosszú, örömteli életet  kívánunk!

 

B?vebben az alábbi linken tájékozódhatnak Mayer úr életútjáró:

http://de.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Petrus_Mayer

 

Ezen a linken pedig pilisborosjen?i díszpolgárrá avatásáról olvashatnak:

http://www.augustinus.de/bwo/dcms/sites/bistum/extern/zfa/wir/cmayer80/ehrenbuergerschaft/verleihung.html

 

 

Windisch László

Rvid hrek
15.02.21

 

Jó ütemben halad az új Óvoda építése. Várhatóan határid?re el fog készülni.

 

Új módszerrel javították ki a Postaközeli kátyúkat. Teljes szélességben, jó öt méter hosszan Viacolor burkolatra cserélték a Budai úti Postánál keletkezett kátyúkat. Azóta az autók lassítanak, mert fekv?rend?rnek nézik a m?tárgyat.  Köszönjük!  Érdemes lenne a F? úti fekv?rend?röket is ilyen megoldásra lecserélni.

 

Befejezte munkáját a fejlesztési területekkel kapcsolatos problémák rendezésre alakított LMB bizottság. Beszámolóját a testület tárgyalta, elfogadta. Túl sok el?rehaladás nem történt az ügyben. 

 

Gyszhr
15.01.05

Gyászhír

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Pilisborosjen? egykori önkormányzati képvisel?je Sidló Ferenc, életének 67. évében, hosszú betegség után, 2015. január  2-án elhunyt.

Temetésér?l kés?bb intézkednek.

 

Ferit egy falugy?lésen ismertem meg, valamikor 2004 környékén. Már akkor felt?nt agilitása, jó beszédkészsége, a közért való aggódás szólt minden szavából. Nem csoda, hogy a 2006-os önkormányzati választásokon Küller János képvisel?csoportjában képvisel?nek választották. A Szociális bizottság elnöke lett. Mindig a szívén viselte a falu esend?, támogatásra szoruló lakóinak sorsát. Az akkori gazdasági helyzetben is mindent megtett azért, hogy az Iskola, Óvoda m?ködése zavartalan legyen.  Az emberek szívesen vettek részt az ? általa szervezett Id?sek Napja rendezvényeken.

Az a megtiszteltetés ért, hogy Feri  képvisel?társa lehettem négy évig,  így közelebbr?l is megismerhettem. Sidló Feri mindig közvetlen ember volt. Sütött a barátság bel?le. Publikált a Hírmondóban, ha úgy gondolta, van közérdekl?désre számot tartó közlend?je. Híres volt jótékony szívér?l, igazságérzetér?l.  Lehetett vele vitázni. Mindig voltak érvei és el tudta fogadni, hogy másnak is lehet  igaza. Sohasem gondolta magát tévedhetetlennek.

Komoly anyagi támogatást nyújtott saját forrásból is a rászorulóknak. Alapító tagja volt a Jöv? Jen? Alapítványnak. Anyagilag és erkölcsileg is támogatta a játszótér megvalósítását.

Tavaly december 15-én láttam utoljára Ferit. Orvosnál jártam és ? is várt a sorára. Úgy , mint mindig, csendesen, megadóan. Akkor beszélgettünk még egy jót. Nem sejtettem, hogy utoljára.

Kedves Feri! Nyugodj Békében!

W.L.

Beszmol
14.11.28

 

Tisztelt Olvasók!

A választási kampányban szinte mindegyik polgármester és képvisel?jelölt zászlajára t?zte a tájékoztatás, a nyilvánosság (régebbi nevén: glasznoszty) kérdését. Bírálták az el?z? testületeket, hogy nem tettek meg mindent a lakók információval való ellátásáért. Arról kevesebb szó esett, hogy ez kétirányú kell, hogy legyen, magyarán: a lakóknak is lépéseket kellene tenniük a hírek megszerzéséért. Sajnos, falunk önkormányzati lapja a Pilisborosjen?i Hírmondó jelenleg nem rendelkezik olyan rugalmas és gyakori megjelenéssel, amellyel maradéktalanul meg lehetne felelni a kor követelményeinek a tájékoztatás területén. Ezt egy online kiadás létrehozása orvosolhatná csak, mely akár napi rendszerességgel is frissülhetne, már amennyiben van közölni való hír.

Ezen internetes újság létrehozásáig honlapunkon közlünk olyan írásokat, információkat, melyeket -reményeim szerint- kés?bb a Hírmondó online kiadásában olvashatnak majd.

Lássuk az els? írást!

Windisch László

a Hírmondó f?szerkeszt?je

 

 

Testületi ülés 2014-11-27

Beszámoló

 

Fenti napon, tegnap megtartotta els? rendes ülését Pilisborosjen? új képvisel? testülete.

A 18 órai kezdéshez közeledve lassanként megtelt a polgármesteri-jegyz?i iroda az képvisel?kkel, érdekl?d?kkel. Ül?hely sem jutott mindenkinek. A rendszeresen megjelen?kön kívül a meghívott vendégek is gyarapították a megjelentek számát.

 

Küller János polgármester megnyitotta az ülést, majd a képvisel?k elfogadták a napirendi pontokat.

 

Az els? percekben az iskola tankerületi igazgatója Tóthné Pataki Csilla kért szót. Mint mondta, azzal a szándékkal jött, hogy bemutatkozzon a képvisel?knek s egyben ? is bemutassa néhány szóban a KLIK-et (Klebersberg Kuno Intézményfenntartó Központ) a képvisel?knek és az új polgármesternek.

Elmondta: 2013. január elseje óta végzi a KLIK pilisborosjen?i iskola szakmai irányítását. Mivel az iskola épületek fenntartását  a 3000 f? feletti falvak megtarthatták, az itteni testület úgy döntött, hogy azt nem adja át a KLIK-nek, hanem saját kezelésben tartja.  (Így legalább erre lehet hatása a képvisel?-testületnek... a szerk)

A tankerületi igazgató asszony a továbbiakban említést tett a régóta húzódó tornaterem hiányról, de a megvalósulás id?pontjáról konkrétum nem hangzott el ebben a témában. Elmondta még, hogy 200 családot érint falunkban az iskola ügye. Tisztázandó a feladatkörök kérdése, lejáró szerz?dések vannak, és néhány dolog átkerül a KLIK-hez. Felszólalása végén felajánlotta segítségét, együttm?ködését a képvisel?k-testületnek, kérte, hogy ismerjék meg egymást.

 

Küller János vette át a szót és kifejtette, hogy a testület együtt kíván m?ködni a KLIK-kel. Továbbá igényt jelentett be néhány témában, például a tornaterem kérdésének gyors megoldására kérte az igazgató asszonyt.

 

Ezután a tanfelügyel? jelezte, hogy törvényi okok miatt módosítani kell az együttm?ködési megállapodást. Majd meger?sítette: az önkormányzat igényét a 16 óra utáni használatra tiszteletben tartják. Hét közben 16 óráig iskolaként m?ködik, ezután az önkormányzat hasznosíthatja továbbra is az ingatlant.

 

Küller úr az Aura témájában kifejtette, hogy forrás kell a felújításhoz, azután lehet csak arról beszélni, hogy milyen funkciót, milyen körzetre kihatóan kap az épület.

Szó volt a zeneiskolai feladatok kib?vítésér?l más m?vészeti ágak oktatásának bevezetésér?l. Tóthné Pataki Csilla elmondta, nincs akadálya a b?vítésnek, csak megfelel? számú jelentkez?re van szükség és májusig el kell dönteni, hogy milyen m?vészeti ágat kíván bevezetni az iskola. Javasolta, hogy az zeneiskolai díj csökkenthet? legyen a szociális szempontok figyelembevételével. Küller úr ígéretet tett, hogy a testület megvizsgálja ennek lehet?ségét.

 

 

Következett a Szabályozási Terv módosításának tárgyalása.

 

Farkas Zsolt f?építész elmondta, hogy ez év márciusában indult a változtatás. Ekkor döntött úgy az al?z? testület, hogy

- a Tücsök utcai beruházók kérésére (a kiszabályozott utak a terület jobb feloszthatóságának érdekében 8 méter szélesek lehessenek 12 méter helyett)

- a Buda Tégla kérésére a gazdasági övezet beépítési százalékának növelése ügyében

- a Kálvária domb és az "egri vár" szabályozási tervben történ? megjelenítés céljából

változtatási kérelemmel fordul az illetékes hatóságokhoz.

 

Folynak az egyeztetések. A szakhatóságok véleménye pozitív. Elfogadásra javasolta az el?terjesztést.

Néhány képvisel? a részletek iránt érdekl?dött. Majd Küller úr szóvá tette, hogy a Budai Tégla ügyében meg tárgyalni kell, hogy milyen ajánlata van a cégnek az építési százalék növelésért cserébe,

majd kérte az LMB ( Lazarét-Malomd?l?-Budai Tégla) adhoc bizottságot, hogy e témában is tárgyaljon a cég tulajdonosával.

Szóba került még, hogy a Tücsök utcaiak fizetik a rájuk jutó költségeket. Itt megtörtént a belterületbe-vonás. A földhivatali bejegyzés is megtörtént.  Az esetleges kés?bbi telekalakítás nem igényel új eljárást.

A képvisel?k egyhangú szavazással elfogadták az el?terjesztést.

 

Ezután Galisz Tamás kért szót a Tücsök utcai fejlesztési terület szószólójaként. Üdvözölte a képvisel?ket, a polgárestert.  Felajánlotta együttm?ködését, segítségét a másik, a kés?bbiekben fejlesztend? Tücsök utcai területtel kapcsolatban is.

 

A képvisel?testületi határozatok végrehajtásának elfogadása után a helyi adókról szóló rendelet tárgyalása következett.

 

Küller úr kifejtette: a múltban nagy vihart kavart a téma ( 2012 ?sze. Az akkori testület lemondása után a cs?d veszély elkerülésére építmény adó emelést hajtott végre az újonnan felálló önkormányzat. E körüli lakossági elégedetlenségre célzott a polgármester. a szerk.)

Felhívta a képvisel?k figyelmét, hogy a falu finanszírozásához szükség van a helyi adókra. Elmondta, hogy komoly változás nem lesz a rendeletben. Ami lesz az pozitív a lakosság dönt? többsége számára: - a jöv?ben az egy és két gyermekes családok is kapnak építményadó kedvezményt,

- a rendelet eltörli a 3000 nm-es telekméret felett fizetend? telekadót. Ezután, ha lakóépület áll a telken, mely után építményadót fizetnek, nem kell telekadót fizetni. (Az el?z? adórendelet alkotóinak eredeti szándéka is ez volt. Próbálták is módosítani, értelmeztetni a hivatallal. Ez csak részben sikerült. A szerk.)

- azok az üdül? tulajdonosok is örülhetnek, akik itt laknak. 50 % telekadó mentességet kapnak a jöv? évt?l.

 

A polgármester elmondta, hogy a fejlesztési területek tulajdonosainak minél hamarabb meg kell kötni a keret-megállapodást az önkormányzattal, mert részükre csak ezután lesz adható adómentesség.

 

Néhány képvisel? hangot adott a rendelettel kapcsolatos aggályainak:

- a saját építés? szilárdburkolatú utak miatt ne essenek el a lakók az adókedvezményt?l

- szerintük vannak bizonytalanságok a rendeletben (?)

- nem lesz kedvezmény a lazarétieknek?

- magas a telekadó mértéke

 

Volt, aki kifejtette: az építményadó korrekt, örül a családi kedvezmények kiterjesztésének. Felvet?dött, hogy az eddig adót nem fizet? fejlesztési területeket kommunális adó fizetésével vonják be az adózásba. Ezt a törvény nem engedi, ezért el kellett vetni ennek lehet?ségét.

Kisebb vita alakult ki egy konkrét fejlesztési terület adózásával kapcsolatosan. A jegyz? kifejtette: szerinte a szerz?dés nem engedi az adó kivetését. Ha egy bírósági döntéssel ez lehetséges lesz, azonnal adóköteles lesz a cég.

 

A polgármester elmondta: érti az aggodalmakat, de például a telekadónál nem vehet? figyelembe, ha valaki spekulációs, azaz üzleti céllal vett több telket. Aki nem itt él, de itt is igénybe veszi a szolgáltatásokat annak adó formájában fizetnie kell azokért. Máshol is így van az országban, itt miért legyen másképp.

 

Felvet?dött, hogy az építési tilalom alatt álló telkek ( M Null miatt) ne adózzanak. A jegyz? elmondta, hogy jelenleg sem kell adózniuk.

 

A testület négy f? igen, két tartózkodással és egy f? ellen szavazattal elfogadta a jöv? év január elsejét?l hatályos új adórendeletet.

 

Következett egy kényes téma, a pilisborosjen?i utcák számozásának törvényileg kötelez? rendbetétele.

 

Fehér Anna az önkormányzat el?adója elmondta: a törvény kötelezi az önkormányzatot arra, hogy a házszámok bizonyos rend alapján legyenek kiosztva a faluban. Sajnos a különböz? nyilvántartásokban eltér? adatok vannak ugyanazon ingatlan vonatkozásába. Ezt rendbe kell tenni.

 

Küller úr kitért arra, hogy a téma súlya, a lakosságot terhel? volta miatt igen nagy. Nem véletlen, hogy az el?z? testületek - amíg lehetett - halogatták a döntést.  

A jegyz? szerint nem folytatható tovább a halogatás. Meg fognak minket büntetni. Ezt el kell kerülni!

A képvisel?k és a polgármester is ezen a véleményen voltak, ugyanakkor megjegyezték, hogy minél hosszabb id?t kell adni ennek a témának, s ez a döntés szerint 2015. május 31. lett. Eddig kell a pilisborosjen?i utcák számozását úgy rendbe tenni, hogy a különböz? nyilvántartások, igazolványok mindegyikében egyezzen az utca házszáma. A helyi hivatal, amit lehet ingyenesen fog elvégezni.

Komolyabb kiadás csak a cégek számára a cégbírósági eljárások vonatkozásában lehetnek. Kérik a lakókat legyenek partnerek ez ügyben.

A képvisel?k egyhangúan megszavazták az el?terjesztést.

 

A továbbiakban megtárgyalták a képvisel?k:

- az iskolai körzethatárok megállapítását

- a 2015. évi költségvetési koncepciót

- az önkormányzati bérlakás árammér?jének átírási kérelmét

- a bels? ellen?ri pályázat kiírását

- a Pest Megyei Környezetvéd? programot. (Itt felvet?dött több védend? jellegzetes pilisborosjen?i képz?dmény, a Kálvária, a Patak, és a sz?l?k védelme is.

Küller úr egy biogáz és/vagy komposztáló  létesítmény megépítését is lehetségesnek tartotta. Az itt megtermelt energiával lehetne falunk intézményeit f?teni.)

 

A képvisel?k meghallgatták és tudomásul vették a jegyz? tájékoztatását a csatornarákötési hozzájárulással kapcsolatban.

 

Szó volt még a közszolgáltatói szerz?dés megújításáról, újrakötésér?l. ( Zöld Bicske) Erre is törvény kötelezi (állítólag teljesen feleslegesen. a szerk.) a partnereket.

 

A civil szervezetek támogatását is tárgyalta a testület. Felvet?dött: ne kelljen pályázni a forrásokra. Csak bonyolítja a helyzetet. (Többen a pályáztatás mellett kardoskodtak mondván, minden évben vannak olyan eseményei a szervezeteknek, amik más-más összeget igényelnek évente.) A jegyz? szerint nem kötelezi semmi az önkormányzatot erre. A juttatható összeg nagysága is körülbelül ugyan annyi minden évben. Azt lehet elosztani, ami van. Döntés született, hogy minél hamarabb adják le igényeiket (December 31.) a szervezetek. Az elfogadás határideje a költségvetés megalkotásának id?pontja lett.

 

A testület megtárgyalta egy régebben képvisel?i tisztet ellátó lakó ügyét, aki bírósághoz fordult, mivel felajánlott tiszteletdíjának hasznosulása nem úgy történt meg, ahogy kérte, kérték. ( Bécsi úti zebrák ügye.) A testület nem támogatta a peren kívüli megegyezést, mivel csak a bírósági döntés adhat alapot egy komoly összeg kifizetésére.

 

Egy zárt ülést igényl? téma megtárgyalása után a polgármester bezárta az ülést.

 

Pilisborosjen?, 2014-11-28

 

Windisch László

a Hírmondó f?szerkeszt?je

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V VGI AJNDK FALUNK LAKINAK!
14.11.27

Jöv? héten, december 3-án megkezdi m?ködését a már régóta zárva tartott pilisborosjen?i ABC!  Az üzlet közelében él?k már nagyon várták, hogy újra ide járhassanak bevásárolni. A z illetékesek szerint nagy választék lesz. T?ke húst is fognak árusítani.

A Hírmondó következ? ( remélhet?leg a decemberi) számában b?vebb információkat olvashatnak.

Windisch László

Bejrs
14.11.07

E hét hétf?jén, 2014. november 4-én Küller János polgármester és a képvisel?testület tagjai, küls?s bizottsági tagok bejáráson vettek részt az államtól most visszakapott Aura épületegyüttes területén. Az épület kezel?je kimerít? tájékoztatást adott a megjelenteknek az épület állapotáról, nagyságáról. A jelenlév?k közül többen részt vettek a tavasszal megtartott szemlén is. Megállapították, hogy az akkor becsült komoly összegbe (3-500 millió forint) kerülhet az épület bármilyen célra történ?  felújítása. Ennek az összegnek a pontos megállapítására szakért?t fognak felkérni. Egy biztos: állami segítség, pályázati forrás elnyerése nélkül nem képzelhet? el a felújítás. 

Alakul ls
14.10.25

Megalakult az új Képvisel?testület Pilisborosjen?n

2014  október 21-én, a négy év kihagyás után újra megválasztott polgármester Küller János vezetésével megalakult az új képvisel?testület. A polgármester, a képvisel?k és a küls?s bizottsági tagok is letették esküjüket.

 

Az el?z? nap estéjén történt teljes létszámú egyeztetésnek köszönhet?en kezdetben gördülékenyen indult az alakuló ülés. A megbeszéltek szerinti bizottsági elnöki és tagi feladatokat többségében vállalták a felkért képvisel?k, küls?s bizottsági tagok. Azonban a falunk jöv?jét nagyban meghatározható ad hoc bizottság ( a Lazarét, Malomd?l?, Budai Tégla fejlesztési területek  helyzetét tisztázandóan állította fel a testület ezen bizottságot) egyik tagja, Jakab Csaba úgy döntött, hogy mégsem akarja elvállalni ezt az el?z?leg általa elfogadott feladatot. Munkahelyi elfoglaltságra, leterheltségre, a feladat nagyságára hivatkozott. Megjegyezte, hogy nem érti úgymond, miért az "ellenzék" kapta ezt a nagy feladatot. Ahhoz képest, hogy az ?t képvisel?nek indító csoport választási szlogenje volt, hogy "Itt a munka ideje!"- meglep? volt visszakozása.  A közönség soraiból "be is szóltak" erre utalva. Végül is a testület elfogadta az eredeti javaslatot és ?t is a bizottság tagjának választotta. Kérdés, hogy mennyire fog részt venni a bizottság munkájában a képvisel? úr...

A többi bizottság összetételét is megszavazta a testület.

A kés?bbiek során az ilyenkor szokásos, a törvényi el?írásoknak megfelel? teend?k rendben lezajlottak.

 

WÉEL

 

 

 

 

Ksznjk!
14.10.13

Az el?zetes eredmények alapján a pilisborosjen?i választópolgárok a Falunkért Független Képvisel?jelölt Csoport  tagjai közül Küller Jánost  polgármesterré, Bereczkiné Szendrey Évát, Heves Lászlót, Varga István Csabát képvisel?vé választották. 

Eredményes munkát kívánunk!

A nap krdse
14.10.11

Hangsúlyozzuk: nem folytatunk negatív kampányt, kritikaként közöljük!:

Találjuk ki együtt: hogyan lehet valakit pozitívan bírálni? (A Megfejtéseket e-mail címünkre kérjük.)

 

A nap kérdése:

 

Miért ne rájuk szavazzon?

 

Azért, mert Lökkös Krisztina

·      Egyszer már bizalmat kapott, visszaélt vele

·      Két évig, 2012-es lemondásukig felel?tlenül gazdálkodtak (felélték a 180 milliós "örökül kapott" tartalékot)

·      Részt vett a 2012-es cs?d közeli helyzetet el?idézésében

·      Felel?s a Falugondnoki Kft-t megalapításáért (Felesleges és használhatatlan, MÉH-be való gépeket vásároltak, teljesítésigazolás nélkül fizettetek ki számlákat, túlzott dolgozói létszám volt, legalább 30 millió forint kiadás)

·      Elrontott Óvoda pályázat (feleslegesen nagy épületméret, kétszeres költség, rossz hely kiválasztás)

·      A Hírmondó újságot sokszoros áron adták ki (öndicsér? írások közpénzen, felesleges oldalszám, rendeletek tárháza, stb., több milliós felesleges kiadás)

·      Elt?nt a Honvédségt?l kapott eszközök egy része (rászorulók kaphatták volna)

·      A Bécsi úti rész teljes elhanyagolása (Csak az egyik képvisel?társának házához közeli útrész lett javítva. Legalább ennyi történt...)

·      Mester utca leburkolása körüli anomáliák. (Ebben az utcában lakik a polgármester jelölt asszony....)

·      A lemondásuk el?tti utolsó hónapok döntésképtelenségei, obstrukciói, veszekedései, egyéni ambíciók el?térbe helyezése, ezáltal a falu dolgainak háttérbe szorulása (Rengeteg fontos döntést az utódoknak kellett meghozni)

·      Gyenge választási program. Nincs anyagi fedezete.

·      Két éve lemondott mandátumáról

·      Ezután két évig egyáltalán nem vett részt a helyi közéletben

·      Választási gy?lésén hagyta, hogy az általa meghívott kormánypárti politikusok rossz információkat közöljenek a jelenlév?kkel (Szerintük 100 milliós állami forrást kaptunk az idén. Nem kaptunk!)

·      Pusztán azért, mert kormánypárti jelölt, (Az FIDESZ ürömi szervezete támogatja) nem fog többletforrást kapni Pilisborosjen?. A Kormány kijelentette: programokat fog támogatni nem pártkatonákat.

·      Megválasztása esetén fennáll falunk vagyonvesztésének veszélye

·      Látszólag adócsökkentést ígér, de valószín?leg adóemelésre készül, mert a telekadó mértékér?l nem nyilatkozik. ( Ha tudja, hogy nem csökkenthet? az adó, az a baj, ha nem tudja, akkor az!!)

Fenti kritikák sokasága nem véletlen! A polgármester jelölt a pilisborosjen?i képvisel? testület tagja volt 2010-2012 nyaráig, lemondásáig. Egy évig alpolgármester volt.  Akkor is Fidesz támogatással került be társaival együtt a falu vezetésébe. "Munkásságának" köszönhet?en van ennyi kritikai észrevételünk. Ezekb?l az meglátásokból sejthet?, hogy mire számíthatunk megválasztása esetén.

 

 

Azért, mert Gergely György

·      Saját bevallása szerint sem csinált semmit a falu érdekében az elmúlt húsz évben

·      A Falugondnok Kft vezet?je volt...

·      Semmilyen gyakorlata nincs az önkormányzati munkában

·      Aktuális falu gazdasági információkkal, adatokkal nem rendelkezik (Mib?l készült a program?)

·      Hiányos program, fedezet hiány

 

Azért, mert Tóth Zsuzsanna

·      Igazából sosem vett részt a helyi közéletben

·      Nem jártas az önkormányzati munkában

·      Rossz információkat használt fel kiadványaiban és választási gy?lésén annak ellenére, hogy az utóbbi fél évben (!) a Hivatalban dolgozott

·      Választási gy?lésén nem volt meggy?z?

·      Felel?tlen, végrehajthatatlan adócsökkentést ígér az építményadó körében, ugyanakkor az iparosok, vállalkozók adóemelését tervezi

 

Azért, mert Hunya Éva

·      Nem rendelkezik valós, végrehajtható programmal

·      Nem nyilatkozik a forrásokról sem

·      Nem tartott választási gy?lést

·      Képvisel?vé választása el?tt nem vett részt a helyi közéletben

 

Azért, mert Becske István

·      Még egy általa - és Gergely Györggyel (!)- indított kátyúzási és "útépítési" akciót sem tudott sikerre vinni

·      Bár sokszor volt jelen a testületi üléseken, mégsem tanult bel?lük

·      Nem tartott választási gy?lést

·      Felel?tlenül falunkra hozta a médiát adóügyben

·      A részvételével zajló adóellenes akció "eredményeként" nem kaphattak adókedvezményt az egy és kétgyermekes családok

·      Egész egyszer?en alkalmatlan a falu vezetésére

 

 

Ksznjk!
14.10.10

Köszönjük!

 

Tisztelt Választópolgárok!

Köszönjük, hogy választási gy?lésünkön megjelenésükkel megtiszteltek minket!

Köszönjük, hogy meghallgatták jelöltjeinket!

Köszönjük, hogy a számunkra is fontos kérdéseiket, észrevételeiket el?adták!

Bízunk benne, hogy válaszaink, kiegészítéseink kielégít?ek voltak.

Kérjük Önöket, hogy a vasárnapi önkormányzati választáson falunk, Pilisborosjen? jobbítására, fellendítésére készített programunk megvalósítást szavazataikkal is támogassák!

 

Köszönjük!

Falunkért Független Képvisel?jelölt Csoport

Kirly!
14.10.08

Tanmese

Király!

 

Balga, naiv dalnokként abban a hitben voltam a mai napig, hogy Ideszesz Király kiskirályjelöltjével a ló ugyanazon oldalán állunk, s jóban és pertuban is vagyunk.

Nos, stílusosan mondva, l?ttek ennek az illúziónak!

Hogy' is történt? A Véletlen úgy hozta, s erre eddig még nem volt példa, összefutottunk a Nagy Csatamez?n, a Vinzsellérek földjén, Porosben?n. Ideszesz Király kiskirályjelöltje éppen jelölti b?rtekercseit osztogatta a népnek. A barátságosnak induló találkozó végén  rá kellett döbbennem: nem csak az illúziónak l?ttek, mert Ideszesz Király kiskirályjelöltje egyszer csak éktelen haragra gerjedt irántam. Valószín?leg magamnak köszönhetem a düh fellobbanását, pedig nagyon igyekeztem a Kiskirálykeres? id?szakban közzétett regös énekeimben a lehet? legfinomabban, a legszebb hangon énekelni Róla és más kiskirály jelöltekr?l. Senki más nem vette zokon dalaimat. Legalábbis nem jelezték felém nemtetszésüket. (Bár az egyik kiskirály jelölt óvott attól, hogy dalba szedjem mondandóm.  Lehet, hogy igaza volt?) 

De vajon miképpen fogja a Királypárti Kiskirály jelölt elviselni az apródi testületben kialakuló kardcsörtetést, ha már az én ártatlan kis dalaim is elfújták a fáklyát nála. Mert csatazaj az valószín?leg lesz az új apródi testületben. Annál is inkább, mert vele együtt csak ötf?s az apródi gárdája. Ha együtt meg is választja ?ket a nép a hétf?s apródi testületbe, akkor is két f? biztosan más alomból, vagy egyéni apródindulóból fog bekerülni a testületbe.

 

Mi vezetett a harag napjáig? Lássuk:

A kiskirály és apródválasztás kezdetén elárasztották Porosben? várát a vetélked?k üzenetei. Gondoltam dalba öntöm észrevételeimet.

Regéim összefoglaló címe lett.: Ahogy én látom. Gondoltam, ebb?l kiolvasható, hogy nem hiszem azt, hogy én vagyok a Bölcsek Kövének hordozója. Ahogy jöttek az üzenetek, írtam egy újabb regös éneket. Saját kútfejemb?l öntöttem dalba mondandóm. Nem kémek által szereztem információkat. Igyekeztem nem fejhangon megénekelni a kiskirály és apródjelöltek ilyen-olyan, a kiskirály keres? id?szakban elkövetett baklövéseit. Szerettem volna bakugrásaikra felhívni a nép figyelmét. Rá kívántam venni a kiskirály jelölteket arra, hogy jobban járjanak utána a kincstár helyzetének. Felhívtam figyelmüket arra, hogy az alkímia nem alkalmas a kincstár feltöltésére.

 

A kiskirály és apródjelöltek íjjal bel?tt üzeneteivel sajnos félretájékoztatták Porosben? várának lakóit. Nem tör?dtek a dalaimban foglaltakkal. Ennek jele is volt: a nép beszélgetéseiben visszacsengtek a téves állítások.

 

A királypárti kiskirály jelölt, aki Packksi kiskirály al kiskirálya volt, rákenné uralkodásuk két évében általa és apródtársai által elkövetett hibákat utódaira. Ráadásul most kiskirályi címet kér a népt?l. Mint ösmert: a volt al kiskirály és akkori öt apródtársa a ciklus felénél útilaput húzott a saját lábára...  s jöttek a várrom-eltakarító apródok, akik megállították a porosben?i vár pusztulását. Mondd, Te kit választanál?

  

 

Mesém elején említett véletlen találkozónk alkalmával kaptam egy kis figyelmeztetést is: a királypárti kiskirály jelölt közölte, eljön Porosben?n tartandó apródválasztási gy?lésünkre és majd jól felteszi kérdéseit. Sajnos én az ? gy?lésén nem tudtam megjelenni, pedig nekem is lett volna mit kérdeznem T?le. Ugyanis olyan nagyon titkos volt a tanácskozás id?pontja, hogy, bármilyen furcsa: csak másnap  jutott el hozzám a híre. Valószín?leg csak Ideszesz Király alattvalóinak, szimpatizánsainak rendezték (én is Ideszesz Király szimpatizánsa  vagyok....). Sebaj! A Várunkért Porosben?ért Kiskirály és Apródjelöltek választási gy?lése nem titkos, és ha eljön a  királypárti Kiskirály jelölt, tán én is feltehetem neki az akkor elmaradt kérdéseket.... Már csak abban kell bíznom, hogy meg is válaszolja azokat.

Az mindenesetre nagyon érdekelne, hogy a most, a Kiskirályjelölt által kézbesített utolsó (?) b?rtekercsben szerepl? Kiskirály választási programot megválasztása esetén mivel kívánja finanszírozni? Alkímiával?

 

 

A mai napig úgy hittem, hogy a ló ugyanazon oldalán vagyunk Ideszesz Király kiskirályjelöltjével, de most kiderült, ha felpattanunk a lóra, mindketten másik irányban üljük meg azt. Szerintem én ülök menetirányban!

 

Egy múlt heti várbeli gyülekezeten elhangzott: sosem volt még ilyen békés kampány Porosben?n! Én is így látom!

 

Mindenkinek további békés kampányt és megválasztás esetén eredményes, a Porosben? javát szolgáló munkát kívánok!

 

 

Windisch László

dalnok

 

Utóirat:

Ezennel megkövetek minden Kiskirályt, s azoknak apródjait, akiket akaratlanul megbántottam regös dalaimmal! Nem ez volt a szándékom!

 

Tanirat

Ahogy én látom

 

(Befejez? rész)

 

 

Gyarló emberként abban a hitben voltam a mai napig, hogy a kormánypárt által támogatott polgármesterjelölttel egy politikai oldalon állunk és jóban is vagyunk, ráadásul: tegez?dünk.

Nos, ennek az illúziónak vége! Véletlen személyes találkozásunk alkalmával rádöbbentem: nem így van. Talán az egy politikai oldal kitétel még áll.

 

Valószín?leg magamnak köszönhetem a harag fellobbanását a polgármester jelöltben, pedig a választási kampány id?szakban közzétett írásaimban igyekeztem a lehet? legfinomabban, legbarátiabban fogalmazni. Más jelöltek nem vették zokon a kritikát. Legalábbis nem jelezték felém nemtetszésüket. (Bár az egyik polgármester jelölt óvott attól, hogy folytassam a megkezdett írás-sorozatot. Lehet, hogy igaza volt?) 

Ezennel megkövetek mindenkit, akit akaratlanul megbántottam írásaimmal! Nem ez volt a szándékom!

 

Cikksorozatom címe: Ahogy én látom. Ebb?l kiolvasható, hogy nem hiszem azt, hogy én vagyok a Bölcsek Kövének hordozója. A saját információim, gyakorlatom, tudásom, megérzéseim, emlékezetem alapján igyekeztem tételesen cáfolni a választási kampány alatt a jelöltek által elkövetett, szerintem fals állításokat, tévedéseket. Szerettem volna a hiányosságokra rávilágítani. Rá kívántam venni a jelölteket arra, hogy jobban járjanak utána állításaiknak, vádjaiknak. Igen vádjaiknak, mert én is, és a "csonka ciklusos" " B válogatott" többi tagja is megkaptuk a magunkét kiadványaikban, választási gy?léseiken. Sajnos tévedéseikkel félretájékoztatták a választópolgárokat. Ennek jele is volt: a pilisborosjen?i lakókkal folytatott beszélgetésekkor visszacsengtek felvetéseikben a téves állítások.

A jelöltek sokszor rákenték a ciklus felénél belép?, éppenséggel az újra a képvisel? testületbe vágyó polgármesterjelölt (volt alpolgármester) és egykori társai által örökül hagyott cs?dhelyzetet kivéd? képvisel?kre a Paksi féle id?szak els? két évében elkövetett hibákat is. Még sem sért?dtünk meg, hanem leírtuk, leírtam a szerintem valós tényeket.

 

Csak azt nem értem, hogy miképpen fog a kormánypárti polgármester jelölt megbirkózni a képvisel?testületben kialakuló konfliktusokkal, ha már az én ártatlan kis írásaim is kiverték a nála biztosítékot. Mert ellentétek valószín?leg lesznek az új testületben. Annál is inkább, mert vele együtt csak ötf?s a csapata. Ha együtt meg is választják ?ket, akkor is két f? biztosan más csapatból, vagy egyéni indulóból fog bekerülni a testületbe.

 

Írásom elején említett véletlen találkozónk alkalmával kaptam egy kis figyelmeztetést is: fent említett jelölt közölte, ? is eljön a választási gy?lésünkre és majd jól felteszi kérdéseit. Sajnos én az ? választási gy?lésén nem tudtam megjelenni, pedig nekem is lett volna mit kérdeznem. Ugyanis olyan nagyon titkos volt, - valószín?leg csak Fideszes tagoknak, szimpatizánsoknak (én is szimpatizáns  vagyok....)  rendezték - hogy, bármilyen furcsa: csak a rendezvény másnapján  jutott el hozzám az információ. Sebaj! A Falunkért Képvisel?jelölt Csoport választási gy?lése nem titkos, és ha eljön a  kormánypárti polgármester jelölt, tán én is feltehetem neki az akkor elmaradt kérdéseket.... Már csak abban kell bíznom, hogy választ is kapok rájuk.

Az mindenesetre nagyon érdekelne, hogy a most, a polgármester jelölt által kézbesített utolsó (?) kiadványban szerepl? választási programot (?)  megválasztása esetén mib?l kívánja finanszírozni?

 

Egy múlt heti választási gy?lésen elhangzott: sosem volt még ilyen békés kampány Pilisborosjen?n! Én is így látom!

Mindenkinek további békés kampányt és megválasztás esetén eredményes, a falu javát szolgáló munkát kívánok!

 

Windisch László

választópolgár

 

Csak a FIDESZ?
14.10.07

 

Ha Csak a Fidesz támogatja Lökkös Krisztinát, miért van rajta az Itt a munka ideje ( eddig is itt volt... wéel) c. kiadványukon a KDNP logója is? 

Más: Lökkös fels?bb Fideszes támogatottsága többek között azért is megkérd?jelezhet?, mivel programja szerintem nem alkalmas a Lázár János által megfogalmazott állami támogatásra, annál is inkább, mivel nincs programja. Akkor miért is lenne jó, ha egy program nélküli, fels?bb kormánypárti támogatás nélküli polgármestere lenne községünknek?

 

KAMPNYGY?LS
14.10.07

Tisztelt Választópolgárok!

 

A

Falunkért!

Független Képvisel?jelölt csoport

 

október 9-én 18 órakor tartja

 

választási gy?lését a

a helyi

M?vel?dési Házban.

 

Szeretettel várjuk Önöket!

 

Fidesz: a Kormny programokat tmogat nem prtokat!
14.10.06

Fidesz: a Kormány programokat támogat nem pártokat!

 

Lázár János miniszterelnökséget vezet? miniszter nyilatkozata (ATV Egyenes beszéd)

"Az önkormányzati választások után nem a Fideszes vagy baloldali programokat, hanem a JÓ programokkal rendelkez? önkormányzatokat támogatja a Kormány."

(Lázár János)

 

A Fideszes jelöltek ígérik Pilisborosjen?n (már megint!): falunkban fellendülés lesz, ha ?ket választják meg.  Vajon mib?l gondolják, hogy pusztán azért, mert a kormánypárt támogatja ?ket d?lni fog ide az állami forrás? Lázár János által feketén-fehéren kimondja a Kormány: A Kormány abban érdekelt, hogy a gazdasági növekedést biztosító programok kapjanak támogatást nem pedig a (mint falunkban egyszer már megbukott!) Fideszes támogatást élvez?k.

Sajnos a lakossághoz eljuttatott Fideszes szórólap nem gy?z meg senkit arról, hogy lenne életképes, végrehajtható, gazdaságnövel? programjuk itt a faluban. Akkor pedig nem fog megvalósulni ígéretük, ahogy 2010 után sem valósult meg, mert nem fognak állami pénzt kapni.

Minek szavazzunk így rájuk? Javaslom a Tisztelt Választópolgároknak, hogy szavazzanak Küller János polgármester jelöltre és a vele induló Független Képvisel?csoport tagjaira! Nekünk van olyan programunk, mely komolyabb állami támogatás nélkül is fellendülést hozhat falunknak. Vegyük újra saját kezünkbe falunk jöv?jének alakítását!

Ahogy n ltom, V. rsz
14.10.05

Ahogy én látom, V. rész

 

Tegnap ( 2014-10-04) tartotta választási gy?lését Gergely György és csapata

 

Beszámoló helyett

 

Gyurit talán, ha nem is barátomnak, de jó ismer?sömnek tekintem. ( Lehet, hogy ? engem nem...)

Ezért ütök meg közvetlenebb hangot és megpróbálok nagyon finoman, kulturáltan fogalmazni. Talán ? is így tesz majd egyszer.....

 

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy az én fejemben sohasem fordult meg, hogy polgármesternek induljak, de mindig elhessegettem a gondolatot, mert eddig többnyire arra ALKALMAS emberek vállalták és kapták meg végül is a bizalmat a választóktól. ( A kivétel: 2010.) Most is vannak ilyenek, illetve miket beszélek, van EGY ilyen jelentkez?, aki alkalmasabb a többinél. Nem a Gyuri az. Szerintem.

Úgy vélem nem árt, ha egy polgármester aspiráns el?bb hosszú ideig részt vesz a falu közéletében, majd, ha megválasztják képvisel?ként bizonyít, aztán jobban meg tudja gondolni ? is és a választók is, hogy alkalmas-e vagy sem a polgármesteri feladatok ellátására. ( Lásd: Szegedi Róbert, Küller János)

 

 

A meghirdetett "programról":

Választópolgárként zavarban vagyok! A hozzám eljutott szórólapokban csupán vágyakról, elképzelésekr?l, tények (?) megállapításáról olvashatok, de hogy konkrétan MIT és HOGYAN,  és hogy MIB?L semmit!

 

 

Lássuk a szórólap bekezdéseit:

 

Hivatal

Gergely György és Csapata úgy véli, hogy eddig nem volt ügyfélbarát a Hivatal, (ebben lehet valami) ezért jól el kell küldeni dolgozókat, aztán majd jönnek az újak, akik persze ügyfélbarátok lesznek. Ez ment itt 2010-t?l 2012-ig és még sajnos az újabb testület megalakulása után is, mivel a képvisel?knek nincs ráhatása, jogköre a Hivatal munkaügyeivel foglalkozni! És a következ? képvisel?testületnek sem lesz! Tehát finoman szólva is lufi az ígéret! Azon kívül én az embert is látom a hivatalnok arca mögött! Csak empátia érzék kérdése.

Nem vagyok a Hivatal fogadatlan prókátora, de nem csak úgy "el van költve" a költségvetés egy része rá, hanem az állam által meghatározott feladatokat végzik itt el a dolgozók. Erre forrást biztosít az állam. Ha nincs feladat, nincs forrás sem! Az jobb? Így legalább van munkája az ott dolgozó embereknek. Sokuk falubeli.

 

 

Rend és fegyelem

A körzeti megbízottat senki sem üldözte el, pláne nem anyagi okok miatt a faluból. S?t juttatásemelést, nagyobb lakást kínáltunk neki. Családi okok miatt kellett máshová költöznie. Ha anyagi okok miatt ment volna el, vajon miért ? még mindig a körzeti megbízott? A mai napig láthatják a lakók, ahogy lelkiismeretesen jár?rözik falunkban. Ja és milyen járm?vel? Az önkormányzat által fenntartott rend?rautóval... Amióta Gyetkó Tibor a körzeti megbízott falunkban érezhet? a közbiztonság növekedése. Nem mondom, hogy nincs olyan folyamat, amin nem lehetne javítani, ha a közbiztonság is ilyen, hajrá!

 

Közteherviselés

Ez a pont kiverte a biztosítékot nálam! Ha annyira rossz az adórendeletünk, akkor miért arra vár a polgármesterjelölt úr, hogy hivatalba kerüljön? Köztudott, hogy nem a napokban döntötte el, hogy polgármester szeretne lenni! Hónapokkal ezel?tt már kaptak a lakók szórólapot err?l a szándékáról. Azóta össze lehetett volna hozni egy jó adórendeletet. Még a jelölt társakkal is át lehetett volna beszélni, el lehetett volna fogadtatni velük. Döntési helyzetben csak a testület elé kell vinni a tökéletes rendeletet és, ha a többség biztosított, meg is van az új adórendelet! Ez gyorsan végig vihet?, nem kell várni egy évet. Nekünk sem volt id?nk tologatni az adórendelet módosítást, mikor 2012 októberében (!) újra képvisel?k lettünk. Meg is kaptuk érte a magunkét, de fel kellett vállalni, mert a cs?d már a "spájzban" volt! ( Arról nem is beszélve, hogyha rossz a mostani adórendelet, az adózók számára  kedvez? változásokról adóév közben is hozhat döntést  a testület, akár visszamen?legesen is. Ha azonban emelni akarják az adóterhelést, akkor bizony gyorsan kell meghozni a döntést... vagy várni kell "egy évet".  

 

A tegnapi gy?lésen elhangzott, hogy "iszonyatosan rossz az adórendeletünk", és hogy nagyon magas az adóalap. Tényleg magas az adóalap, de nem a legmagasabb a környéken, mint ahogy állították. Csak körül kellene nézni. Ráadásul minden pilisborosjen?i ingatlan tulajdonos, aki az ingatlanában lakóhellyel rendelkezik, vagyis "be van jelentve", eleve az adóalap 50 %-án fizeti adóként, ha más kedvezményt nem tud igénybe venni. Vagyis a falu lakónak dönt? többsége nem 1000, hanem 500 forint/nm-t fizet évente. Ez egy 100 négyzetméteres ház esetében évi 50 ezer és nem százezer forint. Szerintem ez nagy különbség! (Egy budapesti társasházban legalább a háromszorosát fizetik évente közös költség címén.) Az, aki nincs ide bejelentve, csak az fizeti a teljes összeget, ha nem részesülhet semmilyen kedvezményben. De ilyen is kevés van. Erre a magasabb adóalapra azért volt szükség, hogy minél többen jelentkezzenek be falunkba, de ha mégsem teszik, akkor ne csak a szolgáltatásokat vegyék igénybe, hanem ezen a módon vegyenek részt anyagilag is a falu m?ködtetésében.

A valós helyzet építményadó ügyben (Idézet a hatályos adórendeletb?l):

 

Az építményadó összegéb?l 50% kedvezményben részesül az 1.§-ban foglalt építményben lév? lakásban lakóhellyel rendelkez? 2.§ szerinti tulajdonos és vagyoni érték? jog jogosultja. A kedvezmény a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadóra nem alkalmazható. A kedvezmény az építményadóra vonatkozó egyéb kedvezménnyel nem összevonható.

 

Tehát a mostani "csonka ciklusos" testület a pilisborosjen?i lakosokat érint?en 100, azaz száz forinttal emelte meg a Paksiék által megduplázott ( ?k 200-ról 400 forintra növelték, plusz telekadó...) építményadót.

 

 

 

Hagyományteremtés

 

Itt eddig is voltak hagyományok. Eddig is voltak rendezvények, m?ködtek az egyesületek, a M?vel?dési Ház. Ezen hagyományok ápolásában nem nagyon láttam jeleskedni a jelölteket! Nem illik olyan állítani, hogy "nem történik semmi a faluban". Legalább oda kellett volna figyelni! Számtalan magas színvonalú rendezvény van falunkban! Például: Várjátékok, Családi Vasárnapok, Gyermeknapi rendezvények, Táncházak, Táborok, Kiállítások és a m?vel?dési ház vezet?jének fáradságot nem kímél? munkájának köszönhet?en Tanösvény is létesült. ( Ez utóbbira fel is hívta a figyelmet az intézmény jelenlév? vezet?je, Bereczkiné.) Járt a tanösvényen a jelöltek közül valaki? Itt van a falu határában!

 

A hetedik Te magad légy

( Ekkor még csak hatan voltak...) Nekem is volt és van is ilyen vágyam, hogy a falu lakosságát bevonjam a közéletbe. 1993-2000-ig a m?vel?dési ház "kvázi" vezet?je voltam. Ekkor több kísérletet is tettem erre. Hirdettem a Hírmondóban, vártam a javaslatokat. A gy?jt? ládába csikkeket dobtak a "jóindulatúak" javaslatok helyett... Képvisel?ként is megpróbáltam. Rájöttem: azért vagyok képvisel?, azért bíznak meg ezzel a feladattal a választók, hogy én dolgozzam értük, én döntsek helyettük! S ez így van jól! Ne várjuk a lakóktól, hogy elvégezzék a mi munkánkat. Persze, ha mégis sikerülne bevonni a munkába falunk lakóit, én lennék a legboldogabb!

 

Jöv?kép

 

Hosszú távú településfejlesztési koncepció? A Küller Jánosnak és nekünk 2002 óta van ilyen. Sajnos a 2010-es választások megállították a megvalósítást. A 2012 ?szén a lemondások miatt bejutott képvisel?knek két évébe telt, hogy valamennyire visszahozza a "sínre" a dolgokat. Az a baj, hogy minden új jelentkez? új koncepciót akar kitalálni. Beszélt itt már valaki Küller Jánossal? Szerintem tovább vihet? a programja. Miért kell felrúgni mindent és elölr?l kezdeni a dolgokat? Lásd Paksi Imréék által 2011 ?szén felmondott, Küller János által kialkudott Malomd?l?s keret-megállapodást! Hat milliót bukott a falu els? fokon a per elvesztésével! És még hol a vége a pernek, és a viszont pernek, amit a Malomd?l? Kft indított falunk ellen, károkozás címén?

 

Összefogás

 

Ez volt a 2006-os és 2010 es szlogenje képvisel? jelölt csapatunknak... Itt sokszor összefogtak az emberek! Valahogy nem láttam a jelölteket ezeken az eseményeken. Más: nem lennék büszke arra, hogy én egyik falubeli csoporthoz sem tartozom! Aki azt vallja, hogy nem tartozik sehová, az tényleg nem tartozik sehová! Akkor kit akar képviselni? Persze az egész Falut! Hát az nem megy! Olyan még nem volt, hogy mindenkinek tetsz?, mindenkinek kedvez? döntést hozzon egy testület. Egy döntés valakinek hátrányos, van, akinek el?nyös.  Kedves Jelöltek!  Ha megválasztásuk után mégis sikerülne ilyen mindenkinek tetsz? döntéseket hozniuk, örülnék.

 

A jelöltekr?l röviden:

A polgármester jelölt becsületes ember hírében áll. Nincs is a személyével bajom. Ha ? kerül a polgármesteri székbe remélem kibogozza végre a Falugondnok Kft csomóit, ha más nem egy jó éles karddal. Mint ismeretes: Gergely György volt a Falugondnok Kft. ügyvezet?je. Neki lehet, hogy könnyebben megy, mint nekünk. A másik polgármester aspiráns L. Krisztina, mint a Kft alapító anyja sajnos képvisel?nek nem indul. Két polgármester meg nem lehet. Pedig együtt biztos könnyedén végeznének a Falugondnok Kft felszámolásával...

 

A fejlesztési területekr?l hozandó döntéseknél lehet gond, az egyik jelölt esetleges személyes érintettsége miatt. Ha kicsi a többség ez gondot okozhat fontos fejlesztési döntések meghozatalakor.

 

 

Hitvallás

Az a gondom, hogy eddig az el?dök mind ostobák voltak? Írják, hogy "Borosjen?nek" (Ez a település nekem Erdélyben van... nem Romániában, ahogy elhangzott a gy?lésen) mindig ugyanazok a problémái voltak. Ez részben igaz, de a lehet?ségei is többnyire ugyanolyanok!

 

Írják azt is, hogy a program (?) csak olyan ígéreteket tartalmaz, melyek számon kérhet?ek lesznek. (Ezért nem ígérnek semmit?) És, ha így is van, most öt évre kapnak megbízást a képvisel?k és a polgármester. Addig mit tehet a polgár? Nem sokat!

 

A végén a Jolly Joker: "Falunk jelenlegi gazdasági helyzetét nem ismerve... többet nem ígérhetünk."El?ször is nem ígérni kell, hanem vállalni. Az a szó még nincs lejáratva. Másodszor: ha valaki nem ismeri a falu gazdasági helyzetét, miért indul polgármesternek, képvisel?nek? Nem felel?tlenség ez?

 

Segítségül a jelenlegi anyagi helyzet: közel 60 millió forintja van az önkormányzatnak lekötött betét formájában. ( Ezt honnan tudta a polgármester jelölt úr, ha minden információ el van zárva el?le?) De van még azonnal felhasználható készpénz is. Ez nem sok, mert ezzel a pénzzel és a még addig befolyó összegekkel márciusig kell kihúzni. Akkor jönnek be újabb források, és addig ebb?l az összegb?l kell finanszírozni a falut.

 

Mit örököl a mostani testülett?l az új? Milyen feladatokat kell tovább vinni? ( Nagy vonalakban)

 

 • Nem kell cs?dhelyzettel megbirkózniuk, mert ilyen nincs.

 

 • Egy szerintünk a falu lakói számára méltányos adórendeletet is örökölnek. Kisebb korrekciót mi is terveztünk, de a polgármester ellenállása miatt ezen tervünk meghiúsult.

 

 • Nyertünk egy 76 milliós pályázatot energetikai felújításra (Régi Óvoda, Iskola). Folyik a munka. A jöv? héten átadásra kerül. Kevesebb energiafelhasználás lesz, ezért kevesebbet kell költeni a fenntartásra.

 

 • Elindult a tagi Óvoda project megvalósítása, csak be kell fejezni.

(Emlékeztet?ül: ha visszamondtuk volna a 200 millió forintos pályázatot még öt évre a pályázati lehet?ségekb?l is kizárták volna az önkormányzatot.  A másik megoldás, hogy az eredeti tervet hajtjuk végre még legalább 100 milliós plusz igényelt volna. Honnan? Adóból? Átterveztettük, közbeszereztettük. Építik! (Mi "kihajtottunk" még 30 millió forrás-kiegészítést.)

 

 • Két év munkájába került, de megérte: a két pályázat végrehajtásával közel 300 milliós tényleges vagyonnövekedést hoztunk falunknak.

 

 • Aura: nem kis feladat lesz! Mi visszaszereztük, a következ?knek fel kell újítani, ki kell találni rá a funkcióit. Kb 3-400 millió kell rá. (Erre sem hangzott el igazi elképzelés a választási gy?lésen.)

 

 • El? kell teremteni a  szennyvíztisztító b?vítésére a forrást. (Honnan teremtenek rá pénzt? Erre van elképzelés? Ez is érdekelt volna, mint szavazópolgárt.) Persze, pályázat! És az önrész?

 

 • A Malomd?l? ügye sem fog megoldódni békésen, legalábbis ez derült ki a Malomd?l? Kft vezet?je és a polgármesterjelölt Gergely György között kialakult vitából.

 

 • A Lazarét befulladt, onnan sem jön egyhamar bevétel.

 

 • A Budai Tégla bekeményített, a választásokig jegeli a plusz ajándék telek átadását. Innen jön adó a jöv?ben? ( Err?l sem halottunk...)

 

 

Tisztelettel kérdezem, MIB?L hajtják végre terveiket? Ha vannak. Mert a gy?lésen ezekr?l sem hallhattunk igazán meggy?z?en.

 

Wéel

 

Mire szmthatunk?
14.10.04

Már jogász tanulóként is  illene tudni a Polgármesterelölt Asszonynak, hogy akkor is az önkormányzat engedélye nélkül használja a Pilisborosjen?i Hírmondó nevet, ha látszólagos pártatlanságának bizonyítására ellenefeleinek választási kiadványait is"felrakja" a már évek óta engedély nélkül használt önkormányzati internetes oldalra. Persze a megkérdezésük, engedélyük nélkül.... Szerintem véleményt írhatna az anyagokról, de egy komplett kiadványt használni, csak engedéllyel lehetne. Úgy vélem, hogy a Facebook illetékesei befogadnának egy felfüggesztési kérelmet! 

Wéel

Persze, ha befut a jelölt, majd jól elbíráltatja jegyz?jével a saját jogellenes magatartását. Persze a saját javára. 

Csak az igazat!
14.10.03

A kormánypárt által támogatott polgármesterjelölt választási gy?lésén, országgy?lési képvisel?nk által állítottakat cáfolja a mellékletben szerepl? kormányhivatali levél, és maga a Valóság!

Wéel

 

A kép gyenge min?sége miatt digitálisan nem növelhet? a mérete. Nagyításhoz kérem, szíveskedjenek a keres? nagyítás funkcióját használni

KZLEMNY!
14.10.02

A Pilisborosjen?i Hírmondónak nincs a helyi önkormányzat kezelésében lév? Facebook oldala. Az ilyen néven m?köd? oldalon található információk, hírek nem az önkormányzat által kiadottak. Mindennem? felel?sség az oldal m?ködtet?it terheli.

 

Úgy tudjuk, hogy Lökkös Krisztina alpolgármesterként vett részt a facebook oldal létrehozásában. Két éve lemondott err?l a posztjáról. Nem értjük, hogy milyen jogon m?ködteti ?, vagy megbízottja (i) tovább az oldalt. Ráadásul a választási kampánycélra való felhasználás erkölcstelen voltán túl, törvénytelen is falunk lapjának nevét felhasználni.

Volt, aki a falunk címerét használta fel választási célra, van, aki weboldalt üzemeltet engedély nélküli névhasználattal.

Gratulálunk!

Csak az igazat!
14.09.29

Csak az igazat!

Választási nagygy?lés (FIDESZ), Pilisborosjen?, M?vel?dési Ház 2014- 09-25

Kérdés-válasz: Csak egy a sok megtéveszt? válasz közül...( Nem szó szerint idézve)

Kérdés:

Répássy, Hadházy Úr! (Meghívott kormánypárti politikusok) Önök szerint megfelel?en lettek kárpótolva az adóság mentésben nem részesül? olyan községek, melyek felel?sen gazdálkodva nem adósították el magukat?

 

Válasz:

Hadházy: Igen! Pilisborosjen? is kapott ilyen címen pénzt! Az idén 100 millió körüli összeget és jöv?re kb. ugyanennyit fog.

 

Az igazság:

Pilisborosjen? ugyan pályázhatott 125 millió forint állami pénzre fenti címen, de forráshiány miatt NEM KAPTUNK EGY FILLÉRT SEM! Pedig állítólag kormánypárti polgármestere van falunknak!

Na, most, ha az idén kaptunk (nem kaptunk!), akkor már csak pár napig kell elhitetnie a polgármesteri székre pályázó kormánypárti jelöltnek a választókkal, hogy jöv?re kapunk. (Akkor sem fogunk kapni! Tudják, a forráshiány....)

Tisztelt Uraim! Javaslom, hogy ne éljenek vissza azon pilisborosjen?i választók jóindulatával, akik tavasszal az országos és itt az önkormányzati választáson 2010-ben segítettek hatalomra jutni a Fidesznek. Furcsa, hogy a már egyszer falunkban megbukott kormánypárti polgármester jelölt ilyen adatokkal látta el Önöket! Mire számíthatnak a jöv?ben? Legközelebb szíveskedjenek jobban tájékozódni, ha már lejönnek az "emberekhez" kampányolni!

 

Más: Az ürömi Fidesz szervezet a felel?s kiadója Lökkös Krisztina pilisborosjen?i polgármester jelölt választási kiadványainak. ( A nagyméret? narancssárga fejléccel ékesked? újság hátoldalán találhatunk egy nyúlfarknyi programot a MIB?L kérdés mell?zésével természetesen.)

Jó ez nekünk, hogy Ürömb?l támogatva kerül itt valaki a polgármesteri székbe? Nem fordulhat el?, hogy ennek egyszer megkérik az árát? De!

 

Wéel

(szintén a jobboldalról!)

 

FALUNKRT!
14.09.29

Falunkért!

Tisztelt Választópolgárok, Kedves Pilisborosjen?iek!

Küller János vagyok.

Négy év fejlesztésekért felel?s alpolgármesterség után az Önök megtisztel? bizalmából 2 választási cikluson át töltöttem be a polgármesteri tisztet 2002 - 2010 között.

Az önkormányzat vezetését azért pályázom meg ismét, hogy az anyagi és jogi ellehetetlenülés szélére sodort községünk szekérrúdját a helyes irányba fordítsuk, és folytassuk a 2002-es „Falunkért” Programban meghirdetett fejlesztési célok megvalósítását a következ? 5 év során.

Hogy a jöv?t építhessük, ismernünk kell a múltat!

2002-ben 2 forrásra alapozva nagyarányú út és közm?fejlesztéseket t?ztünk ki célul.           A 6 ha-os Papi földek közm?vesítése 2002-re befejez?dött, az építési telkek eladásából 600 M Ft-os bevételre számítottunk.

A 2010-es választások el?tt több „fejlesztési terület” képvisel?ivel (Lazarét, Budai Tégla Rt., Malomd?l? Lakópark Kft.) megállapodásra jutottunk, ill. szerz?déseket is kötöttünk, hogy a belterületbe vonások, az önkormányzat által a Szabályozási Tervben biztosított építési jogok, valamint a közm?vesítésben való együttm?ködés fejében a nevezett területek 10 %-át kitev? összközm?ves építési telkeket kapjon az önkormányzat, majd azok értékesítéséb?l milliárdos fejlesztési forráshoz jusson a falunk.

 

A 2002-2006 közötti id?szakban a Papi földek értékesítése megtörtént, de a fejlesztési területek közm?vesítése meghiúsult. A Képvisel?-testületbe (továbbiakban:KT) többségbe került Községvéd? képvisel?k els? intézkedéseik során a fejlesztési területekkel megkötött megállapodások végrehajtását felfüggesztették, ezt követ?en hatósági úton próbálták meg a belterületbe vonásokat érvényteleníteni, majd mikor ez sem sikerült, akkor  bírósághoz fordultak a korábbi szerz?dések semmisségének megállapítását kérve.

 2004-re már látták, hogy peres úton a Malomd?l? Kft.-vel semmire nem mennek, így Peres Egyezséget kötöttek, aminek tartalmát az önkormányzat szempontjából– ami a falu egészének szempontja –  hátrányosnak, elfogadhatatlannak tartottam, így nem írtam alá.

Ezért felfüggesztett tisztségemb?l a KT és az Alpolgármester asszonnyal íratták alá a szerz?dést. A Peres Egyezség megkötését követ?en a polgármesteri hivatallal karöltve akadályozta meg a KT a Malomd?l? és a többi fejlesztési terület, valamint azokkal kapcsolatos szerz?désekben vállalt kötelezettségek végrehajtását.

 

Ebben a ciklusban a Papi földek összközm?ves telkeinek eladásából befolyt több, mint 600 M Ft meg?rzését, majd fejlesztésekre történ? felhasználását tekintettem el?dleges feladatomnak.

 

A 2006-2010 közötti id?szakban sajnos a fejlesztési területekre vonatkozó programunkat több tényez? miatt nem tudtuk a szándékaink szerinti ütemben végrehajtani.

Ennek els?dleges oka, hogy a KT hozzáállás miatt elveszítettük a fejlesztési területek tulajdonosainak bizalmát, a Lazaréten tetézte ezt a telektulajdonosok megosztottsága.

Tovább rontotta a helyzetet, a kirobbanó gazdasági válság, mivel megsz?nt az addig lehetséges jelzálog alapú hitelezés a közm?vesítések finanszírozására.  

2010-re a fentiek ellenére sikerült egy olyan új koncepciót kidolgozni, amely az eredeti elvek tiszteletben tartása mellett lehet?vé tette volna a területek közm?fejlesztéseinek finanszírozását. Valamint forrást teremtett volna a további beruházásokra, fejlesztésekre.

További?

Minden gátló küls? és bels? nehézség ellenére a 2002-2010 közötti id?szakban a Papi földek összközm?ves telkeinek eladásából befolyó több mint 600 M Ft –t pályázati pénzekkel kiegészítve, és takarékos gazdálkodás mellett a település fejlesztésére közel 1Mrd-Ft-ot fordítottunk

Csak néhány fejlesztést sorolok emlékeztet?ül: Szennyvíztisztító II. ütemének, az Iskola I. és II. ütemének, régi orvosi rendel? bontásának, majd az Egészségház megépítésének,                   a M?vel?dési Ház és a Parkoló felújításának, a Tájház megvételének és felújításának, út- és járda-építéseknek, Intézmények világítás korszer?sítésének, Óvoda és Iskola nyílászáró cseréinek, és számos más kisebb horderej? fejlesztésnek forrását teremtettük el?.  

 

A 2010-es Önkormányzati választás el?tt az új koncepció alapján már hitelfelvételr?l tárgyaltunk. A választási kampány során az ellenlábasaim azzal vádoltak, hogy el akarom adósítani a falut amit azután a helyi lakosoknak, kell  majd adó formájában megfizetni.

A koncepció lényege:

A hitel-lehet?ség, amir?l tárgyalásban álltunk, az MFB ÖKIF hitelprogramja volt, melyre kizárólag önkormányzatok jogosultak és kedvez?k a feltételei. A célja, az infrastruktúra és a közlétesítmények megvalósításának finanszírozása úgy, hogy a hitel visszafizetését két év türelmi id? után 20 év alatt kell teljesíteni, 4-5 % forint - kamat mellett.

A koncepció szerint az adósságszolgálatot teljes egészében a fejlesztend? terület tulajdonosai vállalták, amire a bank által elfogadott ingatlanfedezetet biztosítottak. A már lakott település-részre semmilyen negatív hatást nem gyakorolt volna, s?t 200 MFt-os keretösszeggel a felszíni vízelvezetés és útépítési program is indulhatott volna az Ófaluban.

Az ország településeinek 2/3-ában jelent?s adósságokat halmoztak fel, míg mi  180 MFt fejlesztési t?két hagytunk Paksi Imrére és csapatára úgy, hogy az adó mértéke alacsonyan volt tartva, a költségvetés stabil volt, és a községnek tartozása nem volt

 

A választói akarat azonban közbeszólt. 2010 ?szét?l Paksi Imre és csapata kezében szertefoszlott, amit a korábbi évek alatt kínkeservesen el?készítettünk.

-          A kasszában hagyott 180 M Ft-ot felélték, minden látszat nélkül.

-          A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében a lakosság helyi adóterhelését megháromszorozták.

-          Egy jelent?s nagyságú területtel szemben lefolytatott adóvizsgálatot, (amely 2010.-ben 160 M Ft-os adóhátralékot tárt fel) lezárták. Az adót a mai napig nem vetették ki. A 2006-2008 évekre vonatkozó mintegy 70 M Ft-ot kitev? adót a hatályos jogszabályok alapján már nem lehet behajtani. Az adott területre ki nem vetett adó mára meghaladja a 200 M Ft-ot. A kivetésért, és a gazdálkodásért, felel?s személyek annak ellenére, hogy a kormányzati szervek állásfoglalásukban részletesen megindokolták, hogy az EU direktívák szerint vállalkozás nem kaphat önkormányzattól sem adókedvezményt, sem adómentességet, még most is azért harcolnak, hogy a vonatkozó terület ne fizesse meg a több éves helyi ingatlanadó elmaradását.

-          A Malomd?l? Kft.-vel 2010-ben sikerült úgy megkötni egy Keretmegállapodást, hogy az semmilyen hátránnyal nem járt az önkormányzatra, s?t további fejlesztéseket is lehet?vé tett volna. 2010-es választásokat követ?en Paksi Imre és a KT újra pert indítottak az önkormányzat nevében a Keretmegállapodás semmisségéért. Els? fokon a semmisségi keresetet a bíróság elutasította, és 6 MFt perköltség megfizetésére kötelezte az önkormányzatot. A jogi képvisel? ezt a KT jóváhagyása nélkül megfellebbezte.

-          Malomd?l? Kft. válaszul az általam kifogásolt Peres Egyezség alapján kártérítési pert indított, melynek keretében 3.2 Milliárd Ft-ot, valamint az átadott 26 000 m2 ajándéktelkek visszaadását követeli.  

-          Lazaréten sem sikerült el?relépni, a Viziközm?-társaság és Paksi Imre kezdeti összeborulását most újabb értelmetlen pereskedés követi, amelynek szintén semmilyen pozitív hozadéka nem lehet az önkormányzat számára.

-          A többi kisebb fejlesztend? területekkel (Tücsök utca, 013-as) olyan szerz?dést kötött Paksi úr a 2010-es megállapodással ellentétben, mely az önkormányzat szempontjából kifejezetten hátrányos.

Összefoglalva:

 Az elmúlt ciklus els? felének (2010-12) községünk számára legsúlyosabb történései.  

 - 180 M Ft-os fejlesztési forrásvesztés.

 -A lakosokat terhel? adók „ Célunk egy olyan adópolitika kialakítása, ami biztosítja, hogy m?ködtetésünk egyensúlyban legyen”. Ezt Paksi Imre polgármester írta 2012-es évértékelésében. (Már akkor hangot adtam azon véleményemnek, hogy ez nagymérték? adóemeléshez fog vezetni. Senki nem vette komolyan.)

- Olyan jogviták, melyek súlyos következményeit már napjainkban is érezzük, (vesztes perek, 6 MFt perköltség, fennmaradó kötelezettség, ügyvédeknek kifizetett további milliók) de igazából a most következ? ciklusban szenvedjük majd meg. (terület visszakövetelések, vagyonvesztések, kártérítések.)

-A súlyosan negatív tendenciák mellett az összes költségvetési forrást m?ködtetésre, fenntartásra fordították, fejlesztéseknek a nyomát sem lehet látni.

A 180 MFt felélését követ?en a képvisel?k lendülete és tettvágya elfogyott, és egymás után lemondtak.  

A tisztességes az lett volna, ha együtt döntenek a KT feloszlatásáról, aminek új, id?közi választás lett volna a következménye.

Nem így tettek, hanem maradt a polgármester, és az egyenként lemondott képvisel?k helyére a 2010-es választásokon közvetlenül mögöttük végz?k kerültek be.(A falu nyelvén „B” válogatott.) A régi-új képvisel?k 2012 ?szén azzal szembesültek, hogy a falu kasszája kiürült, és amennyiben tovább folyik az addigiak szerinti „gazdálkodás” úgy már a 2013 költségvetés nem finanszírozható. Ezt tetézte, hogy a fejlesztési területekkel kapcsolatban a választási ígéretekkel szemben a helyzet nemhogy javult volna, sokkal inkább súlyosbodott, további jogviták és perek sokasága terheli az Önkormányzat és a fejlesztend? területek viszonyait.

A fentiek er?sen korlátozták a bekerült képvisel?k mozgásterét, els?dleges feladatuknak a község m?köd?képességének fenntartását tekintették az elmúlt 2-évben.

Polgármesterjelölt társaim hangoztatják, hogy részben azért jelöltetik magukat, mert Pilisborosjen? önkormányzatát a jelenleginél nem lehet rosszabbul vezetni.

 Ez feltehet?leg közel jár a valósághoz, arra mégis fel kell, hívjam a tisztelt jelölttársak és a választópolgárok figyelmét is, hogy a minden alapot nélkülöz? hangzatos választási ígéretek nem oldják meg a falu problémáit. Nem kétlem, hogy mindenkit a jobbító szándék és a tettrekészség motivál, de ez kevés a felhalmozott problémák és az el?ttünk álló feladatok megoldásához.

Aki csak most keresi az utat, akinek nincs helyi-, tárgyi-, közigazgatási-, államigazgatási-, költségvetési tapasztalata és gyakorlata, aki a nehéz helyzetben feladja, az könnyen hozhat a jelenlegi kritikus helyzetben olyan döntéseket, amelyek hosszútávon ellehetetleníthetik a válságból való kilábalást és bármilyen jelleg? fejlesztés megindítását.

Meggy?z?désem, hogy községünk csak akkor lesz képes az infrastruktúra és a közintézmények színvonalát megfelel? szintre emelni, ha önálló er?s gazdasági alapokkal rendelkezik, és nem kizárólag a pályázati forrásokra épít. Ezért els?dleges feladatunknak ismételten a fejlesztési források megteremtését tartom.

Régi programszlogen: MIT, HOGYAN, MIB?L?

Mit? Erre mindenki tudja a választ. (Ez nagyjából tükröz?dik a választási szórólapokon is, amelyek nem mások, mint igénylisták.)

Hogyan? Már kicsit változatosabb a kép, jelöltenként különbözik. („Minden er?nkkel, fiatalos lendülettel, megszerzett tapasztalatokkal, kapcsolatokkal”)

Mib?l? Erre még utalás sincs más polgármesterjelöltnél, pedig ez a kulcsa a jöv?nek. E nélkül minden elképzelés csak üres képzelgés.

Ez a kulcs kezünkbe volt 2010-ben akkor sokkal könnyebben és kevesebb közteherviselés mellett megvalósítható lett volna. Sem addig sem azóta nincs tudomásom  másik, vagy jobb megvalósítható koncepcióról.

Meglátásom szerint a választók az alábbi  3 alternatíva mellett dönthetnek:

 1. Adóterhek minimális mérséklése, stagnáló-, fejlesztési lehet?ség nélküli irány.
 2. Csak a pályázati pénzekre alapozó, esetleges fejlesztési lehet?ség.
 3. Egy önálló, független, saját er?nkre támaszkodó fejlesztési program.


 Fejlesztési Program 2014-2019

Talán hangzatosabb lenne ezt a fejezetet úgy kezdeni, hogy drasztikus adócsökkentést helyezek kilátásba és valószín?leg a választáson a nyerési esélyemet is jobban növelné, de sajnos a költségvetés állapota és a beruházási források hiánya miatt a lakosságot sújtó helyi ingatlan adók jelenleg érdemben nem mérsékelhet?ek. (Most egy ilyen lépés a fent említettek után kétségessé tenné a kötelez? feladatok ellátását, és ellehetetlenítené a fejlesztések megindítását. Szándékomban áll a következ? év folyamán egy olyan új adórendelet kidolgozása mely széleskör? társadalmi megegyezésen alapszik.)

Az adózók körének kiterjesztésére, és kisebb korrekciókra azonban haladéktalanul szükség van.

Adópolitika

A tervezett változtatások:

-          A helyben lakóknak a telekmérett?l függetlenül biztosítani kell a telekadó-mentességet és az adókedvezményeket.

-          Az adókedvezményt minden 18 éves kor alatti gyereket nevel? számára biztosítani kell, ha az 1 f?re jutó jövedelem az 1 háztartásban él?kre vetítve nem éri el a minimálbért.

-          Telekadó mentességet csak az a magánszemély ingatlanfejleszt? telektulajdonos élvezhet, aki a telke közm?vesítésére, vagy útépítésre az önkormányzattal településrendezési szerz?dést köt. Az adómentességet csak annak az évnek a végéig lehet igénybe venni, amelyben a közm?vek vagy utak elkészülnek, ami eltér a korábbi +4éves gyakorlattól. A fejlesztési területeken található 500 telek után fizetend? adó így +100 MFt nagyságrend? költségvetési bevételt fog eredményezni az infrastruktúra fejlesztések befejezése után.

-          A jogalap nélkül, eddig nem fizet? területekr?l az elmaradt adót be kell szedni és törvényesen kivetni minden évben, ami több mint 200 M Ft. egyszeri és több mint 70 M Ft-os éves bevételt fog eredményezni.

-          A mostani gyakorlattól eltér?en, a visszásságok elkerülése érdekében, az adóhatóságnak a törvényben meghatározott határid?k betartásával kell a feladatukat elvégezni, és a gazdálkodásért felel?s személynek ezt ellen?rizni.

-          A szigorodó adóbehajtásnak elvszer? szociális érzékenységgel kell párosulni. A szociális alapból támogatni kell azokat, ahol az 1 f?re jutó jövedelem alacsony és biztosítani kell a részletfizetés lehet?ségét.

-          A helyi ingatlanadókat elkülönítve fogjuk kezelni. Külön számlán vezetve aszerint, hogy a küls?, vagy bels? településrészr?l illetve a már lakott, vagy fejlesztend? területekr?l történik a befizetés. Teljes átláthatóságot szeretnénk biztosítani a befizetésekr?l és a felhasználásról is. Ezeket az összegeket az adott településrész fejlesztésére kívánjuk fordítani, a bels? településrészen a Közintézmények végleges elhelyezésével járó költségek finanszírozására, felszíni vízelvezetésre, útépítésekre illetve az elavult légvezetékek földkábelre és a vízvezetékek m?anyag nyomócsövekre cserélésére, a küls? településrészen pedig az alapközm?vek és az utak kiépítésére.

Ezzel biztosíthatjuk, hogy a fejlesztési területeket ne a bels? településrészen befizetett adókból finanszírozzuk, és azt is, hogy a küls? településrészen befizetett adók is helyben legyenek fölhasználva.

 

 Fejlesztési források

- a helyi ingatlanadó bevételekre alapozott MFB ÖKIF hitel,

- a fejlesztési területekt?l kapott ajándéktelkek,

- a közm?vesítés ellenértékeként kapott telkek, és készpénzbevételek,

- az M0 építése kapcsán a Magyar Államtól igényelt források és

- a pályázatok.

 

A fejlesztések els?dleges forrásául azért a helyi ingatlanadót jelöltem meg, mert az semmilyen küls? hatástól nem függ.

El?zetes becsléseink szerint az adófizet?k körének kiterjesztésével a bels? településrészen 50 M Ft. , a küls? településrészen 100 M Ft. többletforrás különíthet? el, úgy hogy az a költségvetést ne veszélyeztesse.

Amennyiben ezt a többletforrást banki adósság szolgálatra fordítjuk, úgy az éves adóbevétel tízszeresét tudjuk hitelként fölvenni, (mintegy 1,5Mrd Ft) és fejlesztési célokra fordítani,      

 

A beruházások el?készítéséhez szükséges id? lehet?vé teszi, hogy már a konkrét adóbevételek ismeretében tudjuk a felvehet? hitelkeretet meghatározni, majd a fejlesztéseket 2015-ben megkezdeni.

 

Az útépítések a már lakott területeken kívül, érintik a Lazarét területét, illetve a közm?vesítések a küls? településrészen a Malomd?l? Kft, a Budai Tégla Zrt. és a Tücsök utca területét is.

Ezekr?l a fejlesztési területekr?l megkötend? egyedi megállapodások alapján az infrastruktúra fejlesztések fejében összközm?ves ingatlanokhoz juthat az önkormányzat, ami az ingatlanpiac föllendülésével értékesítésre kerülhet. Ebb?l újabb jelent?s alapot képezhetünk, további útépítésekhez és közlétesítmények megvalósításához.

Ugyanakkor az ingatlanpiac aktuális helyzete nem jelenthet kockázatot, mivel a közm?vesítés adósságszolgálata nem a telekeladásokból történik, így azokat addig lehet tartalékolni, míg a piaci pozícióinkat majd megfelel?nek tartjuk, hogy értékesítsünk.

 

Mivel ennek a koncepciónak a gazdasági alapját az adózók körének kiterjesztésével érjük el, az nem jár együtt a helyi adók emelésével !!!

 

Amennyiben a Kormánynak sikerül lehívni pénzt az Európai Uniótól az M0 10-es és 11-es országos f?utakat összeköt? szakaszára, úgy ebben a ciklusban megkezdik annak építését.

Az eddigi gyakorlat szerint az érintett településeket az állam természetben kompenzálja.

 

Érvényesítenünk kell azon igényünket, hogy

- az M0-lal együtt megépítésre kerüljön a tervezett elkerül? út, amely összeköti a F? utat, és a Budai utat, a Bécsi úti körforgalmi csomóponttal; a Bécsi úti településrészen lakók érdekében pedig el kell érnünk, hogy ingatlanjaik értékvesztésének ellensúlyozására sor kerüljön a Bécsi úti településrész valamennyi utcájának a leburkolására és a felszíni vízelvezetés kiépítésére, valamint a Bécsi úton a járda megépítésére.

 

A pályázati forrásokat azért tettem az utolsó helyre, mert az elmúlt 12 év tapasztalata szerint, a legtöbb pályázaton nem vehetünk részt, amelyeken pedig igen, azokra a kiírt formában nem biztos, hogy szükségünk van.

 

Jól példázza ezt az Óvoda pályázat esete, amelynek keretében Pilisborosjen?nek 1 az összes jelenlegi és jöv?beni létszám és min?ségi igényt kielégít? Óvodára lenne szüksége, nem pedig két óvodára két helyen.

 

A pályázati forrásokat esetlegesnek tartom, amire fejlesztési programot nem lehet alapozni, ennek ellenére természetesen minden kiírt pályázaton, ahol indulhatunk, részt kell vennünk és rendelkeznünk kell az el?írt önrésszel.

 

Közintézmények elhelyezése:

Örvendetes hír, melyet már sokan tudnak, visszakapta a település a régi iskolát. (Az elmúlt hetekben sokak fejében sokfajta elképzelés fogalmazódott meg a hasznosításra vonatkozólag.)  Ez egyben nagy lehet?ség a közintézmények végleges elhelyezése szempontjából, ugyanakkor forrást is kell biztosítani az átalakításokra és a karbantartásokra, el?zetes becslések szerint 3-400Mft. Ahogy a múltban úgy a jöv?ben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy az oktatás feltételeit biztosítsuk. Az igények és elképzelések figyelembevételével az érintettek bevonásával egy végleges koncepció kidolgozását javasolok.

 

Tájékoztatás, átláthatóság

A fejlesztések prioritása mellett a tájékoztatás színvonalának emelése, az átlátható gazdálkodás az, amire nagy súlyt kívánunk fordítani.

A Hírmondót újra havonta érdemi tájékoztatásokkal, az önkormányzat honlapját napra kész információkkal szeretnénk megtölteni, a KT üléseket pedig a Kábel TV üzemeltet?jével kötött szerz?dés alapján is nyilvánosabbá, elérhet?bbé tervezzük tenni.

A valós tájékoztatás és a nyilvánosság szolgálhat alapul arra, hogy jól tájékozott civil polgárok értékalkotó kezdeményezései nagyobb teret nyerjenek községünk mindennapjaiban.

Ön választásával dönt, a döntésével meghatározza a település fejl?désének jöv?beni irányát. Kérem, támogassanak minket csapatommal együtt, hogy fejlesztési programunkat 2014 és 2019 között sikerre vihessük!


                                       

Tisztelettel:                                                                             Küller János
                                                                                                polgármesterjelölt

 

 

Megválasztásom esetén lehet?séget kívánok adni minden „volt” jelöltnek, hogy a település érdekében kinyilvánított elkötelezettségét bizonyítsa, tettekre váltsa. 

 

 

Ktyzs!
14.09.26

Pilisborosjen?n, 2014. szeptember 27-én a Szt. István a József Attila és a Rózsa utcákban kátyúzási munkálatok lesznek.

El?reláthatóan öt napig fog tartani a munka.

Ezen id? alatt zajhatás és közlekedési nehézségek várhatók. Türelmüket kérjük.

Polgrmester jellti kampnygy?ls, vagy ...?
14.09.26

Színház az egész Világ!

 

Csodálatos család-barát összejövetel volt - Tóth Zsuzsanna polgármester jelölt kampánygy?lésének címén- falunk m?vel?dési házában. Inkább irodalmi és mese estnek mondhatnánk a találkozót, mint választói gy?lésnek, programadó tájékoztatónak.

Eleve sokakban megütközést keltett, hogy moderátor m?ködött közre a rendezvényen. Nem értették az emberek, hogy egy kívülr?l jött személy miért "avatkozik bele" dolgainkba. ( Amúgy a moderátor kiválóan vezette az estet.)

Furcsállották azt is a választópolgárok, hogy miért vonták be a családtagokat a kampányba.

Egyébként a családtagok és a barátok színészi, el?adóm?vészi teljesítményét (Papp János, (Zsuzsa férje) Papp Dániel, (Zsuzsa fia) Kovács István (Papp János barátja, "egri h?s") nagy tapssal honorálta a nagyérdem?. Sajnos a gitáros-énekes vendég nevét nem értettem (az én hibám?), de Zsuzsa facebook oldalán sem találtam róla információt. Szép szavak hangzottak el a színpadról Zsuzsa választási kiadványának szerkesztését végz? Luca (Zsuzsa lánya) teljesítményével kapcsolatosan is. Sajnáljuk, hogy a többi családtag nem lépett színpadra. Biztosan ?k is kellemes perceket okoztak volna az amúgy, mintegy mellékesen  "a színházi est" üresjárataiban elhangzó polgármester jelölti nyilatkozat meghallgatására kényszerül? közönségnek.

A moderátor Zsuzsa választási kiadványának felhasználásával, riport formájában beszélgetett a polgármesterjelölttel. Az elhangzott válaszok is megtalálhatók ugyanezen kiadványban. Inkább a néhány perces kérdezési lehet?séget kihasználó szerencsések felvetéseivel foglalkoznék:

Küller János (volt polgármester, polgármester jelölt) kiemelte, hogy a jelöltnek jobban fel kellett volna készülnie ( Ez azért is érdekes, mert Zsuzsa az utóbbi hat hónapban a pilisborosjen?i önkormányzat gazdasági vezet?je volt...) adatokkal, információkkal. Szóvá tette: Zsuzsa programjában nagymérték? építményadó adócsökkentés, ugyanakkor ipar?zési adóemelés szerepel. Küller úr egy példával világított rá az ígéret egyik Achilles pontjára: van olyan szociálisan rászoruló, nyugdíjas, régi házban, nem szilárd burkolatú utcában lakó polgár, aki most , minden kedvezményt igénybe  véve 200 forint/nm-t fizet adó gyanánt. Így ? - Zsuzsa adó csökkentési elképzelése szerint (250-300 forint/nm)  többet fizetne. A másik ilyen kényes pont: a jelenlegi adómérték sem elegend? a Zsuzsa által is preferált pályázatok önrészéhez. Márpedig, ha nyerünk egy pályázaton, akkor ahhoz önrész kell.

Valószín?, hogy egy helyi vállalkozó kérdezte, szintén adóügy: miért éppen két százalék lenne az ipar?zési adó, ha a jelölt lesz a befutó. Válasz: nem annyi lenne, hanem 1.8-1.9 százalék. ( Az majdnem kett?...) Nem értem, hogyha egyik oldalon adót csökkent valaki, akkor miért az jut eszébe, hogy egy másik adóval váltsa ki az így keletkezett hiányt. Márpedig az építményadó bevétel a negyedére esne Zsuzsa elképzelése szerint. Ezt a helyi vállalkozóknak kellene megfizetni. ( Biztosan örülne a Meditop...) Szerintem szép lassan el is vinnék innen az ipart. Ez mekkora adókiesés lenne? Ugyanakkor arról beszél a jelölt, hogy az önkormányzat nem támogatja munkával megfelel? mértékben a helyi vállalkozókat. Pedig támogatja... Hmmm!

 

Másik kérdez? az iránt érdekl?dött, hogy mi lesz, ha polgármester jelöltet megválasztják és egy vele ellentétben álló testülete lesz? A válasz: vannak olyan képességei, hogy megoldja a problémát. Jelenlév?ként én tovább f?ztem a témát. Szót kérve felhívtam a figyelmet, hogy egy másik Esztergom lenne falunk. Ott is ez a helyzet van. Állítólagosan független polgármester, fideszes testület. Csak néhány az eredmények közül: közvilágítás lekapcsolása nem fizetés miatt, parttalan viták, ingó költségvetés, cs?dhelyzet, stb. Kértem: ne legyen falunknak ez a sorsa.

 

Feltettem volna még egy kérdést, de hát hamar bezárták a találkozót. A  Malomd?l? kft jelenlév? képvisel?je is így járt. Pedig lett volna mit mondania, kérdeznie. A jelölt egyik f? témája ugyanis a Malomd?l? terület helyzete volt. Sok téves adat, dátum, elképzelés hangzott el. (Például: 2007-ben készült egy kölcsönfelvételi terv a jelölt szerint. 2010-ben volt ilyen! Úgy hívták, hogy. KERETMEGÁLLAPODÁS. És az egész falu javára történt volna hitel felvétel a Malomd?l? biztos kezesség, fedezetvállalása mellett. A Paksi féle testület mondta fel ezt a megállapodást 2011 ?szén. Hat milliós pervesztés az eredménye. Eddig!)

 

Zsuzsa ígérte, hogy kapcsolatai révén majd pénzt hoz a falunak. Emlékeztet?ül: Paksi Imre és csapata is ezt ígérte, nem jött pénz... Pedig ?k a FIDESZ által támogatva kapták meg a szavazók bizalmát. A világért sem vádolnám azzal a polgármester jelölt hölgyet, hogy ?t is ez a párt támogatja, csak felvet?dik a kérdés, hogyha a Paksi féle csapat fideszesként nem tudta ígéretét teljesíteni, akkor egy nem fideszesnek ma, hogyan menne?

 

A nagyérdem? (tán 20 láthatóan szimpatizáns és 10-15 f? ellenérdekelt érdekl?d?) szépen hazaballagott. Bár volt, aki a helyi presszóban próbálta leöblíteni néhány sörrel, hogy megint jól felültették. Felültették?

 

Ui:

A Községvéd?k nem indítanak jelöltet? De!

 

Wéel

 

Ahogy n ltom IV.rsz
14.09.24

B.I. polgármester  jelölt

 

B. I.-vel nem vagyunk rossz viszonyban ezért (is) köntörfalazás nélkül:

 

Azonkívül, hogy az örökölt cs?dhelyzet miatt, az új testület által kényszerb?l meghozott adóemelés után falunkra hozta a televíziót, és a dönt? többségükben egyébként tehet?s családok részére er?n felül megadott adókönnyítést "kiharcoló" csoportosulás tagja volt, nem tudok egyéb a közösségért végzett kimagasló tevékenységér?l.

Egyébként a testület ezen akció miatt nem tudta már az egy és kétgyermekes családok részére tervezett adókönnyítését végrehajtani... Erre, azon a testületi ülésen is felhívtam a figyelmet, melyen az adókönnyítésre vonatkozó "kérésüket" bejelentették a kezdeményezés vezet?i (?). Szinte szó szerint:" Felhívom a figyelmüket, hogyha ezt a kedvezmény most megadja a testület, nem lesz mód az egy és kétgyermekes családok hasonló támogatására." A kezdeményez?k tudomásul vették, hogy így csak ?k részesülnek adócsökkentésben. Ennyit az empátiáról és a közösségi érzés, érzék meglétér?l..

Tényszer?en: a testület eredeti adócsomagja eleve tartalmazott kedvezményt a több gyermeket nevel? családok számára. Ha B. I. és a többiek nem avatkoznak bele - szerintem saját propaganda célból- a folyamatokba, egy igazságosabb adórendelet születhetett volna. Persze van, akinek az a jobb, hogy "belekavar" a dolgokba, jól elrontja azokat, aztán tud arra hivatkozni, hogy milyen rossz rendelet született...

B.I. mentségére legyen mondva: nem tudhatta, hogy ki volt az, aki felhasználta személyét önnön adóelképzeléseinek testületre való ráer?ltetésére. Most már derenghet valami.

 

Valami rémlik egy kifulladt kátyúzási, útépítési kezdeményezésér?l, de ennyi! Úgyhogy a magam részér?l továbbra is a fantázia világába tartózónak vélem a szórólapon leírt útépítési "tervet".

 

Ja, és meg van még néhány testületi ülésen, falugy?lésen való, elkésett, szak és id?szer?tlen, felejthet? hozzászólás, másokon való számonkérés, és persze, a ki tudja mire, milyen célból végzett, a jelenlév?kre ráer?ltetett videózgatás emlékképe.

 

Szórólap:

Nem ártott volna, ha a kiadott brosúra egy kissé igényesebb színvonalon került volna kiadásra, és részletes, a mib?l kérdésre is kiterjed? programot is tartalmazna.

 

Más: falunk címerének engedély nélküli használata TILOS!

 

 

 

Megll az sz II.
14.09.18

Megáll az ész II.

 

(Véleményírás)

 

Részlet az "Itt a munka ideje" c. kiadványból  (Eddig is itt volt néhányunknak...):

 

"Sikeres pályázati anyaggal nyertünk 230 millió forintot....  ; A koncepció az volt, hogy alkalomadtán tudjuk b?víteni (az Óvodát) és így egy helyre kerüljön az összes csoport,.......; Az engedélyes tervek nettó 3,5 millióba kerültek, az újratervezés pedig nettó 6,85  millió forintjába került  a falunak. Az új épület kisebb, nem lehet b?víteni, kirakták a kiszolgáló helységeket, ami a kés?bbi költségeket növeli meg...."   ( Honnan vannak ezek az adatok, állítások? WL)

Újabb bekezdés: "ezen kívül én ( Lökkös Krisztina (WL ) készítettem el? az iskolában és óvodában pályázati támogatással megvalósuló energetikai korszer?sítést...."

A tények:

Nem 230, hanem 200 millió, és nem nyertek, hanem pályáztak rá. Szerintem az nyer egy pályázaton, aki végigviszi, vagy legalábbis elkezdi megvalósítani a projektet! Amúgy jóval Lökkösék lemondása után, az eredeti nyertes visszalépése miatt kaptunk csak lehet?séget a terv megvalósítására. 30 milliót a mostani testület kapott forrás-kiegészítésként! Azt nem vitatom, hogy többek között Lökkös Krisztina is részt vett a pályázásban, de a pályázat maga, úgy ahogy megírták kivitelezhetetlen volt.

 

A Lökkös Krisztináék által terveztetett óvoda épület volt b?víthetetlen, nem az újraterveztetett! Tömbszer? alakja és a telken való elhelyezése miatt!

A megalomán épület helyett olyan óvodát kellett terveztetnünk, amely felépíthet? az elnyert összegb?l, ezért optimalizálva lett a mérete, de a konyha-kiszolgáló rész úgy lett tervezve, hogy a nagyobb, már b?vített, teljes érték? óvodát is ki tudja szolgálni! Ráadásul, a kész épületrész megbontása nélkül továbbépíthet? szükség esetén az óvoda. Arról nem is beszélve, hogy az A+ energetikai szint most is meglesz! Mint ismeretes jóval 300 millió fölötti  összegb?l építette volna meg az el?z? ( Paksi-Lökkös) testület  az új tagi óvoda részt. Most kijön a pályázati és az utólag kapott forrásból, kb. 230-240 millióból.

 

(Érdekes nekünk már az Egészségház építésekor is szinte ugyan ezzel a problémával kellett megküzdenünk.... Akkor 30-40 millióval olcsóbban építettük meg az Egészségházat, mint a Községvéd?s testület tette volna.)

 

Arról miért nem írnak a kiadványban, hogy milyen okból helyezték a falu északnyugati végébe az óvodát, mikor a falu a másik irányba, a város felé terjeszkedik. Ezeken a helyzeten sajnos már az új testület sem tudott változtatni. Arról sem írnak, hogy most két óvodába kell hordani a gyerekeket! Ha két, vagy több gyerek van, melyik, hová jár majd? Plusz még az is, az épületet öt évig óvodának kell használni, azután kaphat csak másik funkciót. Addig fenn kell tartani valamib?l. Erre gondoltak?

 

"Az engedélyes tervek nettó 3,5 millióba kerültek"-  Nyilatkozza L.K.

 

Nem engedélyes, hanem ENGEDÉLYEZÉSI tervek kerültek ennyibe falunknak.  ?k tényleg ennyiért rendelték meg a terveket, mert a jóval többe kerül? kiviteli terveket nekünk kellett elkészíttetni, miután ?k szépen kisétáltak a közéletb?l.

 

Lássuk, mennyit költöttünk mi, romeltakarítók az új, tagi óvoda terveztetésére?

 

1.5 millió forint volt az új engedélyezési terv (nem három és fél...), 700 ezer forintba került a régi, a Paksi-Lökkös duó által készítetett engedélyezési terv  helyébe lép? új terv engedélyezése. 5.2 millió forint volt a KIVITELI TERV, amit ugye Lökkösék nem készítettek el. (A kiviteli tervet akkor is el kellett volna készíttetni, ha az eredeti, megalomán terv marad!) Sejthet?, hogy az akkori beltartalommal mennyibe került volna a kiviteli terv.

Jobban utána kéne nézni a dolgoknak, vagy kerülni kellene a témát....témákat. Nem kellene a romeltakarító képvisel?ket támadni azért, mert a project, s ez által a pályázati pénz megmentése érdekében egy új, olcsó, kivitelezhet?, gazdaságos, környezet-és energiakímél? megoldást találtak az óvoda megépítésére. Meg kéne köszönni! Vagy van még egy megoldás: nem kell olyan tevékenységbe fogni, amihez nem ért Valaki. Pláne úgy, hogy már egyszer kiderült err?l a Valakir?l az alkalmatlanság, egy önmaga kiállított bizonyítvány formájában.

 

A most következ? résznél tényleg megáll az ész! Ide másolom fentr?l:

 

"...ezen kívül én ( Lökkös Krisztina (wl) ) készítettem el? az iskolában és óvodában pályázati támogatással megvalósuló energetikai korszer?sítést...."

 

Nem vitatom, néhány momentuma lehetett a polgármester jelölt asszonynak a KEOP pályázat el?történetében, de a pályázati lehet?ségre a figyelmet helyi (!) vállalkozónak köszönhetjük. ?t illetné a dicséret!

 

Lökkös Krisztina 2012 nyarán lemondott. Nevezett project jóval ezután teljesedett ki! A pályázaton való indulásról csak 2012. november 25-én tárgyalt az új (!) testület! Els? körben forráshiány miatt (7.5 millió forint saját forrás kellett) az akkori cs?d közeli helyzet miatt nem látta biztosítva a project kivitelezését a testület, ezért az erre vonatkozó el?terjesztést nem fogadta el.. A 2012. december 18-án megtartott testületi ülésen egyhangú szavazással döntött a testület, hogy akár a hitel felvételével is biztosítja a saját részt a pályázathoz. Mint ismeretes 2130-ben el is nyertünk közel 80 millió forintot. Addigra a testület el?teremtette a saját részt, így nem kellett hitelt felvenni. Folynak a munkálatok. ( Forrás: emlékezet és Pilisborosjen? Honlapja....)

 

Tisztelt kormánypárti jelöltek! Az Önök helyében én új kiadványt juttatnék el a lakókhoz, mert választási kiadványaik hemzsegnek a félretájékoztatásoktól, a szándékosnak t?n? hibáktól. Nem szabad a választópolgárokat félrevezetni!

 

Wéel

 

Utóirat:

 

Sietek kijelenteni: amúgy a Kriszta személyével semmi bajom. Nagypolitikai identitásunk hasonló. Aranyos a család, szépek a gyerekek. Még vendégségben is voltak nálunk egyszer egy kerti partin. Csakhogy falunk sorsának alakítása kemény feladat. Szerintem ezt tapasztalta meg már a 2010-es választási gy?zelem estéjén, és  2012 nyarán levonta a következtetéseket.

 

 

Ktyzs
14.09.17

Nem csak a bitumenes, hanem a murvás utak javítására is felhívták a polgármester figyelmét a Pénzügyi bizottság két tagja és az alpolgármester. Hozzájárultak ahhoz, hogy átcsoportosítást eszközölhessen a kátyúzáshoz, útjavításhoz szükséges forráshoz. Ez kb 5 millió forint lesz. A munkálatok az egész falu területét érintik.

A tél közeledtével a nyári széls?séges id?járás miatt halaszthatatlanná vált az utak felkészítése a fagyos id?kre. Az erre fordítható összeg nem t?nik túl nagynak, az ismert okok miatt azonban még így is er?n felüli kiadást jelent falunknak.

Reméljük, hogy a jöv?ben a tervszer? forrásteremtés eredménye képpen nagyobb útfelújítások, építések is kezd?dhetnek falunkban.

Windisch László

Ahogy n ltom (I-II-III-IV- rsz)
14.09.17

Ahogy én látom (I.-II.-III.-IV- rész)

Önkormányzati Választás 2014

 

Egyszer már rosszul jártak Pilisborosjen? lakói, mikor a 2010-es választásokon számukra teljesen ismeretlen, a faluban épphogy csak leteleped? (?), vagy itt sem él? embereket fogadtak bizalmukba és bízták meg ?ket a falu vezetésével. Ismert politológusok szerint mindezt a nagy országos lelkesedés hatására tették az emberek, mellyel a 2010-es önkormányzati választásokat megel?z?en Hazánk vezetésére kapott bizalmat egy Pártszövetség. Tegyük hozzá: nem érdemtelenül.

 

Vannak olyan pillanatok, amikor az embernek meg kell nyílnia. Nem tör?dhet tovább személyes jogaival, nem tarthatja "titokban" tovább politikai identitását.  Ez a pillanat most ilyen. Barátaim, jó ismer?seim tudják rólam, hogy melyik politikai oldalon állok (elmondhatom, hogy nem a bal kezemre gondolok, amikor ezeket a sorokat írom, bár az is kell a "gépeléshez"), de egyben bizonyíthatják is, hogy soha nem voltam támogatója az országos politika falunkban való megjelenésének. S?t, ellene voltam! Sajnos most mégis arra kényszerülök, hogy falum védelmében szembe forduljak azokkal itt a községben, akikkel még nem is olyan régen egy körbe tartoztunk. Legalábbis én így éreztem... (Egy kis történelem: ha Küller János 2010-ben elfogadja a kormánypárt felkérését, hogy induljon az ? támogatásukkal polgármesternek, (ezt nem politikai identitási okból nem vállalta ) nem hiszem, hogy az akkor nyertes (?) képvisel?k valaha is képvisel?i helyet kaptak volna ,s én sem kényszerülnék most ilyen kellemetlen döntés meghozatalára.)

 

2010-ig falunk látszólag mentes volt a nyílt pártcsatározásoktól. Mégis érezhet? volt: a háttérb?l próbáltak hatni a választások kimenetelére a pártok. Az el?z? választási kampány, és f?leg az utána eltel két (!) év eredménytelensége, a helyi közélet zaklatottsága azonban már ízelít?t adott a választópolgároknak, hogy mit is jelenthet, ha belopózik a nagypolitika Pilisborosjen?re. 2012. október másodika óta csak a polgármester és talán az egyetlen, az eredeti csapatból megmaradt képvisel? mondható vállaltan "kormánypártinak". Ez utóbbi személy esetén abból sejthet?, hogyha valaki elfogadja egy párt támogatását, valószín?leg szimpatizál vele.

A testület újonnan belépet képvisel?i sohasem nyilvánították ki hovatartozásukat, és f?leg, sohasem döntöttek falunk érdekei ellen pártérdekb?l.  A lemondások után olyan szóbeszéd járta a faluban, hogy " jobban együtt tud dolgozni a Paksi az új képvisel?kkel, mint a saját csapatával sikerült neki". Most akkor mi van? Kell ide bármilyen nagypárt által hatalomba támogatott érdekcsoport, ha nem tudnak együtt húzni a faluért? Kedves Választópolgárok! Ezt önöknek kell eldönteni 2014. október 12-én.

 

Mondhatják: azért csak hozott valamit az a két év is! Rendben! Nézzük mit is nyertünk azzal, hogy egy országos párt által támogatott csoport alkotta két évig 2010-2012), hangsúlyozom két évig a képvisel?testületet? ( A polgármester lehúzta a négy évet. Köszönhet?en a 2012 ?szén, a ciklus felénél képvisel?i megbízást felvállaló régi-új képvisel?knek, akik egyrészt falunk cs?dhelyzetét látva, azt elkerülend?en nem buktatták meg!) Semmit! A kasszában hagyott 180 millió forintot gyorsan felélték. Alapítottak egy "pénzfaló" Falugondnok Kft-t. Évi 30 millió volt a költsége. A haszna? Értékelhetetlen. Nincs arányban a befektetett milliókkal.

A választási kampányban elhangzott ígéretekb?l semmi, de semmi nem valósult meg, s?t egy tagi óvodaépítésre elnyert  200 milliós (nem 230 milliós, ahogy mostanában olvashatjuk a frissen megjelent ígéret lapon) pályázat kis híján cs?dbe vitte a falut, mert pusztán 100-160 milliót kellett volna még hozzátenni a semmib?l, mert olyan extra tartalmakat építettek volna be az épületbe. Ha nincsenek a lemondások 2012 nyarán-?szén, ez be is következett volna. Csak a képvisel?i feladatokat újra vállaló, a 2010-es választásokon a további legjobb eredményt elér? és 2006-2010-ig már képvisel?ként tényked? és bizonyító, " Küller féle csapatként" emlegetett néhány képvisel?nek köszönhet?, hogy nem került cs?dbe a falu. Persze ehhez kellet községünk lakóinak, ha nem is diadalmenetként vállalt, de kényszeredetten beletör?d? hozzájárulása is, melyet adó formájában voltak kénytelenek megfizetni, mintegy a 2010-es rossz döntés hozományaként.

Emlékezzünk egy kampány témára. Ezzel a példával jól megvilágítható, hogy mit is jelent egyeseknek a kampány és a döntéshozói helyzetbe kerülés utáni cselekvés. A F? úton a Meditopnál van ( igen a mai napig van!) egy lámpaoszlop, ami miatt nehezen férnek el babakocsival, vagy mankóval az arra járó kismamák, illetve  id?s emberek.  Sajnos le kell lépniük az úttestre. Ez tényleg nagyon veszélyes, de Paksi úrnak volt négy éve, hogy orvosolja a problémát. Nem tette, tették. Ígérni könnyebb volt! Mint jeleztem, a mai napig nincs megoldva a probléma, pedig ígérték, ha ?k jönnek meg lesz "csinálva". Még egy fénykép is felkerült a szórólapra, mintegy elrettentésként. Ebben csak az a szörny?, hogyha akkor, csak a támogató kormánypárt logójával ellátott üres szórólapot hordatnak szét, akkor is nyertek volna.

 

 

E rövid bevezet? után engedjék meg, hogy saját szemszögemb?l elemezzem a 2014-es választáson jelöltként induló falumbeliek (?) eddig hozzám eljutott szórólapjait.

A sorrend nem véletlen...

 

A kormánypárt által támogatott csonka csapat:

(el?z?leg csonka ciklus, utána csonka csapat?)

 

Úgy tudom, hogy jelenleg Pilisborosjen?n hat képvisel?t és egy polgármestert választanak az arra jogosult polgárok. A széthordatott szórólapon mégis csak négy képvisel? jelölt és egy polgármester aspiráns mosolyog rám. Mi lehet a célja, vagy oka ezen csonka csapat indításának. Nem volt más jelölhet? személy, aki vállalta volna a két éves tékozlás, majd lemondás után a közösséget a polgármesteri ambícióktól gyötr?d? ötgyermekes családanyával (ez utóbbi dicséret!)? Vagy csak a min?sített többség elérése a cél (ez négy f?), aztán a szerencsétlenségére megválasztott további képvisel?k meg "ehetik a kefét" öt (igen öt) évig? Ugyanis bizton állítható, hogy egy ilyen felállás esetén nem sok vizet zavarnának a valószín?leg ellenzéki sorsra kárhoztatott képvisel?k.

Kérem Önöket, hogyha érdekesnek tartják az eddig leírtakat, vegyék el? a nem régiben kézbesített els? (?)kormánypárti (?) szórólapot és tanulmányozzák figyelmesen.

 

Most nézzük a tartalmat: Figyelmükbe ajánlom, hogy a polgármesteri székért harcba szálló hölgy 2010-ben megszerezte az Önök bizalmát és képvisel?ként bejutott a képvisel?testületbe. Oldalakat lehetne írni az általa közvetve és közvetlenül el?idézett harci állapotokról szóló hírekr?l, az alpolgármesterré választása utáni id?kben ez még hatványozottabban tapasztalható volt állítólag. Naponta bocsájtottak el régi kollégákat, stb. Lehetne cikkezni az eltapsolt 180, de egyesek szerint 230 millió forintról, a fejlesztési területek némelyikére adott indokolatlan engedményekr?l, melyek milliókat hoztak az ottani tulajdonosnak. Megfogalmazhatnánk a Falugondnok Kft körüli pénzkidobásokat, ellen?rizetlen, teljesítésigazolás nélküli kifizetések körüli történéseket. Alkalmatlanságát a kötelez?en megtartott Falugy?léseken is bizonyította.

Ezeket már sokszor leírtam, leírtuk. Csak emlékeztet?nek szántam ezen sorokat. Ne feledjünk!

 

A polgármesteri ambíciókat dédelget? hölgy írja: nem bírja a semmittevést (két éve mondott le... alpolgármester  volt akkor) most úgy látja, van mit tennie. Eddig is lett volna mit tenni. Nem kellet volna lemondani. Hol volt két évig? Részt vett a falu közéletében? Nem! Különben ?szintébben kellett volna írni a lemondásának körülményeir?l. Mi vezette odáig? Miért hagyta cserben választóit? Miért nem állt ki az ?t csapatába hívó polgármestere mellett? Egy párt színeiben indultak! Ha ilyen harcok, gondok vannak egy "egyszín?" testületben, milyen lenne egy "sokszín?ben"? Bár Paksi úr is hasonlót játszott el Küller Jánossal szemben 2010-ben. A példa ragadós....  Úgy tudjuk az ? vezérletével megpróbálták lemondatni Paksi urat. Nem sikerült! ?k mondtak le...

 

Bízzon a F...sz-ben! Olvashatjuk a szórólapon. Bízzunk, de legyünk kritikusak és óvatosak. 2010-ben is bíztunk, aztán látjuk mit tettek potentátjai falunkkal! A nagyok és jók sem tévedhetetlenek! (Ezt ?k is elismerik!) Most mi legyen? Bízzunk ismét? Nem inkább gondolkodjunk, hogy olyan személyre-személyekre bízzuk-e a falunk sorsát, akik megkapták a lehet?séget, de visszaéltek vele, vagy olyanokra, akik már többször bizonyítottak és újra bízhatunk bennük, és biztos, hogy most sem csalódunk majd bennük! Ez utóbbit ajánlom!

 

Nézzünk néhány felvet?d? kérdést:

Mi történik, ha falunk lakói ismét bizalmat adnak és polgármester lesz L. Krisztinából, de nem jut be maradéktalanul az ?t támogató négy képvisel?, csak kett??

Mi történik, hogyha emiatt kisebbségben kell vezetnie az új testületet?

 (Küller János négy évig (2002-2006) kisebbségben vezette a testületet. ? nem állt fel, vállalta a hihetetlenül nehéz feladatot.)

Esetlegesen leend? polgármesterasszonyunk vajon képes lesz rá? Vagy akkor majd ismét jól lemond?

Meddig lehet ezt csinálni a választópolgárokkal, falunkkal?

Mi lesz az újabb ígéretekkel?

Úgy járunk, mint 2010 után? ( Felmondott szerz?dések, per, per hátán? Elbukott bírósági ügyek, újabb Falugondnokság? Felfordulás a Hivatalban, kirúgott dolgozók, kirúgott jegyz?? Eltapsolt milliók, bár -egyrészt a polgármesterjelölt asszony miatta is- most már lassan két éve nincs mit eltapsolni, de hát azért 60 millió most is van a kasszában. Azzal mi lenne? Ezek a kérdések megérdemelnek egy mélyebb elgondolkodást.... és még vannak kérdések, és lesznek is!

 

És l?n! Annyira ígérték, hogy majd komoly állami forrásokat hoznak majd ide. És hoztak? Nem! Pedig "bennfentesként" jó el?re hírét vehették volna például az állam önkormányzati adósságmentesítési programjának.  Akkor miért nem használták azt ki egy jó nagy kölcsönfelvétellel? Aztán minket is jól kimentett volna az állam? Költ?i kérdés?  Hát azért, mert aki "hív?" annak nem szabad kérni és annak nem kell adni! Ilyen egyszer? ez! Ez is egyik oka, hogy értelmetlen, haszontalan, eredménytelen, kártékony az  ilyen kis falvakban az országos pártok önkormányzati választási részvétele. A miniszterelnök úr mondott valami hasonlót a televízióban: a magyar ember önkormányzati beállítottságú. Szereti eldönteni, hogy a közvetlen környezetében miképpen menjenek a dolgok. Ennek a lehet?ségét szeretnénk kérni mi is! Szeretnénk mi eldönteni dolgainkat!

 

Nézzük a jelölteket:

Többségüket ismerem. Nem is ez a baj, hanem az, hogy Attilán kívül igazából senki nem vett részt eddig a falu közéletében. ? is csak falurendezvények szavalójaként t?nt fel néha-néha. Honnan tudnám, mint egyszer? választópolgár, hogy mit tudnak, miben jók. Egyáltalán méltók-e a bizalmamra? Most izzanak a tenni akarástól.  Mint el?bb is írtam: eddig is lett volna mit tenni! Nem csak képvisel?ként, hanem például küls?s bizottsági tagként, vagy önkéntesként rendezvényeken, vagy akkor, amikor elvitte a víz a falut, lapátot ragadva. Eddig is lehetett volna forrást hozni falunknak! Miért kell ehhez képvisel?nek lenni? Nem értem! Pusztán azért, mert az én identitásomnak megfelel? párt ajánlja ?ket itt, Pilisborosjen?n nem fogok rájuk szavazni és ezt senkinek sem ajánlom. Egy hónap alatt senkit nem lehet úgy meg és kiismerni, hogy méltó legyen a bizalmamra!

 

( Állítólag új szórólapok lettek kihordatva fenti sorokban érintett jelölt csapat által. Valami rejtélyes ok miatt én nem kaptam... Ha igaz, azon már ?k is heten vannak. Úgy látszik mégis sikerült találni újabb, nem túl tájékozott falubelieket (?), akik vállalják még a közösséget a 2010-2012-ig tartó, a falut cs?d közelbe taszító Paksi-Lökkös korszakkal!)  

(A mai napon, 2014-09-16-án megtiszteltetés ért: én is kaptam az új kormánypárti szórólapból. Meglep?dve láttam a címoldalon, hogy mégiscsak öt jelölt van. Akkor mégsem sikerült további két tagot találni, aki vállalta volna a 2012-2014-ig tartó Paksi- Lökkös féle cs?dkormányzással a közösséget. Elnézést a téves információért!)  

Néhány szó az új kormánypárti kiadványról: Hol a program? Mit, mib?l, mikor?

                                                                                                         

Hunya Éva polgármester és képvisel? jelölt

Képvisel?társam volt két évig. Az ? munkája is hozzájárult a Paksi-Lökkös páros áldásos munkája nyomán  keletkezett cs?dhelyzet elhárításához.

Díjazom kiállását, hogy egyedül, csapat nélkül is vállalja a megmérettetést.

Éva mindig is nagy stratégiai játékos volt a testületi üléseken. Ha képvisel?ként bejut lesz módja rá, hogy folytassa ezt a tevékenységet. Ha polgármesterként kap megbízást, akkor már nagyobb stratégának kellene lennie. Gondolom ezzel is megbirkózna.  

A szórólap hátoldalán írt " közösségi együttélés szabályait követ? és számonkér? falu, ahol a kötény nem takar el mindent" mondatot nem bizots, hogy akarom érteni...      

 

Tóth Zsuzsanna polgármesterjelölt

 

Szép kiadvány érkezett e-mail címemre. Látszik, hogy profik készítették. Van benne munka!

Lássuk a szép külcsín, milyen bels? tartalommal bír, és mi maradt ki bel?le szerintem.

Bemutatkozás

Az els? részben megtudjuk, hogy Tóth Zsuzsanna 1983-ban került Pilisborosjen?re. Azóta, mint írásából kiderül nem igazán vett részt a helyi közéletben. Voltak ugyan kezdeményezései- els?sorban vállalkozói- melyek közösségi térben, vagy természeti környezetünkben m?ködtek (Teaház, Kevélyhegyi Turistaház), de ezek sajnos csak rövid ideig funkcionáltak. Mint ismeretes a Turistaház egy sajnálatos t?zvész áldozata lett. Azóta több kezdeményezés, terv volt egy másik felépítésére, de ezek mind kudarcot vallottak.

Az írásból kiderül, hogy Tóth Zsuzsa jól képzett szakember. Önkormányzatunk gazdasági vezet?je volt az utóbbi id?ben. Úgy tudom szeptember elejével mondott fel. Gondolom a választáson való indulása miatt. Sajnálom, jól lehetett vele együtt dolgozni. Nem hiszem, hogy megoldhatatlan feladat lenne számára a falu gépezetének napi irányítása. A forrásteremtés már nehezebb ügy.

Tóth Zsuzsa férje, Papp János a 2006-os választáson Küller féle nyer? csapat tagja volt. ? is bekerült a testületbe. Alpolgármesteri megbízást kapott. János jó ember. Fájlaltuk, amikor fél év után, valamilyen egyéni ok miatt lemondott képvisel?i mandátumáról.

Gazdálkodás

A kiadványban gyönyör?, szakszer? leírást kapunk a falu 2014-es összbevételér?l, idei adóbevételr?l. Ugyanakkor - véleményem szerint- egy könnyelm?, vagy túl magabiztos ígéret is olvasható: az adók csökkentése 2-300 forint körüli négyzetméterre. Most 1.000,- forint/ nm....

Emlékeztet?ül: a Paksi féle testület 2012-re a duplájára emelte az építményadó összegét 200-ról 400 forint / m2 -re és bevezették a telekadót, 60 forint/m2 . Mikor az akkori testület bedobta a gyepl?t a lovak közé, és száguldott a falu szekere a szakadék felé, az újonnan felálló testület, a cs?d elkerülése érdekében kénytelen volt ezer forint/ négyzetméterre emelni az adó mértékét. A telekadót eltörölte, a 3000 nm alatti lakóépülettel rendelkez? telken nem kellett ezután telekadót fizetni, s?t számtalan, az id?sek, sok gyermeket nevel?k számára el?nyös kedvezményt épített az adórendeltbe.  Sajnos az anyagi helyzet sokat nem változott. Lehet, hogy némileg csökkenthet?, vagy átrendezhet? az adórendelet díjalapja, de ilyen mérv? könnyítés nem megvalósítható, mert például nem lesz mib?l befejezni a megkezdett óvodaépítést. (saját rész!)

Forrásteremtésnek nem mondanám a falu vagyonának például a Szedmák háznak az eladását, hanem vagyon felélésnek nevezném. A mostani testület is megtehette volna, hogy elad ezt azt, de nem tettük. Nem tartanám elegánsnak, ha az eddig féltve óvott "családi ezüstöt" valaki eladogatná.

A pályázati lehet?ségek kihasználását sem nevezném forrásteremtésnek, mivel a tipikus futó homokra való építkezés mintapéldáját látom benne. Annyiszor leírtam, leírtuk már: ha vannak pályázatok egyáltalán nem biztos, hogy indulhatunk, nyerhetünk rajtuk. Esetleg nincs szükség a pályázatban kiírt épületre, tevékenységre. Saját forrás is kell hozzájuk. Éveken át küzdöttünk ezzel a testületekben. Mégis mindig megkaptuk a magunkét, hogy nem használtuk ki a pályázati lehet?ségeket. Ez persze nem igaz. Az el?z? ciklusban több pályázaton nyertünk köztük egy 50 millió környéki forrást is, és a mostani fél id?szakban 76 millió forintot hoztunk falunknak a jelenlegi óvoda és az iskola energetikai korszer?sítésére . A munkák folynak. Most az a baja a neten levelez?knek, és jelen kiadvány szerz?jének is, hogy szerintük nem lett kész id?re...

Elhangzik egy furcsa vád is, hogy a helyi vállalkozókat eddig nem támogatta a faluvezetése abban, hogy a községt?l munkát kapjanak. A lehet?ség soha nem volt elzárva a pilisborosjen?i vállalkozóktól. Aki indulni akart egy munkáért az megtehette. A közbeszerzési törvény szerint azonban nem lehet minden esetben preferálni pusztán azért egy céget, mert helyben m?ködik. Ha belefért a törvényi lehet?ségekbe eddig is a helyi vállalkozók kapták a munkát amennyiben arra jelentkeztek és cégük alkalmas volt a feladat elvégzésre. Árajánlatuk nagysága is kedvez? kell, hogy legyen a falu számára.  Például hozható a helyi nyomdával és az építéssel, épít?anyag árusításával, gépi földmunkával foglalkozó helyi vállalkozókkal való együttm?ködés.

Ingatlan bérbeadás, ki nem használt, drágán felújítható épületek eladása? Hát, ezekhez egyébként testületi döntés is kellene. Nem hiszem, hogy meg lesz erre a többség.

Utak, felszíni vízelvezetés

Zsuzsa is megállapítja, hogy rossz állapotban vannak az utak. Igaza van! De:

2002-ben már leírtuk programunkban: 3 milliárd forint kellene rá. Szakért?k állapították meg, tervek is vannak valahol az önkormányzatnál, ha az utóbbi id?ben rejtélyesen elt?nt egyéb iratokhoz hasonlóan ezeknek is lába nem kélt. Csak el? kell venni ?ket. Persze némi korszer?sítés biztos nem árt majd.

El?bb a vízelvetetést kell megoldani, mert különben elviszi a víz az utat. Err?l kritikát olvashatunk is jelen kiadványban. "Sajnos néhány utcát úgy burkoltak le az elmúlt id?szakban, hogy a vízelvezetés fontosságát nem vették figyelembe.". Az önkormányzatok beruházásainak betervezésekor mindig felvet?dik egy mondás: "keresd a pénzt!". Nos, szerintem ez az oka egyrészt a "szakszer?tlen" kivitelezésnek. Persze akadnak lelkiismeretlen vállalkozók is, akik csak a pénzre mennek, nem tör?dnek munkájuk tartósságával. Itt meg kell említeni: azért nem akármilyen id?járás van mostanában és nem is a legjobb adottságokkal rendelkezik falunk e témában. Csak annyit még, egy szakszer?en, a megfelel? vízelvezetéssel megépített út háromszor annyiba is kerülhet, mint egy olcsóbban kivitelezett, de folyamatosan karbantartott, s ett?l tartósan jó állapotú. Szerintem senki nem volt olyan bolond eddig, hogy, ugyan lett volna rá forrás, de direkt rosszul építteti meg az utat. Eddig se volt rá elegend? pénz, és a Szerz? sem gy?z meg, hogy ezután varázsütésre lesz.

 

Ami tetszik: "A polgármester egyik legfontosabb feladata a falu érdekeinek képviselete. A „manager” típusú polgármester kapcsolatokat épít és ápol, ott van a falut érint? döntések meghozatalánál. Különös gondot szeretnék fordítani a környez? település polgármestereivel való jó kapcsolat kialakítására."   

Egyetértek! Egy-két megjegyzést tennék csupán: úgy emlékszem az eddigi polgármesterek is mind jó kapcsolatot ápoltak a környez? falvak elöljáróival.  Hogy ebb?l mennyi bevételünk származott az kimutathatatlan, de erkölcsi hasznunk az bizton állítható. Paksi úr is rendületlenül menedzselte a falut állítólag. Látjuk hová jutottunk az els? két évben. Szerintem a fejlesztési területek tulajdonosaival kellett volna jóban lennie és nem felmondani, perre vinni az el?reviv?, érvényes megállapodásokat.

 

Küls? Bécsi úti településrész

 

Nagyjából minden bekezdésével egyet értek. Csak annyit: fentebb is jeleztem, most részletezem, ha Paksi úrék nem mondják fel a Malomd?l? Kft-vel 2010-ben még Küller János által aláírt Keretmegállapodást, ma már befejez?dtek volna az ottani közm?építések és szép lassan benépesülne a terület. Ezt els?sorban az önkormányzati adóbevétel kib?vülésének lehet?sége és az ott kapott ajándék telkek beruházásra készsége miatt tartom fontosnak. Ebb?l juthatott (juthat) volna a Bécsi úti településrészre is. Lenne mit alkotni ott is.... (Zebrák, járdák, utak, stb.)

 

Ebben a részben ismét felvet?dik a Szedmák Ház kérdése. Számomra is frusztráló az épület elhanyagoltsága. Lepusztított állapotban vette át az önkormányzat a tulajdonostól. Eljárást kezdeményezett a jegyz? a károkozás miatt. Ezt meg is nyerte a falu. Hogy mikor lesz ténylegesen megtérítve a kár, nem tudni.

Négy éve küzdök az épület hasznosításáért, karbantartásáért. Nem sok sikerrel. Voltak ötletek, tervek. Egyel?re az állagmegóvást lehetett elérni. Ha minden igaz a tet?zet ki lesz javítva. Legalább nem ázik be. Persze mondanom sem kell, hogy ez is az örökölt pénzhiány miatt áll úgy, ahogy.

Kis történelem és helyismertet?: A Szedmák ház megvételével és a mellette lev? másik, ugyancsak a gondos önkormányzatok döntésének köszönhet?en, falunk tulajdonába került ingatlannal összevonva egy hatalmas belterületi ingatlan jöhet létre, melyen akár a Tóth Zsuzsa által is vágyott új közösségi ház, vagy az Iskola b?vítése is megoldható lenne. Az nem gond szerintem, hogy az utca másik oldalán van. Egy, az úttest felett átível? zárt folyosóval megoldható lenne a közlekedés a régi és új szárny között. Láttam már ilyent az országban. Még a tornaterem is elférne ott. Ráadásul, ha a Faluház területét is hozzászámítjuk a másik kett?höz, páratlan nagysági belterületi vagyonnal rendelkezik falunk. Nem eladásban gondolkodnék, hanem hasznosításban. A frissen visszakapott Aura épülettel kapcsolatosan is olyan híreket hallani, hogy el kéne adni...

 

Óvoda

 

"Hosszú vajúdás után, több mint egy éves késéssel talán még szeptemberben megkezd?dhet a Mesevölgy három csoportszobás óvoda építése." olvashatjuk. Hozzátenném: az egyéves vajúdás az a Paksi-Lökkös féle eltúlzott bels? tartalommal való terveztetés következménye. Kétszázmilliós pályázati forrást nyert a falu. Ehhez jön az önrész. Mégis, miután a testület végig vitte a közbeszerzési eljárást 300 millió feletti (volt 360 milliós árajánlat is! ) ajánlatok érkeztek. Mit tehetett az új testület? Újra lett terveztetve. Új közbeszerzést kellett lefolytatni a tervezésre és az építésre is. Aki ért ehhez, az tudja, ehhez id? kell. Az épület munkálatai elkezd?dtek, a határid? tartható. Köszönhet? ez Slosár Károly úrnak is, aki küls? bizottsági tagként "bábáskodott" az ügy felett. A munkálatokat saját m?szaki szakért? fogja ellen?rizni.

 

Aura

 

Nem tudom, hány írásban, hány oldalon közöltem álláspontomat. Jó, hogy visszakaptuk az épületet, de ezzel óriási gond szakadt a nyakunkba. 3-400 milliónk honnan lesz a felújításra, feladatra alkalmassá tételre? Mi lesz az épületben? Ki fogja ?rizni, mib?l? Vannak, akik oda vinnék a sulit a faluból. Vannak, akik csak a fels?söket vinnék oda. Van, aki a tornatermet is odaépítené, ha ott lesz az iskola, ha nem.

Az jó lenne, ha az önkormányzat kiköltözne a jelenlegi épületb?l és végre a M?vel?dési Ház a teljes épületet használhatná. De akkor hová menne a Hivatal? Mib?l tartanánk fenn a z újabb és újabb épületeket? Számtalan kérdés, verzió van. Mindegyik megvalósítása súlyos összegekbe kerülne. Fentebb írtam, szerintem a jelenlegi helyén, vagy a közvetlen közelében kéne b?víteni az iskolát. Amíg nem lesz forrás az Aura felújítására, addig csak álmodozhatunk!

 

Az együttélés szabályai

 

Ismét egyetértünk! Csak az utolsó bekezdésben foglaltak szorulnak némi tárgyalásra:

"A falunkban felmerül? egymás közötti vitás ügyek hatékonyabb rendezése érdekében szükséges egy ingyenesen igénybe vehet?, független mediációs szolgáltatás létrehozása az önkormányzat részér?l."

Ha ez a szolgáltatás m?ködik 2011 szeptemberében, akkor a Paksi-Lökkös páros nem mondja fel a Malomd?l?s keretmegállapodást? Ha nem, akkor megérte volna, mert eddig 6 milliót bukott a falu, ugyanis els? fokon elvesztette a pert a polgármester.

 

Sport, turizmus

 

Megválasztása esetén remélem, hogy Zsuzsának sikerül a Turista házat újjáépíttetni. Sokan próbálták. Eddig sikertelenül.

Valóban nagyobb támogatásra lenne szüksége falunkban a szabadid? sportnak. Hat éves képvisel?i pályafutásom során nem sokan kerestek meg ötletekkel, tervekkel ennek el?segítésére. Az anyagiak hiánya akkor is behatárolta volna az elképzelések megvalósítását.

 

Összefoglalás

 

1. Az építményadó drasztikus csökkentése 2015 január 1-t?l. (Szerintem nem lehetséges, bed?lne a költségvetés)

 

2. Helyi vállalkozók el?nyben részesítése a megrendeléseknél és beruházásoknál. ( A törvény nem teszi lehet?vé minden esetben a helyi vállalkozók el?nyben részesítését)

 

3. Küls? Bécsi útra helyi járat indítása. ( Az önkormányzatnak nincs pénze rá, esetleg az ürömi személyszállító vállalkozó némi támogatás árán vállalná, csak út kéne a két falurész közé, mert a Bécsi úton szinte már lehetetlen lenne visszajutni a faluba.)

 

4. A Küls? Bécsi útra egy közösségi ház építése. ( Szép ötlet! Forrás, terület? A bentire sincs pénz...)

 

5. Szabad út a Lazaréti és Malomd?l? lakóparknak. ( Képletesen, vagy m?tárgyként?)

 

6. Interaktív informatikai rendszer kiépítése. ( Ez jó! Eddig is lehetséges volt. A képvisel?k jó része nem támogatta a témát. Bevallom, én sem!)

 

7. Az “Aura” birtokba vétele az iskola számára. ( Biztos, hogy ez a jó megoldás?)

 

8. Jó kapcsolat kiépítése a környez? településekkel. ( Eddig is jó kapcsolat volt.)

 

9. Olcsóbb és hatékonyabb Hivatal. (Hogyan? "Emberáldozatok" száma?)

 

10. Mesevölgy Óvoda beruházás befejezése. ( Már elkezd?dött, sínen van. Csak felügyelni, fizetni, elszámolni kell.)

 

Kedves Zsuzsa!

Álságos lenne, ha most választási gy?zelmet kívánnék Neked. Én szívesebben dolgoznék Küller Jánossal, ha bejutok képvisel?nek, de ha úgy hozza a sors, nem látom akadályát a közös munkának.

E-mailben ígérted: a mib?l kérdésre is választ kapok T?led. Várom és közlöm ezen sorok alá, amennyiben megkapom rövid (!) írásod.

 

Utóirat: sajnos az én zsebemben sincs a Bölcsek Köve, úgy mint máséban sem! Ha írásomban bizonyíthatóan téves adatok, információk kerülnek kész vagyok azokat javítani, törölni. ( Wéel)

 

 

                                                                                     B.I. polgármester  jelölt

 

B. I.-vel nem vagyunk rossz viszonyban ezért (is) köntörfalazás nélkül:

 

Azonkívül, hogy az örökölt cs?dhelyzet miatt, az új testület által kényszerb?l meghozott adóemelés után falunkra hozta a televíziót, és a dönt? többségükben egyébként tehet?s családok részére er?n felül megadott adókönnyítést "kiharcoló" csoportosulás tagja volt, nem tudok egyéb a közösségért végzett kimagasló tevékenységér?l.

Egyébként a testület ezen akció miatt nem tudta már az egy és kétgyermekes családok részére tervezett adókönnyítését végrehajtani... Erre, azon a testületi ülésen is felhívtam a figyelmet, melyen az adókönnyítésre vonatkozó "kérésüket" bejelentették a kezdeményezés vezet?i (?). Szinte szó szerint:" Felhívom a figyelmüket, hogyha ezt a kedvezmény most megadja a testület, nem lesz mód az egy és kétgyermekes családok hasonló támogatására." A kezdeményez?k tudomásul vették, hogy így csak ?k részesülnek adócsökkentésben. Ennyit az empátiáról és a közösségi érzés, érzék meglétér?l..

 

Valami rémlik egy kifulladt kátyúzási, útépítési kezdeményezésér?l, de ennyi! Úgyhogy a magam részér?l továbbra is a fantázia világába tartózónak vélem a szórólapon leírt útépítési "tervet".

 

Ja, és meg van még néhány testületi ülésen, falugy?lésen való, elkésett, szak és id?szer?tlen, felejthet? hozzászólás, másokon való számonkérés, és persze, a ki tudja mire, milyen célból végzett, a jelenlév?kre ráer?ltetett videózgatás emlékképe.

 

Szórólap:

Nem ártott volna, ha a kiadott brosúra egy kissé igényesebb színvonalon került volna kiadásra, és részletes, a mib?l kérdésre is kiterjed? programot is tartalmazna.

 

Más: falunk címerének engedély nélküli használata TILOS!

 

Wéel

Megll az sz!
14.09.16

Megáll az ész!

Lökkös Krisztina "nyilatkozza" az Itt a munka ideje" cím? saját kiadványában, önmagának:

Kérdés (gondolom: L.K.): Egy ekkora településre van-e értelme pártpolitikát behozni?

Lökkös Krisztina válasza: ....... Pilisborosjen?n eddig még nem indult polgármesterjelölt pártszínekben......

 

Tényleg nem. Csak 2010-ben! Paksi Imrének hívták a kormánypárt által nyíltan (a logó is szerepelt a szórólapokon!) támogatott polgármester jelöltet! Az ? csapatának volt tagja akkor Lökkös Krisztina. A fent említett kiadványban írja le ? a tényt: 1988-ban alapító tagja volt a Fidesz pápai szervezetének. Ami nem baj! Én is jobboldali vagyok, de nem Fidesz tag. Maximum kritikus szimpatizánsnak vagyok mondható. Tagként nem is vállaltam volna képvisel?séget falunkban. De, ha tag volt és a polgármester és ezáltal természetesen a jelölt csoport tagjai  is kormánypárti támogatással indultak, akkor ? (L.K.) miért feledkezik el err?l ilyen könnyedén? Miért emlékszik szelektíven az akkori id?kre? Szerintem azért, mert nem vet túl jó fényt a mostani kormánypárti támogatásra az, hogy az akkori támogatottak jól megbuktak! Kis híján cs?dbe vitték a falut! Még szerencse, hogy két év után lemondtak! És most mégis ránk küldik ?ket? Köszönjük!

                                                                                   Wéel

Zebra
14.05.15

Részlegesen elkészült a Bécsi úti zebra! Reméljük, hogy a közeljöv?ben felfestik a csíkokat és a gyalogátkel?hely tábla is kikerül. Lassú munkához id? kell!

További zebrák építése is várható. A folytatást, híreink szerint kisíjátítási gondok is késleltetik.

Mint ismeretes a Bécsi úti zebrák létesítéséhez a Küller féle testület (2006-2010) képvisel?i egy évi tiszteletdíjukkal járultak hozzá.

 

( a szerk.)

Sho Tibor levele Pilisborosjen? lakihoz
14.04.30

Tisztelt Pilisborosjen?n lakó sorstársaim!

 

 

A 2010-es önkormányzati választások után közzétett írásomban beszámoltam, hogy Ausztráliában egy kisvárosban a helyhatósági választásokon képvisel?nek választottak egy kecskét.

 

Engedjék meg, hogy mivel most újra egyre aktuálisabb, felidézzem ezt a történetet.

A kecske a zöld-liberális párt színeiben indult, így programjában síkraszállt a f? szabad használatáért és követelte a zöld felületek növelését. A választási plakátokon gazdája és gyermekes családok körében egy zöld mez?n szerepelt, a választási kampánygy?lésekr?l szénanáthára hivatkozva mentette ki magát.

Megválasztása után az ausztrál törvényhozásnak nagy fejtörést okozott az eset, mert semmilyen törvény nem tiltotta, hogy képvisel?nek válasszanak egy kecskét, ugyanakkor a nép által megválasztott képvisel?t ott is csak nehezen lehet elmozdítani a pozíciójából.

Most elnézést kell kérnem, amit ezzel a fura, de valós történettel sugallni akartam… a kecskékt?l!

Ugyanis a kecskék bár írni, olvasni, beszélni nem tudnak, de rövidtávon fölismerik saját érdekeiket és azért hajlandóak tenni is.

 

Mindez nem mondható el Paksi Imre által immár lassan négy éve vezetett Önkormányzatról.

Az els? két évben sikeresen eltapsolták a Küller János által a kasszában hagyott 180 millió Ft-ot, és ahogy el?re megjósoltam ezt felismerve, és hogy Paksival semmire nem mennek a Képvisel?-testület felbomlott, a hétb?l öt képvisel? lemondott. Na persze nem együtt, hogy új választások legyenek, hanem egyenként, hogy az általuk is tehetetlennek ítélt Polgármestert a nyakunkon hagyják.

A kiürült kassza feltöltésére, ahogy azt szintén el?re megjósoltam furmányos Polgármesterünk megtalálta a megoldást, két év alatt több mint 80 millió Ft-al megnövelte a helyi lakosokat terhel? éves helyi ingatlan telek- és építményadókat, így tudta elérni, hogy a költségvetés egyensúlyban maradjon.

 

Az idei ambiciózus tervek is hasonlóak az el?z? éviekhez:

„2014-re kerek 384 millió Ft-os f?összeg? költségvetést tervezünk, melynek a dönt? része a falu m?ködtetését szolgálja. Szerény összeg? tartalékot állítottunk be és beruházásokra fejlesztésekre ebb?l a pénzb?l nem is telik.” (Hírmondó 2014. március-április Paksi Imre Közös Ügyeinkr?l)

 

Azt ugyan nem értem, hogy mi a kerek a beruházási f?összegben, de az, hogy méreg drága Pilisborosjen?n a demokrácia az biztos.

 

2013-ra az állam elvonta az Önkormányzati hatáskörök egy részét (nagyon helyesen) köztük az iskola m?ködtetését is. Maradt az óvoda és a területfejlesztés, illetve Pilisborosjen?n csak az óvoda, mert a közterületek karbantartását egy vállalkozó, vagy egy falugondnok 30 millió Ft-ból biztos, hogy különbül elvégezné, egyéb területfejlesztésr?l pedig nem beszélhetünk.

S?t továbbmegyek, minden bizonnyal az óvoda vezet?je is jobban tudna gazdálkodni a rábízott pénzzel, fölösleges azt az Önkormányzaton keresztül csurgatni.

 

Azt hihetnénk, hogy az a legnagyobb baj, hogy Pilisborosjen?n 300 millió Ft úgy t?nik el évente, hogy abból semmit nem látnak az itt lakók, de sajnos ez egyáltalán nincs így.

Valahogy akkor jártunk volna jobban, ha ebben a ciklusban zárva tartott volna az Önkormányzat, mint az a veszteséges bolt, amely a vicc szerint abból élt, hogy nem nyitott ki.

 

Azonban amikr?l az alábbiakban be kell számoljak – ahogy négy éves kislányom szokta mondani – egyáltalán nem vicces.

 

Paksi Imre, a Jegyz?vel és az Önkormányzat megbízott jogi képvisel?jével karöltve olyan döntéseket csikart ki a Képvisel?-testületb?l, amelyek hamarosan cs?dbe juttatják és akár évtizedekre ellehetetlenítik az Önkormányzatot.

 

Az els? intézkedések, a sokat bírált adórendeletek voltak. Sikerült a Jegyz?nek egy olyan saláta rendeletet összekutyulni, ami hétköznapi halandónak szinte átláthatatlan.

 

A bekerült ÖPE-s Képvisel?k ugyan megpróbáltak 2013-ban egy el?remutató adórendeletet alkotni, de ezt újra sikerült salátává silányítani a Jegyz?nek.

 

A mai napig kapják a háromgyermekes családok az adómentességet, akkor is, ha történetesen milliós jövedelemmel rendelkeznek havonta.

Többször javasoltam, hogy adómentességet csak annak a családnak adjanak, ahol az egy f?re es? jövedelem nem éri el a minimálbért, de azt terjesszék ki valamennyi kiskorút nevel?re, mert nagyon kevés pénzb?l ugyanúgy nehéz eltartani egy gyereket, mint hármat. Ezt a kedvezményt persze meg lehetne határozni úgy is, hogy az eltartott gyermekek számával arányosan emelkedjen.

Elfogadhatatlan az is, hogy a telekadó mentességet a helyben lakóknak nem telekmérett?l függetlenül adták. Egy kezemen megszámolhatom, hogy hány családot érint ez az értelmetlen igazságtalanság, hiszen a fejkvótát az Önkormányzat nem a telekmérett?l függ?en kapja az állandóra bejelentett helyi lakosok után.

Szintén elfogadhatatlan az az adókedvezmény, amit a nem helyben lakó telektulajdonosoknak adtak. Miért kapnak több 10 millió Ft adókedvezményt azok, akik budapesti lakásuk mellett fönt tudnak tartani egy üres, akár 20 millió Ft érték? építési telket. Mi fogja ?ket arra ösztönözni, hogy telkük beépítésre kerüljön? Mi ebben az Önkormányzat és az itt lakók érdeke?

 

Az adórendelet után a következ? nagy ív? alkotás az 2010-ben megindított és 2014. január 31-én hatályba lépett módosított Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv (SZT).

A 2010-ben megfogalmazott program nagy részét Paksi Imre eltörölte, a módosított HÉSZ és SZT számos rendelkezése pedig visszalépést jelent.

Hogy csak pár példát felhozzak, ma már újra összközm? nélkül is lehet házat építeni Pilisborosjen?n, zártemészt?vel is megoldható a szennyvízkezelés.

A 013-as táblában van olyan lakóövezet, melyben 1000 m2-es telken 0,7-es bruttó szintterületi mutatóval 700 m2-es ház építhet? ugyanez más új fejlesztés? területen 1000 m2-re 0,3-as bruttó szintterületi mutatóval 300 m2.

 

Mint már említettem egy év konok munkájával Paksi Imrének sikerült a Jegyz? és az Önkormányzat Jogi Képvisel?jének segítségével olyan helyzetbe hozni a Képvisel?-testületet, hogy az visszavonta a Budai Tégla Zrt 2002-ben megkötött szerz?déseinek felmondását; majd a HÉSZ és SZT módosításával milliárdos építési jogot adott minden biztosíték nélkül, puszta ígéretre. Persze a Budai Tégla Zrt sem volt rest, ha már Paksi Imrének és segít?inek sikerült megvezetni a Képvisel?ket, akik bedugták a nyakukat a hurokba, gyorsan meg is húzta a zsinórt.

 

A Budai Tégla Zrt miután az építési jogokat megkapta, ahhoz kötötte ígéreteinek teljesítését, ha az Önkormányzat „aktualizálja” a 2002-es szerz?déseket és még Együttm?ködési Megállapodást is köt.

Ezekben a Budai Tégla Zrt a közm?vesítésre semmilyen határid?t, kötelezettséget nem vállal és biztosítékot sem ad, s?t a Téglagyári úton térítésmentesen biztosítja az Önkormányzat a rákötést a közm?gerincekre.

Budai Tégla Zrt 40Ha-os területéb?l az Önkormányzat mindezek fejében 1,3 Ha-t kap közm?vesítés nélkül és 7800 m2 átadására pedig ígéretet, ha egy újabb szabályozás keretében tovább növelik a 17 Ha-os gazdasági kereskedelmi övezet jelenleg is 170000 m2 –es beépíthet?ségét.

 

 

Más fejleszt?kt?l eddig 10% összközm?ves telket kért az Önkormányzat, biztosítékokkal a közm?vesítés elvégzésére.

 

Még elképeszt?bb, hogy bár több fórumon többször felhívtuk az Önkormányzat figyelmét, hogy az 1990. évi C tv. 7. § e pontja szerint vállalkozásnak telek- építmény illetve ipar?zési adómentességet csak maga a törvény adhat:

 

6. § Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy:

d)14 az e törvény második részében meghatározott mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel, így különösen a lakások esetében a lakásban lakóhellyel rendelkez? eltartottak számától, a lakáson fennálló, hitelintézet által lakásvásárlásra, lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékául szolgáló jelzálogjog fennállásától, a lakásban lakóhellyel rendelkez?k jövedelmét?l függ? mentességekkel, kedvezményekkel kib?vítse,

7. § Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy:

e)19 a vállalkozó (52. § 26. pont) üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó és a helyi ipar?zési adó megállapítása során - ha e törvény eltér?en nem rendelkezik - a 6. § d) pontja nem alkalmazható. A helyi ipar?zési adó esetén egy adómérték alkalmazható,

 

És annak ellenére, hogy:

- az Önkormányzat 2010-ben vizsgálatot indított a Budai Tégla Zrt adóügyében, azt ebben a ciklusban megszüntették;

- az Önkormányzat megbízott jogi szakért?je Dr. Szentes Béla 2013-ban készített szakvéleményében részletesen kifejtette, hogy a Budai Tégla Zrt-nek adót kell fizetnie;

- Malomd?l? Kft és jómagam különösen nagy vagyoni hátrányt okozó h?tlen kezelésért feljelentést tettünk;

- Küller János ismételten felhívta írásban a Képvisel?k figyelmét az 1990. évi C tv 7. § e pontjára;

- a Malomd?l? Kft pert indított a Budai Tégla Zrt 2002. évben megkötött két Szerz?dése és azok 2014. évi módosításai, valamint a megkötött Együttm?ködési Megállapodás semmisségének megállapítására Pilisborosjen? Önkormányzata és a Budai Tégla Zrt alperesekkel szemben;

 

A Budai Tégla Zrt 2002-es szerz?déseit úgy sikerült „aktualizálni”, hogy azzal adómentességet adnak visszamen?leg 12 évre, a jöv?re nézve pedig az id?k végezetéig.

Mindennek tetejébe az Együttm?ködési Megállapodásban elismeri az Önkormányzat a Budai Tégla Zrt kártérítési jogát, ha kés?bb mégis be kéne fizetnie az elmaradt adót.

 

Aki ezt az elmebajt tudta még követni, annak még megfejelném egy kicsit a fentieket.

A telekadó az elmúlt évben és az ideiben 200.- Ft/m2, ami a Budai Tégla Zrt 40 Ha-os területeire 80 millió Ft/évet tesz ki, a korábbi években az adó 60.- Ft/m2 volt, ami 24 millió Ft/év.

Mivel az adók csak öt évre visszamen?leg vethet?k ki, így 72 millió Ft-tól biztos elesett az Önkormányzat, mivel 2006-2008 évekre az adó már nem kivethet?.

2004. évre 80 millió Ft telekadót kellett volna kivetni, az elmúlt 5 évre pedig 176 millió Ft adóhiányt kellett volna megállapítani Pilisborosjen? község adóhatóságának (Jegyz?).

Amennyiben a Budai Tégla Zrt határid?re a kivetett adót nem fizeti be, úgy az a késedelmi kamatokkal együtt végrehajtható, bírósági eljárásnak erre halasztó hatálya nincs.

 

Paksi Imre és fizetett csatlósai nyomására a Képvisel?k mégis úgy döntöttek, hogy a bár törvénytelen, de könnyebb utat választják, szerz?désben biztosítanak mindenkori adómentességet a Budai Tégla Zrt-nek.

Felismerték, hogy ha bevállalják, hogy nem szavazzák meg a Szerz?dés Módosításokat és az Együttm?ködési Megállapodást, akkor a nyakukba varrhatja Paksi, hogy ahelyett, hogy a HÉSZ-ben és SZT-ben biztosított milliárdos építési jogokért cserébe kapna valamit az Önkormányzat, a Budai Tégla Zrt fenyeget? levelei szerint újabb nagy összeg? kártérítési per elé néz.

Ezért inkább elfogadták a Budai Tégla Zrt feltételeit, így az Önkormányzat megkapja az ajándéktelkeket és peres úton sem támadható a továbbiakban.

Abban az esetben pedig, ha a bíróság a jöv?ben mégis helyreállítja a törvényes rendet, akkor úgysem tehetnek mást, mint hogy eljárnak az ítéletben foglaltak szerint (kivetik az adót), de ezért már sem a Képvisel?k, sem az Önkormányzat nem vonhatók felel?sségre.

Arról nem is beszélve, hogy októberben választások lesznek.

 

A Képvisel?-testület korábban kötelezte a Jegyz?t, hogy kérjen be állásfoglalást a megfelel? felettes hatóságtól a Budai Tégla Zrt adóügyében.

A kiadott állásfoglalás szerint – mely a szerz?déskötésre vonatkozó döntés után érkezett –    
a Budai Tégla Zrt-nek be kell fizetnie a telekadót, amit?l sem a 2002-es, sem a most megkötött szerz?dései nem mentesíthetik.

 

Ez végleg megalapozta, hogy ismeretlen tettes ellen feljelentést tettünk különösen nagy vagyoni hátrányt okozó h?tlen és hanyag kezelés, valamint más b?ncselekmények gyanúja miatt, amelynek célja, hogy állapítsák meg a Polgármester és a Jegyz? büntet?jogi felel?sségét, amiért nem vetették ki és nem szedték be a Budai Tégla Zrt-t?l a 2006-2008. évekre a hatályos jogszabályok szerint kivetend? 72 millió Ft telekadót.

 

Véglegesítettük az Önkormányzat elleni kártérítési perben kárigényünket. Egyértelm?en az Önkormányzatnak felróható, hogy 12 év folyamatos szerz?désszegése miatt meghiúsult Malomd?l? közm?vesítése, aminek következtében a telektulajdonosok közel 3 milliárd Ft kárt szenvedtek, míg a Malomd?l? Kft számlákkal alátámasztott kárigénye 237 millió Ft, amit eddig fölöslegesen a közm?vesítés el?készítésére és a cég fenntartására költött.

 

A Malomd?l? Kft tetemes kárai ellenére 2004-ben olyan Peres Egyezséget kötött, amely, az Önkormányzat számára anyagi hátrányt nem okozott.

Ugyanakkor felhívom arra is mindenki figyelmét, hogy most is az Önkormányzat kezdett a Malomd?l? Kft ellen immár másodszor pereskedni, a Keretmegállapodás teljesítése helyett, annak semmisségét kérve a bíróságtól.

Els?fokú ítéletében a keresetet a bíróság elutasította és 6 millió Ft perköltség megfizetésére kötelezte az Önkormányzatot.

Az ítélet alapján a végrehajtó kilátásba helyezte, hogy a korábban megindított végrehajtási eljárás keretében az Önkormányzatra, a döntéshozó Polgármesterre, a Képvisel?kre és a Jegyz?re is rendbírságot vetnek ki.

 

A bíróság még ebben az évben meghozza az els?fokú ítélet a kártérítési perben is. Pilisborosjen? nagy árat fog fizetni a Malomd?l? Kft-vel kötött szerz?dések és a hatályos jogszabályok 12 évi folyamatos semmibe vételéért.

Nem célunk, ahogy korábban úgy most sem, hogy a Polgármester és a Képvisel?k felel?tlensége miatt a lakosság kerüljön hátrányos helyzetbe, de az ajándékba átadott 26000 m2 visszaadásától és Malomd?l? Kft 237 millió Ft-os kártérítését?l biztos nem fogunk eltekinteni.

A telektulajdonosok 3 milliárd Ft-ot kitev? kártérítésér?l csak nagyon szigorú elvek és feltételek alapján lesznek majd hajlandóak tárgyalni az els?fokú ítélet birtokában.

 

Pilisborosjen?n ebben a ciklusban csak tovább halmozódtak a feladatok és a jogi problémák.

A fejlesztési területeken csak a perek száma n?tt, érdemi el?relépés nem történt.

 

Az Önök felel?ssége, hogy az ?szi önkormányzati választásokon olyan képvisel?ket és polgármestert juttassanak pozícióba, akik jól ismerik a problémákat, akik képesek kezelni és megoldani a konfliktusokat, van jöv?képük és ki tudják rántani a falu szekerét a kátyúból.

 

Kérem felel?sen gyakorolják demokratikus választási jogukat, ne szóbeszédek, hanem hiteles információk alapján tájékozódjanak, nehogy végül egy konzervatív-néppárti kutyát esetleg egy szocialista szamarat vagy egy zöld-liberális kecskét válasszanak Pilisborosjen? község vezet?jének.

 

Pilisborosjen?, 2014. április 23.                  

                                                            Tisztelettel:                 

                                                                                                          Sáhó Tibor

                                                                                              Malomd?l? Kft. ügyvezet?je

Kzmeghallgats 2014. prilis 29.
14.04.30

Közmeghallgatás 2014. április 29.

Rövid beszámoló

Jelen vannak: a képvisel? testület tagjai (négy f? ) a polgármester és a jegyz?), és falunk lakói

Megnyitó: Paksi Imre polgármester

Szokásos beszámolójában az alábbi témákat érintette:

Pénzügyek

Az idén 380 millió körüli összeggel rendelkezhet a falu. Ismertette a jelenlegi forrásokat, ez mindennel együtt úgy 50-60 millió forint lehet.  

( Szemben a pár évvel ezel?tti évi 600 milliós forrással  (Igaz akkor jóval több feladat volt....) illetve  az el?z? testület által örökül hagyott 180-210 milliós összeggel  W.L. )

Új Óvoda

Az el?z? testület nyert 200 millió forint bruttó forrást, de a terv kivitelezése a túlzott igények miatt ennek majd' a kétszeresébe került volna, ezért át kellett terveztetni.  Véleménye szerint már nem lesz gond a megvalósulással.

( Persze ennek a problémának a megoldása is a 2012 nyarán-?szén lemondott, két évet sem szolgáló képvisel?k helyett a falu választópolgárai által alsó fiókba tett, de a megbízatást újra vállaló képvisel?kre hárult...)

Energetikai pályázat

A község jelenlegi képvisel? testülete 75 millió forintot nyert energetikai pályázaton az óvoda és az iskola energetikai felújítására. Itt a dolgok rendben mennek. A nyári leállás alatt lezajlik a felújítás.

(Azért ez az ügy sem megy olyan simán... A Hivatal emberi er?forrás gondokkal küzd. A képvisel?k javasolták egy beruházási szakember felvételét. Nem tudjuk, milyen stádiumban van a felvétele. W.L.)

Adóság-konszolidáció

Az állam 112 milliós támogatást adna falunknak az általunk meghatározott célokra, mivel nem kellett adóság-konszolidációban részesíteni minket, mivel nem volt hitelünk. Ez a kezdeti fellángolás után, valószín?leg a forrás kiürülése miatt jöv? évre tolódik.

(Ennél az ügynél a polgármester szembe ment a képvisel?kkel és a m?szaki bizottsággal, mivel nem az általuk elfogadott prioritásban adta le az illetékeseknek az igényt. Kés?bb a képvisel?k tiltakozására próbálta módosítani azt, sikertelenül..... W.L.)

Lazarét

A polgármester szerint csak a Lazaréti  VKT hibája miatt nem tudja az önkormányzat átvenni a csatornahálózatot. S?t a hatóság is arra vár, hogy a VKT adja át az átvételhez szükséges dokumentumokat. ( Err?l kés?bb vita alakult ki a jelenlév? VKT tagok és a polgármester és a jegyz? között. W.L.)

Malomd?l?

1. 2011-ben a képvisel?testület pert indított a Malomd?l? és a falu közötti keret-megállapodás semmisségének kimondásáért.

( Itt kihangsúlyozhatta volna a polgármester, hogy a 2010-ben megválasztott képvisel? testület indított pert, ugyanis a mostani testület négy tagja képvisel?ként támogatta az el?z? ciklusban a keret-megállapodás megkötését.... Ezt a pert els? fokon elvesztette a polgármester!  Eddig hat milliós történet.... W.L.)

2. Kártérítési pert indított a Malomd?l? Kft a keret-megállapodás végre nem hajtása miatt keletkezett kár okán. Ennek, a falura nézve pozitív végkifejletében is bízik a polgármester.

 ( Az el?z?, elvesztett per nélkül ez sem lenne... Vajon mennyi esélyünk van ez után után ebben a bírósági folyamatban?  W. L. )

3. A Malomd?l? Kft. a 2004-es bíróság el?tti megegyezés végre nem hajtása miatt végrehajtást kért. Ennek jogosságát nem ismeri el a polgármester. Folyamatban van a reklamáció.

( A 2004-es bírósági megegyezés végrehajtásától a 2010-es keret-megállapodás megkötése miatt állt el a Malomd?l? Kft. S?t, abban az id?ben a Bécsi úti település rész is le akart válni falunkról. Ezt is sikerült elhárítania keret-megállapodás megkötésével. Ezen kezdeményezés újbóli fellángolását is kockáztatta ezzel a pereskedéssel polgármester! W.L. )

4. A polgármester ezután kritizálta a Malomd?l? Kft megbízottjának ( Sáho Tibor)  írását, melyet a publikáló a  napokban küldött szét falunkban. (Err?l kés?bb vita alakult ki. W.L.)

013-as fejlesztési terület

Itt rendben mennek a dolgok a polgármester szerint.

Tücsök utca

Szerz?dés megkötve. A belterületbe vonás elindult.

Budai Tégla

Tömören megfogalmazva: a polgármester sikertörténetként éli meg a Budai Tégla Zrt-vel fennálló kapcsolatot, a szerz?dések aktualizálását és, hogy végre elindulhat a fejlesztés.

(Sajnos az aktualizált szerz?dés megszavazása, aláírása után érkezett meg  a képvisel?k által kért Minisztériumi állásfoglalás, mely  szerint a BTRT szerz?dései  semmisek bizonyos kitételek, kedvezmények miatt. A jegyz? jelezte a képvisel?k részére, hogy bírósághoz fordul, döntse el mi a teend?.  W.L.)

Utak

Rosszak, kátyúsak az utak. Nincs elég pénz a felújításra. ( Ezt eddig is tudtuk... W.L. )

A polgármester elmondta, hogy tervezte egy minta út megépítését, de a testület nem állt a kezdeményezés mellé.

 ( Azt nem mondta el, hogy nincs rá pénz.... Melyik utca lett volna egyébként?  Ki döntött volna? MI alapján? W.L.)

Iskola

Sok a gyerek. Kevés a hely. Jó megoldás lenne, ha régit visszakapnánk. Állami tornaterem program indul. Nálunk is épül (?) majd egy. Még nem tudni hol. (?)

(Miért nem? Most hol van az iskola? Na, ott épülhet... Ha épül! A polgármester úr fixa ideája, hogy a régi iskola területén (Üröm és falunk között) épüljön fel az új tornaterem. Nem is a miénk az ingatlan. Mire megkapjuk, ha megkapjuk, lecsúszunk a programról. Oda egyébként is nagyobb tornaterem kéne. Nálunk a legkisebbet akarják megépíteni. Azon kívül építési tilalom van az M Null miatt és nincs 300 millió a felújításra, célra átalakításra. És mi lenne a régi iskolával? Vannak tervek... Menjen oda a hivatal meg az óvoda. És oda ki menjen? Mondjam? W.L.)

Hozzászólások

Lazarét ügyben vita alakult ki a polgármester, a jegyz? és VKT képvisel? között. Kérdések, válaszok hangzottak el a jelenlév?k apatikus asszisztálása mellett...

A megépítésének lehet?ségét megcsillantó M Null témája adott lehet?séget  kérdésekre és ezáltal a polgármesternek az aktuális helyzet elmondására. A kérdések, felvetések röviden: az M Null megépítése aggasztja az érintett területen él? ingatlantulajdonosokat. Félnek a zajtól, a b?zt?l, ingatlanaik értékvesztését?l. Tétlenséggel vádolták az önkormányzatot, hogy nem tesz semmit az érdekükben. Az elhangzottak alapján többnyire tájékozatlanság, vagy félreértelmezés áll a felháborodások mögött. A tények: A hivatal és az önkormányzat - az új törvények szerint állami nagyberuházásnak min?sül az építés- nem sokat tehet a lakók érdekében. Ott fog megépülni, ahol most látható a Szerkezeti Tervben. Negyven-ötven méter mélységben fúrt alagútban fut majd a pálya. A ki tudja hol épített szell?z?kön távozik az égéstermék. A polgármester elmondása szerint a 10-es útnál kilép? szakasz továbbépítése is tervezés alatt áll, tehát nem fog itt véget érni a pálya. (?) A véd?távolságba belees? ingatlanok tulajdonosai aggódnak, hogy mi lesz velük. A polgármester kifejtette, azon vannak, hogy nulla legyen a véd?távolság és ne kelljen kisajátítani egyetlen ingatlant sem. Sokaknak ez sem tetszett..... Nem akarnak ilyen környezetben maradni.

Felvet?dött még az utak kátyúzása körüli történések, hiányosságok. Pénz továbbra sincs a nagyobb felújításra, építésre.

A volt polgármester kérdéseket tett fel a regnáló polgármesternek:

hogyan áll az önkormányzat ügyvédeinek helyzete,

mennyibe került eddig az új óvoda, mi lesz a vége a költségeknek,

csúnya komposztálók vannak a faluban,

a volt Tüzép telep rendezetlensége,

hová t?nt, mire lett felhasználva az ? testülete által összekuporgatott 180-210 milliós készpénz

témákban.

A válaszok után a kérdez? kinyilvánította: szerinte hiányos, téves válaszokat kapott a polgármestert?l.

A vita ez után kezdett parttalanná válni és a polgármester kilenc óra után bezárta a Közmeghallgatást.

 

2014-04-30

 

Windisch László

Képvisel?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrek
14.04.09

Sokan kérdezték, hogy mit tudunk a nem rég bezárt pilisborosjen?i élelmiszer üzlet sorsáról. Nos,úgy hírlik, hogy a tulajdonos ( az önkormányzat álláspontját is figyelembe véve) továbbra is az eredeti funkciójának megfelel? célra adja bérbe az épületet, azaz ABC-nek. 

 

Elterjedt, hogy a volt iskola, majd AURA rendezvényközpont ingatlanját visszakapja a falu. Ez az épület áll már évek óta kihasználatlanul falunk és Üröm határában. A tárgyalások megakadtak, úgy néz ki, hogy egy jó ideig nem kapjuk még vissza az épületegyüttest. Különben is, sok száz milliót kellene rákölteni bármilyen célú hasznosítás esetén is. Ekkora összeggel nem rendelkezik falunk. Ha csak állami segítséggel nem sikerül visszakapni és felújítani, de akkor  az éves sok-sok tízmilliós fenntartás okozhat gondot. Olyan információink is vannak, hogy néhány lakó, oktató, szül? szeretné, hogy az Iskola újra ebbe az épületbe költözne. Sokan meg nem akarják, mivel újra buszozhatnának tanulóink ahelyett,  hogy egy kényelmes séta után részt vehessenek az oktatásban. Ez a téma megérne egy lakossági Fórumot....

 

Az új óvoda építése a megfelel? ütemben folytatódik. Nincs semmilyen fennakadás.Hamarosan meglesz az építési engedély is.

 

Az iskola és óvoda energetikai felújítási-korszer?sítési munkái is hamarosan megindulnak. A legvalószín?bb a szünid? kezdetekor történ? munkakezdés.

Tisztelt Olvasók! E- mail címünkön várjuk kérdéseiket, információikat.

A szerk

 

 

 

rmhr
13.11.27

Örömhír

Bécsi úti zebrák.

A 2009-ben az akkori testület minden tagja felajánlotta egész éves tiszteletdíját a 10-es (Bécsi) út pilisborosjen?i részén létesítend? gyalogosátkel?-helyek megépítésére. Köztudott, hogy zebrák hiányában nagyon veszélyes az ott lakók számára az átkelés. Sok gázolásos baleset, haláleset történt már. Eredetileg három m?tárgy épült volna. A 2012-es képvisel?testületi lemondások után megalakult testület, melyb?l négy f? a felajánló testület tagja volt, nyomást gyakorolt az illetékes közúti és egyéb szervekre a zebrák megépítése érdekében, mivel hosszú évek óta állt a project.

Valószín?leg ennek is köszönhet?en végre pozitív fejleményr?l számolhatunk be:

Az önkormányzat honlapján megtalálható hivatalos értesítések szerint két zebra építésére megkapta az engedélyt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Állítólag ezekre az átkel?helyekre a többi, a felajánlott összegen felüli forrás is meg van. Állítólag a zebrák építésével egyidej?leg vízelvezetési és járdaépítési munkák is lesznek.

Fenti hírnek szívb?l örülünk. Reméljük, hogy végre elhárult minden akadály a kivitelezés elöl. Jelenleg úgy néz ki, hogy egy következ?, magasabb fázisba lépett a történet.

 

Windisch László

képvisel?

 

 

voda
13.11.26

Óvoda

 

Mint ismeretes, 2012 nyarán-?szén, a kívülállók számára a mai napig ismeretlen okok miatt a pilisborosjen?i képvisel?testület többsége (5 f?) lemondott. A 2010 ?szén nagy ígéretekkel, reményekkel összeállt testület ezzel darabjaira hullott. Csupán két f?, a polgármester és a rövid ideig f?állású alpolgármesterként is dolgozó képvisel? tartott ki.

Bár a lemondások után úgy t?nt, hogy regnálásuk alatt nem nyertek semmilyen komoly forrást, egy általuk készítetett pályázattal kapcsolatosan - az els? negatív hír után - pozitív döntésr?l kapott értesítés az önkormányzat. 2012 ?szén egy óvodaépítési pályázat nyertese lett falunk. 200 millió forint bruttó támogatást vehetünk igénybe egy második (tagi) óvoda felépítéséhez, oly módon, hogy igazából pár millió forintos önrészt kellene biztosítanunk. Legalábbis pár héttel, hónappal ezel?tti hírek, információk még err?l szóltak...

 

2012 október 2-a után, mikor az új képvisel?k mindegyike esküt tett, összeállt egy új, az el?z?nél tapasztaltabb testület. (Az öt új képvisel?b?l négy az el?z? ciklusban (2006-2010) képvisel?, s?t az egyikük az akkori Pénzügyi Bizottság elnöke volt.)

A következ? hetekben, hónapokban az elnyert óvoda pályázatról sorrendben az alábbi információkkal bírtak a képvisel?k és a bizottságok küls?s tagjai:

- Nem nyertünk az óvoda pályázaton

- Nyertünk az óvoda pályázaton

- Nincs kiviteli terv még, csak látvány tervek vannak

- A pályázaton elnyert összegb?l és az önrészb?l felépíthet? az óvoda

 

A pályázat elnyerésével szinte egy id?ben különféle hírek, információk kezdtek el terjedni a faluban. Már ekkor fenntartásokat fogalmazott meg több képvisel? és falubeli is a terv kivitelezhet?ségével, az épület elhelyezésével, egyáltalán szükségességével kapcsolatosan:

- Miért éppen a faluból kifelé és nem a város irányában való elhelyezést választott az el?z? testület? Jó kérdés! Ennek esetleges okairól is több variáció is terjedt a faluban... (Mint ismert a falu észak-nyugati szélén, a játszótérrel szomszédos önkormányzati telken állna az épület.)

- Miért kellett a tervez?t?l ötszörös f?tési megoldás tervezését kérni. Ki volt az, aki igényelte? Ennek felel?sét nem kell keresnünk. Saját bevallása szerint a polgármester úr szerette volna minél nagyobb mértékben a mai, korszer? energetikai megoldásokat beterveztetni az épületbe. Ezen igyekezet értékelhet?, de ára van. ( Ez csak egyike a drágító tartalomnak, ez is jó pár millió forint plusz kiadást jelentene....)

- Miért kellett ekkora épületet tervezni tagi óvodának?

- Miért nem egy, az összes gyermek elhelyezésére alkalmas épületet terveztek ennyi pénzért? Ha öt, hat foglalkoztatóra lenne szükség az összes gyermek elhelyezéséhez, miért nem annyit terveztek építeni?

- Felvet?dött az a kérdés is, hogy milyen elv alapján d?l el, ki, melyik óvodába jár majd...

 

El?ször nézzük, miért is kell új óvoda?

- A mostani óvoda "kin?tte" magát. Sok a gyerek. Jelenleg az ideálisnál több gyerek jár a régi oviba, igaz engedéllyel.

- A jöv?ben számítani lehet arra, hogy b?vítés, építés nélkül még sz?kösebb lesz a hely a jelenlegi óvodában, és arra is, hogy az itt lakók más falu, város intézményébe, netán magán óvodába kell, hogy vigyék gyermekeiket.

- A jelenlegi óvoda is el?bb-utóbb felújításra szorul.

- Volt pályázat, amin indulni lehetett. Ha nem lett volna, a régi óvodát kellene b?víteni. Ha lenne forrás és m?szakilag is megoldható lenne egyáltalán...

 

A projekt hibáit és el?nyeit megtárgyalva az akkor részére juttatott információk birtokában úgy döntött a testület, hogy megépíti a pályázatban szerepl? óvodát.

 

Milyen és mekkora épület lenne (lett volna) az új óvoda?

A végül is valahogy el?került kész kiviteli tervek szerint (nem a jelenlegi testület rendelte meg, egészen a közbeszerzési eljárás megindításának felvet?déséig nem volt tudomása a képvisel?knek a terv meglétér?l!) három foglalkoztatós, mint kiderült, elkészülte után b?víthetetlen, átalakíthatatlan tömb épületben kialakított, úgynevezett "tagi" óvoda épülne 850 négyzetméteren!!! A közelmúltban lebonyolított közbeszerzésre érkezett árajánlatok szerint mindezt több, mint 320 millió forintért. Tehát legalább 100 milliós önrész kellene! Plusz a közel 40 milliós önkormányzati telek feláldozása erre a célra!! (Felvet?dött, hogy alakítsunk ki plusz 2-3 foglalkoztatót, de erre az épület szerkezete, területkiosztása miatt, a majd' ezer négyzetméter összterület ellenére sincs mód.)

A terv olyan "feltupírozott" bels? tartalommal, felesleges területekkel bír, hogy sokkal drágábban lehetne megépíteni, mint a kapott forrás. Ez vállalhatatlan a falu számára. A lakókat komoly építményadó terheli, egyrészt pontosan az óvoda építés saját részének el?teremtése okán, ezért ekkora összeget (<100 millió) lehetetlenség adó formájában beszedni. Hitelt felvenni olyan beruházásra, ami elkészülte után csak viszi a pénzt, felel?tlenség lenne. (A felmerült problémák miatt folytatott egyeztetések során a pályázat kiírója szerint lehetséges kb. 30 millió forinttal megemelni a pályázati összeget, de ez is kevés az eredeti terv megvalósítására.)

A képvisel?k sokáig olyan információkat kaptak, hogy így, ahogy van kell végig vinni a beruházást, nem lehet a beltartalmat csökkenteni, nem tervezhet? át, nem helyezhet? át az épület. Aztán egyszer csak kiderült: mégiscsak lehetséges az épület áttervezése! Ez pár hete történt. Ekkor már túl voltunk a jelek szerint felesleges és a bekerülési összeg miatt eredménytelen kivitelezési közbeszerzési eljáráson.

 

Ebben a helyzetben mit lehet tenni?

Az eredeti tervek megtartása két lehet?séget engedne meg: hitelt veszünk fel, (utána jártunk, nincs hitelfelvételre lehet?ség!) vagy visszaadjuk a megnyert pályázatot. Ha szerz?dést egyoldalúan bontanánk fel, kizárnák falunkat öt évre (állítólag...) az EU-s pályázatokon való részvételb?l. Konklúzió: mindenképpen meg kell építeni egy új óvodát!

Mivel az eredeti terv a beépítend? túlzott költségekkel járó dolgok, anyagok, felesleges területek okozta magas költség miatt végül is ténylegesen kivitelezhetetlennek bizonyult, a képvisel?k a szorult helyzetben egyedi lépésre szánták el magukat, úgy döntöttek, hogy a megnyílt lehet?séggel élve újraterveztetik az épületet! Mintegy, elölr?l kezdik a terv megvalósítását.

 

Mik a f?bb teend?k?

Sok a munka és gyorsan, pontosan kell mindent végrehajtani, mert az id? sürget! Az épület kivitelezésének teljes lezárására 2015 nyaráig sort kell keríteni!

Az új épület tervezésére közbeszerzési eljárást kell kiírni, meg kell tervezni, majd engedélyeztetni kell azt. Ezután jön az új kivitelezési közbeszerzés, majd az építkezés, és végül a pénzügyi elszámolás.

 

Sajnos, a jelenlegi állás szerint az épület áthelyezésére tényleg nincs lehet?ség. Ott kell megépíteni az újabb óvodát, ahová az el?z?t tervezték. A jelenlegi elképzelés szerint az elnyert összegb?l egy kb. 450 négyzetméteres, földszintes, 3 foglalkoztatós, f?z?konyhás, tornatermes (tornaszobás?), mellék és kiszolgáló helységeket magába foglaló, majd a kés?bbiek folyamán b?víthet?, befejezhet?, teljes óvodai intézménynek alkalmas épület megépítése lehetséges. Ebben az esetben ugyan rövid ideig, de ugyancsak két óvoda m?ködne a faluban. A régi és a tagi. Az addig is egy vezet? igazgatása alatt m?köd? két óvoda az új épületbe kerülne összevonásra a teljes új épület elkészülte után, ugyanis semmiképpen sem engedheti meg a falu azt, hogy sokáig két külön óvodának megfelel? intézményt m?ködtessen. Ekkor a megüresedett régi óvoda más funkciót kapna.

 

Még mindig vannak a faluban olyanok, akik a teljes projekt törlését kívánják elérni. (Aggodalmaik, érveik egy része indokolt):

- Elhibázott az elhelyezés. A városba menet, Üröm és falunk határában kellene építeni. (Ott jelenleg   nincs jó helyen erre a célra alkalmas önkormányzati telek! Nincs id? másikra cserélni.)

- Nincs rá pénz. ( Volt, de elköltötték! Most újra el? kellett teremteni valakiknek.)

- A jelenlegi óvodát kellene inkább b?víteni, felújítani. ( Ha újra nincs, akkor a régire lenne forrás?) Az önrész kevés egy végleges b?vítésre. Ráadásul kicsi a telek jelenleg.)

- Az új óvodaépület teljes elkészülte és az összevonás után mi lesz a régi óvodaépülettel? (Új funkciót kaphat.)

- Nincs id? az új tervek elkészítésére, az új közbeszerzési eljárásokra és nem utolsó sorban az építésre és elszámolásra!

- Az új épület öt éves m?ködtetése (ennyi ideig kell legalább óvodaként m?ködnie) is komoly anyagi er?feszítést, évente több tízmilliós forrást igényel!

Könny? lenne azt mondani a fentiekre: Igaz! Hagyjuk az egészet! Ebben az esetben azonban minden maradna a régiben. Ha lehetne is valamennyit a régi óvodát b?víteni a falu elveszítené a most már több, mint 200 milliós összeget, és várhatóan nem kapnánk öt évig uniós forrást. Ráadásul nem gyarapodna falunk sem.

 

A képvisel?testület azon a véleményen van, hogy minden követ meg kell mozgatni, minden id?t ki kell használni a probléma pozitív megoldására. A végs?kig el kell menni. Ez a határ pedig (most úgy néz ki) az új épület megtervezése után kiírt kivitelezési közbeszerzés eredményének kihirdetése el?tti pillanat. Ekkor már látható lesz, hogy a kivitelezés és elszámolás végrehajtható-e a hátralév? id?ben és a rendelkezésre álló forrásból. ( A jelenlegi id?beosztás szerint megvalósítható a project!)

 

Persze könnyebb lenne a helyzetünk, ha a 2010-es választások el?tt komoly munkával el?teremtett 180 millió forintot, melyet az az év ?szén megalakult új, és 2012 nyár végén lemondott testületre hagyott a Küller János vezette távozó testület most a kasszában tudhatnánk....

 

Egy új, a mostani testület által beadott és elnyert, közel nyolcvan millió forintos energetikai pályázatból a közeljöv?ben megkezdhetjük az Óvoda és Iskola ilyen irányú felújítását. Ezen munkák során megújul az épületek f?tési rendszere, tet?szerkezete, fedése. Ez utóbbiakra az energiakímél? kollektorok elhelyezése miatt is szükség lesz várhatóan. H?szigetelésre is sor kerül.

Ezzel egy id?ben kell megoldani az új óvoda építését is, mivel a Képvisel? testület 2013. november 19-i ülésén megszületett a döntés: a képvisel? testület nem folytatja az el?z? óvodaépítési projectet, új, az el?z?ekben ismertetett, a lehet?ségeinknek, igényeinknek megfelel? épületet terveztet és épít meg.

 

A tanulságokat mindenképpen le kell vonni és az eredeti terv elbukásának felel?seit meg kell büntetni!

 

2013-11-23.

Windisch László

képvisel?

 

FIGYELEM!
13.11.19

Korábbi felhívásunk ma is érvéníben van! Ezért a szerkeszt?ség felhívja a T. Fórumozók figyelmét, hogy csak valódi névvel ellátott hozzászólásokat közöljenek a rovatban. Ellenkez? esetben kénytelenek leszünk letiltani, törölni a hozzászólásokat, regisztrációkat!

Meghv
13.10.28

Meghívó

 

 

A VÁNDOR-SZÍNÉSZ MESÉL

 

 

 

Szeretettel várom (várlak)

 

 

2013. október 30-án 17.00-kor

 

a Károly körúti Alexandra könyváruházban.

 

 

Beszélgetés, kérdezz-felelek, dedikálás.

 

Papp János,

 

a vándor-színész.

NNEPI RENDEZVNY
13.10.17

 

Az 1956-os forradalomra emlékezünk október 22-én, kedden 17 órakor

a M?vel?dési Házban

Utána fáklyás menet indul a M?vel?dési Háztól a templomkertbe.

A kopjafánál koszorúzás lesz.

SZERETETTEL VÁRJUK FALUNK LAKÓIT!

Beszmol
13.08.21

Beszámoló

az augusztus 20-án 17 órakor megtartott kitüntet? címek átadási ünnepségér?l

 

Tegnap, 17 órakor vette kezdetét a rendezvény, melyen Pilisborosjen? község lakóinak el?zetes javaslatára, a képvisel?testület által elfogadott személyeknek átadták a kitüntet? Pilisborosjen? Díszpolgára oklevelet és a Pilisborosjen?ért Emlékérem címeket.

Sajnos az elmúlt két évben az el?z? testület úgy vélekedett: nem szükséges évente ezen címeket kiosztani.  Az újjá alakult képvisel?testület indokoltnak látta, hogy ez évt?l visszaállítsa a régi, bevált rendszert és lehet?vé tette a javaslatok megtételét, akár minden évben, ha van méltó alany a címekre. Az el?z? években oda nem ítélt címeket is az idén adták át az arra érdemeseknek, ezért hat f?t köszönthettetek az egybegy?lt ünnepl?k.

Díszpolgári Cím:

Küller János

Meggyesi János

Révész Árpádné

Trunk Zsolt

Emlékérem:

Dienes Dóra

Dr. Kovács György

 

A kitüntetettek mindannyian Pilisborosjen?iek, vagy hosszú évek óta itt végzett tevékenységük okán már annak számítanak ( Dr. Kovács György). Többségük itt is született, vagy kiskoruk óta itt élnek.

Személyüket komoly javaslattev?k (egyesületek, körök, személyek) látták érdemesnek a kitüntet? címekre.

 

A M?vel?dési Ház szervezésében megtartott rendezvényen a díjakat Paksi Imre polgármester adta át, a hölgyeknek virágcsokor, az uraknak egy-egy palack bor kíséretében.

Jelen volt több díszpolgárunk: Mayer Róbert, Zsitnányi Attila, László Imre, Reichardt Ferenc. A képvisel?testület tagjai közül is sokan jelen voltak.

Az oklevél, érme átadása után a díjazottakat barátaik, hozzátartozóik dallal, verssel köszöntötték. Balina Gyula zenetanár úr, aki a Himnusz és a szózat elénekléséhez is segítséget nyújtott, zongorán el?adott, külön-külön "személyre szabott" népszer? dallamokkal gratulált az új címtulajdonosoknak.

Dienes Dóra tanárn?-igazgatóasszony és Dr. Kovács György doktor úr megható szavakkal köszönte meg a díjat.

Küller János úr- aki az el?z? két ciklusban polgármester volt- annak a reményének adott hangot, hogy nem egy életút lezárásaként kapta a díjat, hanem az egykor megkezdett munkájának folytatására tett bíztatásként.

Meggyesi János úr érzelem dús szavakkal köszönte meg családjának, feleségének, barátainak, a jelöl?knek és a képvisel?testületnek a díjat. Mint borosgazda egy kupica saját készítés? esszenciával is megvendégelte az ünnepl?ket.

Révész Árpádné (Rózsás) Marika elcsukló hangon, szép összeszedett mondatokkal köszönte meg a díjat.

Trunk Zsolt - akit az el?z? ciklus képvisel?testülete már a Pilisborosjen?ért Emlékéremre is méltónak talált- a t?le megszokott visszafogottsággal, szerénységgel mondott köszönetet a díjért.

 

A rendezvény kötetlen, baráti beszélgetéssel, némi harapni és innivaló elfogyasztásával ért véget.

 

Pilisborosjen?, 2013. augusztus 21.

 

Windisch László

 

Jegyz?knyv
13.07.31
Kiszolgls a kbn!
13.07.19

Különleges családi alkalomra rendeltem két f? részére ételt a helyi L.T étteremb?l, kiszállítással. Óriási meglepetésben volt  részem, mikor félóra múlva két f? ( egy "sof?r" és egy felszolgáló) csöngetett nélunk. Ketten "kézbesítették" az ételeket, úgy ahogy az étteremben is megkaptuk volna, dísztányéron felszolgálva. Nem is tudom, hogy miképpen oldották meg, de az ételek frissen, t?zforrón kerültek asztalunkra. Ezúttal is köszönjük! Örök hálánk! Mindenkinek csak ajánlani tudjuk szolgáltatásaikat, melyeket mi is már sok alkalommal vettünk igénybe.

Windisch László

és

neje Zsuzsa

Utak
13.06.06

Kedves Pilisborosjen?iek!
A helyi önkormányzat a napokban egy szakcég bevonásával, meleg aszfalt felhasználásával megkezdte az utak hibáinak kijavítását. Egyel?re a nagyobb gödrökkel, kátyúkkal, a lezúduló csapadékvíz által elmosott szakaszokkal kezdik a munkát, a kés?bbiek folyamán sor kerül a kisebb lyukak betömésére is.  Az utóbbi feladatot az önkormányzat a költségek csökkentése érdekében saját alkalmazottakkal fogja megoldani.
Sajnos a község által az utak javítására elkülönített összeg véges, de szükség esetén a források pótlását, ha több ütemben is, de biztosítani fogja a képvisel? testület.
A közelmúltban elindult egy lakossági kezdeményezés is az utak kátyúzására. Pénzgy?jtés is indult a források megteremtése érdekében. Lelkes lakók vállalták a szervezést, a munkák ellen?rzését. Az önkormányzat munkásokat, szerszámokat biztosított volna. Sajnos lassan halad az ügy, mivel a lakók sem rendelkeznek végtelen tartalékokkal, magyarul: nekik sincs pénzük. Az önkormányzat továbbra is partner lesz a témában, amennyiben a szervez?knek sikerül a szükséges forrást el?teremteni. Addig is, a lehet?ségek határán belül folytatjuk az utak karbantartását.

Windisch László
Képvisel?
 

Tiszta lappal!
13.05.04

Tiszta lappal!

 

Kedves Olvasók, Fórumozók!

Helyi közéletünk tisztaságának meg?rzése és a személyes véleményvállalás el?segítése érdekében a jöv?ben nem közlünk olyan írásokat, melyek szerz?i nem azonosíthatók. Ez kötelez? lesz a Fórum rovatban írók részére is. Hatályba lépés ideje: 2013. 05. 06.

Írásaikat ezután két módon tehetik közzé:

1. A szokásos módon regisztrálva a Fórum rovatban új, a valódi nevet, e-mail címet tartalmazó belépési adatokkal. (Amennyiben jelenleg is saját néven publikál valaki, nincs teend?je.)

2. A szerkeszt?ség e-mail címére elküldött írással, melyen a valódi név, cím, elérhet?ség szerepel

Szerkeszt?ségünk mindkét esetben kísérletet tesz a kapcsolatfelvételre, melynek eredménytelensége esetén nem közli az írást, illetve letiltja a belépést. Többszöri álnéven való regisztrálás esetén Fórum rovatunkat késleltetett üzem?re állítjuk át, ezután csak a moderátor el?zetes jóváhagyása után jelennek meg az írások a honlapon. Az is lehetséges verzió, hogy csak e-mail-en érkez? Fórum írásokat helyezünk el a rovatban)

Indokaink: jelenleg is van több olyan olvasónk, fórumozónk, aki vállalja személyazonosságát. Szerintük sem nem erkölcsös az, hogy míg ?k nevüket vállalva közlik gondolataikat, addig mások névtelenségbe burkolózva fejtik ki, sokszor min?síthetetlen stílusban egyes emberekr?l, dolgokról alkotott sajátos véleményüket. El?fordult, hogy az írások tartalma a törvényesség határát súrolta. Ennek az áldatlan állapotnak kíván a szerkeszt?ség véget vetni. Ez törvényben el?írt kötelezettségünk is.

Kedves Olvasók! Fórumozók! Kérjük, legyenek partnerek, támogassák szerkeszt?ségünk elhatározását, mondandójuknak nagyobb súlya lesz, ha vállalják annak esetleges következményeit is.

 

( a szerkeszt?ség)

 

Otthonvdelmi Tancs
13.05.01

Tisztelt Tatár József!

Mint azt a H?sök terén személyes beszélgetésünkkor jeleztem egyeztetés után az Összefogás Pilisborosjen?ért Egyesület csatlakozási szándékát az Otthonvédelmi Tanácsba most hivatalosan, mint elnök megteszem. A további egyeztetés céljából személyes kapcsolat felvételére az info@pbjfalunkert.hu e-mail címen állok rendelkezésére.

Köszönettel: Szabó János József "ÖPE" Elnöke

Kzmeghallgats-el?zetes
13.04.26

Közmeghallgatás-el?zetes

 

Kedves Olvasók!

 

Engedjék meg, hogy így, a következ? Közmeghallgatás közeledtével néhány soros "felvezetést" tegyünk.

Fórum rovatunkban és a faluban m?köd? "hírhálózaton" már jó ideje, jól behatárolható körb?l származó, vissza-visszatér? kérdéskörök, megállapítások észlelhet?k. Ezek: az utak állapotának kritikája, testületi ülések rendjének (zárt ülések) bírálata, a gazdálkodási- pénzügyi vizsgálat eredményének hiányolása, a nyíltság folyamatos követelése, fejlesztési területek anomáliái.  Az utóbbi id?ben, talán Sáhó Tibor írásának és a közölt dokumentumok hatásának köszönhet?en a Malomd?l? fejlesztési terület is téma lett. Valószín?leg ezek lesznek a Közmeghallgatás f? kérdései is.

 

A falugy?léseken rendszeresen résztvev?k tudhatják, hogy milyen forgatókönyv szerint zajlik egy ilyen összejövetel. Az új megjelen?k számára elmondjuk, a Közmeghallgatás tulajdonképpen egy meghirdetett, nyilvános testületi ülés, bár minden testületi ülés az. Ez sokszor gondot is okoz, lassítja a munkát, de hát ezért vannak a képvisel?k, mondhatnánk. Ezért is...

Az ülés elején általában a polgármester tart beszámolót az eltelt id?szakban végzett munkáról, anyagi helyzetr?l, stb. Ha a bizottsági elnököknek is van közlend?je, ?k következnek a felszólalásban. Kés?bb, ha van hozzáf?zni valójuk, a képvisel?k is szólnak. Ezután következik az egész procedúra lényege: a lakosság kérdéseket tesz fel a polgármesternek, jegyz?nek, a testület tagjainak. Olyan is el?fordul, hogy egymással folytatnak polémiát a jelenlév?k. Javasoljuk, hogy a kérdéseket feltev? lakótársaink az arra adott válaszra is figyeljenek oda, mert jellemz?en nem ez történik. A kérdés a lényeg? Az is sokat mondhat persze!

 

Fentebb írt, várható témák jó részére talán maguk a kérdez?k is tudják a választ, de azt azért jobb az illetékesekt?l hallani. Azok számára, akik nem tudnak, vagy az ilyenkor rendszeresen kialakult hangulat, légkör miatt nem kívánnak részt venni az ülésen, néhány sorban adunk el?zetes tájékoztatást:

 

Utak állapotának témája:

Az önkormányzat szorult (örökölt!) anyagi helyzetben van, de úgy tudjuk sikerült forrást találni az utak kátyúzására. Az árajánlatok begy?jtése folyamatban van, a munka sürg?s, de nem lehet elkapkodni a döntést, mert komoly pénzbe fog kerülni. Társadalmi összefogás is indult e célból, ennek állásáról nincsenek friss információink.

 

Zárt testületi ülések:

A testületnek néhány esetben kötelez? zárt ülést tartania. Ennek módjáról az önkormányzat honlapjáról letölthet? Szervezeti és M?ködési Szabályzatban találhatnak pontos információt. Vannak olyan esetek is, amikor az ülésen résztvev? küls? alany kéri a zárt ülést, személyes adatainak, anyagi, üzleti érdekeinek védelme érdekében. Az utóbbi id?ben ez a két eshet?ség fordult el?. (De az archív fórumírásokból úgy látszik 2012 októbere el?tt egyszer sem volt ilyen...) A jelenlegi testület egyszer sem kénye-kedve, vagy a közönség kirekesztése céljából rendelt el zárt ülést. Fontos hangsúlyozni, hogy nem a teljes ülés zárt ilyenkor, hanem csak az a része, melyre kötelez?, vagy kérik. Tehát az ülés egyéb, nem zárt részében nyilvános az érdekl?d?k számára.

Persze el?fordulhat a jöv?ben olyan eset is, amikor a képvisel?k kérik majd a zárt ülést, de ehhez szükséges a jelenlév? képvisel?k többségének hozzájárulása is. Ehhez joguk van, nem lehet megvonni t?lük. Egy a lényeg, hogy a testületi ülés lehet zárt, de a végeredménye, határozata, rendelete, mindig NYILVÁNOS! Egy napirendi pont zárttá nyilvánítása mellett az ülésekr?l készült jegyz?könyv ezen része sem nyilvános, de minden a témában hozott döntésr?l tájékozódhatnak a kritikát megfogalmazók. Hogy ezt miért nem teszik meg? Csak sejtéseink lehetnek.

 

Gazdálkodási-pénzügyi vizsgálóbizottság:

A bizottság befejezte munkáját, de néhány ügyben küls? szakért? véleményét kérte. Ezt az illetékesek megkapták, megismerték tartalmát. További kérdések, problémák merültek fel, ezért a vizsgálati eredmény közreadása, a végs? konklúzió levonása késhet. Bízunk abban, hogy nem történt nagyobb szabálytalanság, hanyagság.

 

A nyíltság kérdése:

A nyíltság, nyilvánosság kétirányú. Egyrészt, a hivatalos fél köteles minden közölhet? adatot, történést közzétenni, másrészt a tájékozódó félnek elemi érdeke, hogy az információ megszerzésére lépéseket tegyen. Olyan szint? nyilvánosság nem létezik, mely mérlegelés nélkül ontja a lakosságra az információt, tekintet nélkül arra, hogy az mire kíváncsi, mi érdekli. Ez anyagilag és emberi er?forrással sem bírható.

A helyi önkormányzat rendszeresen közli lapjában a fontos, valószín?leg közérdekl?désre számot tartó híreket, információkat, rendeleteket. Honlapján, igaz, sokszor késéssel, de elérhet?k a testületi ülések jegyz?könyvei. Évekre visszamen?leg a testületi határozatok, rendeletek is fellelhet?k.  Felhívások, közérdek? közlemények, pályázati felhívások és még számtalan fontos, közérdek? adat, telefonszám, intézmény elérhet?ségek is megtalálhatók a honlapon. A polgármesteri fogadóórákon személyesen is kérhetnek tájékoztatást a lakók az ügyek, ügyeik állásáról. A faluban m?köd? honlapokon is tájékozódhatnak az érdekl?d?k. Javasoljuk: ha nem tudnak a megfelel?, önöket érdekl? információkhoz a neten hozzájutni, menjenek be a polgármesteri hivatalba és kérjenek szóban, írásban tájékoztatást.  (Megjegyezzük, hogy bizonyos esetekben fura mód nagyon pontos információi vannak a nyíltságot hiányolóknak. )

 

Fejlesztési területek témája:

Ez a kérdés falunk utóbbi tíz, tízen-valamennyi évére rányomja a bélyegét. Néhány ügy már évek óta bíróságon van. Van olyan régebbi joger?s ítélet, mely elmarasztalja az önkormányzatot.

Volt ugyan egy esély 2010-ben, hogy az önkormányzat közrem?ködésével elindulhat végre a fejlesztés a Malomd?l?, Lazarét és kés?bb a Tücsök utcai területeken, s?t a pluszként felvett hitelb?l a falu úthálózatát is lehetett volna fejleszteni, javítani.  (Most az állam átvállalta volna a hitelt önkormányzatunktól...) A lehet?ség megvolt, az új testület azonban nem látta megalapozottnak, kivitelezhet?nek a projectet, a falu számára kétséges kimenetel?nek ítélték azt, ezért bíróságon megtámadták a Keretmegállapodást. Ez az ügy folyamatban van. "Hálából" a Malomd?l? Kft. károkozás miatt beperelte az önkormányzatot. Ez az ügy is folyamatban van. A bíróság fog dönteni. Eredménye irányadó és kötelez? lesz mindkét fél részére.

 

A Budai Tégla Rt-vel folyamatban van a régi szerz?dés korrekciója. Megállapodás közeli a helyzet. Reméljük, záros határid?n belül lezárulnak a tárgyalások.  A régi, elavult szerz?dés hiányosságait mindkét fél érdekében ki kell küszöbölni. A felek pozitívan állnak az ügyhöz.

 

A Lazarét egy másik, nem könny? eset. Amit hallottunk: vitatott a VKT megalakulásának jogszer?sége és a kivitelezési összeg nagysága és az eddig végzett munka min?sége. A  VKT-én kívüliek pert indítottak a VKT ellen. Néhány tulajdonos az önkormányzat ellen pereskedne a jelzálogjog miatt.

Az önkormányzat többször segít? kezet nyújtott a lazaréti tulajdonosoknak, de ennek törvényi alapfeltétele az, hogy VKT-nak el kell számolnia az eddig elvégzett munkákkal, anyagiakkal. Ez eddig nem történt meg. Amint realizálódik az elszámolás az önkormányzat részt vehet a fejlesztés folytatásában. Állami hivatalból indított eljárás is folyamatban van, ennek állásáról jelenleg nem tudunk beszámolni.

Fentieket valószín?leg b?ven kiegészítik majd a Közmeghallgatáson megjelen? a fejlesztési területeken érdekeltek mondandói.

 

Más:  

Ami honlapunkon valamiért lekerült a napirendr?l: az el?z? testület hibáinak taglalása, a helyi adózás témája, helyi újság kritikája.

 

Fórum rovatunkról:

"A stílus maga az ember!"  (Georges-Louis Leclerc, Buffon grófja)

 

Honlapunkon, hosszú ideje két rendszeresen publikáló ír hozzászólásokat. Felvetéseikre néha-néha reagál valaki, de nem mondható, hogy sikerül bevonniuk a falu lakosságát, a képvisel?ket a polémiába. Sokszor hiányolják is, hogy " nagy a csend". Err?l ki tehet? Nem az olvasók. Valószín?leg az írások témája, stílusa, színvonala, szakmaisága nem kelti fel a látogatók érdekl?dését, vagy érezhet? elfogultságuk miatt elfogadhatatlanok. Megfigyelésünk szerint nem sok értelme van reagálni, mert az újabb és újabb, akár téves választ generál, sosincs vége. Kinek van erre ideje manapság?  

Els? lépésként javasoljuk, hogy az írásokat saját nevükön írják, akkor talán elfogadhatóbbak lesznek. (Van, aki így tesz jelenleg is. Szerkeszt?ségünk tervezi, hogy csak saját, valódi néven publikálható írások jelenhessenek meg honlapunkon. Ennek célja az, hogy felel?sséggel alkossanak véleményt az írások szerz?i. ) Szerintünk több empátiát, megértést kellene mutatni embertársaink iránt. Úgy véljük, nem abból kellene kiindulni, hogy a kritizált fél eredend?en rosszakaratú, vagy egy döntéssel eleve kárt akar okozni, csak most éppen ? hozza meg a döntéseket, másképp gondolkodva, mint mások, más stratégia, elv, és cél alapján.

 

A Közmeghallgatásról beszámolunk honlapunkon.

 

( a szerkeszt?ség)

 

 

Tjkoztats Malomd?l? szerz?dsekr?l
13.04.23

Tisztelt Pilisborosjen?i Polgárok!

 

Pilisborosjen? Község Önkormányzata és a Malomd?l? Kft. között létrejött Megállapodásokról terjesztett téves híresztelések tisztázása érdekében, valamint a folyamatban lév? bírósági eljárások várható kimenetelér?l és a községet érint? hatásairól szeretném Önöket tájékoztatni.

Az els? Megállapodást 2002. szeptember 16-án írtuk alá Szegedi Róbert polgármester úrral. (1. sz. melléklet)

A 2002. októberben megválasztott Képvisel?-testület a dr. Fiák István vezette Jogi bizottság javaslatára a szerz?dés semmisségének megállapítását kérte a bíróságtól.

Két év fölösleges, méltatlan pereskedést követ?en 2004. május 18-án új Megállapodást, illetve ez alapján a bíróságon Peres Egyezséget kötöttünk. (2. sz. melléklet)

Ez a Megállapodás attól különbözik a korábbitól, hogy – miközben a gazdasági feltételek semmit sem változtak – több kölcsönös biztosítéki elemet tartalmaz, valamint az ezzel együtt megkötött Vezetékjog közérdek? használati jog és szolgalmi jog alapításáról szóló Szerz?dés jelent?s többlet jogosítványt ad Malomd?l? Kft-nek.

Az Önkormányzat Malomd?l? telektulajdonosaitól 625M Ft értékben jelzálog biztosítékot kapott és az, hogy peres egyezséget is kötöttünk azonnal végrehajthatóvá tette a szerz?désben foglaltakat.

Küller János nem volt hajlandó aláírni az új Megállapodást, mert azt a község szempontjából hátrányosnak tartotta, így a Képvisel?-testület a Polgármestert felfüggesztette és Szimeth Mária Alpolgármester Asszonnyal írattatta alá a szerz?dést az Önkormányzat képviseletében. (Több éves ellentétünknek Küller Jánossal ez volt az alapja).

2004-t?l 2009-ig az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala mindent megtett, hogy a közm?vesítés ne indulhasson el Malomd?l?n, amihez a Képvisel?-testület az érvényes Megállapodás ellenére végig asszisztált.

Egy év el?készítés után 2010. május 7-én Keretmegállapodást írtunk alá Küller Jánossal, amelynek aláírásait 2010. szeptember 24-én közjegyz?vel hitelesíttettük. (3. sz. melléklet)

A Keretmegállapodás lényege, hogy a nagyon kedvez? feltételekkel kizárólag az Önkormányzatok számára biztosított MFB ÖKIF hitelb?l valósítjuk meg a küls? Bécsi úti településrész víziközm?veit 300M Ft-ból és további 500M Ft-ból egyéb fejlesztéseket a község területén úgy, hogy a 300M Ft hitelre es? összes felmerül? költséget és adósságszolgálatot a bank által elfogadott 400M Ft érték? jelzálog fedezet biztosításával együtt a Malomd?l? Kft tagjai vállalták.

Mivel az Önkormányzat 500M Ft értékben más fejlesztéseket is meg akart valósítani, így 800M Ft hitelt igényelt.

Els? körben vezet?váltás volt az MFB-ben, második körben pedig a fedezet biztosítását nem a folyósítás, hanem a szerz?déskötés feltételeként határozta meg a bank, amit az Önkormányzat a saját 500M Ft-os fejlesztéseire nem tudott megadni.

Így a szerz?dés aláírása annak ellenére meghiúsult, hogy az MFB Igazgatótanácsa 800M Ft felvételére alkalmasnak találta Pilisborosjen?t saját bevételei és a hatályos törvények alapján.

A 2010. októberében megválasztott Paksi Imre Polgármester által vezetett Képvisel?-testület a Keretmegállapodásban foglaltakat megszegte, majd 2011. szeptemberben ismételten semmisség megállapítását kérte a bíróságtól.

Válaszul a Malomd?l? Kft. a Keretmegállapodás megkötését megel?z?en felfüggesztett végrehajtást újraindította, valamint a 2004-es Megállapodás megszegése miatt kártérítési pert indított 2,5MRD Ft értékben és a 26000 m2 2002-ben átadott ajándéktelkeket is visszaköveteli.

 

 

 

A három jogi eljárás következményei álláspontunk szerint a következ?k lesznek:

 1. A végrehajtó 2012 június 4-én ismételten megbüntette az Önkormányzatot 100e Ft összegre és kilátásba helyezte a döntéshozók, képvisel?k és polgármester ismételten kiszabható 500e Ft-os megbüntetését. (4. sz. melléklet)
 2. Az Önkormányzat semmisségi keresetét a bíróság ebben az évben el fogja utasítani, mivel abszurd az az állítás, hogy a 300M Ft hitel 3. évben maximális 30M Ft-ot kitev? adósságszolgálata – amit átvállaltak és biztosítottak Malomd?l? Kft. tagjai – ellehetetleníti Pilisborosjen? m?ködését. A községnek, melynek mind a mai napig tartozása nincs; nem rendítette meg m?ködését, hogy az el?z? két évben 180M Ft-ot minden kézzelfogható eredmény nélkül elherdáltak; hogy az állam 2013-ban 70M Ft m?ködési forrást elvont; és amely ugyan az ingatlanadót a 20e Ft/1400 háztartásról 70e Ft-ra emelte az elmúlt két évben, de így is csak a törvényesen kivethet? ingatlanadó 25%-ával terheli jelenleg a lakosságot. Azt is eladósodás nélkül vészelte át az Önkormányzat, hogy költségvetése több mint 500M Ft-ról az utóbbi két évben 360M Ft-ra csökkent.

A bírósági ítélet arra fogja kötelezni az Önkormányzatot, hogy vegye fel a hitelt és valósítsa meg a közm?vesítést azzal, hogy érvényesnek mondja ki a Keretmegállapodást.

 1. A kártérítési pert a Pest Megyei gazdasági kollégium vezet? bírója tárgyalja, aki kifejtette, hogy el?ször az ajándék visszakövetelés ügyét kívánja lezárni és reményeink szerint 2013 júniusában részítéletet is hoz. Az a meggy?z?désünk, hogy miután az Önkormányzat 10 éven keresztül szerz?déses kötelezettségeit nem teljesítette a 26000 m2összetület? ajándéktelkeket vissza fogjuk kapni.

Ezek után kerül majd sor a kártérítés ügyére, amelynek megítélése nagymértékben függ még az Önkormányzat további lépéseit?l. Amennyiben a Keretmegállapodásban foglaltak az Önkormányzatnak felróhatóan meghiúsulnak, úgy a kártérítési igényünk nagy részét a bíróság meg fogja ítélni.

Határozottan állíthatom, hogy továbbra sem a pereskedésben, hanem a Malomd?l?, a küls? Bécsi úti településrész és egész Pilisborosjen? fejlesztésében vagyunk érdekeltek, Malomd?l? telektulajdonosai a jelenleg érvényben lév? szerz?dések szerint nem fizetnek ingatlanadót, mivel az Önkormányzattól 750M Ft érték? területfejlesztését vállalták át, ami az Önkormányzati törvény szerint alapfeladata lenne Pilisborosjen?nek.

A közm?vesítés megvalósítása érdekében hajlandóak vagyunk az adómentességünkr?l lemondani, olyan mértékben, hogy az Önkormányzathoz a fejlesztend? területekr?l befolyó ingatlanadó összege meghaladja a közm?vesítésre fordítandó hitel banki adósságszolgálatát. Így az Önkormányzat egy új a bank által elfogadott jelzálogfedezetnél is er?sebb biztosítékhoz jutna, ami egyben azt is jelenti, hogy a fejlesztés költségei kizárólag a hitelb?l fejlesztett területek tulajdonosait fogják terhelni.

Még egyszer hangsúlyozom Malomd?l? telektulajdonosai elkötelezettek Pilisborosjen? fejlesztése mellett, mivel a község felértékel?dése jól felfogott érdekük, ugyanakkor, ha az Önkormányzat továbbra is keresztbe áll a közm?vesítésnek úgy számolnia kell jogos kártérítési igényünkkel.

 

Pilisborosjen?, 2013. április 11.

                                                          

Tisztelettel:1.számú melléklet
2.számú melléklet
3.számú melléklet
4.számú melléklet

A tisztnlts rdekben
13.04.04

24. §

(1) A Képvisel?-testület ülése nyilvános [Ötv. 12. § (3) bek.]. Az ülésen bármely állampolgár szabadon részt vehet és az ülésvezet? el?zetes engedélyével felszólalhat maximum 5 perc id?tartamban.

(2) A Képvisel?-testület:

a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezet?i megbízás adása, illet?leg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igényl? személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor;

b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeit sértené, illetve ha a tárgyalás vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra vonatkozik.

(3) A zárt ülésen a Képvisel?-testület tagjai, a kisebbségi szószóló és a jegyz?, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakért? vesz részt [Ötv. 12. § (5) bek.]. A Képvisel?-testület tagjait titoktartási kötelezettség terheli a tudomásukra jutott személyes adatok és információk tekintetében.

Szerkeszt?sgi zenet:
13.04.04


Szerkeszt?ségi üzenet:


Az idevonatkozó törvényi el?írások betartására kell ismételten figyelmeztetnünk a vita feleket.  Kérjük a Tisztelt Fórumozókat, hogy óvatosabban bánjanak a jelz?kkel, gyanúsítgatásokkal, vádaskodásokkal, közösséget, emberi jogokat sért? kifejezésekkel. Amennyiben hatástalan lesz kérésünk, a vétkes fórumozó letiltásával, vagy a Fórum rovat ideiglenes szüneteltetésével is élni fogunk!


Más téma:
Ez a honlap (már sokszor leírtuk) magánszemélyek tulajdona. Saját forrásból m?ködik. Olvasói, fórumozói nem vesznek részt a honlap finanszírozásában. Kérjük Önöket, hogy ennek megfelel?ek legyenek elvárásaik és kritikai észrevételeik stílusa is a weblappal szemben.
Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy ez a weblap nem az önkormányzat h "zseb-honlapja". Kérjük, hogy ennek megfelel? tájékoztatási szintet várjanak el t?lünk.
Várjuk vállalkozó szellem? tudósító jelentkezését, aki ezen a helyzeten javítani tudna azzal, hogy kapcsolatot tart az önkormányzattal, tudósít, beszámolót ír eseményekr?l, történésekr?l.

(a szerkeszt?ség)
 

Figyelem!
13.03.29

Figyelem!

Besurranó tolvaj (ok) ténykednek a faluban!

 

Elkövetés módja:

Általában a nyitva hagyott kertkapukon, garázsajtókon jutnak be a f?, de inkább melléképületbe és onnan értékesebb gépeket, használati eszközöket tulajdonítanak el.

F?leg hajnalban érkeznek, de el?fordulhat más id?pontban is a behatolás.

A felt?n?en nagy helyismerettel bíró elkövet? (k) gyakran nem a f?bejáraton, hanem a kert felöl, érkeznek.

Eddig olyan ingatlanokat választottak, ahol nincs kutya!

A besurranók merészek! Akkor is akcióba lépnek, ha a lakók otthon vannak. Ez különösen veszélyes lehet egy esetleges tetten érés esetén. Tisztelt Lakók! Semmiképpen ne lépjenek akcióba, ha észlelik a behatolást. Az alább közölt telefonszámokon hívják a rend?rséget, polgár?rséget!

A megel?zésr?l:

Mindenekel?tt, zárják ingatlanjaikat, melléképületeiket! Ne tartsanak a kertben értékes eszközöket, gépeket, szerszámokat!

Tartsanak kutyát! A teljes védend? területre bejuthasson az eb!

Éjjel a mozgásérzékel?s lámpa használata is hatékony lehet, mert felfedheti, s ezzel megzavarhatja a lopakodó elkövet?t!

Figyeljenek a szomszédos ingatlanokra is! A kölcsönös odafigyeléssel el?bb, utóbb a büntetés-végrehajtás gondjaira lesz bízható az elkövet?!

Bejelentés esetén hívja az alábbi telefonszámok valamelyikét:

Körzeti megbízott:                  06-30-597-5787

Pilisvörösvári Rend?rség:      06-26-330-130

Pilisborosjen?i Polgár?rség:  06-70-387-17-20

                                                  06-30-621-10-44

 

 

Postaldnkbl
13.03.21

Úgy hírlik, hogy az adóemeléssel kapcsolatban szervezett, a polgármester  által nagyban generált lakossági  aláírásgy?jtés eredményeként az utak javítására, építésére már NINCS PÉNZ! Állítólag akkora adócsökkentésbe ment bele a testület, (cirka 30 milliós) hogy nem jut semmi másra pénz, csak a falu létfenntartására! Bár hallottam, hogy a képvisel?k jelezték a kezdeményezés f? szervez?inek, hogy a kedvezmények b?vítése esetén stagnálhat a falu fejlesztése, karbantartása. Ezt akarták az aláírók? Erre gy?jtötte a "nép" az aláírásokat?  Ha tudták volna, hogy térdig járnak majd a kátyúkban, nem hiszem, hogy aláírták volna a kezdeményezést! A polgármester jobban tenné, ha legalább a jöv?ben, ha már eddig nem is a lakosság uszítása, felhergelése helyett a forrásteremtéssel foglalkozna! Ne a testülett?l várja el azt! ? ígért itt f?t-fát, Kánaánt a választási kampányban!

Bár volt itt forrás! Az a bizonyos 180 millió! Azt is meg kellett teremteni! Azoknak sikerült! Abból lehetett volna útjavítást csinálni, meg tán építeni is néhány métert. De a Paksiéknak Kft. kellett, évi 30-40 misiért, vagy ki tudja mennyiért! Majd most a lakosság fizetheti az emelt adót, de útra mégsem futja, mert arra már nem elég, csak a pengeélen táncolásra. Itt a Fórumban meg arról megy a vita, hogy zárt, vagy nem zárt egy testületi ülés! ( Javaslom megnézni a testület SZMSZ rendeletét!)

Egyébként mondják volt egy "összeröffenés" annál a másik Pistánál? Volt ott valaki írástudó? Ha valaki tud valamit, írhatna egy kis beszámolót róla a Fórumban! Állítólag nem nyughatnak. Nekik semmi, senki nem jó, csak ?k! De hát láttuk mi folyt 2002-t?l 2006-ig! Az meg nekünk nem volt jó! Egyrészt, azoknak a Községvéd?k által hozott döntéseknek, megállapodásoknak a következményeit szívjuk most is az egyes területeken, amit ?k hoztak össze anno, például a Malomd?l?sökkel! Gratulálok!

Sok kérdéssel lehetne itt foglalkozni még. Például: Hol a lé? Mi van a belterületbe vont területekkel? Mikor lesz azokból pénz? Mikor lesz a pereknek vége? Nyer a falu, vagy veszít? Hogyan áll a Lazarétiek ügye? Miért hagyta és hagyja lepusztulni a polgármester a falu ingatlanvagyonát? Mikor, mib?l lesz kátyúzás? Miért nem mond le a polgármester végre? Van-e eredménye a gazdálkodási, pénzügyi vizsgálatnak? Ha igen, miért nem közlik sehol? De nem! Ezekkel a kérdésekkel nem nagyon  foglalkozik itt senki. Azzal bezzeg igen, hogy mentegessék polgármesterüket! Közben megpróbálják bemocskolni azokat, akik ténylegesen jobbítani akarnak a falu sorsán!

Brumi Papa

 

 

 

 

Postaldnkbl
13.03.06

Gondolatok a pilisborosjen?i ingatlanadóról

Elöljáróban az alábbi abszolút igazságokat fontos rögzítenünk, hogy eligazodjunk a pilisborosjen?i ingatlanadó rejtelmeiben.

Abszolút igazság nincs. (hogyha van, odaát van)
Jó adórendelet nincs. (vagy ha van is, azt még senki sem látta)
Adózni kell, amihez pedig kell egy adórendelet.

A történeti h?ség kedvéért illik felidézni, hogy mi is történt az ingatlanadó vonatkozásában az elmúlt pár évben.
2002-2010 között Pilisborosjen? háztartásainak átlagos adóterhelése minden évben kisebb volt, mint 20.000.- Ft/év.
2011-ben miután elherdáltak a megörökölt 180M Ft-ból 75M Ft-ot, a Paksi vezette Képvisel?-testület megkétszerezte az adót. Az adóterhelést 50M Ft-ra azaz az 1400 háztartásra vetítve 40.000.- Ft/év-re emelte.

A 2011. évi közmeghallgatáson jómagam és Küller János is jó hangosan figyelmeztettük a résztvev?ket, hogy a Paksi féle képvisel? csapatnak fogalma sincs a gazdálkodásról, ha így folytatják rövid úton cs?dbe viszik a községet. Mivel elképzelésük sincs, hogy honnan kerítsenek forrásokat, csak az adóemelés marad a költekezés finanszírozására.

Arra is felhívtuk a figyelmet, hogy 2010. évben az Önkormányzat megindította az adóvizsgálatot a Budai Tégla Zrt-vel szemben, amely cég 2002. év óta nem fizeti a helyi adórendelet szerinti ingatlanadót 400000 m2-t kitev? belterületi telkei után. Persze mit számít ez Pilisborosjen?nek, az 5 évre visszamen?leg kivethet? adó több, mint 100M Ft!

Lökkös Krisztina válaszul óriásit „vetített”, azt bizonygatta, hogy „megállították a tartalék fogyását” közben csak az történt, hogy 2010. évben az Önkormányzat megel?legezte a vállalkozók részérea parkolónak és a M?vel?dési Ház korszer?sítésének 40M Ft-os munkadíját,míg a pályázaton korábban elnyert pénzt 2011. évben utalta át a Magyar Állam. Így a 2010. évi mérleg 40M Ft-tal rosszabb, míg a 2011. évi jobb képet mutatott.
Sokak szerint az el?adás nagyon korszer? volt, „így is kell azt csinálni”, az már nem is olyan nagy baj, ha 2010. évben három hónap alatt 30M Ft-nak, 2011. évben 45M Ft-nak veszett nyoma Lökkösék áldásos tevékenységének eredményeképpen.

Ezen felbátorodva 2012. els? félévében gyorsított ütemben a megmaradt tartaléknak is a nyakára hágtak. Ezt a nagy tudású és különösen jó képesség? polgármesterünk - állítása szerint - hamar észre is vett, miután a kassza kiürült…
Mivel nem tudtak megegyezni abban, hogy Paksi vigye el a balhét a Lökkös féle brigád tagjai szép sorban lemondtak. Na, nem egyszerre, hogy új polgármestert és képvisel?ket lehessen választani, hanem szépen egyenként, így a nyakunkon hagyták Paksit, hogy a kivéreztetett Önkormányzatot végképp tönkre tegye.

Paksi neki is állt a „válságot menedzselni”.
Igyekezett elt?ntetni a nyomokat, megsz?ntette a Falugondnok Kft-t és jó pár iratnak is nyoma veszett.
Az új Képvisel?-testület november elejére állt össze, így kevesebb, mint egy hónapjuk maradt, hogy szembenézzenek a rájuk szakadt cs?dhalommal.
Fantasztikusan furmányos polgármesterünk ismét az adóbefizetés után hívta össze a közmeghallgatást, így büszkén kijelenthette, hogy minden rendben van, a pénztárban van pénz. Legf?képpen azt hallgatta el, hogy a befolyt adókból következ? év március 15-éig kell gazdálkodni, amikor is majd az újabb adók befolynak. Elfelejtette azt is elmondani, hogy az elnyert óvodapályázathoz nemcsak az önrészt, hanem valószín?leg további forrásokat is biztosítani kell; azt se említette meg, hogy a felel?tlenül gazdálkodó Önkormányzatoktól – amellett, hogy az Állam átírta az önkormányzati tartozásokat egyik tartozás rovatból a másikba – mind hatásköröket, mind pedig forrásokat is megvont.
Egyúttal az Állam azt is megtiltotta, hogy az Önkormányzatok m?ködésre hitelt vegyenek fel, illetve állítsanak be költségvetésükbe.

Az új Képvisel?-testületnek két lehet?sége volt. A nagyobbik rossz, hogy cs?dbe viszik a községet, a kisebbik, hogy megemelik a helyi adót, amib?l finanszírozni lehet a m?ködést.
Ez utóbbit választották és az adórendeletben megemelték az ingatlanadókat, mivel az ipar?zési adóbevétele Pilisborosjen?nek minimális, a gépjárm?adót pedig az Állam határozza meg és nagy részét el is vonja.


Ezek után Paksi a felel?tlenség minden korábbi általa tartott rekordját megdöntötte.
Úgy, hogy fogalma sem volt a 2013. évi költségvetés számairól kampányba kezdett, hogy a Képvisel?-testület vonja vissza az adórendeletet.Televízió, interjúk, újságcikkek, a hivatali apparátus mozgósítása, a lakosság fellázítása egyaránt szerepeltek a kampány eszközei között.
Bár ez tényleg költségvetést érint? döntés ennek ellenére nemhogy nem rendelt el zárt ülést, hanem odacs?dített egy csomó embert az adórendelet általa kezdeményezett újratárgyalására.
Az adórendeletet a képvisel?k mégsem vonták vissza, így Paksi megbízta a hivatalt, hogy készítsen tanulmányt az ingatlanadóról a tervezett költségvetést is szem el?tt tartva.
Az igazság azonban az, hogy mivel a tények makacs dolgok az általa elkészítetett tanulmány a Képvisel?-testület döntését teljes mértékben alátámasztotta és az alábbi lényegi megállapításokat tette.

•    „… Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési hiánya építmény- és telekadó nélkül 79.654e Ft” Az adók emelése „a gazdasági stabilitás meg?rzése érdekében szükségszer?”.
•    A 2012. évi költségvetésben 49.6M Ft volt a tervezett ingatlanadó, amib?l 39.6M Ft folyt csak be.
•    Az új adórendelet szerint kalkulált 118.5M Ft-os bevétel „komoly bizonytalanságot hordoz”, mivel a beszedés hatékonysága 2012. évben is csak 80%-os volt, ha n? a kivetett adó az tovább csökkenti a befizetési hajlandóságot és nem utolsó sorban a kalkuláció jelent?s mértékben feltételezéseken alapult.

A számokból jól látható, hogy ha visszatért volna a Képvisel?-testület a 2012. évi adórendelethez, akkor a község költségvetéséb?l 40M Ft hiányozna.
Az is tisztán látszik, hogy a tervezett 118.5M Ft-ból, 85-90M Ft folyt volna be, ami azt jelenti, hogy költségvetésnek alig lenne tartaléka.

Mit csinált ezek után Paksi?

Lelkesen agitált a hivatali apparátussal együtt, hogy úgy terjessze ki a kedvezményeket a Képvisel?-testület különböz? csoportokra, hogy a kalkulált bevétel pont 80M Ft legyen (amir?l ugye tudjuk, hogy csak 80%-ban teljesül).
A legnagyobb baj nem az, hogy Paksi hadilábon áll a számokkal, ezt már rég tudjuk. Az viszont, hogy maga Paksi állt ezek után az adócsökkentésért harcoló csoportok élére és lelkesen lázított, interjúkat adott, tanulmányt készíttet – miközben ? maga az els? számú felel?se, hogy adót kell emelni – vérlázító arcátlanság.

De hát teheti. Miért is?

Mert a Nép az Istenadta Nép nem Paksi és Lökkös háza elé szervezett fáklyás felvonulást, meg alkotott él?láncot és nem is Hudi Lászlót meg Keresztessy Pétert molesztálta az utcán, akik lelkes hozzászólásokban ecsetelték az adózás szépségét és jóságát a közmeghallgatásokon, hanem a most bekerült képvisel?ket tették felel?ssé az adóemelésért.

Ez körülbelül olyan igazságos, mint lefejezni a rossz hír hozóját.

Vizsgáljuk meg akkor alaposan, hogy mik voltak a legf?bb észrevételek, ami alapján lázítani lehetett.

•    Az adó mértéke túl magas.
•    A nagycsaládosok adókedvezményét növelni kell.
•    Az üdül?telkeseknek magas a telekadója.
•    A rendelet az újonnan betelepültek ellen van.

Ahogy a korábbi számokból levezethet? a 80M Ft-os költségvetési hiányt 100M Ft ingatlanadó kivetéssel kellett egyensúlyba hozni, ami 70.000.- Ft/1400 háztartás.

Még egyszer hangsúlyozom ez kizárólag a Paksi féle korábbi Képvisel?-testületnek  felróható!

Az új Képvisel?-testület el?tt két út állt, vagy egységesen kivet 700.- Ft/m2 adót Pilisborosjen? valamennyi háztartására, vagy differenciált, eltér? adótételeket alkalmaz.
Egyb?l feltehetjük a kérdést, melyik igazságosabb, ha egyformán fizetünk adót, vagy különböz? szempontok szerint van aki többet, van aki kevesebbet.
A különbségtétel lehet?vé teszi, hogy igazságosabb legyen az adókivetés, de ehhez azoknak az elveknek, szempontoknak is igazságosnak kell lenniük, amelyek alapján a különbséget tesszük.
Ezek a szempontok lehetnek szociális szempontok és a tehervisel? képesség; vagyoni típusú adó esetén a vagyontárgy értéke és az azt befolyásoló tényez?k; és az Önkormányzat adópolitikai céljai.


Fentiek alapján értékelhetjük a Képvisel?-testület konkrét döntéseit.

•    1.000.- Ft/m2 az adó mértéke.
Amennyiben differenciálni akar a Képvisel?-testület, nem lehet kisebb ez a mérték. A differenciálásból egyenesen fakad, hogy egyes rétegek az átlagnál többet, míg mások kevesebbet fizetnek.
•    A 10 évnél nem régebbi építmények után teljes adót kell fizetni.
A Képvisel?-testület ezen döntését nem az vezérelte, hogy „kitoljon” az újonnan beköltöz?kkel, hanem számos az elvekb?l levezethet? érv szól emellett.
Feltehet?leg, aki vesz egy 20M Ft-os telket és ráépít egy 30M Ft-os házat, annak jobb a tehervisel? képessége, mint a 80 éves nyugdíjasnak. A vagyon értéke is ilyenkor a legmagasabb, felújításra a kezdeti hibák elhárítása után nem szokott sor kerülni az els? 10 évben. Mivel ez a csoport a legaktívabb életkorban van, a legtöbb igény is az ? oldalukról jelentkezik, ami az Önkormányzatra többletfeladatokat ró.
Ugyanakkor most a válság miatt erre a rétegre különösen sok teher hárul, ami jobb tehervisel? képessége ellenére is érzékenyebbé teszi a tagjait.
•    A 25% -os tárgyi adókedvezmények mértéke és igazságossága a vagyonérték szempontjából és a teherviselés szempontjából is nehezen megkérd?jelezhet?.
A kocsik javításának többletköltsége az utak hiányában, a szippantás költsége, ahol nincs csatorna és az épületek karbantartása, mind nagyobb terhet rónak évente a tulajdonosokra, mint a teljes adó. Ezen túlmen?en ezek a tényez?k az ingatlan értékét is csökkentik.
•    50%-os adókedvezményt kaptak a nyugdíjasok, aminek igazságosságát szintén nehéz megkérd?jelezni, bár egy pár min?síthetetlen megjegyzés a „Községvéd?k” honlapján napvilágot látott ez ellen is.
•    50%-os adókedvezményt kaptak a nagycsaládosok.
A Képvisel?-testület els? szándéka az volt, hogy rászorultsági alapon ad kedvezményt a nagycsaládosoknak, ha az egy f?re jutó jövedelem a minimálbér felét nem éri el.
Az elkészített hatásvizsgálat szerint az érintett 44 család 1%-a tudná igénybe venni ezt a 2013. évben, azaz 0,44 család???, de félretéve a készít?k felkészültségének megkérd?jelezését ez azt akarta jelenteni, hogy mind a 44 családban meghaladja az összjövedelem a havi bruttó 250e Ft-ot. A képvisel?k a rájuk nehezed? nyomás miatt, na meg lányos zavarukban nem a korlátot emelték meg minimálbérre/f?, hanem korlát nélkül megadták az 50%-os adókedvezményt a nagycsaládosoknak.
Azzal egyetértek, hogy a gyermeket nevel? családokat nemcsak szociális alapon kell támogatni, de azzal nem, hogy jövedelmi korlát nélkül adjanak 50%-os adókedvezményt.Még akkor sem, ha történetesen 4 eltartott gyermekem van.
Ez a döntés igazságtalan, els?sorban az egy vagy két gyermekét párban vagy egyedül nevel?kkel szemben és a maradék 1350 háztartással szemben is!
Egy két gyermekét egyedül nevel? 150e Ft bruttó kereset? édesanya ezt nem tudja igénybe venni, miközben egy havi 2M Ft-ot keres? három gyermekes pár igen.
Ez a kedvezmény így elvtelen és nagymértékben igazságtalan.
Álláspontom szerint a kedvezmény mértékét csökkenteni kéne, viszont minden gyermekes családnak megadni, ahol  az egy f?re es? jövedelem nem éri el a minimálbért.

•    Az üdül?tulajdonosok 50% telekadó kedvezményt kaptak.
A helyben lakóknak a Képvisel?-testület 100% telekadó kedvezményt kívánt adni, míg annak aki tart egy 20M Ft-os telket úgy, hogy nem lakik itt semmit!Ez adópolitikai szempontból elfogadható, hiszen a cél az, hogy minél többen ide jelentkezzenek be.
A Képvisel?-testületnek ezt a szándékát nem sikerült megfogalmazni az adórendeletben a jegyz?nek, valamint az egész üdül?épület téma a hivatal által a hajánál fogva el?rángatott kérdés, hiszen ahol a tulajdonos életvitelszer?en tartózkodik és állandóra bejelentett lakcíme van az  lakóépület függetlenül attól, hogy azt a földhivatal családi házként vagy üdül?ként tartja nyilván.
Végül nem született rossz kompromisszum a 2013-as évre azzal, hogy 50% kedvezményt adtak az üdül?tulajdonosoknak, mivel az igaz, hogy az adó mértéke túl drasztikusan lett megemelve, amire a tulajdonosok nem lehettek felkészülve.
Hosszútávon azonban biztos, hogy nem lehet a helyben lakó 1400 család terhére adókedvezményt adni a 20M Ft érték? telket kertként vagy hétvégi üdül?ként használó nem helyben lakó tulajdonosoknak.
A végeredménye a nagy nekibuzdulásnak az lett, hogy a Képvisel?-testület elengedte a nagycsaládosok összesen 2.7M Ft adóját, valamint körülbelül 17M Ft-ot az üdül?tulajdonosoknak.
Így végül a költségvetésnek nem maradt tartaléka, mert a tervezett 100M Ft adóbevételb?l a várhatóan befolyó összeg éppen, hogy elég a költségvetés 80M Ft-os befoltozására.

Az els?dleges szándékát a Képvisel?-testület végül is elérte, sikerült a cs?döt megel?zni, a 2013. évi költségvetés pénzügyi alapjait megteremteni.

Tisztelt pilisborosjen?i lakosok, legyenek Isten szelíd bárányai, de ne legyenek birkák!
Most megint megvezették Önöket, hagyták magukat ismét föllázítani.
Pedig az adórendelet jobb és igazságosabb lett hibái ellenére és betölti a f? célkit?zését a cs?d elkerülését.
Az adó differenciált kivetése Pilisborosjen? 1400 ház tartásából 20%-nak az átlag fölötti 250.- Ft/m2 adóterhet jelent, de a többieknek átlagos vagy az alattiak az adóterhei.

Azt megértem, hogy Paksinak érdeke, hogy ne az ? bénázását, vagy h?tlen kezelését vizsgálja a Képvisel?-testület. Azt is értem, hogy az adóemelés felel?sségét az új Képvisel?-testületre akarja hárítani. Azt nem értem, hogy még mindig hisznek neki. Mikor látnak át már azon a semmin, amit Paksi képvisel, mikor lesz az, amikor nem szóbeszédek alapján kialakított el?ítéleteik szerint döntenek, hanem a közügyeket valóban felel?sséggel kezelik.
Megint mik ezek a kemény szavak?

Térjünk vissza az adóemelés elleni 800 aláírásra, elmesélek pár történetet.

Mentem a Téglagyári út elején egy barátomhoz, amikor megszólított B. néni.
-    Jó napot fiatalember, várjon csak!
-    Tessék, nem tetszik megismerni?
-    Persze, most már igen, tudja csak nagyon rosszul látok.
Ezt a tiltakozást kéne aláírni az adó ellen.
-    De hiszen drága B. néni maguknak itt a Téglagyári úton az adója felére csökkent.
-    Tényleg?
-    Hát persze. Nincs út, nincs csatorna, 25 évnél régebbi a házuk. A lakóházuk után 200.- Ft-ot/m2-t a melléképületek után pedig csak 50.- Ft-ot/m2-t fizetnek.
-    Ó hát nem tudtam, de tudja már nem tudok sajnos olvasni…


Egyik Kft. tagomhoz mentem beszélgetni, aki történetesen pilisborosjen?i lakos és szóba került az új adórendelet.
-    Hát jól fölemelték most az adót, hogy ……. meg!
-    De Péter neked nem n?hetett az adód, van egy csomó kedvezmény!
-    Tényleg, hát nem olvastam el a rendeletet…


Egy barátomnál tanúja voltam egy telefonbeszélgetésnek, ahol az id?s P. néni egy órán keresztül szidta az adórendeletet. A barátom a végén megkérdezte P. nénit, hogy az ? adója n?tt vagy csökkent. Hát az övé csökkent…


A törvény szerint az évente maximálisan kivethet? telekadó 200.- Ft/m2 az építményadó pedig 1.100.- Ft/m2. Ez egy átlagos pilisborosjen?i 1000 m2-es telken épült 120 m2-es házra vetítve hozzávet?leg 300.000.- Ft, ami kevesebb, mint egy 120 m2-es budapesti társasházi lakás átlagos közös költsége.
A pilisborosjen?i átlagos adóterhelés ennek a 25%-a, azaz 75.000.- Ft/háztartás.
Fentiek alapján döntsék el, hogy hagyják-e magukat a jöv?ben is megvezetni, de most már tudják, hogy döntésük zsebre megy.

Pilisborosjen?, 2013. február 21.

                        Tisztelettel:

                                Sáhó Tibor
 

Archivls
13.03.04

Kedves Olvasók!

Fórum és Hírek rovatunkból archiválásra került néhány aktualítását vesztett írás, melyek Archívumunkban továbbra is megtalálhatók.

(a szerk.)

Voln vlaszlevl
13.03.02

Kedves Olvasók!
Az utóbbi id?ben több panasz érkezett hozzám a Volán helyi járatának üzemelésével kapcsolatosan. Ezeket az észrevételeket egy levél formájában összegezve elküldtem a Volán illetékeseinek. A mai napon megérkezett a válasz, melyet ezennel közlünk. A levél tartalmából lehet következtetni a feltett kérdésekre a felvetett panaszokra, ezért és a gazdaságos lapkiadás szellemében levelemet nem közöljük.
Remélem, hogy a válaszok kielégítik a panaszosokat. Amennyiben további észrevételeik, panaszaik, esetleg jó tapasztalataik vannak személyesen is fordulhatnak a Volán illetékes irodájához.

Kedves Olvasók! Azért ismerjük el, hogy a Volán RT. is megtehetné néha észrevételeit az utasokkal szemben. Számtalan olyan esetr?l tudok, tapasztalatból, másoktól, hogy az utazó közönség sokszor jobban zavarja egymás nyugalmas közlekedését, mint bármi más küls? tényez?. A hangos beszélgetéssel, telefonálással, zenehallgatással, modortalan viselkedéssel, szagos ételek fogyasztásával, nagyobb csomagok szabálytalan szállításával sok kellemetlenséget okozunk utastársainknak. És akkor a rongálással okozott károkról még nem is beszéltünk....

Kellemes, balesetmentes utazást kívánok!

Windisch László
Képvisel?


From: info [mailto:info@volanbusz.hu]
Sent: Monday, February 11, 2013 3:00 PM
To: wind57@t-online.hu
Subject: Válasz 1123/222/2013

Ügyszám: 1123/222/2013
 
 
 
 
 
Tisztelt Windisch László képvisel? Úr!  
 
 
Köszönjük, hogy a pilisborosjen?i lakosság észrevételeivel hozzánk fordult. ?szintén sajnáljuk, hogy hiányosságokat tapasztaltak járatainkon történ? utazásuk során, az ?ket ért kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.

A Nemzeti Fejlesztiési Minisztériummal kötött Közszolgáltatási szerz?dés alapján 2012. szeptember 1-jét?l módosult a helyközi közösségi közlekedésben alkalmazott tarifarendszer. A jelzett id?ponttól megsz?ntek az 5 kilométeres övezet? helyközi menetjegyek, azonban a helyközi bérletek változatlanul kiválthatók a legalacsonyabb, 5 km-es díjövezetre is, így a napi rendszerességgel, kis távolságra utazók kiadásai nem n?ttek. Mivel a viteldíjakat társaságunk csupán alkalmazza, azokra ráhatásunk nincs.

Gépkocsivezet?inknek az autóbusz-állomásokon és a végállomásokon 10 perccel indulás el?tt meg kell kezdeniük az utasok beszállítását.
 Az autóbuszvezet?k számára mind a törvényi, mind a társasági el?írások szigorúan tiltják a nem kijelölt helyen – különösen az autóbuszon -  történ? dohányzást. Ezen el?írások betartására, valamint betartatására nagy hangsúlyt helyezünk. A vezetés közben történ? mobiltelefon használatot a KRESZ kizárólag headsettel teszi lehet?vé, ugyanakkor közlekedés biztonsági tényez?k  miatt felhívtuk autóbuszvezet?ink figyelmét arra, hogy csak indokolt esetben és a megengedett módon telefonáljanak munkavégzés közben.
Az utasok beszállítására és a dohányzásra, valamint a telefonálásra vonatkozó szabályok mindenkori betartására figyelmeztettük gépkocsivezet?inket, amennyiben utasaink mulasztást vagy szabálysértést tapasztalnak, kérjük, hogy a történtek pontos ismertetésével, valamint dátum, id?pont, járatszám esetleg forgalmi rendszám megadásával jelezzék felénk az esetet, hogy érdemi vizsgálatot követ?en, megtehessük a szükséges munkáltatói intézkedéseket.
A téli id?szak el?tt megvizsgáltuk járm?veink f?t?berendezéseit és elvégeztük a szükséges javításokat annak érdekében, hogy utasaink megfelel?en f?tött autóbuszokon utazhassanak.
Gépkocsivezet?ink kötelesek ebben az id?szakban f?teni az autóbusz utasterét, amennyiben hibát tapasztalnak vagy elégtelen hatásfokkal üzemel a rendszer, haladéktalanul gondoskodniuk kell a javításról. Természetesen utasaink hozzánk érkez? észrevétele alapján minden esetben intézkedünk a f?t?berendezés azonnali javításáról.

Pilisborosjen? autóbusz-fordulóban a megállni tilos KRESZ tábla tilalmára felhívtuk az érintett autóbuszvezet?k figyelmét. Gépkocsivezet?ink elmondása szerint a kifogásolt módon csak kényszer?ségb?l szoktak várakozni, ha a várakozásra kijelölt területen, vagy az annak megközelítését biztosító útszakaszon szabálytalanul várakozó személygépjárm? található. A fentiek kapcsán kérjük, hogy szíveskedjenek biztosítani az autóbuszok biztonságos fordulását, illetve a kijelölt területen – autóbusz-megállóhelyen – való megállás lehet?ségét.

Az autóbuszok haladási sebességét gépkocsivezet?ink választják meg az aktuális közúti és id?járási viszonyoknak megfelel?en, mivel  utasaink és a közúton résztvev?k biztonságáért ?k felel?sek.
Pilisborosjen? községet a legmodernebb VOLVO 7700-as típusú, alacsonypadlós, csuklós autóbuszokkal tervezzük kiszolgálni. Sajnálatos módon a - túlnyomórészt az útállapotok miatt – meghibásodtak autóbuszaink, ezért esetenként kénytelenek vagyunk régebbi, kisebb komfortfokozatú autóbuszokat is közlekedtetni.
Reméljük, hogy a m?szaki problémák – illetve az azokat kiváltó kátyúk, úthibák – megsz?nésével ismét forgalomba állíthatjuk valamennyi, magasabb komfortfokozatú autóbuszunkat.

Pilisborosjen? – Üröm – Csillaghegy útvonalon társaságunk a közeljöv?ben nem tervezi járatok indítását, mivel az infrastrukturális adottságok kedvez?tlenek, továbbá a járat végzéséhez szükséges midibusszal nem rendelkezünk. A Rókahegyi út – Ürömi út szakasz egy részén jelent?s (kb. 8%) szintkülönbséget kellene leküzdenie az autóbuszoknak, valamint Csillaghegyen csak a HÉV-en túl tudnának megállni az autóbuszok. A megfordulásra csak a Szentendrei út – Szent István út – Batthyány u. – Mátyás király út útvonalon lenne lehet?ség, jelent?s üzemeltetési többletköltséggel.

Köszönjük, hogy levelével segítette munkánkat, bízunk benne, hogy a település lakosai megelégedéssel veszik igénybe járatainkat.
Kérjük, hogy az érintett lakosokat a fentiekr?l szíveskedjen tájékoztatni.
 
Budapest, 2013. február 11.
                                   
                                                    Üdvözlettel:
 
VOLÁNBUSZ Zrt.
Utaskapcsolati és Kommunikációs Csoport
 

rsok a Hrmondbl
13.02.27

A 2013-as helyi adó rendelet kalandos története
A történet tavaly november végén kezd?dött, amikor postaládánkban megtaláltuk a friss 2013-as adórendeletet, a hozzá tartozó nyomtatványokkal. A sokkhatás akkor következett, amikor megnéztem az építményadó, és a telekadó mértékét és a kedvezményeket. Döbbenten néztem a számokat és a szöveget, újra és újra, mert nem hittem a szememnek: adómérték 400-ról 1000 forintra n? kedvezmény 50%-ról (60%-ról) 0%-ra csökken, adó 30,000-r?l 150,000 forintra n?. Ez csak vicc lehet, ilyet nem lehet csinálni!
De lehet! Legalábbis a frissen hivatalba lépett képvisel? testületünk úgy gondolta, hogy lehet.
Az érvek: korábban eltékozolt milliók, állami finanszírozás megnyirbálása, lyukak a költségvetésben, aránytalan teherviselés az el?z? testület alkotta helyi adórendeletben. Az els? háromról ekkor még semmit nem tudtam, a negyedik viszont, az aránytalanság azonnal gondolkodóba ejtett: a 2012-es szabályok szerint szinte mindenkinek jár 50% építményadó kedvezmény,a 2013-as szerint ez a kedvezmény 0% és 80% között szór. Ha ez arányosabb, mint a tavalyi, akkor én nem ismerem az arányos szó jelentését. Itt valami nincs rendben!
Az események ezután gyorsan peregtek. Megmozdult a falu és akadt néhány ember, aki felvállalta, mindent megtesz azért, hogy ez a rendelet ne lépjen hatályba. Két nap alatt több mint 800 aláírás került arra a petícióra, amelyben a lakosság követelte az adórendelet visszavonását.
Decemberben a képvisel? testület még védte a védhetetlent. Azok után sem voltak hajlandóak visszavonni, de még felülvizsgálni sem a rendeletet, hogy kiderült: úgy fogadták azt el novemberben, hogy még a f? számok ismeretében sem voltak, pénzügyi szakért?vel nem konzultáltak, a polgármester és a jegyz? hatáselemzését és intelmeit figyelmen kívül hagyták. Januárra halasztották a döntést, ezzel annak lehet?ségét is elszalasztva, hogy jelent?sebb korrekciókat is végre lehessen hajtani. Januárban ugyanis a rendelet már életbe lépett, a hatályos törvények szerint ekkor már sz?kebb lehet?ségek maradtak érdemleges javításokra. Már csak kármentésre volt lehet?ség.
Januárközepére már a képvisel?k is megértették: a rendeleten változtatni kell, az aránytalanságokat és a hatalmas adóterheket valamilyen formában mérsékelni kell. Sajnos kés?n és csak lakossági nyomásra, de - becsületükre legyen mondva – képesek voltak belátni, hogy korábban rossz döntést hoztak. Felülbírálva korábbi álláspontjukat, megtárgyalták és végül elfogadták a szakért?k és a lakossági tiltakozás szervez?i által kidolgozott javaslatok közül azt, amely szerintük a költségvetést kielégíti, és a lakosság terhein is enyhít.
Szögezzük azonban le: a módosított rendelet sem jó, továbbra is vannak olyan lakosok, akikre ebben a formában is hatalmas adóteher fog nehezedni, de az eredeti állapothoz képest ez a módosítás sokaknak könnyebbséget fog jelenteni.
A tárgyalások eredménye: bár az 1000 Ft/nm-es építményadó és 200 Ft/nm-es telekadó mértéket nem sikerült lejjebb vinni elértük, hogy az építményadónál minden bentlakó tulajdonos kapjon legalább 50% kedvezményt, a nagycsaládosok 50%-os kedvezményénél eltörlésre került a jövedelemhatár, az üdül?telkesek a telekadó mértékéb?l 50 % kedvezményt kapnak és az adóhátralékra vonatkozó szabály is jelent?sen enyhült.
 Az eredeti rendelet alapján kivethet? 118 milliós adóbevétel így el?reláthatólag 30 millióval kevesebb lesz, de még így is több mint kétszerese a 2012-ben befolyt 40 milliónak. A hatástanulmány szerint ez elégségesnek látszik ahhoz, hogy a költségvetés egyensúlyban maradjon.
Ami a költségvetést illeti: “az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban megváltozott (csökkent), nem lehet fenntartani a korábbi állapotokat. Az biztos, hogy a lakosság nem tudja és nem akarja az állam helyett,adókkal üzemeltetni az önkormányzati rendszert. Ez már nem képvisel?i szint? kérdés, hanem alapos, közös megvitatást igényl?, fundamentális probléma.”
Szóval happy end? Nem! A kármentés megtörtént, köszönet érte mindenkinek, aki ehhez hozzá tudott járulni, de a megfontolatlan, átgondolatlan rendeletalkotás következményei ezzel nem t?ntek el. Remélhet?leg ezt a rendeletet csak egy évig kell elviselnünk, és a következ? sokkal jobb lesz.
Az eset ugyanakkor rengeteg tanulsággal szolgál:
-    Kell? szakmai el?készítés és magas fokú felel?sségérzet nélkül a falu vezet?sége nem fog tudni hasznos és értékes munkát végezni
-    A lakosság jobb, hatékonyabb tájékoztatása nélkül nem várható el a döntések elfogadása
-    A helyi lakosok jól teszik, ha odafigyelnek arra, hogy mi történik a községházán, talán id?ben közbe tudnak avatkozni, ha nem jó irányba menneka dolgok
-    A lakossági összefogásnak igenis van értelme és eredménye!!!

A lakossági tiltakozás szervez?i

 

 

***********************************

Kiegészítés

Kedves Olvasók!

Kérésemre fenti cikk szerz?i, akik egyben a helyi adórendelet elleni tiltakozás szervez?i is, az ? szemszögükb?l összefoglalták a 2012-es év végén megalkotott, közkelet?en "2013-as adórendeletnek" nevezett önkormányzati rendelet körül történteket. Engedjék meg, mivel fenti írás természetszer?leg b?vebben nem foglalkozik a képvisel? testület érveivel, nem taglalja mélyebben a döntés szükségszer?ségét, kiváltó okait ezen írásban reagáljak a leírtakra és véleményemmel kiegészítsem a cikkben leírtakat.

Alapjában véve korrekt írás született. Magam sem lennék elnéz?bb a testülettel szemben, ha a tiltakozók helyében lennék, és nem lennék kell?en tisztában a döntés hátterével. Bár igyekeztünk minden kényszerít? körülményt közölni a lakókkal és a tiltakozók vezet?ivel is, úgy látszik vagy nem jutott el az információ hozzájuk, vagy nem kell? alapossággal tettük azt. Harmadik lehet?ség is elképzelhet?... Mentségünkre legyen mondva: az id? és az állami szervekt?l érkez?, 2013-ra jutó források pontos ismeretének hiánya miatt kellett az utolsó pillanatban, kapkodva, de a lehet?ségekhez mérten mégis megfontoltan megalkotni a rendeletet.

Már az írás elejéhez van hozzáf?zni valóm: a történet nem tavaly november végén kezd?dött, hanem a 2010-es választások után. Nem szeretném részletezni a már általam is többször leírt hibákat, melyeket az akkor megválasztott testület követett el regnálása alatt, csak annyit: a polgármester szerint is 2012 nyarára "elfogyott a pénz" a kasszából. (Hogy miképpen azt a még jelenleg is folyó vizsgálat tárhatja fel. Valószín?, hogy elkerülhetetlen lesz egy szakért? cég bevonása a munkába. Gondolom a lemondott öt képvisel? sem azért távozott, mert dúskáltak az anyagiakban...  Emlékeztet?ül: az új testület 2012. október másodikán alakult meg.)

Az írás harmadik bekezdésében leírt okok felett nem siklanék át olyan nagyvonalúan, ahogy azt a cikk szerz?i teszik. A képvisel?k nem úri passzióból vállalták fel a népszer?tlen intézkedés meghozatalát. A lakossági kezdeményezés szervez?i által is leírt okok nagyon fontos tényez?k a rendelet megalkotását illet?en. Már a köztem és a polgármester úr között létrejött tavaly szeptemberi els?, informális megbeszélésen szembesültem azzal, hogy a polgármester úr a lakosság megszorítása nélkül nem tudja elképzelni a költségvetés egyensúlyának megteremtését. Valahol még  200 millió forint hiány pótlásáról is olvashattunk... (Ez a helyzet csak még rosszabbodott november végére...) Fenti megbeszélésen azt nyilatkoztam, hogy ebben nem leszek partner. Tudtommal képvisel? társaim is hasonlóan vélekedtek. Megismerve az összes körülményt beláttam, hogy valamit lépni kell, de úgy hogy a lehet? legkevésbé legyen elviselhetetlen a lakók számára. A nagy adózók bevonását a teherviselésbe feltétlen szükségesnek tartottam és tartom ma is, mivel a falu fejl?déséhez szükséges pénzt már nem lehet a lakosságtól beszedni. Testületünk célja a forrásteremtés! Azon vagyunk, hogy a fejlesztés el?tt és alatt álló területek mihamarabb bevételt hozzanak falunknak. Ehhez minden követ megmozgatunk!

Engedjék meg, hogy itt rögzítsem: az adórendelet módosítása a költségvetés egyensúlyának meg?rzése miatt ténylegesen ELKERÜLHETETLEN volt. Ebben nem is volt vita a kés?bbiekben a tárgyaló felek között, ha jól emlékszem. A mérték volt az eszmecsere tárgya. Leszögezhet?: a 2013-ra megvont állami források hiányát valamilyen módon pótolni kell. Az önkormányzatoknak nincs más lehet?ségük, mint hogy adók formájában egészítsék ki a m?ködésükhöz szükséges forrásokat. Ezen beszedési formában legalább adhatók könnyítések is, melyekkel a testület a 2013-as adórendeletében b?ven élt is! Összehasonlításként megjegyzem: egy városi társasházban nem ritka a 10.000,-Ft/hó feletti közös költség. Ez nálunk minden tulajdonosra kötelez?en legalább évi 120 ezer forintot terhelne ingatlanonként. Ebb?l nem kapnának kedvezményt a lakók szociális szempontok miatt.

A negyedik bekezdéshez: tény, hogy a lakossági kezdeményezés aláírói kezdetben a rendelet visszavonását kérték. Olyanok is, akik számára kés?bb kiderült, hogy kedvez?bb az új rendelet, mint a 2012-es... Amir?l nem tehetnek a szervez?k: olyanok is aláírták az íveket, akik nem pilisborosjen?i lakosok és tulajdonuk sincs itt.

A képvisel?k, köztük jómagam is már az adórendelet megalkotása után leírtam: tisztában voltunk a rendelet hiányosságaival. A lakossági kezdeményezés leginkább az események, és a további, az általunk már a kezdetekkor is szükségesnek ítélt, a lakosság számára kedvez? módosítások meghozatalához szükséges döntés felgyorsításában volt tényez?. Ezt köszönjük!

Ötödik bekezdés: Ismétlem: id?, adat hiány miatt nem volt lehet?ség a megfontoltabb, minden egyes részletre, érdekre kitér? döntés meghozatalára. Az adó alapjának magas szintre való emelését, pedig a 2013-ra jutó források ismeretének, és a 2012-es év akkor még lezáratlan adó egyenlegének hiánya tette szükségessé. (Amennyiben kevésbé emelte volna a testület az adóalap mértékét, szükség esetén évközben már nem emelhette volna azt meg, így veszélybe kerülhetett volna a falu m?ködtetése.) Könnyíteni viszont lehet év közben is! Már a rendelet 2012. november 27-i megalkotásakor tervezte a testület: mikor ismert lesz a pontos állami források volumene, (várhatóan 2013. január-februárban) visszatér témára, illetve, ha jól alakul a költségvetési helyzet az adóalap szintjének csökkentése, vagy újabb kedvezmények adása révén enyhít a terhen. Ez meg is történt.

Külön köszönet a méltató szavakért, de a fentebb leírtak tükrében látható, hogy a testület eredeti szándéka is a jobbítás volt. A lakossági ráhatást köszönjük!

Magam is úgy vélem, hogy a módosításokkal sem lett ez a rendelet tökéletes, de a tehernövekedését semmiképpen sem nevezném "hatalmas adótehernek". De valóban sokkal több, mint amit egy jól gazdálkodó képvisel? testület után kellett volna a lakosságra terhelni. Lásd a 2006-2010-ig tartó ciklus pozitív, 180 millió forintos egyenlegét és azon négy év alatt megvalósított önkormányzati vagyonnövekedést. ( Ingatlanok vétele, cseréje, Egészségház felépítése, Iskola utca megépítése, járdák,  "F? tér" kiépítése, stb.)

A lakossági kezdeményezés vezet?ivel folytatott tárgyalások abszolút kulturált formában történtek. Sajnos a testület által talán enyhébb mértékben tervezett, de a lakossági kérések figyelembevételével megadott újabb engedmények következtében ténylegesen, közel 30 millió forint tervezett bevétel nem fog befolyni. Ez a lakosság részére jó hír is lehet, mert ez az összeg náluk marad. Azonban az adózó lakók által is igényelt színvonalú falukomfort megvalósítása így még messzebb került, mint eddig volt. A semmib?l nem lehet építeni...

Tény: költségvetés tervezésekor minimum 10, de inkább ennél több százalékos tartalékkal kellene számolni. Az enyhítések, kedvezmények miatt tartalékot nem tud képezni az önkormányzat, ezért nagyon nehéz lesz az egyensúlyt fenntartani. Kérjük a lakókat legyenek türelmesek az idén a jogosan elvárt fejlesztésekkel kapcsolatosan.

Már most valószín?, hogy az önkormányzat az önrészeket csak hitel felvételével tudja az elnyert vagy elnyerhet? pályázatokhoz biztosítani. Jelenleg van egy 2012-ben új óvoda építésére elnyert pályázatunk és egy most beadott (talán elnyerhet?) energetikai pályázat. Ez utóbbi a régi óvoda és az iskola épületének energetikai felújítására fordíthatnánk.

Sürget? a tavaszi kátyúzás, az utak, vízelvezetés rendberakása. Kérdés: mib?l?

Kedves Olvasók!

Engedjenek meg még egy észrevételt a lakossági tiltakozás szervez?i cikkének utolsó bekezdéséhez: "A lakossági összefogásnak igenis van értelme!" - írják. Szerintem is! De talán célszer? lett volna az el?z? testületet is ilyen módon a jobb gazdálkodásra ösztönözni...

 

Végezetül:

Köszönöm, hogy a lakossági kezdeményezés résztvev?i, szervez? nem terelték politikai síkra az ügyet. Számomra ez furcsa is lett volna, mivel falukérdésben szerintem nincs helye a nagypolitikának és tudtommal az el?z? testület és a mostani között, ha más nem is, egy azonosság azért elképzelhet?. A képvisel?k és a polgármester közötti viszonyt sem célszer? a jöv?ben hasonló történésekkel élezni szerintem.  

Kérem azok a türelmét, megértését, akiknek most akaratunktól függetlenül a helyzet komolyságának megfelelve, a falu még elégséges üzemeltetésének megteremtése céljából nehézséget okoztunk az új adórendelet megalkotásával. Továbbra is érvényben van ígéretünk: ha a lehet?ség lesz, Pilisborosjen? lakói számíthatnak újabb enyhítésre.

Végül is közös munkával sikerült egy olyan adórendeletet alkotni, mely minden Pilisborosjen?n él? lakónak nyújt valamilyen adókedvezményt, enyhítést.

A magam részér?l a vitát lezártnak tekintem.

 

 

Pilisborosjen? 2013. február 10.

 

Windisch László

képvisel?

 

 

 


 

Nhny sorban
12.12.18

Sajnos, sokan nincsenek tisztában a faluban az adóváltozás meghozatalával kapcsolatos döntés el?zményeivel,  és az új rendelet rájuk vonatkozó részeivel.  Nem csoda, hiszen sok téves rendeletértelmezés terjeng a faluban. Lakossági (?) kezdeményezés indult a rendelet visszavonására. Sajnos az aktivisták elmulasztották a gy?jt?ívet aláírókat tájékoztatni arról, hogy rájuk a rendelet miképpen vonatkozik. Sokan olyanok is aláírták az ívet, akik kés?bb kiszámolták a jöv?re esedékes adójukat és kiderült: kevesebbet kell fizetniük, mint az idén.  Nem is írta volna alá, ha akkor tudják!

 

Fenti anomáliák részben a rendelet megalkotását kikényszerít? rossz gazdálkodás és az err?l szóló hiányos, önkritikai elemeket nélkülöz? polgármesteri beszámolóknak, és egy rosszul sikerült, tévedésekkel tarkított, az adóalanyoknak kiküldött jegyz?i tájékoztatónak is köszönhet?k. Ez utóbbi tán betudható a szoros határid? miatti kapkodásnak is.

 

Valahogy szelektív a polgármester emlékezete mostanában. Nem ill? úgy tennie, mintha teljesen hibátlan lenne a bajok kialakulásában. Nem is az! Az általa összeválogatott képvisel?k vitték ebbe a helyzetbe a falut és állították nagyon nehéz helyzetbe az új képvisel?ket. Az el?z?k által elkövetett hanyag gazdálkodás miatt szükségessé vált megszorítások véghezviteléhez szerette volna a polgármester megnyerni partnernek az újakat. Ett?l ?k elzárkóztak mondván, nem ?k okozták a bajt és személy szerint sem támogatják a megszorításokra épül? politikát. Mint kés?bb kiderült, olyan nagy a baj, hogy valamit muszáj tenni.

Az önkormányzatoknak a helyi adókon keresztül van lehet?ségük saját bevételre szert tenni. Adók címén némileg kompenzálható az államtól elvont források kiesése. Ezért a testület kísérletet tett egy új építmény és telekadó rendelet megalkotására. A f? cél a bevétel növelése és az igazságos tehermegosztás megvalósítása volt. Kezdetben úgy t?nt a polgármester is támogatja az új rendelet megalkotását, aztán a döntés pillanatában visszakozott, szokása szerint tartózkodott a számára kényes szavazáson, mert szerinte ez belefér a demokráciába. Szerintünk így próbálta megúszni a várható társadalmi felzúdulás kellemetlen következményeit. (Tudjuk, hogy ha a polgármester nem ért egyet a testület döntésével van lehet?sége azt újratárgyaltatni, de végül köteles a testület döntéseit végrehajtani, azokért ki kell állnia. Nem dolgozhat a testület ellen. Ha megteszi, vállalnia kell a következményeket.)

 

El?z?leg a polgármester által el?terjesztett javaslatot, mely az adóalap növelésére irányult a testület leszavazta.  Ennek indoka az volt, hogy a polgármester el?terjesztése szerint az adóalap 400,Ft / nm/év szintr?l 600,-Ft /nm/ évre emelése mellett az összes, a lakosságot sújtó eleme megmaradt volna az idén hatályos rendeletnek jöv?re is (például: ingatlanadó, a garázsok teljes, a lakóépület többi részére kivetett nagyságú adóalapja, a melléképületek magasabb adója), ezért nagyobb terhet is jelenthetett volna sok lakónak, mint a kedvezményekkel b?vített, igaz magasabb adóalapot alkalmazó új rendelet. Ráadásul az új testület által javasolt és végül elfogadott rendelettel szemben (melynek f? eleme az adózás terheinek megosztása az adóalanyok között) az eddig az adózást elkerül?k közteherviselésbe való bevonása nélkül esély sem lett volna a bevétel elégséges növelésére.

Még az új adórendelettel sem garantálható, hogy egyensúlyba kerül a költségvetés (erre többen felhívták már a legutóbbi Közmeghallgatáson polgármesterünk figyelmét!) Ha a polgármester nem állította volna le a Budai Tégla Zrt. ellen még 2010-ben megindított adóeljárást, most még valószín?leg nem lett volna szükség az adók emelésére. Az el?z? testület agóniája az anyagiak megléte miatt elhúzódhatott volna. Lett volna mit költeni...

 

( a szerkeszt?ség nevében: NA-KI)

 

rdekessg a mltbl
12.12.18

Megjelent: a Falunkért újság valamelyik régebbi számában:

(A kép nagyítása: egér a képre, jobb gomb, kép megjelenítés)

Mi a vals helyzet?
12.12.18

Néhány szó a helyi adókról

 

Az el?z? ciklus végén (2010) az el?z? testület 180 millió kp-t, 56 milliós ingatlan vagyon gyarapodást, egy 38 milliós elnyert pályázatot (ami már 50%-os elkészültségben volt) és további forrás teremtéshez szükséges el?készített megállapodásokat (aláírás el?tt) hagyott az el?z? Képvisel? Testület az utódokra.

Az el?készített forrásteremtés lényege az volt, hogy a fejlesztési területek tulajdonosaival úgy állapodott meg az Önkormányzat, hogy a fejlesztésre szán terület felét leadják az Önkormányzatnak és ennek fejében maga az Önkormányzat végzi el a közm?vesítést alakítja ki az utakat. Ezzel elkerülhet? lett volna az olyan esetek mint pl. a Lazaréti fejlesztés, ahol a tulajdonosok nem tudnak megegyezni egymással ezáltal a fejlesztés csak nagyon lassan és a szakhatóság szerint nem jó min?ségben halad. A fejlesztések az Önkormányzat saját forrásából illetve hitel vállalással gyorsan m?ködhetett volna ezzel jelent?s ingatlan bevételre tehetett volna szert az Önkormányzat amib?l további finanszírozni lehetett volna a további fejl?dést.

Az el?készített és végstádiumban lév? megállapodások természetesen nem lettek aláírva az új testület döntésének következtésben, viszont a pénz elfogyott. A lehet?ségek tovat?ntek azokkal a képvisel?kkel együtt akikre a pbj.hu internetes oldalon azt írta az egyik blogoló, hogy „elfogyott a pénz a megélhetési politikusok elmentek”.

Kormányunk meghatározta a 2013-as költségvetési támogatás mértékét és eddig még nem látott elvonásokat tervezett be az Önkormányzatok számára. Ami eddig az Önkormányzat kasszájába fojt be az a továbbiakban az alábbiak szerint csökken.

 • személyi jövedelem adó 8% folyt be eddig a kasszába ezt teljesen elvették, bár van ígéret, hogy egy része az óvodai pedagógusok támogatására visszakapjuk (az elvonás ~ 55 – 60 MFt)
 • a gépjárm? adó 60 %-át elvonják (~10 – 13 MFt)
 • az ipar?zési adó 25 %-át elvonják (~ 25 MFt)
 • az iskola átvételével az állam nem adja a támogatást (~ 65 MFt) viszont a technikai dolgozók bére és egyéb juttatása, az épület fenntartás valamint az oktatáshoz szükséges infrastruktúra állagmegóvása Önkormányzati feladat maradt (~ 30 – 35 MFt)

Összességében a következ? évben a községünk bevétele 170 – 190 MFt-al csökken a kötelez? kiadása pedig csak 90 MFt-al lesz talán kevesebb. Ehhez társul az elmúlt 1 – 2 évben kialakult gazdálkodásból örökölt többlet kiadások amiknek a lefaragása folyamatban van.

Az átgondolatlan helyenként dilettáns gondolkodás juttatta oda a községet, hogy a jelenlegi Önkormányzat az adórendszert átdolgozza.

Abban az esetben ha az Önkormányzat nem emeli a bevételét elkerülhetetlenül bekövetkezik, hogy cs?dbe jut. Az illetékes miniszter a 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. §. értelmében pénzügyiz gondnokot jelöl ki. A pénzügyi gondnok a költségek minimalizálásával (szociális segélyek megszüntetése, …) reorganizációs hitel felvételével próbálja a gazdálkodást helyre rakni. Amennyiben szükséges az adóság rendez? hitel kamataira állami támogatást hívhat le (amit külön számlán gy?jtenek és a t?ketartozás után azt is ki kell fizetni). Ha a gazdálkodás egyensúlyba hozására ez sem elég akkor a 11. §. (1) értelmében „m?ködési támogatást igényelhet az a helyi önkormányzat, amely a számára nettó módon folyósított állami hozzájáruláson és egyéb állami támogatáson túl a saját források maximális feltárása és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések mellett sem képes a válságköltségvetésben foglalt kötelez? önkormányzati feladatok ellátására.”

Az önkormányzat saját forrása az adó. Ami azt jelenti, hogy a törvényi adó maximum kivetése és a kedvezmények teljes elvonása mellett kell a gazdálkodást megoldania mert csak így hívhat le m?ködési támogatást.

A felsoroltak miatt kellett az adó rendeletet megváltoztatni, sajnos a Pilisborosjen?i  Hírmondóban megjelent adóbevallási ív hibásan jelent meg sok a rendeletben szerepl? kedvezmény nem került benne feltüntetésre, ez illetve néhány ember tudatos félrevezet? megszólamlása okozhatta a lakossági aláírás gy?jtését az adórendelet visszavonására.

Az adórendelet a község lakosságának 95 %-ára tartalmaz valamilyen kedvezményt. Az építmény els? használatbavétele abban az esetben is számít ha azt a házat átépítették vagy b?vítették  csak akkor nem érvényes ha teljesen elbontották a házat és egy teljesen újat építettek helyette. A garázs valamint a melléképületre vonatkozó kedvezmény kimondja, hogy ezek a területek csak 25 %-al adóznak, ami eddig nem volt. A nagycsaládosok alanyi kedvezménye átalakult rászorultságnak megfelel? kedvezményre. A házas ingatlanok esetében 100 % telekadó kedvezmény lett bevezetve.

Egy 100 m2-es családi házban lakó nyugdíjas házaspár ahol van egy 40 m2-es garázs, 20 m2-es terménytároló aszfaltos utcában van minden alapközm?vel ellátva és a háza 30 éve épült, 1000 m2-es telken. A 2012-es adórendelet szerint az éves adója 31.600,- Ft. Az új adórendelet szerint 23.000,- Ft, a kivetés alapja a 2012-es rendelet szerint 100+40+20= 160 m2, a 2013-as rendelet szerint 100+(40/4)+(20/4)=115 m2. A 2012-es rendelet szerint a helyben lakó 50 % kedvezményt kap a nyugdíjas 60 %-ot viszont nem vonható össze, csak az adózó számára kedvez?bb vehet? igénybe. A 2013-as szerint a 25 évnél id?sebb házra 50 % tárgyi kedvezmény, a nyugdíjas 50 % alanyi kedvezményt kap és összevonható az adó 80 %-ig és nem kell telekadót fizetni.

A fiatal nagycsaládosok, akik új családi házban laknak összközm?ves aszfaltozott utcában és a jövedelmük meghaladja a kedvezmény igénybevételéhez szükséges mértéket a rendelet és a törvény szerint egyéni kezdeményezésre kérelemmel fordulhatnak a jegyz?höz aki a törvény értelmében mérsékelheti az adójukat. Vagyis ?k sincsenek ellehetetlenítve. Természetesen biztosan lesznek olyanok, akiknek n?ni fog az adójuk, de az elvonások növekedésével szükséges az adóbevételek növelése ahhoz, hogy a Községünk életben maradhasson.

Köszönöm a figyelmüket.

 

Varga István

képvisel?

a pénzügyi bizottság elnöke

 

Mennyi az annyi?
12.12.18

Egy 100 m2-es családi házban lakó nyugdíjas házaspár ahol van egy 40 m2-es garázs, 20 m2-es terménytároló aszfaltos utcában van minden alapközm?vel ellátva és a háza 30 éve épült, 1000 m2-es telken. A 2012-es adórendelet szerint az éves adója 31.600,- Ft. Az új adórendelet szerint 23.000,- Ft, a kivetés alapja a 2012-es rendelet szerint 100+40+20= 160 m2, a 2013-as rendelet szerint 100+(40/4)+(20/4)=115 m2. A 2012-es rendelet szerint a helyben lakó 50 % kedvezményt kap a nyugdíjas 60 %-ot viszont nem vonható össze, csak az adózó számára kedvez?bb vehet? igénybe. A 2013-as szerint a 25 évnél id?sebb házra 50 % tárgyi kedvezmény, a nyugdíjas 50 % alanyi kedvezményt kap és összevonható az adó 80 %-ig és nem kell telekadót fizetni.

Szndkos flrevezets
12.12.15

Néhányan azt terjesztik a faluban, hogy a környékbeli települések egyikén, így Ürömben sincs építményadó.Ezzel súlyos megtévesztést követnek el.

Az Galériában található táblázatból valós információt szerezhetnek Tisztelt Olvasóink a szomszédos települések adóterhelésére vonatkozóan.

 

Adgy
12.12.15

Úgy tudjuk eddig több, mint 600-an írták alá az új adórendelet visszavonására köröztetett ívet. Akkor maradt még körülbelül 3000 ember, akinek vagy kedvez? a döntés , vagy ?ket is, mint szerkeszt?ségünk tagjait és úgy tudjuk a képvisel?ket sem keresték meg eddig a kezdeményez?k. Pedig, a képvisel?k, mint magánemberek biztosan részt vennének az akcióban. Az, hogy képvisel?ként, hogyan kellett dönteniük, nem kérdés.

Szerkeszt?ségünk támogatja egy esetlegesen ügydönt? helyi npszavazás kiírását a témában.

(a szerk.)

Továbbra is javasoljuk a Tisztelt Lakosságnak, hogy tanulmányozzák át a rendeletet és a rájuk vonatkozó kedvezményekkel csökkentett adómértékét tekintsék mérvadónak és nem az egyesek által terjesztett változatot.

Vlasz Frum rsra
12.12.14

Kedves Becskepisti!

Örömmel üdvözöljük körünkben! Az Ön és társainak panaszait, melyeket az utóbbi id?ben publikáltak a Fórum rovatban maximálisan megértjük. Magunk is hasonló cip?ben járunk. Kérjük, ne vegye ezen sorokat cinizmusnak, nekünk is az a véleményünk, hogy a helyi építmény adórendelet még nincs kész. Van, aki azt mondja , hogy javítható, vannak, akik azt, hogy vissza kellene vonni. Ez utóbbi lenne az egyszer?bb, hálásabb. A jobbításhoz viszont elengedhetetlen a falu lakosainak segítsége. A képvisel?k azon voltak, hogy a rendelet ne hozza lehetetlen helyzetbe a szerény jövedelemmel rendelkez?ket, id?s, egyedül él? embereket, nyugdíjasokat, több gyermeket nevel?ket. Méltányolta a testület a lakók több évtizedes panaszát, miszerint miért kell annyi adót fizetniük azoknak, akiknél nincs rendes út és kedvezményt nyújt azoknak, akik nem szilárd burkolatú utcában laknak. Probléma volt az idei hatályos rendeletben, hogy az ingatlan tulajdonosa az általa lakott ház után ugyan megkapta a kedvezményt, de mondjuk a fia ingatlanán lév? haszonélvezet jogán ott már neki a száz százalékot kellett fizetnie. Sok ilyen van eset van a faluban. Most ?k mindegyik ingatlannál igénybe vehetik a kedvezményt.

Sok hasznos változás van a rendeletben, de bizonyára vannak hibái is. A törvény szerint év közben csak kedvezményeket, könnyítéseket adhat a testület. Mi is bízunk abban, hogy lesz megegyezés az adóalanyok és az önkormányzat között és a hasznos javaslatokat a testület beépíti a rendeletbe.

Kedves Becskepisti! Most, mint friss ÖPÉS-t arra kérjük, legyen megért?bb másokkal, akiknek esetleg kedvez?bb az új rendelet, mint a régi. Igaz mindenkit a saját baja érdekel, de falubeliként kötelességünk egymásért kiállnunk!

(a szerkeszt?)

Kedves Olvasók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy még ez a drasztikusnak mondott, érzett adóváltozás sem billenti helyre a költségvetés egyensúlyát akkor, ha a tehet?sebb, de régóta valamilyen okból nem adózó adóalanyoktól nem sikerül az eddig be nem fizetett, vagy a jöv?re befizetend? adót beszedni. Úgy tudjuk, mivel az adómértéke elérte a törvényileg lehetséges legmagasabb értéket az adóalap már csak az inflációval azonos mértékben emelhet?, tehát a továbbiakban az önkormányzat nem kalkulálhat az adók ilyen szint? emelésével. A testület mindent megtesz, hogy ne a lakosság viselje egyedül a terhet, ezért kérjük Önöket, hogy álljanak  az önkormányzat mellé ennek megvalósítása érdekében.

Kérjük az adórendelet elleni lakossági tiltakozás szervez?it, hogy felhívásukat juttassák el szerkeszt?ségünkhöz, felajánljuk honlapunk nyilvánosságát kezdeményezésük ismertté tételéhez.

 

Olvasi szrevtel, javaslat
12.12.12

Tisztelt Szerkeszt? Úr!

Ön levelében nagyon higgadt és konstruktív hangnemet üt meg. Ugyanakkor a hírek rovat vezet? cikkében Ön azt állítja, hogy valakik meg akarják téveszteni a falut adó ügyben.

Korábban írt levelemben kimutattam, hogy Ön durva csúsztatásokat alkalmazott szerkeszt?i cikkében annak igazolására, hogy az új adórendelet nem is olyan kedvez?tlen. Ennek alapján azt állította gunyoros hangnemben, hogy a polgármester szándékosan "sanda" javaslatot tett, amikor az adó 400 Ft-ról 600 Ft-ra való emelését javasolta. A levelmben felvetett kifogásokra Ön semmit sem válaszolt, a Hírek rovatban változatlan formában szerepelnek a "tények" az adóügyben. Egyetértek Önnel, valakik meg akarják téveszteni a falut.

Jogos annak firtatása, hogy hogyan keletkezett a jelenlegi cs?dközeli helyzet, amir?l ugyan nem tudjuk, hogy mit is jelent. Tudtommal  a falunak nincs hitel tartozása, azt elfelejtették közölni, hogy  a 2013-as költségvetésben mekkora a hiány, idén mekkora az adóbevétel, ezt mennyivel kell növelni jöv?re ahhoz, hogy a költségvetés egyensúlyban legyen.

A nehéz pénzügyi helyzet alapvet? oka szerintem,  hogy nincs elég bevétele a falunak. Kevés ipar?zési adót fizet? cég van, a pályázatokból sokszor ki van zárva a falu, mert Budapest agglomerációjához tartozik. Ebben a most lemondott testület éppúgy nem tudott el?relépni, mint  az el?z? testület, aminek Ön is tagja volt. Tehát az egymásra mutogatásnak szerintem nem sok értelme van.

Ha  mindenképpen szükség van az adóbevételek növelésére, akkor azt nem úgy kéne csinálni, hogy fogjuk meg és vigyétek. Annak valóban közös teherviselésnek kell lennie, nem pedig úgy, hogy aszerint osztunk kedvezményeket, hogy valaki milyen régóta lakik itt (ill. milyen régi házban lakik, ami ugyebár összefügg), hanem pl, úgy, hogy minden bejelentett lakosnak jár valamennyi, mondjuk 15 m2 adómentes lakás terület, a fölötte lév? terület pedig adózik. Így ha egy újgazdag nagycsaládos, aki nagyon nagyon nagy házban lakik,  hiába van sok gyereke, akkor is egy csomó adót fog fizetni. De ez csak egy ötlet. A tavalyi adórendelet nem tartalmazott ilyen diszkriminatív kedvezmény rendszert mint az Önöké, tehát abszolút reális volt a polgármesternek az Ön által gúny tárgyává tett javaslata, hogy minden maradjon a régiben, de emelkedjen az adó mértéke 400 Ft-ról 600 Ft-ra. Ráadásul az idei adóbevételek ismeretében így pontosan lehet  kalkulálni a várható jöv? évi adüóbevételt.

Igényelte a javaslatokat.

 Ha már rövid távon csak adó bevételekb?l lehet  fedezni a hiányt, akkor pl. úgy, hogy nem vonnak ki 180 db építési telket Lazaréten az adózás alól. Az ott lév? telkek befektetési célú vagyontárgyak, nem pedig a lakhatást szolgáló ingatlanok. Soknak nem is pilisborosjen?i a tulajdonosa, sok olyan személy van, akinek több telek is van a tulajdonában. A Papi Földeken az új rendelet szerint egy üres telek után évi 200 000 Ft adót kell fizetni, a Lazaréten 20 000-et. Aki a Papi Földeken vett telket, az az Önkormányzattól vette kb. 20 000 Ft-ért, a falunak ez volt az egyetlen komolyabb bevétele az utóbbi 10 évben, ebb?l finanszírozta magát. Önök azt állítják, azért emelik föl 400 Ft-ról 1000 Ft-ra az adó mértékét, mert ez az egyetlen lehet?ség az adóbevétel növelésére, és közben 180 telket kivonnak az adózásból. Ezáltal a Lazaréten évente 32 000 0000 Ft adóbevétel kiesés keletkezik (az Önök által bevezetett 200Ft/m2/évvel számolva.)

A fejlesztési területeket folyamatosan úgy emlegetik, mint a falu pénzügyi helyzetének lehetséges megoldását. Alá van-e támasztva számokkal, hogy ez így van? A lazaréti 180 telek ha beépül, akkor az telkenként 4 lakossal számolva mintegy 700 új lakost jelent. B?víteni kell az óvodát, iskolát, nem maradhat így a m?vel?dési ház, játszóteret kell építeni. A malomd?l?i tervezett fejlesztés tudtommal nagyságrendileg 3000 új lakossal számol. Majdnem megduplázza a falu méretét. Attól kezdve nyilván tarthatatlan hogy a budai úti rész és a falu központ ne legyen közúttal összekötve, a többi járulékos beruházásról nem  is beszélve. Készült erre részletes tanulmány, hogy mi egy ilyen fejlesztésnek a mérlege?

Az el?z? rshoz
12.12.12

Javasoljuk az adóügyben megjelent szerkeszt?ségi írások alaposabb elemzését.

Vlasz Frum rsra
12.12.12

Kedves Ferenc!

 

 

Nem tudom, hogy melyik Szerkeszt? Úrnak címezted leveled. Én vagyok az egyik. Megpróbálok reagálni írásodra a többiek nevében is. De engedd meg, hogy els?sorban képvisel?ként reagáljak írásodra.

 

El?ször is: köszönöm segít? szándékú írásod. Szerkeszt?ségünk felhívása pont az ilyen, épít?jelleg? hozzászólások megírására szólította fel a Fórumozókat.

 

Engedj meg azonban néhány észrevételt írásod tartalmával kapcsolatosan: 

 

Szögezzük le: nevezett írások szerkeszt?ségi cikkek, elemzések, példák.  Semmiképpen nem egy ember véleményét, tudását tükrözik.  Sejtheted, hogy nem teszünk fel olyan írást, amelyet nem láttak többen, nem tanulmányoztak volna mások is el?bb. Ebb?l persze nem következik az, hogy hibátlanok.

 

A megtévesztésr?l: szerintünk igenis zavarkeltésre használják egyesek az éppen aktuális önkormányzati témákat.  Ez így volt akkor is, mikor nem mi voltunk a testületben. Ezt nekünk nincs módunk megakadályozni, de a figyelmet fel kell hívnunk ennek veszélyére és, mint akkor is, most is a tényekr?l tájékoztatnunk kell a lakókat. Kérlek, ne vádolj azzal minket, hogy meg akarjuk téveszteni a falut. Mi sem Téged vádoltunk. Ha nem teszed, ne vedd magadra, kérlek!

 

A csúsztatásokról: ha figyelmesen elolvasod az írásokat nem vádolsz ferdítéssel, csúsztatással minket. A példában, melyen át egy átlagos házra próbáltuk meg kiszámolni az adó mértékét azért a kedvezmények nélküli adómértéket számoltuk ki, mert a könnyítések egyediek. De azután egy átlagos (50 %-os) kedvezménnyel csökkentett összeget is kiszámoltunk. Le is írtuk, hogy sajnos a kétszeresét kell így fizetni az eddiginek. Én is annyit fogok...  Van, aki az ötödét fogja, mert annyi kedvezményt vehet igénybe.

 

A polgármester javaslatával kapcsolatosan csak annyit, ha csak ennyi a bajod ezekkel a sorokkal, akkor jó. Ezek szerint Te is látod, hogy a számok nem csalnak.  Ha a sandaság érz?dött az idevonatkozó sorokból, megkövetem azokat, akiknek ez rossz érzést okozott. A cél nem ez volt.

Remélhet?leg a következ? Hírmondóban Varga István képvisel? a Pénzügyi Bizottság elnökének írásából szakszer? választ kapsz a leveledben megfogalmazott észrevételeidre, javaslataidra is.

 

Külön köszönöm, hogy a felel?sség kérdését is firtatod. Azonban itt nem egymásra mutogatás folyik. Az ilyen helyzetek nem maguktól alakulnak ki. Szerinted miképpen kellene ezt a kérdést kezelni? Vállaljuk mások hibáit? Hallgassunk, takargassuk a felel?söket? Ezt nem tehetjük meg. Már csak törvényileg sem. Ha nem "mutogatunk vissza", hogyan jelezzük, hogy nem mi követtük el a hibákat. Ebben is segíthetnél, ha van ötleted.

 

Az adóbevételek növelésének módjairól:

Pont azért vannak megértési problémák minden egyes rendeletváltozásnál (lásd. az aktuális nagypolitikai témát: keretszámok....), mert mindenki másképp látja a dolgokat, más megoldásokat tartana szükségesnek.(Persze van, aki azt szeretné, hogy csak ? ne járjon rosszul.)

Ez a testület ezeket a megoldásokat találta jónak. Persze nincsenek köbe vésve a paragrafusok. Kedvez?bb irányba bármikor módosítható a rendelet.

 

Mikor javaslatokat kértünk nem az adófilozófiai kérdésekre vonatkozó észrevételekre gondoltunk els?sorban. Az érdekelné a szerkeszt?séget és a képvisel?ket is, hogy milyen módosításokkal, kedvezmények beépítésével lehetne elfogadhatóbb a lakóknak a jelenlegi rendelet. Ugyanis például a Lazarétt?l már nem tudjuk elvenni a kedvezményt, mert az szigorítás lenne. Valamilyen kedvezményt viszont még adhatunk azoknak, akiknek így, a jelenlegi formájában még a kedvezményekkel csökkentett adómértéke is megfizethetetlen.

 

A Lazarétr?l még annyit: Te is írod, hogy vannak, akik haszonszerzésre vettek ott telket és nem is itt laknak. Ezt mi is tudjuk, de a többség nem ilyen. Ráadásul így olyan jelzés érték? enyhítést tudott adni az adórendeleten keresztül az önkormányzat az ottani tulajdonosoknak, mely már most érezteti a hatását. Tudtommal megállapodás közeli helyzet van Lazarét ügyben. Közös érdekünk az, hogy ott minél hamarabb lakóházak épüljenek, s így kés?bb n?het az adóbevétel is. Az el?z? testület nem mérlegelte az összes körülményt az ez évi adórendelet megalkotásakor. Így sokan, a VKT tagok és az azon kívüliek is, akik ott önhibájukon kívül nem tudtak a határid?ig házat építeni a telekre, kénytelenek voltak a magas telekadót megfizetni.

 

Írod, hogy diszkriminatív az új adórendelet, s hogy az el?z? nem volt az. Tényleg?  Ezt másképp gondolom. Ígérem, átnézem a régi, ez évben hatályos rendeletet még egyszer, bár már nem sok értelme van, cserébe tanulmányozd jobban át a jöv? évit, kérlek, ennek nagyobb értelme lenne. Csak annyit: a mostani lehet, hogy magasabb alappal számol, de nincs telekadó, és sokkal több kedvezmény van adva, ráadásul, ha az els? negyedévben jobban alakulnak a pénzügyeink, mint, ahogy várható további kedvezmények megadása is lehetséges. A nagy adózók bevonása az adózásba pedig nem kis feladat, sejtheted, de ez a testület ezt is bevállalta ellentétben az el?z?vel, amely például a Budai Tégla Zrt-vel szemben, még az el?z? testület által elindított adóbeszedési eljárást leállította. Ha nem teszik, most nem kellett volna adót emelni...

 

Javaslataid köszönöm. A számokba most nem mennék bele. Csak annyit: a Papi földeken az önkormányzati telkeket nem 20 ezer forintért vették anno, max. per négyzetméter (négyszögöl?). Írod, hogy 200 ezer forint adót kell ott fizetni majd egy üres telekért. De mekkora telekért? Kérdés: mi a cél? Üres telkek legyenek a faluban, vagy épüljenek be és építményadót szedjünk be? Más: akinek üres telke van Pilisborosjen?n, szerinted milyen módon járuljon hozzá a közös költségekhez?

 

Engem az is érdekelne, hogy az "egyszer?" telkesek" miképpen élik meg ezt a dolgot, milyen szinten sújtja ?ket. Sajnos nem tudhatom, hogy ki milyen kedvezményt tud igénybe venni közülük, ezért nem látom tisztán ezt a szektort, de nem tartottam méltányosnak a jelenlegi adóterhelésüket sem.

 

A Lazarétr?l: Ez a terület jelenleg egy állatorvosi ló esete. Szinte minden "betegség" megtalálható itt. Nem tudom, hogy mennyire ismered az itt kialakult helyzetet , az én ismereteim, szerint megilleti ?ket a kedvezmény. Vannak, akik 6-8milliónál tartanak a kiadásokban. S ha nem ?k tehetnek a project megállásáról erkölcsös-e t?lük ilyen mérték? adót, mint az idei beszedni.

Szerintem nem kivontak 180 telket az adózásból, hanem kevesebbet kell fizetniük, mint az idén. Ez egy 1000 nm-es telek esetén a mostani 60 ezer forintról, ahogy írod is 20 ezer forintra való csökkenést jelent.  De, ha mihamarabb házak épülnek, mert az a cél, akkor ingatlanonként több adó fog befolyni a jöv?ben.  A Lazarétieknek egyébként van egy megállapodás féléje a régebbi id?kb?l az önkormányzattal, aminek alapján eleve nem lett volna szabad ilyen mérték? adóval terhelni ?ket.

Szerinted most az a 32 millió forint adókiesés komoly? Reális lett volna ott, a körülményeket ismerve telkenként (1000 nm-rel számolva) 200 ezer forintot beszedni?

 

Azért kell másképpen kezelni ezt a területet adó szempontjából, mint a Papi földeket, mert ez egy magán fejlesztési terület. Nem önkormányzati tulajdon került belterületbe, hanem magánszemélyeké. Kötelesek a belterületbe vonásért járó telkek leadására az önkormányzat részére, a teljes közm? kiépítésére, stb. Amíg ott áll a munka, nem építenek, a falu sem tud hozzájutni az ?t megillet? vagyonhoz. Pont úgy, mint más fejlesztési területek esetében a faluban. De ehhez Te biztosan jobban értesz, már csak a hivatásod okán is. (Ezért nem értem, hogy miért írsz ilyeneket.)

 

Jól látod a fejlesztési területekkel kapcsolatos gondokat. Ezért is kell minél hamarabb az egész kérdéses területet beépíteni szerintem. Lehet, hogy sokan fognak ott lakni, de ha sokáig kevesen, akkor is biztosítani kell az ilyenkor szokásos szolgáltatásokat a területen él?k számára.

Magam egyébként nem vagyok híve az önkormányzati ingatlanvagyon eladásának. De a fejlesztési területeken mib?l oldja meg az önkormányzat a ráháruló feladatokat?

 

Említed a Malomd?l? esetét. Azt már akkor is tudták a döntéshozók, hogy mekkora lesz ezáltal a falu, mikor nálunk is, mint ahogy  országosan is beindult a  belterületbe-vonási láz.  Ezt akkor kellett volna kezelni. Most már nincs választás, végig kell vinni a projectet. Mi ennek el?segítésére tettünk kísérletet 2010 nyarán, amit szépen megfúrt a következ? testület. Polgármesterünk máig bíróságra jár e témában (is!). Sejted hová akarok kilyukadni? Igen, ha nem nyilvánítják semmisnek azt a bizonyos "hitelfelvételes" szerz?dést, bizony ma nem kellett volna az adóemelésekkel foglalkozni. Ilyen egyszer?.

 

Budai Tégla esetében: a leállított adóbeszedési eljárás miatt legalább 80 millió elmaradt adóbevétel

 

Malomd?l?: a felmondott szerz?dés miatt nem jutott hozzá ingatlanaihoz a falu.  (Az elmaradt

hitelfelvétel miatt számos fejlesztés nem tudott megvalósulni a faluban sem. Most az állam átvállalná a hitelt...) Ez is sok-sokmilliós adóbevételi hiány, mert most már néhány év múlva építményadót, vagy telekadót  fizetnének ott is.

 

Lazarét: az önkormányzat nem tudott megállapodni a VKT-val és a tulajdonosokkal. Innen is jöhetne lassan már az építményadó.

 

Kedve Feri!

Fenti sorok az én ismeretem, tudásom alapján íródtak. Ha Te más véleményen vagy, esetleg más információk birtokában másképp látod a dolgokat, nem gond. Ez belefér a demokráciába. De, ha van valami közös a gondolatainkban annak örülnék. Bármikor hívhatsz telefonon, vagy beszélgessünk személyesen.

 

Üdvözlettel:

Windisch László

 

 

Ui:

Nem csak adóemeléssel próbálkozik a jelenlegi testület a pénzügyi egyensúlyt visszanyerni. Valamilyen formában több forrást kell hozni a faluba. Ezen lépések nem tehet?k meg egy-két hónap alatt, ráadásul a törvényi lehet?ségek is nagyon behatároltak. Terveink vannak.

 

Amikor az állam szabadult a feladatoktól elfelejtett forrást biztosítani hozzájuk, most elveszi ugyan a feladatokat, de b?kez?en vesz el anyagiakat.  És ez is az egyik f? oka az adóemelésnek. Nem tudjuk, hogy mennyivel lesz kevesebb a falu bevétele jöv?re. "Vakon" kell a jöv?t tervezni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelem!
12.12.10

Kedves Olvasók!

Ne hagyják megtéveszteni magukat! Olyanok próbálják most a jelenlegi testületre hárítani az építményadóemelés felel?sségét,és közben saját érdekükb?l az adóemelés szükségtelenségét harsogják, akik pár hónapja még büszkén valották, hogy ?k bizony a t?zbe mennének választottjaikért, a Paksi csapatért. Senki nem mondta, hogy nem jelent tehernövekedést az itézkedés. De az sem igaz, hogy volt más választása a testületnek. Bár, ha egy cs?dgondnok választása egy jó lehet?ség, akkor volt. Ez még nem kés?, bármikor visszalehet vonni a döntést, ugyanis kedvez?bb lehet egy adóváltozás  a határid?k lejárta után, évközben is. Csak akkor bezárhat a Zeneiskola (mert nem kötelezt? fenntartani,) csökkentett üzemmódban m?ködnek tovább az intézmények, (Iskola, Óvoda, stb.) plusz jön a törvényileg lehetséges legmagasabb építményadó, ipar?zési adó, telekadó kedvezmények nélkül. Ha valakinek ez a jó választás, talán érdemes aláírásokat gy?jteni  a rendelet visszvonása érdekében.  Mellesleg mi is örülnénk neki. Mi sem szeretünk és nekünk sincs nagyon mib?l adót fizetni. Csak az a baj, hogy általában olyanok emelik fel a hangjukat, akik nevetve megtudják fizetni a magasabb adót is, ráadásul önös érdekb?l a szegényebb emberek nevében, látszólag azok érdekében lépnek fel! Szomorú!

( a szerkeszt?ség)

Tnyek adgyben
12.12.06

Tények adóügyben

 

A Paksi Imre polgármester a 2012. november 27-i testületi ülésen javasolta az építmény adóalap-emelését a 400,-Ft /nm/ év szintr?l 600-Ft/nm/év szintre. Minden más változatlan maradt volna. A telekadó is megmaradt volna. Lazaréti sem kapott volna kedvezményt. A garázsok is 100 %-on adóztak volna továbbra is. A haszonélvez?k is fizethették volna a teljes adót, ha nem arra az ingatlanra vannak bejelentkezve. Stb.

Nézzük a teljes, adókedvezmények nélküli, fenti esetben befizetend? adót az el?z? írásban szerepl? ingatlannal kalkulálva:

Telek mérete: 1000 m2  (hasznos, az építmény területét nem tartalmazó teleknagyság)

60,-Ft/ m2-rel számolva a telekadó, kedvezmények nélkül:  60.000,-Ft/év adó ( amennyiben a telekadó alapja nem lett volna emelve...)

Épület: 100 m2 + 80 m2 pince, és 20 m2 garázs

Kedvezmények nélkül:

100 m2 lakóterület X 600 Ft/m2/év = 60.000,-Ft

20 m2 garázs X 600 Ft/m2/év = 12.000,-Ft

100 m2 (pince, melléképület, stb)  x  300 Ft/m2/év = 30.000,-Ft (a 600-Ft 50%-val számolva)

Épület összesen= 102.000,-Ft

Telekadó összesen: 60.000,-Ft

Mindösszesen:  162.000,-Ft

Ez azt jelenti, hogy Paksi Imre polgármester javaslata alapján, (400 ról 600 forintra történ? adóemelés esetén) 50 %-os kedvezménnyel számolva 81.000,-Ft adót kellett volna befizetni jöv?re. (Ez olyan ingatlanra vonatkozott volna, ahol az adózó nincs bejelentve. Ahol be van jelentve ott a telekadó kedvezmény szintjének megfelel?en kevesebb lett volna a befizetend? adó.)

Még egyszer a módosított adórendeletben szerepl?, ugyancsak kedvezmények nélküli adószámítás:

(1.000,-Ft/m2/év adómértékkel számolva a teljes adót, kedvezmények nélkül)

Nem kell telekadót fizetni a 3000m2 alatti belterületi telkekre, ha lakóépület áll rajta.

100m2 lakóterület X 1.000,-Ft/m2/év = 100.000,-Ft

20 m2 garázs X 250 Ft/m2/év = 5.000,-Ft

100 m2 pince , melléképület x  250 Ft/év = 25.000,-Ft

Összesen= 130.000,-Ft/év

(NEM  162.000,- Ft, mint a polgármester javaslata szerinti esetben !)

Kedvezményekkel:

25 % szilárd burkolatú út hiánya miatt (sajnos jellemz? Pilisborosjen?n)

25% 10 évnél régebbi építés? ház (25 évnél öregebb ház esetén további 25 % )

A pincékre, garázsokra, melléképületekre  csak a hasznos alapterület 25 %-a után kell adót fizetni

3000 m2-nél kisebb házas, belterületi telekre nincs telekadó

Három, vagy több kiskorú gyermeket egy háztartásban nevel?k részére adható 50% kedvezmény, ha az egy f?re jutó jövedelem a minimálbér felét nem haladja meg.

Öregségi, özvegyi nyugdíjban részesül?k (50 %)

Alapközm?vek bármely hiánya esetén (25 %)

Fentiek feltétele: nem lehet semmilyen önkormányzati adó befizetési elmaradása, hátraléka a kérelmez?nek.

Fenti paraméterekkel rendelkez? ingatlan teljes adója: 130,000,-Ft lenne kedvezmények nélkül 2013-ban.

50 %, átlagos kedvezmény esetén a módosított adórendeletnek köszönhet?en:

65.000,-Ft a befizetend? adó.

(Ez egy olyan pilisborosjen?i lakóingatlanra is vonatkozik, ahová nincs bejelentve az adózó, de tulajdonosa, haszonélvez?je annak. Ehhez a kedvezményhez egy másik címen helyi lakosnak kell lennie.)

Ez 16 ezer forinttal kevesebb, mint a polgármester javaslata alapján számított adó.

NEM CSODA, HOGY NEM SZAVAZTA MEG A POLGÁRMESTER A KÉPVISEL?TESTÜLET ÁLTAL JAVASOLT, ÉS VÉGÜL ELFOGADOTT EL?TERJESZTÉST, MERT AZ AZ ÁLTALA JAVSOLTNÁL KISEBB ADÓ BESZEDÉSÉT JELENTI! OKOS?!

 

 

Lazert
12.12.06

December 3-án három oldalú tárgyalás volt az iskolában.
VKT., Önkormányzat és nem VKT tagok megjelenésével. A megbeszélés meghirdetett témája az el?re lépés lehetséges módja lett meghirdetve. A meghívott DMRV képvisel?jének beszámolója után kialakult egy párbeszéd. Legfontosabb eredmény, hogy a beruházás befejezése lett mindenki célja, amit egységesen megszavaztak a jelenlév?k. A folyamatban lév? perek és haragok vélt vagy valós sérelmeket félre téve tárgyaló bizottságok felállításában egyeztek meg az önkormányzat együttm?ködésével. A cél az, hogy az igazságokat bízzuk a magyar igazságszolgáltatásra és amiben meg lehet egyezni és a fejlesztés befejezését segíti annak mindenki támogatója lesz. Az önkormányzattal kötött szerz?dést felülvizsgálva új megállapodást kell kötni, úgy hogy a hátra lév? munkákat az önkormányzat végzi el a teherviselés tulajdonosi megtartásával. Ebbe a VKT is egyértelm?en helyesl?en nyilatkozott. A nem VKT tagok tárgyaló bizottságának felállítására (még a VKT tagok is) egyhangú jelöléssel engem neveztek meg az ott megjelentek. A megbízást egy hét haladékot kérve elfogadtam. Ezennel felkérem mindazok jelentkezését akik nem VKT tagok vagy kilépett tagok és olyan lazaréti ingatlan tulajdonosok akiknek a beruházás befejezése fontos, hogy jelezzék szándékukat a megegyezésre vagy a tárgyaló bizottsági tagság vállalását.
A szerkeszt?ségnek küldött elektronikus leveleket továbbítani fogják részemre.

Köszönettel: Szabó János ÖPE Elnöke

Plda s indokls
12.12.04

Példa

a 2013-ban érvényes épület és telekadó megfizetésének mértékére és bevezetésére

 

Néhány kérdés elöljáróban:

Mik az adórendezés, emelés els?dleges okai?

Községünk kilátástalan anyagi helyzetbe kerülése. Az el?z? testület és a polgármester felel?tlen költekezése. A választásokon nagy hévvel beígért források, pályázati pénzek elmaradása. A költségvetés fedezet nélküli túlméretezése a kiadási és bevételi oldalon egyaránt.

Miért volt szükséges az adók rendezése?

Els?sorban a cs?d elkerülés miatt. Ha egy település fizetésképtelenné válik, cs?dgondnokot neveznek ki a falu élére. Minden számlát csak az ? engedélyével lehet kifizetni. Az intézmények (Óvoda, iskola, stb.) csak korlátozott szinten m?ködnek (pl.: a zeneiskolát bezárnák, mivel nem állami feladat a m?ködtetése). A bevételek azonnali növelése is el?térbe kerül ilyenkor. Els? lépésként pont a helyi adók, kedvezmények nélküli maximális szint? kivetése szokott következni (építményadó 1100 Ft/m2). Ha csak ezt sikerült elkerülni, már akkor is jó döntés volt ezt a lépést megtenni.

Miért vállalták az új képvisel?k ezt a népszer?tlen feladatot?

 Az új testületnek nem volt más választása, mint ezt a lépést meghozni.  A kassza jószerivel üres. Két hónap alatt képtelenség küls? forrásokat bevonni. Szóba került, hogy nem vállalják fel a képvisel?k ezt a lépést. Akkor viszont másoknak kellett volna megtenni ezt. Úgy, ahogy az el?z?k helyett a mostaniaknak.  Ez erkölcstelen lépés lett volna. A képvisel?k lemondása esetén csak még nagyobb lett volna a baj. Elkerülhetetlen lett volna a fizetésképtelenség.

2006 – 2010 között regnáló testület el?készítette a fejlesztési területek hasznosítási lehet?ségét, ÖKIF hitel felvételével az Önkormányzat végezhette volna el a közm? fejlesztéseket, aminek az ellentételezésére a tulajdonosok nagyobb részben ajándékoztak volna a területb?l mint a jelen helyzetben. Az el?készít? munka során a pesszimista számítások szerint is a hitelt 5 év alatt kifizethette volna a falu és további fejlesztésre (utak, infrastruktúra, stb.) maradt volna még több mint 1 milliárd Ft. Ezt örökölte az új testület, 2010 októberében már csak az aláírások hiányoztak. Ezzel szemben, mint azt a közmeghallgatáson is elhangzott az aláírások nem kerültek a papírokra perek alakultak és elfogyott a pénz, aminek a következményeként lemondott sorban a testület. A 2012-ben felálló testület ezt örökölte az el?dökt?l ebb?l ilyen rövid id? alatt mást nem lehetett csinálni.

Várható-e valamilyen enyhítés?

Könnyítés abban az esetben lehetséges, ha az önkormányzat saját bevételei várhatóan elérik majd a szükséges szintet és az államtól járó pénzek elvonása mérsékeltebb lesz, s így együtt elégséges forrást biztosítanak a falu m?ködtetéséhez.  Ez talán jöv? év els? negyedéve környékén lesz látható leghamarabb. A képvisel?k tudják, hogy csak adókból nem lehet a hiányzó pénzt el?teremteni. Azon is dolgoznak, hogy egyéb módon is forrást teremtsenek. Ilyen lehet például jól prosperáló vállalkozások ide hozatala kedvez?bb vállalkozói környezet biztosításával. Jelenleg az ipar?zési adó Pilisborosjen?n 1,5 %.  A testület nem tervezi ennek emelését.

Miért kellett ilyen mértékben emelni az adó alapot?

Azért lett majdnem a maximális szintre emelve az adóalap, mert az adók csökkentése évközben is lehetséges. Ha a kisebb emelés mellett döntött volna a testület, baj esetén már nem emelhette volna a limitet. Ez törvényileg nem lehetséges.

A környékbeli településekhez viszonyítva milyen szint? a mi adóterhelésünk?

A fels?bb kategóriába került, de nem a legmagasabba ezzel a lépéssel az adóterhelés Pilisborosjen?n. Ezt a korábban is magas szintet az is indokolja, hogy az állam által leadott feladatokat valamib?l finanszírozni kellett, mert az állam "elfelejtett" forrást nyújtani ezekre. Sajnos jó részét elvitték a lakosságtól adó formájában beszedett pénznek ezen feladatok.  Községünk sok környékbeli településsel ellentétben nem vett fel hitelt, ezért olyan fontos fejlesztések, mint a felszíni vízelvezetés, utak építése lelassult illetve nem valósulhatott meg, mivel nem maradt forrás ezen feladatok megvalósítására.  Egyébként is horribilis összegbe kerülne, kb. 3 milliárd forintba. Összehasonlításképpen: egy Lazarét nagyságú terület közm?veinek, útjainak megépítése is meghaladja az 1 milliárd forintot. A hitelfelvétel elkerülése részben a lakosság áldozatvállalási (adózási) hajlandóságának, és az el?z? képvisel? testület szakszer? gazdálkodásának is köszönhet?. Természetesen a sokat hangoztatott "elmaradottságunknak" is a pénzhiány a f? oka. Talán a következ? évben az állam kárpótolja  azokat a településeket, amelyek nem adósodtak el. Ebben az esetben elképzelhet? egy nagyobb útépítési project elindítása Pilisborosjen?n. Végül is már csak ez hiányzik a teljes komforthoz.

Néhány  példa a környékbeli települések adózási szintjér?l:

Helység

Ipar?zési

%

Telek

 

Építm.

Nem lakás célú

Hétvégi ház

Kommunális

Idegenforgalmi

Tök

2.00

-

-

-

-

12.500,-

-

Nagykovácsi

2.00

200

800

800

800

-

250

Pilisjászfalu

1,90

180

1.580

1.580

1.580

-

400

Solymár

1,80

150

1.000

1.000

1.000

-

-

Pilisborosjen?

1.50

200

1.000

250

250

12.000,-Ft/év

300

 

A nyújtott kedvezmények helységenként eltér?ek, változatosak. Pilisborosjen?n is új kedvezmények bevezetésével, a meglév?k b?vítésével próbálja enyhíteni az egyes adózók terheit differenciáltan a képvisel?testület.

A lakossági adóteher növelésér?l szóló testületi döntés meghozatalának kulcskérdése, elengedhetetlen feltétele volt a nagy adózóktól elmaradt adóbevételek beszedése, kivetése. Erre az intézkedések meg is történtek.

 

A kés?bbiekben levezetünk egy példát arra, hogy egy adott épületre milyen adóteherre lehet számítani 2013-ban, de el?bb az ez évi helyzetr?l.

2012-ben kedvezmények igénybevétele nélkül az alábbi összeg? adó megfizetésével kellett kalkulálni:

Telek mérete: 1000 m2  (hasznos, az építmény területét nem tartalmazó teleknagyság)

Az idén 60,-Ft/ m2-rel számolva a telekadó, kedvezmények nélkül:  60.000,-Ft/év adó

Épület: 100 m2 + 80 m2 pince, és 20 m2 garázs

Ez évben, kedvezmények nélkül:

100m2 lakóterület X 400 Ft/m2/év = 40.000,-Ft

20 m2 garázs X 400 Ft/m2/év = 8.000,-Ft

100 m2 (pince, melléképület, stb)  x  200 Ft/m2/év = 20.000,-Ft

Épület összesen= 68.000,-Ft

Telekadó összesen: 60.000,-Ft

Mindösszesen:  128.000,-Ft

 

50%-os átlagos kedvezménnyel, Pilisborosjen?i, az adó tárgyát képez? ingatlanra való bejelentettséggel a tulajdonos részér?l az épületre 34.000,-Ft/ év, + 6.000,- forint kedvezményes telekadót kellett megfizetni az els?, lakóépülettel rendelkez? telekre, a tulajdonos által lakott épülettel együtt. (Abban az esetben, ha egy másik ingatlanon is volt tulajdona, haszonélvezeti joga ennek a személynek a faluban, arra már nem kapott további kedvezményt, tehát ott a 100 %-kot kellett adóznia. A jöv? évi módosítás szerint több ingatlanra is megkaphatja ezután a kedvezményt a tulajdonos és a haszonélvez? is, mivel elegend? egy helyi ingatlanon laknia.)

 

A 2012-ben fenti paraméter? ingatlanra átlagos kedvezménnyel (50%) tehát: 40.000,-Ft adót kellett fizetni.

A most életbe léptetett változásokkal 2013-ban, kedvezmények nélkül számolva ugyanerre a fenti ingatlan méretre vonatkozóan az alábbi adó fizetési kötelezettség lesz:

(1.000,-Ft/m2/év adómértékkel számolva a teljes adót, kedvezmények nélkül)

Nem kell telekadót fizetni a 3000m2 alatti belterületi telkekre, ha lakóépület áll rajta.

100m2 lakóterület X 1.000,-Ft/m2/év = 100.000,-Ft

20 m" garázs X 250 Ft/m2/év = 5.000,-Ft

100 m2 pince , melléképület x  250 Ft/év = 25.000,-Ft

Összesen= 130.000,-Ft/év

Tehát: kedvezmények nélkül az adó mértéke egy hasonló paraméterekkel rendelkez? épületre 2013-ban 2.000,-Ft-tal lesz több, mint 2012-ben. Annyi a különbség, hogy telekadó helyett az építményre kivetett adóval szedi be a pénzt az önkormányzat.

Kedvezményekkel:

25 % szilárd burkolatú út hiánya miatt (sajnos jellemz? Pilisborosjen?n)

25% 10 évnél régebbi építés? ház (25 évnél öregebb ház esetén további 25 % )

A pincékre, garázsokra, melléképületekre  csak a hasznos alapterület 25 %-a után kell adót fizetni

3000 m2-nél kisebb házas, belterületi telekre nincs telekadó

Három, vagy több kiskorú gyermeket egy háztartásban nevel?k részére adható 50% kedvezmény, ha az egy f?re jutó jövedelem a minimálbér felét nem haladja meg.

Öregségi, özvegyi nyugdíjban részesül?k (50 %)

Alapközm?vek bármely hiánya esetén (25 %)

Fentiek feltétele: nem lehet semmilyen önkormányzati adó befizetési elmaradása, hátraléka a kérelmez?nek.

Fenti paraméterekkel rendelkez? ingatlan teljes adója: 130,000,-Ft lenne kedvezmények nélkül 2013-ban.

50 %, átlagos kedvezmény esetén: 65.000,-Ft

 

Látható, hogy a befizetend? adó az alapdíj  1.000,-Ft-/m2-re történ? emelése miatt az átlagadózó, átlag kedvezmények igénybevételével körülbelül a kétszeresét fizeti az eddiginek. További kedvezményekre jogosultság esetén azonban az enyhítések 80 % mértékig összevonhatók. Így a példában figyelembe vett ingatlan esetében a befizetend? összeg évi 26.000-ezer forintra is mérsékl?dhet.

Itt figyelembe kell venni, hogy az adókból befolyó pénzek szintjének emelése volt a cél, ebb?l következik: ha nem jönne be több pénz nem lenne értelme a módosításnak. Ekkor falunk cs?dbe is menne... Még az adók emelése sem jelent százszázalékos garanciát ennek elkerülésére. További egyéb lépések is szükségesek a költségvetési egyensúly visszabillentésére.

Abban az esetben, ha valaki Pilisborosjen?n 2012-ben például több ingatlanon volt tulajdonos, esetleg haszonélvezeti joggal rendelkezett más ingatlanon, azokra a kedvezményeket nem tudta igénybe venni. Ott a 100 százalékos adót kellett fizetnie. 2013-ban, ha csak egy házas ingatlant tulajdonol valaki a fenti paraméterekkel 65.000,-Ft-ot, a további ingatlanaira is hasonló összeget kell fizetnie, ha az épület ezekkel, a példában leírt a paraméterekkel rendelkezik. Tehát ingatlanonként kb. 65 ezer forinttal kevesebbet. Plusz, ha Lazaréti telektulajdonos is az illet? egy 1000 m2 nagyságú beépítetlen telek után jöv?re 90 %-os adókedvezményt vehet igénybe igaz, a 200 forintos négyzetméter árból, de így is kb. 40.000,-Ft-ot nem kell kifizetnie jöv?re. Az idén 60.000,-Ft-ot fizetett.

 

Reméljük sikerült segítenünk.

( a szerkeszt?ség)

 

 

 

 

 

 

 

 

FRISS! FRISS!
12.12.03

Nagy el?rehaladást értek el ma este a tárgyaló felek a három oldalú - Lazrét VKT, az azon kívüli tulajdonosok és a jelenlév? képvisel?k- a fejlesztési területen kialakult anomáliák megszüntetése érdekében összehívott megbeszélésen.

A VKT. és az azonkívüliek 5-5 f?s bizottságot hoznak létre egy megegyezés létrehozására. Ebbe a munkába kés?bb egy képvisel?t is bevonnak. Azon lesznek, hogy minál hamarabb a testület elé lehessen terjeszteni egy minden résztvev? által elfogadott együttm?ködési szerz?dést.

A további fejleményekr?l is tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat.

(A szerk.)

Lazart
12.12.02

Pilisborosjen? Lazarét fejlesztési területr?l, 2012. december 3-án háromoldalú tárgyalás lesz. Ezen részt vesznek az Önkormányzat KT tagjai, a VKT IB és tagjaik, vízi közm? társulati tagok, valamint várják a nem VKT-tagokat (nem társult tagokat), tulajdonosokat is. 

 

A megbeszélés helye:

 

Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú M?vészeti Iskola Pilisborosjen?

                                      2012 December 03.  18:00.

Beszmol 2. rsz
12.12.01

Beszámoló 2. rész

 

 

Javaslat közvilágítási szerz?dés 2013. évre vonatkozó díjmódosítására:

 

Jöv?re olcsóbb lesz a közvilágítás, bár abból a falu laki nem sokat éreznek meg...  

 

Tiszteletdíjról történ? lemondás:

 

Hozzájárult a testület a megjelölt célra való lemondással kapcsolatos teend?k megtételéhez.

 

Nemzetiségi Tájház és F? út 51. szám közötti kerítés felújítása:

 

Az elfogadott árajánlatból a testület javaslata alapján a munkára fordított anyagszükséglet ésszer?sítésével és a megoldás egyszer?sítésével több százezer forintot megtakarít a falu.

 

Javaslat a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására

Javaslat a 2013. évi költségvetési koncepció elfogadására

Tájékoztató a 2012. évi költségvetési gazdálkodás III. negyedéves helyzetér?l:

 

Fenti témákban, rutin jelleg? döntéseket kellett meghozni

 

Id?sek ellátására vonatkozó szerz?dés módosítása:

Ezen túl az Óvoda fog ebédet f?zni id?s, ápolásra szoruló lakótársainknak. Ezzel több, mint egy millió forintot takaríthat meg egy évben a falu. Döntés született az id?sek Ürömbe való napi átszállításának racionalizálása érdekében is. Meg kell vizsgálni, hogy az ürömi gondozó cég mennyiért végezné el.

 

Javaslat a 2013. évi bels? ellen?rzési terv elfogadására:

A testület kib?vítette az eddig nem ellen?rzött területekre is a bels? ellen?r feladatkörét.

 

Tájékoztató az óvoda és iskola munkatervér?l és az óvoda házirendjér?l:

A testület elfogadta a tájékoztatót.

 

Iskolaigazgató álláshely pályázat kiírása:

A képvisel?k felhatalmazták a polgármestert, hogy írja ki a pályázatot. A jelenlegi igazgatóhelyettes fogja az új igazgató kinevezéséig az igazgatói feladatokat elvégezni.

 

Tantárgyfelosztás módosítása:

A testület elfogadta a módosítást

 

Bécsi úti zebra önkormányzati költségvállalás visszaigénylésér?l döntés:

Mint ismeretes, 2009-ben az akkori képvisel?k egy évi tiszteletdíjukat ajánlották fel a Bécsi úti zebrák elkészítésére. Ezt akkor az önkormányzat  egy részét be is fizette az illetékes állami céghez. ?k kés?bb ezt a munkát bevonták egy pályázatba, mely a Bécsi út településünkön áthaladó részét is rendezte volna. Járdaépítés, útrekonstrukció, stb. Most már harmadik éve áll az ügy. A képvisel?k úgy döntöttek, hogy kérje vissza az önkormányzat az átutalt összeget, kamatokkal növelve.

 

Bels? ellen?r pályázat elbírálása (zárt)

Az összes pályázó megfelel? referenciákkal rendelkezett. Az árban és nyújtott szolgáltatásban legmegfelel?bbet választotta a testület.

 

Gyepmester pályázat elbírálása (zárt)

Három ajánlat érkezett. A testület azt a céget választotta, mely a szerz?désben vállalt összegért automatikusan két kiszállást is elvégez a kóbor ebek begy?jtésére.

 

Kártérítési és kötbér igény elbírálása (zárt):

Egy Lazaréti telektulajdonos kártérítési igénye miatt volt szükséges a témát tárgyalni.

 

Energetikai pályázat

 

Az önkormányzat és intézményeire vonatkozó pályázaton való indulásról kellett dönteni, mely napkollektorok kiépítésére, napelemes áramtermelésre, h?szigetelésre adna állami forrásokat. Az önrész 8 millió körüli, a teljes bekerülési összeg közel 50 millió lenne. Cserébe az önkormányzati intézmények havi energia kiadásai nagymértékben csökkennének. Másfél, két év a megtérülési id?.

Mivel úgy néz ki, hogy a pályázat utófinanszírozott lesz a képvisel?k egyel?re úgy döntöttek, hogy az anyagi vonzatok tisztázásáig nem javasolják a pályázaton való indulást. Amennyiben úgy alakul, hogy részt tudunk venni rajta, megtesszük a szükséges lépéseket. Az ügy továbbra is "napirenden" van. Lehet, hogy már a közeljöv?ben döntés születik a pályázaton való indulásról.

 

A maratoni ülés éjjel fél egykor ért véget.

 

Windisch László

Képvisel?

Pilisborosjen?, 2012. 11. 28.

 

Beszmol
12.12.01

Beszámoló

a 2102. 11. 27-én tartott testületi ülésr?l

 

Szép számban jöttek el érdekl?d?k és érdekeltek az ülésre. Mint a kés?bbiekben kiderült f?leg a Lazaréti Vkt. és a magukat azon kívülinek vallók voltak jelen.

A szokásos ténykedésekkel vette kezdetét az ülés. A testület elfogadta a napirendi pontokat, és hozzájárult, hogy több újat is tárgyaljon.

 1. Adórendelet módosítására vonatkozó kérelmek elbírálása
 2. Javaslat közvilágítási szerz?dés 2013. évre vonatkozó díjmódosítására
 3. Küls? bizottsági tag tiszteletdíjról történ? lemondása
 4. Nemzetiségi tájház és F? út 51. szám közötti kerítés felújítása
 5. Javaslat a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására
 6. Id?sek ellátására vonatkozó szerz?dés módosítása
 7. Tájékoztató a 2012. évi költségvetési gazdálkodás III. negyedéves helyzetér?l
 8. Javaslat a 2013. évi költségvetési koncepció elfogadására
 9. Javaslat a 2013. évi bels? ellen?rzési terv elfogadására
 10. Tájékoztató az óvoda és iskola munkatervér?l és az óvoda házirendjér?l
 11. Iskolaigazgató álláshely pályázat kiírása
 12. Tantárgyfelosztás módosítása
 13. Bécsi úti zebra önkormányzati költségvállalás visszaigénylésér?l döntés
 14. Bels? ellen?r pályázat elbírálása (zárt)
 15. Gyepmester pályázat elbírálása (zárt)
 16. Kártérítési és kötbér igény elbírálása (zárt)

 

Fenti tárgyalandók mellé bekerült többek között az önkormányzat gazdálkodásának vizsgálatára megszabott határid? módosítására tett el?terjesztés (az új határid?: 2013. január 31.) , egy pályázaton való indulásról való döntés, és a helyi adórendelet sürg?sségi módosítására tett képvisel?i indítvány is.

 

Lassan kezd meg szokottá válni, hogy a testületi ülések elején ad hoc lakossági kezdeményezésekkel kell foglalkozni. Most is (egy hónapon belül már másodszor) a Lazaréti Vkt. megjelent képvisel?inek a testületi ülésen kiosztott levelér?l kellett volna értekezni a képvisel?knek. Mivel képtelenség ilyen rövid id? alatt becsületesen átolvasni, megérteni egy problémát és az SZMSZ sem ad erre lehet?séget a testület (ismét) úgy döntött, hogy elhalasztja annak tárgyalását.  Viszont a képvisel?k megállapodtak egy id?pontban a megjelent Vkt-sokkal és az azon kívüliekkel a dolgok állásának tisztázására. Ígéretük szerint, err?l az érdekeltek egy felhívást fognak közzé tenni ezen a honlapon (is). Eddig nem érkezett ilyen a szerkeszt?ségbe.

 

Adórendelet módosítására vonatkozó kérelmek elbírálása

 

A rendes napirend szerinti munkát egy adómódosításra vonatkozó beadvány megtárgyalásával kezdték a képvisel?k. Telekadó ügyben egy magánszemély kérte adója felülvizsgálatát, eltörlését. A testület a jegyz?i hatáskörbe (méltányosság, kedvezmények adásának jogköre miatt) tartózónak ítélte meg a kérelmet. Az ez évi adóterheket, kedvezményeket még az el?z? testület alkotta meg. A jelenlegi képvisel?knek nem maradt lehet?sége ezen változtatni. Könnyíteni ugyan lehetne év közben az adóterheken, de ez a falu szorult anyagi helyzete miatt jelenleg nem lehetséges.

 

Ezután döntés született a Budai Tégla és az önkormányzat között lév? szerz?dés felbontásáról. Az indok: csak az önkormányzat teljesítette a szerz?désben foglaltakat a másik fél semmit sem hajtott végre az abban vállaltakból. Csak tárgyaltak, ígérgettek. A belterületbe vonás már tíz éve megtörtént. A többi, már valamilyen magasabb szinten álló fejlesztési terület (Lazarét, 013) tulajdonosaival szemben sem teheti meg az önkormányzat azt, hogy kivételezzen egy másik "fejleszt?vel".

Így a már a Küller féle testület által a fenti cég ellen 2010-ben elindított, de a választások után az új testület (Paksi) által leállított adóhatósági lépések ismét megtehet?k.

 

Az építmény és telekadóról

 

A következ? el?terjesztés a helyi építmény és telekadó rendelet módosítására irányult. Az el?terjeszt? meg kívánta szüntetni a hatályos adórendeletben lév? esetleges ellentmondásokat, méltánytalanságokat, de, valljuk be: a módosítás f? oka a cs?d elhárítása és a több adóbevétel elérése volt, azzal a szándékkal, hogy a helyben él?, eddig is a fizet?képességük határán lév? lakók ebb?l minél kevesebbet érezzenek meg. A változás további oka, hogy a jöv? évre várható állami források komoly mértékben csökkeni fognak.

Jellemz? a téma súlyára, a képvisel?k hozzáállására, hogy hosszú órákon át tárgyalták a témát. Végül is egy olyan döntés született, melyben a testület azokat az adóalanyokat, akik valamilyen oknál fogva eddig elkerülték az adók megfizetését bevonja a teherviselésbe.  Ugyanakkor több, az évek során sokszor felvetett lakossági kritikát, javaslatot is figyelembe vettek a képvisel?k. Ilyenek például: az adó megfizetésével kapcsolatos haszonélvezeti jog problémája, a faluban meglév? infrastrukturális állapotbeli különbségek figyelembevétele (utak min?sége, csatornázás, víz-villanyellátás megléte, gáz-ellátás, a lakóingatlan életkora).  A testület ugyan arra kényszerült, hogy a törvényileg jelenleg kivethet? legmagasabb adót állapítsa meg, de így a tapasztalatok, a befolyó állami pénzek magasabb befolyó szintje és az önkormányzat anyagi helyzetének normalizálódása esetén enyhíthet az adó mértékén.

A képvisel?testület eltörölte az el?z? képvisel?k által hozott adó rendelet azon pontját, mely a "házas" ingatlanokra telekadó fizetését állapított meg. Jöv?re tehát nem kell azon ingatlanok után telekadót fizetni, melyeken lakóház áll és a telek mérete nem éri el a 3000 négyzetmétert. Ehhez, és általában az összes adható kedvezmény megadásához azonban elengedhetetlen, hogy az adóalanynak ne legyen adóelmaradása egyetlen, az önkormányzatnak fizetend? adónemben sem.

A rendeletet módosítást, a változásokról, kedvezményekr?l szóló tájékoztatót, és a szükséges ?rlapokat napokon belül megkapják (a helyben szokásos módon....) az adóalanyok.

(Minden jelenlegi képvisel? pilisborosjen?i lakos. Az általuk meghozott adóváltozások ?ket is ugyanúgy érintik, mint bárkit a faluban. Kedvezményben képvisel?ségük miatt nem részesülhetnek. Döntésükben azon kötelezettségük vezette ?ket, hogy a mindenkori képvisel?k felel?sek a falu költségvetésének egyensúlyáért. Ez annyiban helyez nagyobb terhet a jelenlegi képvisel?kre, hogy nem ?k felel?sek a falu szorult anyagi helyzetbe való kerüléséért, hanem a polgármester és azok, akik most megfutamodva, kívülr?l szemlélik "munkájuk" eredményét. Ha csak néhány tíz millió forintot a kasszában hagynak, nem kellett volna ilyen szintre emelni az adó terhet.

 

Végezetül: a jelenlév? képvisel?k igen szavazatukkal egységesen el?segítették a rendeletmódosítás elfogadását azért, hogy a falu m?köd?képes maradjon. Egy tartózkodás volt... Lehetne találgatni, hogy ki volt az. Igen, a polgármester, aki a közmeghallgatáson is azt mondta, hogy szükséges az adók emelése és szerinte meg is valósítható ezen eszközzel a költségvetés egyensúlyának visszaszerzése.

A szavazás után felhívtam a polgármester figyelmét, hogy tartózkodásával meghátrált az általa oly nagyon forszírozott megszorító intézkedések felvállalásától! A képvisel?kre er?ltetette, hárította a drasztikus adóemelés eldöntését. Szokása szerint nem vállalta a döntés felel?sségét. Az nem kérdés, hogy a polgármesternek a szavazásnál joga volt tartózkodni, de a fent leírtak fényében, szerintem semmiképp sem volt erkölcsös!)

Tjkoztats
12.11.28

Kedves Olvasók!

Hamarosan olvashatják a tegnapi testületi ülésr?l készült beszámolónkat.

( a szerkeszt?ség)

A cssztats magasiskolja
12.11.17

A csúsztatás magasiskolája

avagy, ami nem hangzott el a falugy?lésen.

 

Polgármesterünk a falugy?lésen - eléggé nem ítélhet? módon- személyes érzéseit jelölte meg a Malomd?l?s keretszerz?dés felrúgásának legf?bb okaként. Úgy érezte Paksi úr, hogy a Malomd?l? Kft. megbízottja nem megbízható, és a szerz?dés az önkormányzatnak hátrányos. Az a kérdés, hogy tett-e javaslatot egyáltalán a polgármester a szerz?dés módosítására és a megbízott leváltására? Ha fenntartásai voltak el?bb ezzel kellett volna kezdenie, mert egy rá nézve is kötelez? megállapodást nem rúghatott volna fel csak úgy, hogy az általa vélt hiányosságok kijavítására ne tett volna kísérletet.

Az is elhangzott a polgármester szájából, (is) hogy nem is volt banki ajánlat. Ez nem igaz, mivel az MFB 800 milliós kölcsön felvételére tartotta megfelel?nek az akkori állapotban az önkormányzatot.

A szerz?dés felbontását egyébként sem indokolja az, ha nincs banki ajánlat, legfeljebb a hitel hiánya miatt nem valósulhat meg egy ideig a beruházás. Ekkor egyik fél sem indíthatott volna pert a megállapodás végrehajtásért.

Eredetileg az önkormányzat 500 milliós hitelt vett volna fel akkor. Ebb?l 300 milliót a Malomd?l? közm?veinek megépítésére, 200 milliót pedig az akkori 50 % telekhányadért a 013-as terület közm?vesítésére (kb. 80 milliós kiadás lett volna 200 milliós önkormányzati haszonért) és a faluban a csapadékvíz által legjobban tönkretett utak vízelvezetésére és szilárd burkolattal való ellátására fordítottak volna. Ez utóbbi 200 milliót is kidobta Paksi úr a Malomd?l?s keret-megállapodás felrúgásával. Err?l nem beszélt a falugy?lésen.  (Ezen tény elhallgatása indokolja írásom címét...)

Az sem lett igazán kibeszélve a falugy?lésen, hogy most a kormány átvállalja az önkormányzatok hiteleit. Kissé neheztel?nek tartották néhányan, hogy nem vett fel az el?z? önkormányzat hitelt, mert most lám kiderült, hogy megérte volna. Ezt persze a Malomd?l?s hitelfelvételi terv idején még senki nem tudhatta, de akkor is megérte volna felvenni az alább leírtak miatt:

Az egész terv annak az elképzelésnek biztosított volna anyagi hátteret, mely azt célozta, hogy az önkormányzat minél hamarabb hozzájuthasson a fejlesztési területeken lév? telkeihez. A fejlesztések megtorpantak, látható volt, hogy önkormányzati segítség nélkül hosszú évekig nem tud a falu az ingatlanok értékéhez jutni. Ezzel a szerz?dés felrúgására vonatkozó döntésével a polgármester és testülete a faluban lév? fejlesztéseket is megakadályozta hosszú id?re. A falugy?lésen nagy, össznépi derültséget kiváltva azt mondta Paksi úr egy kérdésre, mely azt firtatta, hogy a pályázatokhoz mib?l biztosítja az önkormányzat az önrészt: "az önrészeket még el? kell teremteni". Hát ez az!

(a szerk.)

Huszonhetek
12.11.17

Huszonhetek

 

A kormányszóviv? szerint 27, azaz huszonhét település van Magyarországon, mely nem vett fel hitelt. Ezek a községek, városok úgy oldották meg gazdálkodásukat, sokszor az államtól pluszként kapott feladatokat , hogy azokhoz nem kapták meg a szükséges forrásokat. Ezen települések egyike Pilisborosjen?. Ez eddig eredménynek t?nt. A jóakarók szerint ez ma már b?n, mert lám az állam átvállalja az adóságot. Arról még nem hallottam, hogy valaki jelentkezett volna évekkel ezel?tt Küller Jánosnál, vagy tavaly Paksi Imrénél, hogy az állam át fogja venni a hiteleket, vegyetek fel gyorsan Ti is! Persze ilyenkor sokan lesznek a bölcsek.

Küller úr mindig ellene volt a falu eladósításának. Tudta, hogy a fejlesztéseket saját er?b?l kell megoldani. Mégis, amikor világossá vált, hogy a fejlesztési területeken "beragadtak" az önkormányzati telkek, tudott váltani. Úgy t?nt, hogy egy egész jó egyezséget hozott létre a Malomd?l? tulajdonosaival. Ez által ma már (egy 500 milliós, önkormányzat által felvett hitellel) "ketyegne" a Malomd?l? közm?rendszere és a 013 as terület is rendben lenne. A zsebünkben lenne több százmillió forint és még több befolyó forrás lehet?sége. A tönkrement utcák jó része víz-elvezetést és szilárd burkolatot kaphatott volna. Az el?z? írásokban is jeleztük, hogy ezt a szerz?dést a Paksi féle testület felrúgta. Jó lenne, ha az illetékes nyilatkozna arról, hogy miért tették és hogyan tovább. Nem kéne leülni, tárgyalni? Megkérjük  a Polgármester Urat, válaszoljon itt a Falunkért honlapon a feltett kérdésekre. Ideje lenne elkezdeni a lakók rendes tájékoztatását, és nem csak ebben a témában.

( a szerkeszt?ség)

 

Állítólag a kormány tervezi a hitelt fel nem vev? települések részére valamilyen támogatás bevezetését. Szóba került például, hogy az EU-s pályázatokon kevesebb önrésszel indulhassanak ezek az önkormányzatok. Ez szerintünk kevés! Az elmaradt fejlesztéseinkre az államnak kell a teljes forrást biztosítani. (Ez nálunk kb. 3 milliárd forintot jelentene.) Különben hogyan érjük utol azokat, akik a hitelb?l gyarapodtak s most élvezik a "könnyebb út" el?nyeit.

Sok száz település van, melyek kölcsönb?l finanszírozták fejlesztéseiket (ezekre itt, a Fórum rovatban is állandóan hivatkoztak, mint példaképekre, "Nézzük meg Kalászt, Ürömöt, Pilisvörösvárt. Ott bezzeg!) Mi nem vettünk fel kölcsönt, nem is fejl?dtünk annyira természetesen. Le is nézték emiatt sokan a saját falujukat. A verbális tevékenységen kívül azonban nem tettek semmit a jobbításra.  

Ez úton is kérjük az illetékes döntéshozókat, hogy a segítség ne maradjon meg az ígéretek szintjén. Nagyon sok elmaradt, halogatott fejlesztés van községünkben. Els?sorban a víz-elvezetés, és az utak kérdése a sürget?. Persze el kéne egy tornaterem is az iskolában.

FALUGONDOK - FALUGONDNOK
12.11.17

FALUGONDOK - FALUGONDNOK

 

Egyre több cikk foglalkozik vele, egyre inkább ütköz?ponttá válik, a falu életében a Falugondnok Kft. Elérkezettnek látom az id?t, hogy mint érintett, megpróbáljam a valós tényeket leírni.

A Kft. 2011 augusztusában alakult, szakmai el?készítés nélkül, a Pénzügyi Bizottság ellenzésével. Jómagam 2011. december 12. óta vagyok – voltam – a Kft. ügyvezet?je, valójában teljesen véletlenszer?en, egy váratlan felkérés alapján.

Az ezt megel?z? id?szakról nem tisztem nyilatkozni.

Els? naptól a nyakamba szakadt a hóeltakarítás, elmondhatom, nem tudtuk normálisan elvégezni.  Átgondolatlan, kósza ötlet volt egy db. szinte alkalmatlan járm?vel elvégezni azt a munkát, amit Zeke úr 27 év tapasztalatával is csak 3 géppel tud végrehajtani. Azért a végére egész jól összerázódott a dolog.

30 milliós költségvetésünk szakmai, pénzügyi bizottsági el?készítés nélkül készült, a Hivatal akkori pénzügyi vezet?jét?l a legminimálisabb segítséget sem kaptuk meg ehhez, így ez a szép kerek összeg gyakorlatilag hasraütés eredményének tekinthet?. Ez az összeg a falu költségvetésének alig 6 %-a, ennyi „kerül ki az utcára”.

Az „így ez nem lesz elég” jelleg? hozzászólásaimra a válasz mindig ugyanaz volt: majd megváltoztatjuk, megemeljük a keretet.

Nem teljesen valós, hogy az els? félévben 27 milliót elhasználtunk, viszont igaz, hogy most, november közepén sem léptük túl a 30 milliót. Köszönhet? ez persze annak is, hogy immár négy hónapja nem fizeti a Hivatal a leadott számláinkat, így augusztus végét?l egyre kevésbé magas szinten tudtuk – sajnos – feladatainkat elvégezni.

A Kft. által elvégzend? feladatokat, a Kft. árpolitikáját egy Közszolgálati Szerz?dés rögzítette – egyhangú képvisel? testületi határozat alapján.

Áraink közel piaci árak voltak, azért, hogy a keletkez? „hasznunkat” visszafogassuk, beruházzunk, beszerezzük a szükséges gépeket, szerszámokat. A terv az volt, hogy amint „felöltöztettük” a Kft-t, az árainkat újabb testületi határozattal csökkentjük, hogy a Kft. a jöv?ben sokkal olcsóbban tudjon m?ködni. Ekkor tudtunk volna „megtérülni”, bár a mai magyar gazdasági viszonyok között ez sem volt több, mint egy szép rózsaszín illúzió.

A tervet végrehajtottuk, 10 milliót jóval meghaladó értéket képeztünk a falu számára – amit a nyilvános leltári elszámolásunk keretében át is adunk a Polgármesteri Hivatalnak. Tartok t?le, hogy ennek nagy része majd kárba vész, gazdátlanul, kihasználatlanul elkótyavetyélve.

Rengeteg olyan munkát kellett elvégeznünk a tulajdonos utasítására, amely költségvetésünkben eredetileg nem szerepelt, ezek jelent?sen emelték a költségvetésünket. Ezeknek a munkáknak a jelent?s részével nem is értettem egyet – pl. minden ellenkez? híresztelés és akaratunk ellenére mi építettük a két sportpályát az iskolának – de nem az én kompetenciám a tulajdonosi utasításokkal szembeszállni.

A létszámunk valóban „fokozatosan 10 f?re emelkedett”, december „még csak” 9 f? volt.

Létrehoztunk egy komplett, jól felszerelt lakatos m?helyt, saját autószerel? m?helyt, ezek a dolgok is beérhettek volna id?vel.

Az általunk fémjelzett id?szakban min?ségi ugrás történt a falu tisztaságával, közterületeink rendbentartásával, f?kaszálással, stb. kapcsolatban.

Kátyúztunk, utat „javítgattunk”, folyamatosan foglalkoztunk a vízelvezetéssel. Ezt nem dicsekvésnek szánom – csak ténymegállapítás – tisztában vagyok vele, hogy a falu jogos igényeinek 10 %-át sem tudtuk teljesíteni.

A vízelvezetés évtizedek óta megoldatlan probléma, a folyamatos építkezéseknek köszönhet?en egyre súlyosabb, szinte már reménytelen a helyzet.

Útjaink állapotáról inkább ne is beszéljünk! 10 milliós tételekb?l demonstratívan egy-egy kisebb utca ilyen-olyan rendbehozatala oldható meg, csakhogy Pilisborosjen?n több, mint 100 utca van. Néhány millió forintból ez szélmalomharc. Akinek a háza el?tt dolgoztunk, szerencsés esetben örült neki, aki el?tt nem, az persze úgy érezte, már megint nem történt semmi (és nagyjából nekik volt igazuk).

Ez így teljesen kilátástalan küzdelem volt – f?leg onnan kezdve, hogy lehet?ségeink korlátozásának köszönhet?en már a szükséges minimumot sem tudtuk teljesíteni.

Sok vád érte a dolgozóimat – lusták, lógnak. Ezt kikérem az ? nevükben! Kevés olyan munkahely van ma Magyarországon, ahol éhbérért ennél tisztességesebb munkát végeznek. Mellesleg a több munkához sokkal komolyabb anyagi forrásokra lett volna szükség – mindannyian tudjuk, ez nem állt, és nem is áll rendelkezésre, s?t a közeljöv?ben sem fog.

Azon felül, hogy a Kft-t a falu jelenlegi cs?dközeli állapota miatt kell megszüntetni (mondhatnám, ez gazdasági érdek), sajnos a közelmúlt helyi politikai csatározásai, az ezzel kapcsolatos felel?tlenségek is nagyon jelent?s szerepet játszottak.

A Kft. létrehozásában nem volt szerepem.

Mióta ügyvezet? lettem, folyamatosan próbálom megtudni, miért is jött létre. Érdemi választ erre a mai napig nem kaptam, legfeljebb némi homályos utalásokat.

Tudom, a Kft-t lehetett volna gazdaságosabban is üzemeltetni, könyvel?mmel együtt tettünk is ezzel kapcsolatos javaslatokat: ezek süket fülekre találtak.

Vannak szül?k, akik egyengetik a gyerekeik útját, segítik ?ket, ahol lehet.

A Kft. szülei nem ilyenek. Ellehetetlenítették, tönkretették, kicsinyes, egyéni célokra használták fel.

Állítólag nélkülünk olcsóbb és szebb lesz az élet. Nem hisszük, kételkedünk.

Az általunk végzett feladatokat eddig vállalkozók hajtották végre, nem szívességb?l. Ez olcsóbban csak úgy m?ködhet, hogy az általam sem elégségesnek vélt feladatoknak is csak töredéke kerül végrehajtásra – magyarán szólva szinte semmi.

Mint említettem munkáinkat szerz?dés, utasítások alapján, számlázásunkat a tulajdonos Önkormányzat által testületi határozatokban megállapított árak alapján, ellen?rizhet? módon végeztük, könyvel?nk, könyvvizsgálónk ellen?rzésével, nem mellesleg az Önkormányzat folyamatos felügyeletével. Az utóbbi egy évben egyetlen forint sem t?nt el, nem ment veszend?be, így sem személyes felel?sségemet, sem a Kft. felel?sségét nem tudom értelmezni Pilisborosjen? anyagi helyzetének alakulásával kapcsolatban.

Felel?sök viszont nyilván vannak. Alakult egy vizsgáló bizottság. Tessék feltárni a tényeket, amiben tudok, állok rendelkezésükre.

Sokan kérdezik, hogy megbántam-e, hogy elvállaltam ezt a feladatot. Egyértelm?en nem. Büszke vagyok arra a kevésre is, amit sikerült munkatársaimmal végrehajtani. Az utóbbi néhány hónap meghurcoltatására, vádaskodásaira, felel?sség áthárítására már egyértelm?en igen a válaszom. Azt hiszem, nem érdemeltem, nem érdemeltük ki, amit kaptunk.

Volt valami, ami egyáltalán m?ködött Pilisborosjen?n, az is megsz?nt.

A sorsunkról – jellemz? módon – a hátunk mögött döntöttek a tényállások ismerete nélkül, egyoldalú tájékoztatás alapján.

A lehet?ségét sem kaptam, kaptuk meg, hogy a személyemet és az általam vezetett Kft-t érint? ügyekben a véleményemet – véleményünket kifejthessük.

 

Rövid élet és hosszú szenvedés után örökre búcsúzik a Falugondnok Kft.:

 

Barkóczi János, Barkóczi Zoltán, Benedekffi Zsolt, Dobos László, Halász Tibor,

Háfra Sándor, Mészáros István, Poczeg Gyula, Szorokin Zsolt, Wincheim László

 

nevében Gergely György néhai ügyvezet?

Llekben!
12.11.16

Lélekben!

 

Egy hét telt el azóta, hogy a Közmeghallgatás résztvev?i, szóbeli tájékoztatatást kaphattak a falu dolgairól.

Az elmúlt id?szak nem volt eseménytelen. Képvisel?k mentek, képvisel?k jöttek, csak a polgármester maradt. Bocsánat egy képvisel? is maradt a régiekb?l. Ö viszont megbetegedett. Biztos a hangszálaival történt valami.  Kívánunk gyógyulást neki.

 

Mind bizonyára Önök is tudják ezen a héten, 13.-án ünnepeltük a Magyar Nyelv Napját. 

Ennek apropóján egy, két gondolatomat és tapasztalatomat szeretném megosztani Önökkel. Pilisborosjen? a mi falunk, szeretett otthonunk, a magyar valóság és a magyar táj egyik gyöngyszeme. Amennyiben minden bajunkon és gondunkon felül emelkedünk, elmondhatjuk, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy itt élhetünk. Ha id?m engedi- de, szinte minden nap- nagy sétákat teszek. Nem egyedül, hanem a kutyámmal, Dáriusszal, ?sei svájciak, Berni pásztor a fajtája neve. Nagyon elégedett a helyzetével látom rajta, hogy élvezi a szabadságot.

Az erd?t szereti a legjobban, ott elcsatangolhat, már szinte minden bokrot és fát ismer. Ezekben, a napokban a Teremt? is igen kegyes hozzánk, sok napsütésben van részünk..

Ilyenkor a Kevélynyereg fenségesen emelkedik a táj fölé, a fák a cserjék, hihetetlen színpompával ajándékoznak meg minket. A kertekben még nyílnak az ?szi virágok, a krizantimok, az árvácskák és még a muskátlik is illegetik magukat. A sétáink során igen gyakran kirándulókkal kötünk ismeretséget. Ez nem az én érdemem, hanem a kutyámé. Ö az, aki mindenkit levesz a lábáról, no nem szó szerint. Közöttük sok a fiatal és örömmel tölt el, hogy sok a gyerek, csivitelnek, nevetnek, kipirultak, látszik rajtuk, hogy igen jól érzik magukat. A fiatal feln?ttek, a szülök, f?leg akik el?ször járnak erre, kérdésekkel halmoznak el. A kérdések java része arra irányul, hogy mibe kerül errefelé egy építési telek, mi egy ház ára. Sosem azt kérdezik, hogy szép, szép a táj, jó a leveg?, de az utak járhatatlanok, mi van itt télen, ha leesik a hó, van e itt iskola, óvoda. Ezt nem kérdezik.  Persze most hallom az ellendrukkereket,” majd ha komolyan gondolják, hogy idejönnek lakni, ezeket is megkérdezik”. Valószín?, hogy igazuk van. Ezek a fiatalok hazamennek szép emlékkel, éjszaka álmukban újra velünk vannak legtöbbjüknek nem lesz itt háza, szeretnék, de nem tehetik meg. De tudják, hogy Budapestt?l pár kilométerre van egy falu, a közeli erd?ivel, szikláival, kiránduló utjaival ahová bármikor elmehetnek, mert ott jó lelk? emberek várják ?ket.

 Megjegyzem mikor feleségemmel húszon öt éve idejöttünk, - a szomszédokkal közösen – leadtunk a telkünkb?l, hogy legyen út, aztán leaszfaltoztattuk. Öner?b?l, lett vizünk, villanyunk, csatornánk, gázunk. Az utánunk jöv?k aztán használják az utat, bekötötték magukhoz a vizet, a villanyt, a gázt, meg a csatornát. Fizettek ?k is, no nem nekünk részarányosan, hanem az Önkormányzatnak. Nincs is evvel semmi baj a boldogságnak ára van.

 

A kutyafáját jól belekevertem magam ebbe az írásba, hogy tudok én kimászni bel?le.

Mi köze a falugy?lésnek a magyar nyelvhez? Talán az, hogy magyarul írok Önöknek.

Meg az, hogy csupa jó lelk? fiatallal találkoztam. Meg mekkora lélekszámú Pilisborosjen??

Múlt hét szombaton hány lélek volt a Kultúrteremben a több mint háromezerb?l? Meg a lelke rajta a Polgármesternek, ha nem mond le. Az Ö lelkén szárad.

Szerény képességeimmel írásomat megpróbáltam színessé tenné, nem tudom, hogy mennyire sikerült, ha nem akkor nézzék el nekem.

Nem kell mindig bántanunk, egymást örüljünk a kis dolgoknak is és ha lélekben is együtt vagyunk és összefogunk akkor a nagy dolgokat is közösen megoldjuk.

 

Köszönöm Édesanyámnak, hogy megtanított erre a szép magyar nyelvre, mert ha nem így lett volna, akkor Önök most ülnének egy üres papír el?tt és törnék a fejüket, hogy mit akart ez a pali.

Szép hétvégét kívánva, lélekben Önökkel, üdvözlettel:

                                                                      

                                                                                                          Sidló Ferenc 

Kosztolányi Dezs?: Hajnali részegség

Elmondanám ezt néked. Ha nem unnád.
Múlt éjszaka - háromkor - abbahagytam
a munkát.
Le is feküdtem. Ám a gép az agyban
zörgött tovább, kattogva-zúgva nagyban,
csak forgolódtam dühösen az ágyon,
nem jött az álom.
Hívtam pedig, így és úgy, balga szókkal,
százig olvasva s mérges altatókkal.
Az, amit irtam, lázasan meredt rám.
Izgatta szívem negyven cigarettám.
Meg más egyéb is. A fekete. Minden.
Hát fölkelek, nem bánom az egészet,
sétálgatok szobámba le- föl, ingben,
köröttem a családi fészek,
a szájakon lágy, álombeli mézek
s amint botorkálok itt, mint részeg,
az ablakon kinézek.

Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam?
Te ismered a házam
s ha emlékezni tudsz a
a hálószobámra, azt is tudhatod,
milyen szegényes, elhagyott
ilyenkor innen a Logodi-utca,
ahol lakom.
Tárt otthonokba látsz az ablakon.
Az emberek feldöntve és vakon
vízszintesen feküsznek
s megforduló szemük kancsítva néz szét
ködébe csalfán csillogó eszüknek,
mert a mindennapos agy-vérszegénység
borult reájuk.
Mellettük a cip?jük, a ruhájuk
s ?k egy szobába zárva, mint dobozba,
melyet ébren szépítnek álmodozva,
de - mondhatom - ha igy reá meredhetsz,
minden lakás olyan, akár a ketrec,
Egy kelt?óra átketyeg a csöndb?l,
sántítva baktat, nyomba felcsörömpöl
és az alvóra szól a
harsány riasztó: «ébredj a valóra».
A ház is alszik, holtan és bután,
mint majd száz év után,
ha összeomlik, gyom virít alóla
s nem sejti senki róla,
hogy otthonunk volt-e, vagy állat óla.

De fönn, barátom, ott fönn a der?s ég,
valami tiszta, fényes nagyszer?ség,
reszketve és szilárdul, mint a h?ség.
Az égbolt,
egészen úgy, mint hajdanába rég volt,
mint az anyám paplanja, az a kék folt,
mint a vízfesték, mely írkámra szétfolyt,
s a csillagok
lélekz? lelke csöndesen ragyog
a langyos ?szi
éjjelbe, mely a hideget el?zi,
kimondhatatlan messze s odaát,
?k, akik nézték Hannibál hadát
s most néznek engem, aki ide estem
és állok egy ablakba, Budapesten.

Én nem tudom, mi történt vélem ekkor,
de úgy rémlett, egy szárny suhan felettem
s felém hajol az, amit eltemettem
rég, a gyerekkor.

Olyan sokáig
bámultam az égbolt gazdag csodáit,
hogy már pirkadt is keleten s a szélben
a csillagok szikrázva, észrevétlen
meg-meglibegtek és távolba roppant
t?zcsóva lobbant,
egy mennyei kastély kapuja tárult,
körötte láng gyult,
valami rebbent,
oszolni kezdett a vendégsereg fent.
a hajnali homály mély
árnyékai közé lengett a báléj,
künn az el?csarnok fényárban úszott,
a házigazda a lépcs?n bucsúzott,
el?kel? úr, az ég óriása,
a bálterem hatalmas glóriása
s mozgás riadt, csilingelés, csodás,
halk n?i suttogás,
mint amikor már vége van a bálnak
s a kapusok kocsikért kiabálnak.

Egy csipkefátyol
látszott, amint a távol
homályból
gyémántosan aláfoly
egy messze kékl?,
pazar belép?,
melyet magára ölt egy drága, szép n?
és rajt egy ékk?
behintve fénnyel ezt a néma békét.
a halovány ég túlvilági kékét,
vagy tán egy angyal, aki sz?zi,
szép mozdulattal csillogó fejékét
hajába t?zi
és az álomnál csendesebben
egy arra ringó,
könny?cske hintó
mélyébe lebben
s tovább robog kacér mosollyal ebben.
aztán amíg vad paripái futnak
a farsangosan-lángoló Tejutnak
arany konfetti-záporába sok száz
bazár között, patkójuk fölsziporkáz.

Szájtátva álltam
s a boldogságtól föl-fölkiabáltam,
az égbe bál van, minden este bál van
és fölvilágolt mély értelme ennek
a régi, nagy titoknak, hogy a mennynek
tündérei hajnalba hazamennek
fényes körútjain a végtelennek.

Virradtig
maradtam így és csak bámultam addig.
Egyszerre szóltam: hát te mit kerestél
ezen a földön, mily silány regéket,
miféle ringyók rabságába estél,
mily kézirat volt fontosabb tenéked,
hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél
és annyi rest éj
s csak most tünik szemedbe ez az estély?

Ötven,
jaj ötven éve - lelkem visszadöbben -
halottjaim is itt-ott, egyre többen -
jaj, ötven éve tündököl fölöttem
ez a sok él?, fényes, égi szomszéd,
ki látja, hogy a könnyem morzsolom szét.
Szóval bevallom néked, megtörötten
földig borultam s mindezt megköszöntem.

Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem
s azt is tudom, hogy el kell mennem innen.
de pattanó szivem feszitve húrnak,
dalolni kezdtem ekkor azúrnak,
annak, kir?l nem tudja senki, hol van,
annak, kit nem lelek se most, se holtan.
Bizony, ma már, hogy izmaim lazúlnak,
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy, ismeretlen úrnak
vendége voltam.

 

 

 

 

 

 

Olvasi hozzszls
12.11.16

Egy független vélemény a közmeghallgatásról

 

 

2012. november 10-én a Pilisborosjen? Önkormányzata közmeghallgatást tartott. Tudni kell a közmeghallgatásról, hogy azon fórum egy közösség életében, ahol a polgármester által el?adottakra az ott lakó és megjelent lakosok minden olyan megkötöttség nélkül kérdezhetnek és várhatják joggal a választ a feltett kérdéseikre, amelyekre mind a polgármester, mind a jegyz?, illetve a képvisel? testület tagjai válaszolnak, válaszolhatnak, illetve ígérhetik, hogy a feltett kérdésre választ adnak.

 

Az adott eseménnyel kapcsolatban néhány megjegyzésem lenne, mint független, nem pilisborosjen?i lakos.

 

Paksi úr, a polgármester, a beszámolót megtartva elmondott néhány olyan adatot, amelyeket sajnálatos módon a falura nézve nem túl kecsegtet?nek találtam.

 

Pénzügyi helyzetükre vonatkozóan ott kezdeném, hogy az el?z? ciklusból 180 millió Ft-ot vettek át az új megválasztott önkormányzati képvisel?k, mint gazdálkodásra felhasználható keretet.

Sajnálatos módon a következ? mondata már arról szólt, hogy Pilisborosjen? jelenlegi gazdasági helyzete nem túl fényes, nem túl kecsegtet?. Itt jegyezném meg, hogy a korában megválasztott képvisel? testület tagjai „elhagyták a süllyed? hajót”, ott hagyva maguk után a „szemetet” és boldogan élik további életüket, nem tör?dve azzal, hogy miért is választották ?ket oda a falu lakosai. Nem tettek le az asztalra semmit, csak éltek gondtalanul és amint látták a „gondtalan” életük eredményét, gyorsan távoztak, hogy nagyobb baj ne érhesse ?ket. ?k vajon miért nem jelentek meg ezen a közmeghallgatáson, hiszen a hátrahagyva a „süllyed? hajón” a kapitányt, elmenekültek és csodálatos módon majd, mint a falu egyszer? lakosai fognak tovább élni. Érdekes elgondolás, és teljes felel?sséget mutat a vállalt tisztséggel szemben.

 

A beszámolót követ?en bennem, hangsúlyozom, mint nem ottani lakos, egy-két kérdés felmerült és sajnos ezeket a kérdéseket a falu lakosai nem tették fel egyszer sem:

 1. Ha 180 millió Ft volt az átvett vagyon, akkor hogyan sikerült úgy lecsökkenteni, hogy polgármester úr csak júliusban észlelte, hogy 19 millióra csökkent a vagyon? Miért, addig nem tudta, hogy van pénzügyi vezet?, akit?l havonta információt kérhet, vagy nem tudta, hogy van bankszámla, amit bármikor megtekinthet?
 2. Vajon tudja, hogy a kifizetések pontosan mire történtek meg?  Nem voltak pénzügyi beszámolók és értékelések, amelyekb?l kiderült volna, hogy az önkormányzat milyen anyagiakkal rendelkezik, mire van tartalékösszeg, vagy milyen kifizetések várhatóak és ezeket fedezi-e a jelenlegi pénzügyi helyzet?
 3. A Falugondnok Kft. létrehozásával kapcsolatban ugyan voltak kérdések, de valóban azt kell mondanom, hogy ezt a céget senki nem érti, hogy miért lett létrehozva, milyen elvárásoknak felelt volna meg, illetve az elvárások közül megvalósult-e valami? Amennyiben a Kft.-t felszámolják, miért kell az ügyvezet? tevékenységét vizsgálni? Aki szorgalmazta a Kft. létrehozását, aki kifizette a számláit, és aki a munkát adta a részükre, annak nyilván van felel?ssége a Kft. vonatkozásában. Van egy szerz?dés, ami meghatározza a teend?ket, a fizetend? összegeket, aláírta két fél és érvénybe lépett.

Szóval, mi a megoldás polgármester úr? Biztos, hogy a Kft-t vezet? személyt kellene ily módon „piszkálni”? Az általuk végzett munkálatokat közmunkával nem lehetett volna megoldani? Gondolom Paksi úr is érti az „ablakon kidobott” pénz fogalmát. Van ebben vajon felel?ssége?

Más:

 

 1. Azok a szerz?dések, amelyek már megkötésre kerültek az el?z? ciklusban, azokat független szakért?i véleménnyel támasztották alá, hogy nem megfelel?ek és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve a falu életét nem szolgálják? Ez egyel?re nem derült ki számomra, hogy miért a saját véleményét próbálja a polgármester „ráer?ltetni” a képvisel? testületre, miközben láthatóan – nem tör?dve a falu érdekeivel - egyfajta személyes sért?döttséget tapasztaltam részér?l. Lehet, hogy ha lenne egy független szakért?i vélemény – polgármester úr esetleges kétségeit szétoszlatva, esetleg alátámasztva - a megkötött szerz?dések tekintetében, akkor lenne mir?l beszélni és esetleg változhatna a polgármester úr véleménye is. Meggondolandó.

Adó:

 

 1. Az adóbehajtással kapcsolatban egy kicsit elbizonytalanodtam, amikor azt hallottam, hogy még nem sikerült feldolgozni minden adatot. Egyetértettem azon felszólaló személlyel, aki azt mondta, hogy el?bb meg kellett volna vizsgálni, hogy mennyi id?be és milyen adatokkal jár az új rendszer, új nyilvántartás kidolgozása, és aztán kellett volna változtatni a dolgokon. Sajnos azt kell mondanom, hogy értelmezésem szerint nem minden pilisborosjen?i lakos kapott adófizetési felhívást, vagyis az idén nem kapott még csekket, melyen befizethetné az aktuális évi ingatlanadóját.

Más szóval, azért nem lett adófizetés teljesítése, mert a hivatal nem jól mérte fel adminisztratív munkabírási képességeit. Kérdezem, akkor hogyan fogják a 2012. évi adót 2012. december 31-ig beszedni a pilisborosjen?i lakosoktól? Vagy másként megfogalmazva, a keletkezett hiány összegét meg tudja határozni polgármester úr? Nem lenne egy hátrány, ha ezt is tudná közölni a lakosokkal, hiszen saját hiba miatt nem folyt be a jövedelme az önkormányzatnak.

Ha az adózó megkapja majd a 2012. évi és kés?bb pedig a  2013. évi adófizetési felhívását, akkor vajon mekkora munkát fog az ügyintéz?knek jelenteni, hogy nyomon követhessék, ha a lakosok nagyobb százaléka részletfizetést fog kérni, és erre a hivatalnak válaszolnia kell, követnie a részletfizetéseket és felszólítani az adósokat, akik nem fizették meg a tartozásukat, vagy akár a részletfizetéssel is elmaradnak majd, esetleg a kedvezményeket is igénybe szeretnék venni. Szóval, vesznek fel még ügyintéz?ket saját hibájuk rendbehozatala, illetve ezzel költségüket növelve? Bírja még a kassza?

 

Összefoglalva a közmeghallgatás eseményeit, úgy gondolom, hogy a lakosság részér?l egyáltalán nem volt elfogadható az ott hallott beszámoló, a Paksi úr pedig nem tudott nyilatkozni olyan kielégít?en, hogy azt maradéktalanul el tudják fogadni a falu lakosai. Véleményem szerint nem igazán most kellene „csapkodni” és megoldást keresni, hanem be kellene látni, hogy ami nem megy, azt nem kell folytatni, és ha nem értünk hozzá – lásd távozó tisztségvisel?k – akkor menni kell és hagyni kell teret az új, lendületes, és már tapasztalt csapatnak.

Úgy gondolom, hogy ennek a képvisel? testületnek az idén egy olyan eredményt kell produkálnia, ami legalább nullszaldós eredményt hoz és a semmib?l kell újra építkeznie, úgy, hogy ?k már egyszer letettek valamit az asztalra, most pedig az általuk felépített építmény romjait takarítják és a darabokat összeillesztve újra építkeznek.

Ez nem lesz egyszer?, de remélhet?leg a falu lakosai támogatni fogják a „szorgos csapatot” minden egyes nap.

 

Sok sikert kívánok az új Képvisel? Testületnek.

 

 

Beszmol ( msodik rsz)
12.11.12

Beszámoló ( második rész)

 

Többen kérték a Teve-szikla felé men? út levédését, a kirándulók, sétálók védelmében behajtani tilos táblával. Ennek kihelyezése a polgármester szerint folyamatban van.

Egy felszólaló a polgármester jelenlegi helyzet kialakulásában felvethet? felel?sségét firtatta. Felvetette a Falugondnok Kft. körüli gondokat: kinek, minek kellet?  Ki a felel?s a Kft. bukásában? Miért fizettek ilyen sokat a munkákért? Kik vették át a munkákat? A válaszban a polgármester kifejtette: ? ellene volt a Falugondnoki kft. megalapításának. Aztán mégis megszavazták. A munkákat a hivatal vette át (ha átvette...(WL.). A feladatokat, díjakat a testület határozta meg. Végül is nem volt gazdaságos a Kft. m?ködtetése. Ezért kerül megszüntetésre. A polgármester kínosan kerülte a felel?s megnevezést, arra hivatkozva, hogy most indul csak a vizsgálat.

Adóügyekben több javaslat érkezett a jelenlév?kt?l. Ezek egyike a területileg megkülönböztetett szint? adó bevezetését szorgalmazta.  Sokan megterhel?nek tartják az eddigi adó szintet is. Nem tudnak vállalni magasabb terhet.

Felmerült az állami adóság átvállalás kérdése. A falu nem kedvezményezettje az akciónak, mivel nem vett fel hitelt, nincs adóssága. A felszólaló azt szorgalmazta, hogy az önkormányzat tegyen lépéseket az ilyen, hitelt nem felvev?, jól gazdálkodó településeknek tervezett állami juttatások, kedvezmények megszerzésére. Erre a polgármester már - kijelentése szerint - lépéseket tett.

Választási információ: a következ? országgy?lési választáson a szentendrei körzethez tartozik majd falunk.

Egy hozzászóló felvetette, hogy az "A" csapat megbukott (itt a lemondott képvisel?kre célzott) most a "B" csapat vette át a helyét. Kissé rosszindulatúan kezelte ezzel a nehéz feladatot vállalt képvisel?társaimat. S?t az volt érezhet?, hogy gyengébb képesség?nek tartja a választásban hátrább végzett képvisel?ket és a rájuk szavazó embereket pusztán azért, mert nem ?k "nyertek". Ezt kés?bb Hunya Éva képvisel? egy kérdéssel tisztázta a felszólalóval: "Ugye az a több mint négyszáz választópolgár, aki ránk szavazott és azt akarta, hogy ne a most megbukott képvisel?k kerüljenek a testületben, hanem azok, akik most beléptek, azok nem"B" típusú választópolgárok? Ha jól értettem a válasz nemleges volt.

Újabb felszólaló kért szót. Felszólalásában keményen bírálta a polgármestert. Els?sorban a Malomd?l? keret megállapodásának felrúgása miatt. Kritizálta a polgármester Hírmondóban megjelent írását az abban leírt költségvetést érint? adatok helytelensége miatt. Az adók emelése miatt is a bírálatot fogalmazott meg, mivel a választáskor szerinte azt ígérte Paksi úr, hogy nem fognak adó emelni. Úgy vélte azért emelték az adókat, mert nem értenek máshoz. A válaszban a polgármester kifejtette: az igazság szemel?t tartásának, az ügyek tisztába tevésének kérdését tartotta els?sorban fontosnak. A Malomd?l?s perekkel kapcsolatosan az id?múlást helyezte el?térbe válaszában. Lesz másod, els? fok. Évek alatt születhet meg a döntés. ( Csak az a kérdés, hogy ez jó e a falunak? (WL) A vita kezdett eszkalálódni.

Ekkor kért szót a volt polgármester, Küller János. Az el?z? falugy?léshez képest visszafogott, nyugodt hangvételben ecsetelte a polgármester által elkövetett hibákat, tévedéseket.

Sajnálatosnak nevezte, hogy a polgármester azzal "riogatja" a lakókat, hogy most adót kell emelni. Bírálta a polgármester az ominózus önkormányzati hitelfelvételhez való hozzáállását. Javasolta, hogy végre olvassa el a Malomd?l?s keret-megállapodást. Aztán látni fogja, hogy az önkormányzat egy fillért sem veszíthet általa. Elmondta még, eddig könny? helyzetben volt a polgármester, mert olyan 180 millió forintot költött el ki tudja hová, amiért nem neki kellett megdolgoznia.

Furcsának nevezte, hogy most azt vallja Paksi úr, ki kell állnia a végs?kig a vélt igaza mellett, csakhogy már nagy valószín?séggel nem ? lesz a polgármester mire a bírósági perek véget érnek, így nem neki kell helyt állni azokért.

Csak kérdésként felvetette: hogy az a testület, amellyel együtt indult, lemondott, s most úgymond a"B" csapat történetesen a régi szerz?dés fenntartását szorgalmazná, mit tenne? Kiállna a végs?kig, akkor is? Vagy szembe menne a testülettel? Elvárható e az eddig szerinte leszerepel? polgármestert?l, hogy most majd jobb lesz? Egyszer csak tudja, hogy mit kell csinálni? "Eddig se tudta!  - Elköltötték a pénz, nem figyeltek oda. Nem az lenne az egyik dolga éppen a polgármesternek, hogy a pénzre vigyázzon?" - kérdezte.

 

Az el?z? polgármester a továbbiakban elmondta, hogy már a tavaszi falugy?lésen felhívta a figyelmet, hogy elfogy a pénz. Nem hallgattak rá. S?t egyre gyorsabb ütemben fogyott a pénz! Önkritikát gyakorolt az akkori hangnemével kapcsolatosan. Mentségére elmondta: talán azért volt indulatos, mert már akkor óriási volt a baj. Nem történt érdemi beruházás sem. Önkormányzati vagyont, pénzt herdáltak el. Szerinte a polgármester önmagától képtelen a helyzetet megoldani. Nincs terve, jöv?képe, képessége. Költenie nincs mit. Ezért adót kell emelnie. Emlékezetett, leírta már: ahhoz, hogy a jelenlegi szinten költekezzen az önkormányzat (muszáj költenie, mert a kötelez? fenntartási feladatokat finanszíroznia kell) 200 millió plusz adót kell beszedni. Ez 200 ezer forint/év/telek. "Ez a koncepciója a polgármester úrnak!" Szerinte, ha 2010-ben a választásokon ilyen koncepció mellett kampányolt volna Paksi úr, nem valószín?, hogy ma ? lenne a polgármester.

Szerinte a polgármester félrevezette a lakókat, nem mond igazat.

 

A peres ügyekben való polgármesteri hozzáállást is bírálta: "veszett fejsze nyele, amit csinál". Már csak a mértéken lehet egyezkedni, hogy mennyit veszít falu. 200 milliót, ötszáz milliót, vagy egymilliárdot. Plusz az ajándék telkek vissza. Ez a kérdés.

 

Küller János a Kft. ügyében is elmondta a véleményét. Hangsúlyozta az alapító testület és a polgármester felel?s a kérdésben. Rossz keretszerz?désben vállalt feladatokkal, magas, a vállalkozói szférában versenyképtelen óradíjakkal, teljesítésigazolások nélküli kifizetésekkel m?ködtette a testület a kft. Ki a felel?s? A Kft. vagy az önkormányzat. Szerinte az önkormányzat. Azért is a polgármester a felel?s, hogy két önkormányzati telket is bevittek apportként a Kft-be. Szerinte szabálytalanul. Kérdés tett fel: ha nem lesz Kft. ki fogja a munkákat elvégezni? Van e erre terve? Ha visszatérnek a régi közmunkásokkal és egy vezet?vel megoldott megoldásra, akkor az miért nem volt jó eddig? Miért kellett a Kft-t létrehozni? Miért kellet kidobni 30-40 milliót?

 

Az adórendelettel kapcsolatban is bírálatot fogalmazott meg. Az adó kivetésének szabálytalanságát, munkaszervezés hiányosságait említette.

Zárásként szarkasztikusan megjegyezte: "Ha Paksi úr maradni akar a székében, maradjon jó sokáig egészségben, hogy jó sokáig, jó sokat tudjunk adózni".

 

Válaszában a polgármester megköszönte a kritikát. "Nem mondom, hogy egyetértek vele." - mondta. Mert már régóta nem értenek egyet, ?k ketten. Szerinte az a matematika, mely ma igaz az 6-8 évvel ezel?tt is az volt. (Hazugság! Hangzott el valakit?l.)  A polgármester szerint régen is ilyen ütemben fogyott el a pénz. Kés?bbi reagálás: igaz, hogy elment a pénz régebben is, de attól gyarapodott a falu és nem állt a cs?d szélén, adósága sem volt. A polgármester szavai szerint, azért nem támogatja a Malomd?l? projectet, mert számára az nem hiteles, nem végrehajtható. A továbbiakban a polgármester védte álláspontját ez ügyben. Több szóváltásra is sor került. A jelenlegi testület félrevezetését is felrótták a polgármesternek a 013-as terület belterületbe vonásával kapcsolatosan. A hozzászóló szerint h?tlen kezelést követett el a polgármester, mert milliókat dobott ki így az ablakon.

A kés?bbiekben a jelenlév?k reagáltak a vitában elhangzottakra. Kritikát fogalmaztak meg mindkét fél számára.

A Falugy?lés 21 óra 20 perckor fejez?dött be.

 

 

Windisch László

Képvisel?

 

Pilisborosjen? 2012- 11- 12.

Beszmol ( Els? rsz)
12.11.12

Beszámoló ( Els? rész)

a 2012. 11.10-i testületi üléssel összevont falugy?lésr?l

 

Fenti napon, 17 órakor, még a Falugy?lés el?tt megkezdte ülését Pilisborosjen? Képvisel? Testülete.

Döntés született a hó eltakarítással kapcsolatosan. Ismét Zekéék fogják végezni. A vállalkozó a több éve alkalmazott árszinten vállalja a munkát. Áremelés ezúttal sem történt.

A polgármester beszámolt arról, hogy a falu határában fahulladék égetést végeztet a munkásokkal. Ezt bejelentette a III. kerületi t?zoltóságon és a helyi t?zoltó egyesület ellen?rzi a t?zbiztonságot. Az összegy?lt fahulladék mennyisége óriási, elszállítása milliós nagyságrend? lenne. A jegyz? felhívta a figyelmet, hogy csak hétf?i és pénteki napokon lehet ilyen jelleg? tevékenységet végezni a faluban, tehát a lakosság is ekkor teheti ezt meg, de csak kerti (!) fa hulladék égethet?, avar nem.

A testület elindította a Falugondok Kft. végelszámolását és az azzal kapcsolatos teend?kre is felhatalmazás adott a jegyz?nek és a polgármesternek. A Kft. megsz?nése után az önkormányzat az új képvisel?testület döntése értelmében a régen bevált módon, saját emberek és közmunkások közrem?ködésével végezteti el a szükséges munkákat.

 

Ezután a képvisel?k a M?vel?dési ház nagytermében megtartott Falugy?lésen vettek részt.

Itt a polgármester beszámolójával indult az ülés. Nagyjából a Hírmondóban megjelent polgármesteri írás volt a felszólalás alapja. A sokak által várt, a polgármester egyéni felel?sségét is feltáró "vallomás" elmaradt. Ezt a kés?bbiekben többen szóvá tették, hiányolták. A polgármester kitért a jelenlegi (sokak szerint cs?d közeli) szoros anyagi helyzetre, de ennek okairól nem sokat közölt. Úgy t?nt személyét nem tartja felel?snek. Err?l megoszlottak a vélemények a hallgatóság soraiban...

A testületi változásokra is kitért a polgármester.

(A "régi" képvisel?k közül senki nem jelent meg a falugy?lésen. Szirtes Gergely, aki egyedüliként maradt a testületben, beteget jelentett. Így a jelenlév?k semmit sem tudhattak meg személyesen a lemondások okairól. Szerintem ez hiba volt a részükr?l, bár, ha valaki nem akar többé a nyilvánosság elé állni, nem akar közfunkciót betölteni a faluban, nem várhatunk mást t?le. Így is "kormányoztak"! Itt megjegyzem, többször úgy éreztem, hogy a régi testület döntéseit, elhatározásait az új testület elgondolásaival megegyez?nek tüntette fel a polgármester. Ez természetesen nem így van. Kevés olyan, az el?z? testület által elindított fejlemény van, melyet az új tagok támogatnak.  Azokat is csak kényszerb?l, az ügyek el?rehaladottságának okán.)

Érintette a beszámoló a fejlesztési területeket is:

Lazarét, Malomd?l?, 013-as terület

 

Lazarét

A Lazaréti anomáliák folytatódnak. Ami az önkormányzatra tartozik: a közm?vek, els?sorban a csatorna kérdése. Ez könnyen rendezhet?. Amint a DMRV átveszi a csatornarendszert az önkormányzat is megteszi.

Malomd?l?

A kés?bbiekben nagy vita, szópárbaj alakult ki a témában, mivel a hallgatóságban jelenlév? érdekeltek másképp látják a helyzetet, mint a polgármester. Az érdekeltek szerint hiba volt az önkormányzat részér?l felbontani az el?z? testület által 2010 augusztusában kötött keret-megállapodást. Ezen szerz?dés arra irányult, hogy a Malomd?l? ügyében többszörösen falunkat terhel? bírósági ítéletek egyezség útján történ?, a felek számára kölcsönösen el?nyös megoldás szülessen és végre a falu hozzájuthasson az ott kapott, a belterületbe vonásért járó telkekhez.

A polgármester azzal érvelt, hogy nem látta elégségesnek a zálogként felajánlott telkek értékét. Úgy vélte kevés ahhoz, hogy a megállapodás biztonsággal lebonyolítható legyen. A szerz?désben két és félszeres biztosítás volt. Paksi úr elmondta, ? ötszöröst szeretett volna. (Kérdés, hogy ezt közölte e a szerz?dés felbontása el?tt a Malomd?l? Kft-vel vagy sem. Ha nem, miért nem, ha igen miért nem tudjuk, hogy mi volt a Kft. válasza.)

A témában többször kijelentették az érdekeltek, hogy a polgármester nincs tisztában az üggyel, nem érti a lényeget, szándékosan akadályozza az el?rehaladást. (Valóban, vajon mi oka lehet a polgármesternek az elég gyenge érveket kivéve, a project hátráltatására. A háttérbeszélgetésen elhangzott, csak nem érdekelt egy másik ügy el?rehaladásában? Van olyan fejlesztési terület ugyanis, amely 150 millió forintos adót nem fizetett be eddig. Ennek behajtását még az el?z? testület 2010-ben megkezdte. Ez is le lett állítva Paksi úrék által. Vajon miért? Err?l nem esett szó, csak az err?l a területr?l, várhatóan évek múlva befolyó, az ajándék telkekb?l ered? pénz ígéretét lebegtette meg a polgármester egy kérdésre adott válaszában. A kérdez? azt is szerette volna megtudni, hogy milyen terve van a polgármesternek a cs?d elkerülésére. Két év az nagy id?. Addig mi lesz?)

Tücsök utca

Állítólag jól halad a project. Bár a Földhivatal a földek termelési min?ségének függvényében fogja engedélyezni belterületbe-vonást a területen.

 

013-as terület

A polgármester szerint ez olyan fejlesztési terület, ahol rendben mennek a dolgok. Bár különböz? készültségi szinten vannak az egyes befektetési csoportok. T?ke hiánnyal magyarázta a többi fejlesztési területen való lemaradást. Ha van pénz, megy a fejlesztés, ha nincs áll.

(Van olyan rész, ahol már a közm?veket építik, s van, ahol most tervezik. Remélhet?leg nem lesz újabb mal?r. Megjegyzem ezen területre volt az a Küller féle testületnek egy igénye, amit a tulajdonosok el is fogadtak, nevezetesen, a belterületbe vonásért 50 % terület hányadot kapott volna az önkormányzat. Ekkor a közm?vesítést az önkormányzat finanszírozta volna. Könny? kiszámolni, hogy így jóval 100 millió forint fölötti haszna lett volna falunknak csak ezen az egy területen. Ezt is megváltoztatták utólag 10 %-ra. Ez négy telek átadását és egy kisebb játszótér kiépítését jelenti. Ebben az esetben ugyan nem kell kivitelezni a közm?veket az önkormányzatnak, de nem is részesül a haszonból. Biztosítékként a tulajdonosok tizenkét telket helyeztek zálogba arra az esetre, ha a tulajdonosok nem végzik el a kötelez? fejlesztéseket. Az ügy már olyan stádiumban volt az új testületi tagok belépésekor, hogy csak valószín?leg újabb jogi bonyodalomba keveredett volna a falu, ha visszalépünk. Abban az esetben, ha a tulajdonosok tartják a közm?vesítés záros határid?n belüli kivitelezésére tett ígéretüket a falu valamennyit profitálhat a területb?l. Ha nem akkor a falunak kell a zálogként felajánlott ingatlanok értékéb?l a közm?vesítést kivitelezni. Ekkor ugrott a haszon és a munkát mégis nekünk kell elvégeztetni. Ezért nem igazán jó a döntés szerintem. W.L.)

Utak kérdése

Csak tervek készültek. (Bár azokból volt eddig is elég!) Anyagiak hiánya miatt nem sok remény van egy út és vízelvezetési program megvalósulására. ( A teljes úthálózat és vízelvezetés kiépítése kb. 3 milliárd forintot igényelne)

Pályázatok

Vannak beadott pályázatok. Van a kiíró által állítólag lebegtetett, majdnem nyertes pályázat (óvodai) Vannak beadottak, nyeretlenek. Ennyi.

Iskola

Megint igazgató nélkül van az intézmény. Az állami intézményfenntartóhoz kérték ki állítólag az igazgatón?t.

(Ismét pályázat lesz? Talán mégis jobb lenne átadni az Iskolát? A jöv? adhatja meg a választ.)

Füstölés a faluban

A fentebb leírt égetés miatt kért elnézést a polgármester a falu lakóitól.  (Vajon, ha az el?z? polgármester végeztetett volna ilyen környezetkárosító munkát, mi lett volna egyes lakók reagálása? ?t néhány korhadt fa kivágásáért is pellengérre állították egykor!)

 

A polgármesteri beszámoló után a lakossági panaszok, kérdések következtek.

Az el?z? rsomhoz
12.11.07

Az el?z? írásomhoz kapcsolódó észrevételekhez

 

A Szedmák Házra vonatkozó írásom eredetileg azzal a céllal készült, hogy az önkormányzat honlapján található, e témában néhány hónapja megjelentetett dokumentumok egyoldalúságát ellensúlyozza.  Szerintem az el?z? testület az általa feltett képekkel, okiratokkal, jegyz?könyvekkel a vétel szükségtelenségét, egy, az el?z? testület által elkövetett h?tlen kezelési ügyet szeretett volna kreálni. Mi más lehetett volna a cél? Miért készítetett volna másért az önkormányzat egy újabb értékbecslést az idén tavasszal.  Ezen értékbecslés szerint olyan kismérték? az ingatlan értékvesztése, hogy az betudható az önkormányzat hanyag állagfenntartó hozzáállásának és a jelenleg tényleg gyenge keresletnek is. Persze a kereslet csak, akkor számít, ha valaki el akar adni...

Mivel a polgármesterrel nem tudtam d?l?re jutni az írás "feltételér?l", úgy döntöttem, hogy az ÖPE honlapjára teszem fel el?bb az írást, majd kés?bb, ha szükséges testületi határozatban kötelezve ?t helyezzük el azt az önkormányzati honlap kérdéses rovatába. De úgy látom így is elérte célját. Megjelent egy másik vélemény is. Immár nem Kommentár nélküli a téma.

 

Elismerem írásom kritizálóinak jogát arra, hogy másképp lássák a helyzetet, mint én, annál is inkább mivel senki nem kötelezett engem az írás elkövetésére, közzétételére, magam vetemedtem rá. Cserébe kérem, hogy gondolják át, talán az is lehetséges, hogy esetleg az én általam leírtak, vagy legalább azok nagy része korrekt. ( Írásom elfogadható tartalmáról nem értekeznek a Fórumon. Ezek szerint a nem kritizált rész rendben van? Vagy úgy rossz, ahogy van? Költ?i kérdések...)

 

Nyilvánvaló, míg ezeket a sorokat írom,  ezzel az er?vel a kritikákra is válaszolhatnék. Higgyék el meg vannak az érveim, de ezek újabb és újabb reagálásokat indukálnának, ezért nem írom le ?ket. (Több, mint valószín?, hogy ez az írásom sem marad válasz nélkül...)

Ahányan vagyunk, annyi szempontból láthatjuk, láttatjuk a dolgokat. Ez visz el?re. Általában. Azonban semmi értelmét nem látom, hogy írásaim okán még napokig, hetekig értekezzek az azokban leírtakról. A tények, tények. Ezek egyéni értelmezése miatt én így látom a helyzetet, más meg úgy. Ebb?l következik, hogy jó sokáig lehetne boncolgatni egy témát, már, ha van partner hozzá.

 

Többször leírtam már: írásaim tulajdonképpen nem vitaanyagnak készülnek. Csak az általam ismert információk megosztása a céljuk. Egyik írásomat sem provokatív szándékkal, vitára ösztönzésre, vagy mások bosszantására fogalmaztam meg. Ha lenne remény arra, hogy közös nevez?re jussak bárkivel is, s lenne értelme, eredménye a vitának, örömmel beszállnék. Jelenleg erre semmi esélyt nem látok. Lásd: Szakáll írásainak fogadtatása. Ha nem száll ki, még ma is rágnánk a témát.

Úgy általában a meg nem értés f? oka a fórumos beszélgetésekben szerintem az, hogy senki sem tud igazából olyan sorokat leírni, amibe a másik fél ne bírna, kívánna belekötni. Él? beszélgetésben van lehet?ség arra, hogy az emberek megértsék egymást, bár még ilyenkor is gyakori az "egymás mellett elbeszélés". Régebben, az el?z? ciklusban volt több órás, mínusz tíz fokban lefolytatott, Falugy?lés utáni beszélgetésem valakivel.  A végén feltette ugyanazt a kérdést, mint az elején... Teljesen értelmetlen volt az egész eszmecsere. A téma természetesen az Iskola volt. Remény sem volt rá, hogy befogadják érveimet. Itt a neten is valami hasonló a helyzet.

 

Kedves Olvasók!

Továbbra is Önökre bízom írásaim neten történ? megvitatását. Személyesen természetesen bármikor állok rendelkezésükre. További jó fórumozást!

 

Utóirat: egy ilyen összetett téma feltárása, anyag összegy?jtése, az írás megfogalmazása, mint a Szedmák Ház esete nem percek alatt történik. Napok munkája van benne, ezt gondolom, sokan tudják. Ezért néha egy biztató szó jól esne az embernek, ha már (így egyedüliként) megpróbál valamit tenni a nyíltság fenntartásáért a faluban. Remélem a Falugy?lésen többükkel, akár az itt álnéven értekez?kkel is személyesen találkozom.

 

 

 

Windisch László

képvisel?

 

Pilisborosjen?, 2012. 11. 7.

Hsz v
12.11.07

Húsz év

(1992. november 7- 2012. november 7-ig)

 

Ma húsz éve, hogy Pilisborosjen?re költöztünk. Emlékszem, iszonyatos szél fújt, olyan hasonlóan barátságtalan id? volt, mint ma. Tele voltunk reménnyel. Új otthonunk épphogy beköltözhet? állapotban volt. Akadt még munka évekig. A házon belül, s a kertben is. Fiatalok voltunk, két lányunk közül a kisebbik akkor kezdte az általános iskolát. A nagyobbik negyedikes volt. Nem kell részleteznem, hogy egy családi ház építése milyen energiákat, forrásokat visz el. Teljesen ki voltunk. Mégis leírhatatlan az érzés volt, amit akkor átéltünk.

Az, hogy idejöttünk, nem volt véletlen. Feleségem "gyökerei" hoztak ide minket. Már jóval ezel?tt, 1974-ben megismerkedtem a faluval. Emlékszem, ekkor hozott ki kés?bbi feleségem ide. Gyönyör? ?szi id? volt. Estefelé a hegyr?l áradt le az avarral bélelt erd? illata. Varázslatos, felejthetetlen az a családias hangulat, melyet akkor egy rokoni ház udvarán álló öreg diófa alatt átéltünk. Nem csoda, hogy amikor felmerült a f?város elhagyása, el?ször Pilisborosjen? jutott eszünkbe. Sokat köszönhetünk a rokonoknak, barátoknak, akik a telket "szerezték", vagy az építésben segítettek ezzel, azzal. De legf?képpen azért jár köszönet, hogy az itt él?k befogadtak minket. Remélem, hogy az ideköltözésünk óta eltelt húsz év alatt sikerült olyan, a közösségnek hasznos dolgokat tennünk, melyekkel megszolgálhattuk jóságukat.

Pilisborosjen?, 2012. november 7.

Windisch László

 

Kommentr a Szedmk Hz tmjban
12.11.06

Kommentár

A Szedmák Ház

 

Tények:

Az el?z? (2006-2010) testület 2010. augusztus 24-ülésén döntött a Szedmák Ház megvételér?l. Nevezett ingatlan egy 1575 m2-es telken álló két ház, egy alsó, régebbi építés? és egy, a telek fels? részén álló újabb épület együttese. Az ingatlan eladói elfogadták az önkormányzat ajánlatát, mely arra irányult, hogy az 58 millió forintos vételárat a vev? egy, a K?faragó u. 4. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlannal és (kezdetben) az Eladó kölcsönének átvállalásával fizesse ki. Az önkormányzat értékbecslést végeztetett mindkét ingatlanra és ezek képezték a tárgyalások alapját a vételár és az ingatlan eladási, illetve csereingatlan beszámítási értékének megállapításához. Végül az önkormányzat úgy döntött, hogy nem a hitel átvállalásával, hanem készpénzben fizeti ki a csereingatlan és a megvenni szándékozott ingatlan ára közötti különbséget. Ennek indoka az volt, hogy így kamatteher nélkül még el?nyösebb volt a vétel, s az Eladó is még engedett a vételárból a készpénzfizetés okán. Ezzel a vétellel az önkormányzat növelte ingatlanvagyonát, s egy kintebb fekv?, nehezen hasznosítható ingatlanát a faluközpontban lév?, ráadásul egy már önkormányzati tulajdonú ingatlan mellett fekv? épületegyüttesre tudta cserélni.

Hangsúlyozandó, hogy a F? t 49. és 51. szám alatt, továbbá a jelenleg a Német kisebbségi Önkormányzat kezelésében lév? Faluház (F? út 53.) együttes területe hatalmas, egybefügg?, szükség esetén összevonható belterületi önkormányzati ingatlant képez, melyen a kés?bbiekben megépítésre kerül? intézmények kaphatnak helyet.  Addig is számtalan lehet?ség kínálkozik az épületek hasznosítására.

A szerz?désben foglaltak teljesülése után az önkormányzat hozzájárult, hogy a volt tulajdonos lakóként egy ideig bérelhesse az ingatlant. Ezen lehet?séget az új testület (2011. év végén) meghosszabbította. Hogy ez alatt milyen károkozás, leromlás történt szemmel látható.

A közelmúlt eseményei:

A 2010-es önkormányzati választások után az új testület és a polgármester kezébe került a megvett területtel kapcsolatos ügyek felügyelete. Az ilyen esetekben az Eladó kiköltözéskor átadja az ingatlant, a vev? pedig átveszi. Ekkor kell ellen?rizni, hogy az ingatlan a szerz?dés feltételeinek megfelel? állapotban van-e, és jegyz?könyvben kell rögzíteni az esetleges hiányosságokat. Ezek után az önkormányzatnak biztosítania kell (kellett volna?) a vev? által elhagyott ingatlan állagvédelmét. Az épület leromlott állapota is azt jelzi, hogy ezek a lépések nem történtek meg. Nem csoda, hogy az önkormányzat által kért újabb, 2012 áprilisában elvégeztetett értékbecslés (nem sok értelme volt, ha csak nem eladni szándékozták az épületet! Ekkor kötelez?!) az épületek állagromlása, kifosztottsága miatt értékcsökkenést állapított meg. Az értékcsökkentés további indokaként a jelenlegi ingatlanpiaci kereslethiány is megjelölhet?. Ez abban az esetben nem lényeges, ha nem kívánják pénzzé tenni. Nem tudjuk, hogy mi volt a cél.

Az anyagiak összegzése:
A faluközpontban lév? ingatlanhoz, mely összesen kb. 300 nm lakóterület?, 1575 nm telken áll, 58 millió forint értéken jutott hozzá az önkormányzat. Ebb?l csereingatlan értékének (22 millió)  levonása után készpénzben 36 millió forintot kellett kifizetni. Az ez évi értékbecslés kerekítve 50 millió forintra értékeli az ingatlant.  Felvet?dik: ki a felel?s a piaci értékcsökkent? hatásokon kívüli értékcsökkenésért. Ezt és az újabb értékbecslés megrendelésének indokát, annak anyagi vonzatait, vagyis azt, hogy mennyibe került ez a feleslegesen megismételt felmérés ki kell vizsgálni. Az eredményr?l tájékoztatni kell a lakosságot.

Hasznosítás:

Felmerül a kérdés, hogy az új testület miért nem kezdett semmit az épülettel? Akkor még pénz is lett volna az ingatlan felújítására, karbantartására. Az épület egy részének lebontására (is) tervet készítetett az önkormányzat, hogy ezt miért tervezték és, hogy végül is miért nem valósult meg, kérdés. 2011. 12. 20-i dátummal szakért?i vélemény is készült, melyben az épület teljes lebontását javasolják. Ez kinek az érdekét szolgálta volna? Vajon mennyibe kerültek ezek a tervek, szakvélemények? Lehet mondani: ezek nélkül nem lehet döntést hozni. Lehetséges, de vajon a cél a döntés meghozatala volt-e igazából?

Érdekes módon valódi hasznosítási javaslat nem készült pedig véleményünk szerint:

- Nagyszer?en lehetett volna hasznosítani némi ráfordítással polgármesteri hivatalnak is például. A faluban központi helyen van, a kapubejárón át bels? parkolókat lehetett volna kialakítani. Csak az utcafronti terület 154 m2. Jelenlegi helyén, a M?vel?dési Házban a fels? szint kicsivel több, mint felét és a földszinten egy irodát (kb. 15 m2)használ a hivatal. A járások beindulásával valószín?leg kisebb lesz a hivatal létszáma. B?ven elférnének a megmaradt szolgáltatások, feladatok az utcafronti részen is, de a két épületben biztosan.

-A terület nagyobb volumen? hasznosításáig szociális vagy piaci bérlakások kialakítása is lehetséges lenne. Némi befektetéssel biztosítani lehetne az épület lakottságát, s ezzel az állandó felügyeletet is. A lakbérb?l az állagmegóvásra is futná.

- Az óvodai pályázat elbukása után vajon mi lesz a tervezett b?vítéssel? Erre is lehet?ség nyílna a területen. Új, nagyobb Óvoda építésével, vagy a jelenlegi épület alkalmassá tételével.

A gondos gazda nem hagyja veszni ingó és ingatlan vagyonát, márpedig az önkormányzatnak mindenkor így kell eljárnia. Vezet?i felel?sek a rájuk bízott értékekért s az ingatlanok hasznosításáért.

 

Pilisborosjen?, 2012. 10. 08.

 

 

      Windisch László              

képvisel?

 

Frum rsokhoz
12.11.04

Fórum írásokhoz

Kedves Olvasók! Mint eddig is, ezután is igyekszem Önöket tájékoztatni a testületi üléseken történtekr?l. Ezen írásokat Beszámoló címen közlöm. Beszámolóként, s nem vitaanyagként. Ezek az írások beszámolnak valamir?l. A történtek leírásai, ezért az ezzel kapcsolatosan vitában értelmetlen részt vennem. Változtatni úgysem nem tudok az eseményeken. Az Önök eszmecseréit azonban örömmel olvasom, ha azok a megfelel? mederben zajlanak. Írásaimban arra törekszem, hogy lehet?leg röviden, de ugyanakkor hitelesen, a legb?vebb ismertet?t nyújtsam Önöknek a testületi ülésekr?l. Erre azért van esély, mivel most már magam is ott ülök ezeken a tanácskozásokon. Azonban valószín?leg lesz olyan ülés, amin nem tudok majd megjelenni. Kérem, ha kimarad, egy-egy beszámoló ne tekintsék ezeket az alkalmakat ígéretem megszegésének. Az eddigi reagálásokból úgy gondolom, igénylik olvasóink a rendszeres tájékoztatást. Amíg bírom, írom. Azonban, ha a jöv?ben úgy alakul, hogy a Kedves Olvasók már nem óhajtják ezeket a beszámolókat, vagy írásaimat felhasználva egyesek személyemet támadják, esetleg számomra vállalhatatlan stílusban kommentálják írásaimat, ígérem, "veszem az adást" és nem fogom folytatni a beszámolók közlését. Más téma: egy itt felvetett kérdés. A Falugondnok Kft. témája mellett jó pár napirendi pont is volt az október 30-i testületi ülésen. Mégis csak a Kft ügyében merült fel, hogy nem volt eléggé konkrét az írásom. Nos, ha b?vebben nem fejt ki valaki egy írásban egy témát, ahogy Koma is írja, annak oka van. Vagy az, hogy err?l a témáról már leírt mindent és már nincs mir?l írni, vagy az is lehet, hogy nem zárult le még egy döntési folyamat. Itt ez utóbbi a helyzet. Kérem megértésüket ebben a kérdésben és az önkormányzat gazdálkodását vizsgáló bizottság témájában is. Amint lesz eredmény, közlend? jelentkezem.

Windisch László

képvisel?

 

 

 

Beszmol
12.10.31

Beszámoló

a 2012. október 30-i képvisel?-testületi ülésr?l

A napirendi pontok elfogadása után a testület (napirenden kívül) szót adott egy lakossági panasz szóbeli kifejtésére. Ennek témája egy, a Lazaréten vett ingatlan körüli vált/valós sérelem volt. Kisebb vita alakult ki.  Képvisel?i felszólamlás vetett véget a parttalanná vált vitának. Kérte, hogy ne menjen az aznapi munka rovására a polémia. Egy másik id?pontban, helyen folytassák le a vita felek a helyzet tisztázását.

A testület ezután rendeletmódosításokról tárgyalt. Ilyenek voltak például: a költségvetést érint?, kötelez?en el?írt változtatások meghozatala, az adórendelet, állattartási rendelet módosítása.

Az Iskola állami kézbe adását nem támogatta a testület. Szóltak a képvisel?k arról is, hogy a jelenlegi hiányos állami tájékoztatás miatt rendkívül nehéz döntést kellett meghozniuk. Nem volt egyértelm?, hogy  a döntés árt e az iskolának, falunknak, vagy éppen kedvez. A kés?bbiekben, mikor átláthatóbb lesz a helyzet, az akkor falunknak és az Iskolának a legjobban megfelel? döntés még meghozható ez ügyben.

Elfogadta a testület az Iskola ez évi tantárgyfelosztását, és az önkormányzat  2012. év els? félévének költségvetési beszámolóját. Továbbá az önkormányzat létszámgazdálkodásával kapcsolatos el?terjesztést és a családsegít? szolgálat szerz?désének módosítását.

A következ? napirendi pontban a lazaréti közvilágítás és a csatorna ügyét tárgyalták. Nem született döntés a nevezett közm?vek önkormányzati tulajdonba vételér?l. Az indok a jelenlegi m?szaki készültségi, min?ségi állapot volt. Magyarán: nincsenek kész, nem lettek átvéve az üzemeltet?k által ezek a közm?vek. A teljes készültség és a már kész m?tárgyak hiánytalan m?szaki átvétele után valószín?leg már nem lesz akadálya az önkormányzati tulajdonba vételnek.

A testület nem támogatta az Óvoda vezet?t érint? el?terjesztést. A nevelési év le zártával visszatérnek a témára.

A M?vel?dési Ház maradványpénze visszakerül az intézményhez. Pályázatok önrészére volt elkülönítve eddig. Ezek sajnos nem nyertek, ezért ezt a pénzt visszairányították a képvisel?k a M?vel?dési Házhoz.

A képvisel?testület támogatta a 013-as fejlesztési területre vonatkozó el?terjesztést, mely a végleges településrendezési szerz?dés megkötésére irányult.

A következ?kben a téli hó eltakarításra vonatkozó el?terjesztést tárgyalták a képvisel?k. Valószín?, hogy az a vállalkozó végezheti ezt a munkát, aki eddig is éveken át megelégedésre tette ezt. Egy, a polgármester által kezdeményezett egyeztetés, árajánlat mérlegelés után kerülhet pont az ügy végére a következ? testületi ülésen.

Ezután, bérleti díj kérelem és néhány Hivatali teend? megtárgyalása, majd a Hírmondó kiadásával kapcsolatos újabb döntések meghozatala következett.

Zárásként a Falugondnoki Kft ügye került az asztalra. A testület határozott lépéseket tett a Kft. körül kialakult helyzet megoldására, els?sorban gazdaságossági, takarékossági szempontokat figyelembe véve.

 

Pilisborosjen?, 2012. 10. 31.

 

Windisch László

Képvisel?

 

Mi mutatkozik meg a bajban?
12.10.28

Mi mutatkozik meg a bajban?

 

 

Tisztelt Polgármester úr!

 

A Hírmondóban megjelent tájékoztatóját, többször elolvastam, miel?tt gondolataimat és véleményemet papírra vetettem volna.

Magával az írással nincs is semmi baj. A fogalmazás szabályai szerint, van bekezdés, tárgyalás és befejezés is, de sajnos amennyiben ebb?l szeretne a választópolgár átláthatóan (transzparensen) információhoz jutni, hogy hová folyt el a pénz akkor nagy bajban van, mert ebb?l az ég adta világon semmit nem tud meg.

Mire gondolok. Van egy táblázat, ahol a számok szépen sorba vannak rakva és azt a tájékoztatást adják számunkra, hogy a tervezett bevételek nem fedezték a tervezett költségeket. Az is kiderül, (legalábbis én így értelmezem) hogy a m?ködési költségek voltak a legnagyobb tételek, amelyek miatt a tartalékok felélése vált szükségessé. Az is kiderül, hogy hiba csúszott az adók beszedésében, mert nem mérték fel, hogy az új adórendelet alapján kitöltend? bevallások feldolgozásának és földhivatali kontrolálásának feladata több id?t vesz igénybe mint a szokásos – március, szeptemberi- adófizetési id?pontok. Így mire kapcsoltak késve tudták kipostázni a „ régi”adóösszeget, tartalmazó határozatokat, amire a jogkövet? polgár, ha akarta sem tudta befizetni id?ben az adót. Így majdnem kiürült a kassza. Ezért vannak felel?sök, remélem, megtudjuk, hogy kik.

A m?ködési költség túllépésének számaival sem vagyunk okosabbak. Hol lépték túl.

Több WC papírt használtak, több bért fizettek, vagy talán az iskola, hivatal m?ködtetése került többe a tervezetnél, és mennyivel. Konkrétumokat szeretnénk tudni, nem csak úgy általában.

Az írásban a Falugondnok Kft–vel kapcsolatos beszámoló is sántít. Nemes egyszer?séggel túllép polgármesterünk azon, hogy ki a felel?s azért, hogy az önkormányzat létre hozta a saját tulajdonú Kft-ét. Miért volt erre szükség? Kiderül, hogy keretszerz?désük van a „saját Kft vel akinek, - vagy igaz, vagy nem folyamatosan munkát biztosítanak. ?k pedig számláznak az önkormányzat felé. Ki vette át az elvégzett munkát? Ki igazolta le, hogy a munka megfelel? min?ségben készült e el? Ki ellen?rizte, hogy az elvégzett munkára szánt órák száma valós volt e? A beépített anyagok mennyiség valósak e? Miért kellett 10 f?re emelni a Kft létszámát? A Felügyel? Bizottság, - dokumentálva - mikor és hogyan ellen?rizte, a tevékenységet? Amennyiben ellen?rizte, akkor már hamarabb is kiderült volna, hogy ez a konstrukció gazdaságilag csak veszteséget termelhet. Hamarabb lehetett volna lépni. Csak vannak számolni tudó emberek a hivatalban.

Ezért is felel?s valaki, vagy valakik. Remélem, meg tudjuk, hogy kik.

 

Azt írja, hogy e két ok miatt alakult ki a „pénzügyi szükség állapot”, és felismerték, hogy ez így tovább nem tartható és a Képvisel? testületben elindult egy felel?sség keresés.

Ez így helyes. Jobb kés?bb, mint soha. Nem jó dolog, ha az embert támadják, de felmerül a kérdés, hogy rögtön támadták? Nem volt egy vagy több olyan megbeszélés a testület és Ön között ahol még lehetett volna olyan intézkedéseket hozni, amivel elkerülhet? lett volna a baj?

A lemondott képvisel?k által küldött írásokban az is olvasható, hogy Ön és a Jegyz? asszony összefogtak és minden épkézláb javaslatukat, lesöpörték. Mi az Igaz?

Nem hiszem, hogy mindent az Ön nyakába akartak varrni. Inkább hiszem, hogy a testület és a polgármester közös lemondása is szóba került. Ez korrekt közös felel?sség vállalás lett volna.

Valószín?, hogy Ön ezt nem akarta.

Tisztelt Polgármester úr, amit az írásában ír, idézem:” a bajban mutatkozik meg, hogy kire lehet számítani” ez az Ön szájából csak lózung. Meg is mondom, hogy miért. Mert a lemondott képvisel?k,- ezek a fiatalok- az Ön csapata volt és cserbenhagyta ?ket.

Ezt nem el?ször teszi. 

Nagy érdekl?déssel várom a Közmeghallgatást.

Talán többet tudunk meg a valós helyzetr?l, a felel?sökr?l és az Ön felel?sségér?l is.

A múlt tisztázása nélkül nincs tovább lépés.

 

 

Üdvözlettel: Sidló Ferenc

 

 

2012-10-28  Pilisborosjen?

Hrmond 2012. oktber
12.10.27

Hírmondó 2012. október

 

Furcsa helyzet! Ritkán adódik meg az ember életében, hogy saját munkájáról kritikát írhat. Most  itt lenne az alkalom, az általam koordinált els? Hírmondó, az októberi szám, de nem élek vele. Nem lenne illend?. Ha jóra sikeredik, azt mondják, hogy elfogult vagyok, ha negatívra, akkor meg, hogy miért nem javítottam ki a hibákat. Akkor nem láttam?

A lap bírálata helyett engedjék meg Tisztelt Olvasók, hogy el?ször röviden  áttekintsem a közelmúlt Hírmondóval kapcsolatos történéseit. Ha nem veszik rossz néven a mostani szám írásaihoz is f?znék a végén azért némi kommentárt.

A 2010-es választások után felállt új képvisel?testület úgy döntött, hogy az addig takarékos, forrás kímél? kiadási formát egy színes, sokoldalas (26) kiadvánnyá fejlesztik. Erre biztosítottak havi 400 ezer forintot. Azon kívül, hogy ez akkor is pénz kidobásnak t?nt, s mára annak is bizonyult számtalan sebb?l vérzett a kiadvány, amit most b?vebben nem részleteznék, sokszor leírtuk már. Csak annyit: a hatalmas bet?k ellenére nehezen volt olvasható a szöveg, mert nagyon vékony bet?ket használtak. Bújtatott, cikként megjelen? hirdetések voltak a lapban, ez pénzt nem hozott.  Er?n felüli költekezést jelentett. Rengeteg üres felület volt a lapban. Nem tudni mi indokolta a folyamatosan 26 oldal körüli megjelenést. Érezhet? volt, a szerkeszt?knek meg kellett tölteni a lapot. Talán a szerz?désben volt  ez rögzítve?

 

A legeslegújabb testület úgy döntött: ideje véget vetni a pazarlásnak. Ennek a folyománya a most megjelent els? szám. Annyi "luxust" megengedhet?nek gondoltak a képvisel?k, hogy a címerünk színesben jelenjen meg a fejlécben, mivel az a hivatalos megjelenési formája. Ez csak két szín nyomását jelenti. Kék és arany.  (Ez utóbbi valószín?leg, nyomdatechnikai okokból kék és sárga lesz a következ? számtól.)  Takarékossági okból a szöveg is kékkel van nyomtatva, így nem kerül sokkal többe a plusz szín (pár ezer forint a különbség, mintha teljesen fekete-fehér lenne az egész kiadvány. Összességében a lap negyedébe kerül, mint eddig. Az oldalszám az el?z?  közel harmada.

 Néhányan jelezték, hogy nem kapták meg a z októberi lapot. Intézkedünk, hogy mindenkihez eljusson.

Mint látható a mostani Hírmondóból, továbbra is helyet kapnak a lapban a közéleti hírek, információk is az önkormányzati közlend?k mellett. Amennyiben hirdetési szándéka van valakinek, a régi módon a Hivatalban a pénzügyön leadhatja és befizetheti azt.

Felhívnám a figyelmet, éljenek az els? oldalon meghirdetett lehet?séggel, jöjjenek el a Közmeghallgatásra. A helyszínen valószín?leg a saját, egyéni felel?sségére is kitér a polgármester.

A polgármester beszámolójáról:

Jelen számban közölt polgármesteri beszámolóban pontosan a polgármester egyéni felel?sségének kérdése van kínosan kerülve. Pedig akárhogy is, de tulajdonképpen mindenért ? a felel?s els?sorban. A 2010-es választásokon mandátumot nyert és a pozíciójukat gyanúsan összehangoltan elhagyó képvisel?knek is komoly szerepe van abban, hogy idáig fajult a helyzet, de végül is a fej, a testület vezet?je a polgármester a felel?s, akár még a képvisel?k által kier?szakolt, er?n felüli költekezésért is.

A polgármester írása érinti a Falugondnok Kft. ügyét. Számomra már a megalakításkor egyértelm? volt, hogy nem tud úgy m?ködni, ahogy hirdették. Rózsaszín álomnak bizonyult az elképzelés. Egy valódi nonprofit cég életben tartásához kicsi ez a falu. Rengeteg pénzt elvitt eddig. Err?l többet majd a Kft. ügyeinek kivizsgálás után lehet írni.

Az adóhatósági tájékoztatóról:

A jegyz?asszony korrekt írása. Csak egy gond van. A téma. Senki sem szeret adózni. Én sem. Képvisel?ként azt vallom, hogy nem lehet több pénzt elvenni az emberekt?l. Az el?z? testület sajnos ebben látta a megoldást az általuk felel?tlenül elköltött pénzek pótlására. Adókból nem lehet ekkora összeget pótolni. Ahhoz legalább évi 200 ezer forintot kéne beszedni telkenként. Ez is egy elhibázott döntés volt a sok közül. Ezen a honlapon felhívtuk a figyelmet erre. Sajnos semmi reagálás nem volt. A helyzet normalizálódása után el kell gondolkodni az adók átrendezésén.  Olyan nagy adózó is van jelenleg, aki az általa vagy az önkormányzat által vélt ok miatt nem kötelezett bizonyos adó befizetésére. Ezen szerintem változtatni kell. Ha ezek az adók befolynának nem kellett volna a lakosságot terhelni a telekadó lakott ingatlanra való kivetésével például. Ez ma is nagy haragot vált ki a lakókból, ha valahol felmerül a téma.

Végezetül:

Gratulálok az Amalimpián 2. helyezést elért Simon Juditnak.

 

Kedves Olvasók!

Legyenek méltányosak velünk, akik a Hírmondó kiadását társadalmi munkában koordináljuk.

Hibák (helyesírási, tartalmi, külalaki) biztos lesznek. Nem vagyunk hibátlanok, mi is emberb?l vagyunk. Nyitottak vagyunk a jogos kritikákra, észrevételekre. Azokat a következ? számokban már igyekszünk elkerülni.

 

 

Windisch László

képvisel?

 

Pilisborosjen?, 2012-10-26

Beszmol
12.10.19

Beszámoló

a 2012. október 18-án megtartott rendkívüli testületi ülésr?l

 

A következ? napirendi pontok voltak:

 1. Jegyz?i hatáskörb?l járási hatáskörbe kerül? feladatokhoz kapcsolódó és üres álláshelynek a Pilisvörösvári Járási központnak történ? átadása

El?terjeszt?: Paksi Imre polgármester

 

 1. Javaslat a Falugondnok Kft-vel fennálló közszolgáltatási keretszerz?dés el?legre vonatkozó pontjának módosítására (zárt ülés)

(sürg?sségi indítvány)

El?terjeszt?: Paksi Imre polgármester

 

A testület az els? napirendi pontot hosszasan tárgyalta. Fájó szívvel, de hozzájárult egy régóta a hivatalban dolgozó hölgy Szentendrére való áthelyezéséhez, melyre a járások kialakítása miatt volt szükség. Felmerült, hogy ne adja hozzájárulását a testület, de így a testület hatáskörén kívüli es?, kés?bbi elbocsájtás várhatott volna a dolgozóra. Sajnos egy számítógépet is le kell adni a járáshoz. Többen értetlenségüket fejezték ki az új járási rendszerrel kapcsolatosan. Nem látható, hogy mennyiben fogja igazából az emberek kényelmét szolgálni. Majd eld?l...

 

A második napirendi pont komoly fejtörést okozott az új képvisel?knek. A Falugondnok Kft. ügyét "örökölték", annak megalapításával már a kezdetekkor fenntartásaik voltak, folyamatosan hívták fel a figyelmet ezen a honlapon is a problémákra, most mégis nekik kell a helyzetre valami megoldást találni.

A legfontosabb teend? a dolgozók szeptember havi munkabérének kifizetése volt. Err?l döntés született. A mai napon az önkormányzat, annak ellenére, hogy nem ? kötelezett a munkabérek kifizetésére átutalta a szükséges összeget, mellyel a Kft. vezet?je rendezni tudja a dolgozók járandóságát, de csak azt.

A Kft. további sorsáról a következ? testületi ülésen döntenek a képvisel?k, az után, hogy a vezet? benyújtotta a testület által a döntéshez szükségesnek ítélt dokumentumokat.

Ennek elmaradása esetén a testület megteszi a számára törvényileg kötelez? lépéseket.

 

Felvetettem, hogy addig is, amíg megoldódik a Kft ügye tör?dni kéne a faluval is. Az utóbbi hetekben nem nagyon volt észlelhet? a Kft. ténykedésének nyoma a faluban. Felhívtam a polgármester figyelmét, hasson oda, hogy addig is történjen hatékony munkavégzés, amíg rendez?dik az önkormányzati Kft. ügye. Erre ígéretet kaptam. A Kft. felügyeletét egyébként  az alpolgármester vállalta, aki napi kapcsolatban áll a vezet?vel, így van remény a fentiek megvalósulására.

 

Windisch László

képvisel?

Pilisborosjen?, 2012. 10. 19.

Olvasi szrevtel
12.10.18

Szerintem rossz  információ az, hogy "hónapok óta" nem kapnak fizetést a Falugondnok Kft. dolgozói. Úgy tudom, hogy "csak" az utolsó havi fizetésüket nem kapták még meg. Állítólag a testület dolgozik már a megoldáson. Kérdésem: nem a polgármester dolga lenne ez? Ha nem, akkor hogyan jutott idáig a dolog? Sokakat érdekelne. Remélem a Falugy?lésen választ kapunk a kérdésekre.

KHT

Mi lesz falunkkal?
12.10.17

A hírek, melyek a Falugondnok Kft (és persze az önkormányzat cs?d közeli helyzete) körül lengedeznek, immár hónapok óta, úgy néz ki, igazak. Információink szerint a polgármester és a Kft vezet?je felfokozott levélváltásban vannak, mivel a dolgozók már hónapok óta nem kaptak fizetést. A vita kezd eldurvulni, követhetetlenné válni. Jó lenne, ha valaki az elvégzend? munkával, az elmaradt feladatokkal is foglalkozna már egy kicsit legalább, mert közben a falu kezd lepusztulni. Szeretnénk az illetékes figyelmét felhívni, hogy az utóbbi napok id?járási körülményei miatt sok helyen járhatatlanná váltak az utak, s gyalogos közlekedésben is gondot okoz a sok lehordott murva. Az autósok kerülgetik a gödröket, vályúkat ezzel a gyalogosok, kerékpárosok is veszélybe kerülnek. Amíg lezajlik a vita és döntés születik a Kft jöv?jével kapcsolatosan, nem lehetne addig másik céggel elvégeztetni a munkát?

Írásainkban sokszor foglalkoztunk a Falugondnok Kft. témájával. Leírtuk: elhibázott, felesleges lépés volt megalapítani. Most, úgy néz ki itt a vég. Minket az érdekelne, hogy ki a felel?s ezért? Ki a felel?s a h?tlenül kezelt, felel?tlenül elfolyt pénzekért? Szerintünk a polgármester. Vajon ? mikor lesz vég elszámolva?

Úgy tudjuk, az új képvisel?k vizsgálóbizottságot hoztak létre az önkormányzat gazdálkodásának kivizsgálására. Vajon m?ködik-e és mikor lesz eredménye? Amint lesz valami fejlemény, folytatjuk.

( a szerkeszt?ség)

Olvasi vlemny
12.10.17

Olvasói vélemény:

Biztos forrásból tudom: polgármesterünk nem akar lemondani. Úgy véli, neki kell kezelni az általa (is) okozott válságot. Komoly terve, elképzelése nincs a helyzet megoldására. Az új képvisel?k egyel?re kivárnak, látni akarják az adatokat, iratokat. Vizsgálódnak. Hatékony ez így? Nem kellene valami komolyabb testülethez (felettes szerv, rend?rség, ügyészség) fordulni? Attól tartok, hogy el fog laposodni, elken?dik, erejét veszti a vizsgálódás, nyakunkon marad a valódi felel?s.

Az el?z? polgármestert, nem tör?dve több mint egy évtizedes, a falunkért végzett áldozatos munkájával, gond nélkül elküldte a választó akarat. Most mi van? Cs?dbe viszi a falut az, akit a helyére hoztak és vígan ténykedhet tovább? A választott és kinevezett pozíciókba csak önkritikus emberek valók. Olyanok, akik tudják, hogy mikor kell jönni és menni. Tudják, képesek felmérni, hogy alkalmasak-e egy feladatra s azt is, hogy mikor válik tarthatatlanná helyzetük. Remélem, Paksi úr is rendelkezik legalább kis részével e képességnek, s ha már azt nem jól mérte fel, hogy alkalmas-e, azt sikerült felfognia, hogy most már bizony MENNI KELL! Egy el?re hozott, akár teljes önkormányzati választás, az ? számára is felhatalmazást adhat a munka folytatására. Ha nem bízik ebben, még inkább nincs helye a székében, mert akkor úgy látja, érzi ? is, hogy újraválasztásához jelenleg nincs mögötte elegend? támogató. Egyébként is a választók nem válságkezelésre adták a voksukat, hanem falunk jobbítására, bed?lve a felel?tlen ígéreteknek. Nos, ezen ígéretek be nem tartása miatt is MENNI KELL!

(Brumipapa)

Frum rovatunkbl
12.10.06

[#70] Becskepisti válasz erre 2012-10-05 22:35:53
Hibajavítás:utóbbi 1-2 évben utóbbi 12 akart lenni..


elozmény: [#69] Becskepisti
[#69] Becskepisti válasz erre 2012-10-05 22:32:47
Kétségtelen, hatékony módszert találtatott ki: jó ízes, Öpe-párti hozzászólások a címlapon, melyek fórumban nem szerepelnek, tehát érdemben nem kommentelhet?k(de ha szerepelnének sem látszik "nagyban" az ellenérv). Ügyes, ki van ez találva. Hogy is nevezték ezt anno? A vélemények szocialista pluralizmusa -emlékeztek még? ..tiszta nosztalgiám kezd lenni, komolyan! Node lássuk csak a legutóbbit, Szakáll tollából: egyfel?l dícséretes az igyekezet, a többirányú kutatómunka, mellyel mindenképp igazolni próbálja az Öpe-Küller éra hiányosságait. Látszólag nem is eredmény nélkül, hisz a Tinnye, Csaba, Kovácsi fórumokon is hallani elégedetlen hangokat az Önkormányzattal szemben, méghozzá hasonló témakörben. Persze erre mondhatja az objektív kívülálló: van olyan hely, ahol nincs elégedetlenked?, netán felháborodottan követel?z? polgár? Nemigen! Néhány témát azért érintenék (teljesség igénye nélkül):"crosskovácsi" -ezt a versenyt nálunk nem egy kiválasztott úton(Kossuth út a Kovácsi példában), vagy egy behatárolt területen lehetne lefolytatni: nálunk a raliversenyre NEM ajánlott útvonalat kellene egy (sajnálatosan sz?k) körrel kijelölni. Tinnyén panaszkodnak, hogy néhány utca védtelen a szántóföldr?l rázúduló sártól..inkább nem sorolom. Helyette van egy javaslatom: mindenféle "elméleti" kutatómunka helyett kimenni említett településekre. Én megtettem, illetve többször átvezetett utóbbi 1-2 évben az utam rajtuk (meg Zsámbékon, Tök, Üröm, Kalász stb..ezek valahogy kimaradtak Szakáll felsorolásából..): sajnos objektíve nézve meg kell állapítani: a megel?z? (2010-ig terjed?)10-12 éves id?szakban nagyon sokat és látványosan fejl?dtek. Mi nem. Pont. Az, hogy hibák-hiányosságok és elégedetlenked?k ott is vannak, vigasztal bárkit borosjen?n? Lehet. Engem nem. De ha így is lenne: ett?l még jobb biztos nem lesz nekünk. Szembe kéne egyszer nézni az objektív valósággal. Szerintem..

 

Szakll rsa
12.10.05

Szakáll írása

 

Azok a fránya-kínos tények, avagy a szomszéd kertje mindig zöldebb

Életképek szomszéd településekr?l

( Az alábbi írások az érintett települések honlapjairól, fórumjairól lettek letöltve)

 

Piliscsabai helyzetkép…

A dinamikus népességnövekedés mögött elmaradt a helyi infrastrukturális ellátás színvonala. A mez?gazdasági területek csökkentek. A népességnövekedéssel a közszolgáltatások, a kapacitást és a min?séget tekintve  egyaránt nehezen tudnak lépést tartani.

 F?bb programpontok:

4. Utak, közterek karbantartása, új utak építése, csapadékvíz elvezetésének megoldása
5. Szennyvíztelep fejlesztése

Tisztelt Honatyáink!

Szemétügyb?l kifolyólag hatalmas csönd van a Hivatal körül. Egyedül XY érezte úgy, hogy nem állhatja meg szó nélkül. A szomszédaim nem fizetik a szemetet, hátul az udvarukon égetik el! Mégis hogyan lehet ezt megtenni????? Mit képzelnek maguk???? Ha XY tényleg igazat mondott, és ennyien nem fizetnek Piliscsabán szemét díjat, mégis mikor kezdenek el Önök cselekedni? Ezért választottuk meg magukat? Hogy bulikról cikkezzenek állandóan meg disznóvágásról dajdarozzanak?! Közben meg nemhogy útjaink nincsenek, de most már a szemét és a b?z is ellep bennünket? Fizetem az összes helyi adómat és viselem ingatlani kötelezettségeimet, és az életfeltételeim, nem hogy javulnának, határozottan rosszabbak lettek. SZÉGYELJÉK MAGUKAT!!!

A megoldás nagyon egyszer?, vissza kell költözni Budapestre, ezek a problémák ott nincsenek, ugye? Ott tiszta a leveg?, nincs szemét, kutyaszar, szmog, BKV botrány stb...

Tinnyei helyzetkép:

Mint tudjuk, nemrégiben nagyobb es?zések voltak környékünkön, mint amire számítottunk…de lehet, hogy ez nem mostani probléma. Vannak Tinnyének olyan utcái, amelyeknek lakosai védtelenek a szántóföldekr?l lejöv? iszapáradattal szemben, ilyen utcák a Zrínyi és a Jászfalusi út is például. Állítólag nekik kellene azt az iszapot " elszállítani a megfelel? helyre ", amit ?k amúgy a kertjükben is elszenvednek. Ez a föld viszont vegyszerekt?l szennyezett, gyakorlatilag terméketlen,  és védelmi árok híján szinte akadálytalanul ömlik a faluba. Rendkívül kíváncsi vagyok, hogy mi err?l a véleményetek. Egyáltalán, fontos-e ezzel foglalkozni, vagy hagyjuk a fenébe ?

Most már a kapun belül sem biztonságos én már nagyon elvagyok keseredve mert úgy néz ki hogy a közömbös falu egyre csak züllik itt semmiben senkiben sem lehet megbízni. Lásd csatorna és a lakosok is csak saját magukkal vannak elfoglalva pedig nem így kéne lenni-e. 

A szennyvíztisztító és az önkormányzat vitázik, ki tudja melyiknek van igaza?

Közben mindkett? igényt tart a szolgáltatás díjára.

Tisztázatlanok a jogviszonyok. Nekem pl. nincs szerz?désem a kenyérmezeivel, mert ki írna alá bármilyen papírt, míg a szolgáltatás jogi körülményei tisztázatlanok? A tájékoztatás meg…   Kb. olyan színvonalú, mint ami a honlapon megjelent: mi sz@rakszunk, ti fizetitek az árát. 

És ne legyenek illúzióink, sosem fogjuk megtudni, ki hibázott.

 

Perbáli helyzetkép

 1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 105.632 ezer forint összeg? m?ködési célú hiánnyal fogadta el, ebb?l a m?ködési hiány 29.443 ezer forint volt.

- Hogyan jutott idáig a helyzet?

- Az évek során az önkormányzatok

egyre több feladatot kaptak az államtól,

de ezek finanszírozása folyamatosan

csökkent. Többen emiatt csodbe mentek;

sokan kötvényt bocsátottak ki vagy

hitelt vettek fel. A hitelfelvétel addig

még nem is lenne baj, amíg fejlesztésekre

fordítják, de amikor már a

muködésre költik, akkor egy olyan spirálba kerülnek, ahonnan

önerobol nincs kiút. Az állam emiatt most kénytelen drasztikusan

lépni ahhoz, hogy ne omoljanak össze az önkormányzatok.

A kegyelemdöfést a még talpon maradt önkormányzatoknak a

válság miatt csökkeno adóbevételek jelentik, emiatt még a korábban

stabilabb helyzetben lévo települések is bajba kerültek.

Perbál esetében több tízmilliós az adóbevételekbol származó

kiesés, ami a költségvetésünk szempontjából hatalmas érvágás és

– mint az szintén jól látható - a lakosság sem terhelheto tovább.

Nem véletlen, hogy községünk idén eloször lett jogosult az önhibáján

kívül nehéz helyzetbe került önkormányzatoknak kiírt

pályázatra; az itt elnyert összeget muködési költségekre,

 

 

Nagykovácsi helyzetkép

 

 Nagykovácsiban most állandóan terjednek pletykák, hogy 80 milliós

sikkasztás f?z?dik az Önkormányzathoz, szeretnék err?l többet megtudni, hogy mi az

igazság? Kellemetlen, hogy err?l nem kapunk tájékoztatást, hogy ennek tényleges van-e

alapja?

 • Uniós Templomtér, kelet európai szintet sem üt? bevezet? út nélkül, parkolni tilos tábla parkoló nélkül, zsíros hegyi járda a pók utcától, odáig repül? visz a Buszmegállóból? A Sebestyén dombról csak életbiztosítással rendelkez?k közelíthetik meg a település központját gyalog, mert évtizedek alatt nem voltak képesek járdát építeni. Behajtani tilos táblák tömkelege a hegyen, sebesség korlátozó táblák, gyalogátkel?k hiánya az óvodák - magánóvodák, közintézmények el?tt. //A Budaörsi R. Kapitány elmondta tavaly, „ez a település hatásköre”! - A szakmai elbírálás a kapitányságé.//

Crosskovácsi a Kossuth utcában. Az önkormányzat engedélyt kért a Pemáktól, hogy az általa kezelt Kossuth utcán télzáró rednedezvényként autócoross versenyt rendezzenek. A verseny tétje, hogy ki tud leggyorsabban a  TEMPLOM tért?l a Kastélyig eljutni úgy, hogy a legkevesebb kátyúba hajt bele.

Különdíj illet mindenkit, akinek sikerül nulla hibaponttal teljesíteni a távot, azaz egyetlen kátyúba sem hajt bele. Ennek díját az önkormányzat fizeti - mert úgysem kell hozzá egy fillér sem.

A kátyúba hajtást az út mellé felsorakozott nagykovácsi lakosok ellen?rzik. Ha ?k kevésnek bizonyulnak, (mert nem jut minden kátyúra egy nagykovácsi lakos), akkor kooperációban Remetesz?l?sr?l kölcsönzünk versenybírókat.

Az els? helyezett díja, hogy nem kell szervízbe vinnie autóját.

A többi (javíttatási) díjért a Pemákhoz kell fordulni, ahol felhasználható az NKTV felvétele bizonyítékként.

A verseny ideje alatt a 63-as busz az Ady Endre - Mátra utca - Erd?sétány - Túrista út - Zsíroshegyi út kerül?úton közlekedik. A buszok javíttatását a BKV magára vállalta.

Tisztelt Önkormányzat!

   Ma álltak hozzá az Erd?sétány u elejének "rendbehozatalához", ami alig fél éve készült "hidegszfaltos" technológiával. Kidobott pénz!!! Ami a legborzasztóbb, sem az elmult évben, sem most nem csináltak átereszt a Vértes utca felöl lezuduló viznek, hólének. Ez addig gy?lik a levezetés nélküli árokban, amig át nem bukik az uttesten. Van a falunak m?szaki el?adója, ügyintéz?je??   Igaz, nem ? hanem én járok nap mint nap arra (és ráadásul gyalog). Négy-öt méter hosszú 400-600-as cs?re vagy betongyürüre lenne csak szükség, meg egy kis odafigyelésre a m?szaki el?adó részér?l.

Frum rovatunkbl
12.10.04

"3. Az a fajta hozzáállás, hogy amíg tart addig elvagyunk, ha fogytán van, elmegyünk, illetve adót emelünk, ami nagymértékben megterheli az amúgy is anyagi gondokkal küszköd? háztartásokat. És mindez csak arra elég, hogy túléljük a jelent. Beruházásról fejlesztésr?l szó sincs."

 

 

Az el?z? hozzászólásból idézett harmadik alternatíva már jó el?re jelezve lett...  Sajnálatos módon az alább található figyelmeztetést a döntéshozók nem vették komolyan. (a szerk.)

 

Emlékeztet?ül:

 

"Polgármester Úr! Az új helyi adórendeletben mégsem az a legnagyobb hiba, hogy jogszer?tlen, és elvtelen, hanem az  ön által képviselt szemlélet, mely szerint a helyi adók kivetésében látja a kizárólagos eszközt a költségvetés egyensúlyának fenntartására.

Az önkormányzat 2011 évben 125 m Ft helyi adóbevételhez jutott, és emellett még több mint 100 m Ft-ot felélt m?ködésre az el?z? önkormányzattól örökölt pénzügyi tartalékokból.

 Amennyiben tovább folytatják az eddigi „gazdálkodást” és „kialakítják az adópolitikájukat”, akkor a következ? években Pilisborosjen? 1100 háztartását átlagosan 200 e Ft-os adóval kell megterheljék, hogy a 220 M Ft-os költségvetési hiányt finanszírozni tudják!"

Mg egyszer a kpvisel?i lemondsokrl
12.10.03

Tisztelt Választók!

 

            Ezzel a megszólítással kaptunk tájékoztatót a minap levélben a lemondott képvisel?kt?l. Volt aki, b?vebben, volt aki, sz?kszavúbban indokolta lemondásának indokát.

 

            Többször elolvasva számomra az derült ki, hogy a csapat - mármint ?k öten- nem tudták elképzelésüket megvalósítani a polgármester, valamint a jegyz?asszony akaratával szemben. A polgármester másképp gondolkodott mint ?k. „Többször próbáltunk közös nevez?re jutni vele, azonban ez nem sikerült (a következ? rész a gyöngyszem számomra) a választói segítséget hívtunk,- mikor és hogyan- hogy mondjon le, de nem tette. Sport hasonlattal élve, ha egy csapatnak nem megy, soha nem a csapatot, hanem az edz?t cserélik le.” Ezek szerint Paksi úr nem csapatkapitány, hanem edz?. Puff neki. Az, hogy nem jó edz? az legyen a mi legkisebb bajunk.

Aztán az is kiderül, „hogy a polgármester id? el?tti versengése s az alpolgármesterrel rányomta bélyegét az eddigi munkára”. A mindenit ennyire kelend? pozíció a polgármesterség!

Így már értem miért kellett „Küller hatalmát megdönteni”.

 

De félre a tréfát.

 

Kedves Pilisborosjen?iek, van egy meghívásunk novemberben egy Közmeghallgatásra.

Ott reméljük, hogy Paksi polgármester úr is elmondja saját verzióját. Azt szeretném, -valószín? nagyon sokunk,- hogy a lemondott képvisel?k (amennyiben korrektek) él?szóban is tájékoztatnak minket a történtekr?l. Az asztal túlsó oldalán még nem a most esküt tett képvisel?knek kell ülniük, hanem a lemondottaknak. ?k válaszoljanak a választópolgárok kérdéseire.

 

A TISZTELT VÁLASZTOK ezt elvárják.

 

Üdvözlettel: Sidló Ferenc     

 

A szerkeszt? megjegyzése:

Sok érdekes állítás van a kérdéses szórólapon még, de a legfurcsábbak:

 

1. (Ezt Sidló úr is említi!) Milyen választói segítséget vettek igénybe a polgármester eltávolításához? Csak nem arra a sz?k támogatói körben megtartott összejövetelre gondol L. K. , melyet az egykori (!) ÖNO-ban tartottak? Ha igen, akkor kissé túlzónak találjuk a "választói segítség" elnevezést egy polgármester eltávolítására összehívott zsúrhoz. Különben is a választók a választáskor fejezhetik ki akaratukat, a polgármester és képvisel?k visszahívására nincs törvényi lehet?ség.

 

2. Az, hogy nem akartak konfrontálódni a polgármesterrel szintén álságos kifejezés, indok. Akkor miért szólították fel lemondásra. Az nem konfrontáció?  És akkor, ha lemond, nem számít az, hogy mennyibe kerül egy polgármester választás. Annyira azért mégis számítottak az anyagiak, hogy egyenként mondtak le, nem együtt, nehogy pénzbe kerüljön egy új, teljes kör? települési választás?

 

3. Nem akarták belevinni a falut egy olyan zsákutcába, mint amilyenben volt a 2002-2006-ig tartó "Küller kontra Hetek (Községvéd?k a szerk.)" ciklusban. (Pedig sikerült! Lehet, hogy nem akarták, de sikerült! Ott vagyunk ugyanis. Ha a frissen belép? képvisel?k nem vállalták volna a feladatot, remény sem lenne a kilábalásra egy ideig. ) Arról nem is beszélve, hogy Hetek-kontra Küller volt a helyzet. ?k voltak ugyanis többségben és a kés?bb (nyilván választói tévedésb?l..) még négy évre polgármesternek megválasztott Küller János és négy képvisel?je kisebbségben. Nem kívánjuk senkinek ezt a négy évet! Még egyszer hadd köszönjük meg Mayer Róbertnek, Zsitnyányi Attilának, Szimeth Máriának, Galambos Ferencnek áldozatos munkájukat, mellyel sikerült elhárítani, hogy akkor (is) egy Kft megalapításával ki vigyék illetéktelenek a falu összes vagyonát a közösség tulajdonából. Azóta nincs ilyenre törvényi lehet?ség, de akkor volt!

 

Tanulság:

Nem lehet csak úgy összefogdosott, frissen idekerült emberekb?l faluszeret?, baráti hangulatú, egymásért tenné képes, szakért? testületet összehozni. Nem véletlenül m?ködött jól szinte mindegyik Szegedi "kabinet", vagy az Öpés Küller csapat. Régóta itt él? és a már közösség által el és befogadott betelepültek, itt született, a közösségi életben, az el?z? testületben már tisztséget betölt? emberek közösségében csak ritkán fordul el? nemtelen, a közösség számára káros viszály. A mostani összeomlás is egyrészt ezen képességek, tulajdonságok hiányának is köszönhet?. Resch Tímeát kivéve, aki itt született mindenki épphogy ide költözött s máris felhatalmazást kaptak a közösség vezetésére. Persze lehet mondani, hogy attól, hogy valaki bírja ezen tulajdonságokat még nem biztos, hogy alkalmas a testületi munkára. Ez így van, de hátránynak semmiképp sem mondható.

 

 

 

 

Megjul honlapunk
12.10.03

A Képgalériánkban elhelyezett képek karbantartás miatt csak kés?bb lesznek láthatók.

Beszmol
12.10.03

Beszámoló

a 2012. 10. 2-i testületi ülésr?l

(a nyíltság jegyében)

 

Fenti napon, este 18 órakor, az el?zetes egyeztetéseknek megfelel?en megtartottuk az új összetétel? képvisel?testület els? ülését.

 

El?ször képvisel?i esküt tettek az újonnan, a sorozatos képvisel?i lemondások okán a testületbe kerül? tagok: Hunya Éva, Rafainé Üllei Erzsébet, Varga István, Windisch László. Az utóbbi három képvisel? az el?z? ciklusban (2006-2010) is képvisel? volt. A testület teljes névsora: Paksi Imre polgármester, Heves László, Hunya Éva, Rafainé Üllei Erzsébet, Szirtes Gergely, Varga István Csaba, Windisch László képvisel?k.

 

Ezután a küls?s bizottsági tagok Majerné Horváth Anita (Humán bizottság) és Zsitnyányi Attila (M?szaki bizottság) is esküt tettek, majd a testület megkezdte a tényleges munkát.

A napirendi pontokkal kapcsolatosan képvisel?i el?terjesztés történt. Célja a napirendi pontok és ezzel végül is a képvel?-testületi ülés elhalasztása volt. Ezt a testület részlegesen fogadta el, azzal a kikötéssel, hogy a halaszthatatlan, nem lényegi ügyeket meg kívánja tárgyalni. Rövid egyeztetés és a napirendi pontok megszavazása után elkezd?dött a megmaradt témák tárgyalása.

 

El?ször a polgármesteri tájékoztatóra került sor. Paksi úr hosszasan sorolta a kezdetekt?l meghozott döntéseiket. Azok indokaira, miértjeire, következményeire ekkor nem tért ki. Ezekre csak a kés?bbiek folyamán a feltett kérdéseiknek köszönhet?en kaphattak némi választ a képvisel?k. Tájékoztatóját a Hírmondó következ? számában közöljük.

 

Ezután a képvisel?k kérdéseket tettek fel a polgármesternek, melyek azt firtatták, hogy ki a felel?se, mik az okai a mostani szorult helyzetnek. A polgármester válaszait valószín?leg tartalmazni fogja a Hírmondóban is közölni kívánt írása, ezért erre most nem térnék ki. A testületi ülés jegyz?könyvében amúgy is mindenki számára hozzáférhet? lesz.

 

Kés?bb Szirtes Gergely egykori alpolgármester kapott kérdést, hogy miért mondott le és mi az indoka maradásának. Szirtes úr elmondta, hogy a kezdetekben jól mentek a dolgok, de kés?bb mondvacsinált ügy kapcsán olyan helyzet alakult ki, amelyben már nem látta értelmét a folytatásnak. Képvisel?ként azért maradt, mert úgy látja, hogy remény van arra, hogy tisztességes munka lesz a testületben, hátsó szándékok nélkül. Amennyiben ez nem valósul meg, le fog mondani.

 

A testület megszavazta a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatását, azért, hogy  a jelenlév? érintetteknek ne kelljen sokat várniuk, amíg sorra kerülnek.

 

A 013-as fejlesztési terület keretszerz?désének megkötését november 30-ig elhalasztotta a testület, mivel a képvisel?knek, az érintett bizottságoknak tájékozódniuk kell a témában.

 

A szociális bérlakás pályázatában döntés született. A pályázó öt évre kapott jogot a lakásban való lakhatásra.

 

Alpolgármester választás

A testület a polgármester el?terjesztésére, javaslatára Heves Lászlót választotta meg alpolgármesternek.  Tevékenységét társadalmi megbízatásban végzi, javadalmazása közel a fele a korábbi alpolgármester juttatásának. Heves úr bejelentette, hogy tiszteletdíja nagy részét társadalmi célra fogja felajánlani.

 

Az SZMSZ módosítását is tárgyalta a testület. Az indok a szabályzat aktualizálása volt.

Ekkor került sorra a képvisel?i tiszteletdíjak kérdése is. A polgármester javasolta, hogy a jelenlegi anyagi helyzetre való tekintettel felezzék meg a képvisel? kb. nettó 35-40 ezer forintos juttatását. Több érv hangzott el a csökkentés mellett és ellene.  Többen elmondták, hogy nem ?k felel?sek a jelenlegi nehézségekért. Azok, akik okozták felvették a tiszteletdíjukat. A felezés során megmaradt források további sorsa is kérdéses lehetne. Mire fordítanák és kik jutnának hozzá? Mi lenne az így megmaradt pénzzel? Így az végül is kikerülne a képvisel?k arról való közvetlen, egyéni rendelkezéséb?l. Végül az a vélemény alakult ki, hogy mivel a tiszteletdíj mintegy költségtérítésként m?ködik, nem vontható el ilyen mértékben, ezért a testület 20 százalékos csökkentésr?l döntött. A képvisel?k egyénileg döntenek a tiszteletdíjuk társadalmi, vagy saját célra való felhasználásáról.

 

Bels? ellen?ri és gyepmesteri pályázat kiírásáról is döntött a testület.

 

A Hírmondó kiadásával kapcsolatos téma is napirenden volt. Határozat született a költségek csökkentésér?l, a nyomdai munkálatokat végz? cégr?l. A döntés indoklása: a jelenlegi anyagi helyzetben a község nem engedhet meg magának egy 26 oldalas színesben készül? kiadványt. A nyertes az összességében legjobb ajánlatot beadó helyi Római bt. ?k végezték 2010-ig is ezt a tevékenységet, közmegelégedésre. A Hírmondó kiadásának költsége a negyede lesz az el?z? id?szakban kiadott lap bekerülési összegének, mely havi 400 ezer forint volt. A testület el?zetes kérésére a nyomda egy átlag 8 oldalas fekete-fehér kiadványra adta be árajánlatát, mely 1300 példányban, havi nettó 73 ezer forintból készül majd el. A testület havi megjelenést tervez.

 

Az önkormányzat neve is megváltozik ( állami utasításra)  január elsejét?l, Pilisborosjen?i Polgármesteri Hivatal lesz.

 

Az ülés végén a képvisel?k további kérdéseket tettek fel a polgármesternek, melyekre a válaszok egy részét írásban kapják meg.

Ezek:

- A volt iskolaigazgató, Barnás István fegyelmijének 2010-es megszüntetésének oka, kés?bbi elküldésének miértjei, költsége

- Pályázatok kérdése.

- Jogi és pénzügyi vizsgálat (2010) eredménye, költsége

- Budai tégla adóbehajtási eljárás megszüntetésének kérdése, az ügy állása

- Az idei költségvetés szakfeladati táblázatainak kikérése

- A Lazaréti VKT helyzete, az utóbbi két év történései

- A közelmúlt utalványozásainak, kifizetéseinek felel?sségi kérdése

 

A jöv? héten október 9-én (Pénzügyi) és 10-én (Humán) megkezdik a bizottságok is a munkát.  Mindkét bizottságban tag vagyok, igyekszem az ott történtekr?l is tájékoztatni a lakosságot.

 

 

Pilisborosjen?, 2012. 10. 3.

 

Windisch László

Képvisel?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klnsen fontos!
12.10.03

Különösen fontos!

 

El?z? írásomból szándékosan hagytam ki egy fontos történést, mely az els? testületi ülés legfontosabb döntését hozta. Remélem, így külön közölve még jobban sikerül a figyelmet felhívnom rá.  

A testület egyhangú döntéssel, képvisel?i javaslatra vizsgálóbizottságot állított fel az elmúlt két év önkormányzati gazdálkodására vonatkozó hatáskörrel. Ennek oka a polgármester által is elismert, az utóbbi két évben kialakult, els?sorban pénzügyi válsághelyzet.

A bizottság tagjai: Hunya Éva elnök, Rafainé Üllei Erzsébet, Varga István Csaba tagok.

A vizsgálat befejezésének határideje 2012. november 30.

A testület az eredmény tudatában dönt a további lépésekr?l.

 

Windisch László

képvisel?

A helyben szoksos mdon!
12.10.01

Helyben szokásos módon!

 

Már mindannyiunk el?tt világossá vált, hogy a sorozatos képvisel?i lemondás egyik f? oka az önkormányzat, vagyis helyesebben falunk rossz anyagi helyzete.

De mit várhatunk egy olyan faluvezetést?l, akik képtelenek még arra is, hogy az általuk megszavazott adóösszegek beszedését megoldják.

Mire is gondolok. A meghozott képvisel?i határozatok alapján személyekre bontva papírra „vetve” el kell (ene) jutatniuk, az adófizet?khöz hitelt érdeml?en azt a nyomtatványt, határozatot, ami alapján a törvényt tisztel? polgárok határid?re befizetik az adó összegét. Ez az id?pont a mi esetünkben, a második félévre vonatkozóan, 2012. szeptember 15.

Na, már most kérem, miért is ragad „tollat” egy törvényt tisztel? polgár 2012-09-30-án. Kérem azért, mert nagy meglepetés érte ma reggel, a kerítésének lécei közé, bedugva, kett? darab a -Pilisborosjen?i Önkormányzat feladójaként- borítékot talált. A borítékok megviseltsége arra utalt, hogy szegények már megjárták a „hadak útját”, verte ?ket es?, égette ?ket napsütés, még cip?talp nyomai is látszottak rajta. Szerencse, hogy arra járt egy jó tündér, felemelte ?ket és az említett, lécek közé csúsztatta. Az ingatlan meglepett tulajdonosa azonnal konstatálta, hogy ezek nem neki szólnak és mivel ? is jó ember, ugyan nem tündér így nem dobta szegény csapzott, megfáradt borítékokat a kukába, hanem nyomozásba kezdett. Id?t, pénzt nem kímélve, (a telefon pénzbe kerül) kinyomozta, hogy egyik szegényt három házzal arrébb, a másik szegényt két utcával arrébb várják. Most ? várja, hogy a címzettek értük jöjjenek.

 

A történetet talán itt be is fejezhetném, csak nem szeretném, hogy az a bizonyos gombóc megakadjon a torkomon.

 

Tisztán emlékszem, hogy a legutóbbi Közmeghallgatáson, felvetettem a Jegyz? asszonynak, hogy ezeket a fontos hivatalos papírokat, hitelt érdeml?en kellene eljutatni a polgárokhoz.

Akkor azt a meglep? választ kaptam, ?k, mármint a hivatal, - törvényben el?írtak szerint- a helyben szokásos módon teszik ezt. Akkor egy kicsit próbáltam ellenkezni, de mit volt mit tenni el kellett fogadni a Jegyz? asszony válaszát, a törvény, az törvény.

De most, amikor az élet (nem örülök neki) engem igazolt, nem kéne ezen a „helyben szokásos módon” talán változtatni? Ezek a hivatalos papírok még sem reklám papírok, amivel nap, mint nap tele tömik a postaládánkat. Amennyiben,  mondjuk a posta tértivevényesen kézbesítené, ezeket, vagy a hivatal kézbesít?i csak átvételi aláírással adnák csak át a polgároknak, akkor ez hitelt érdeml? átadás lenne. Van olyan hely ahol ez így szokás. Náluk ez a „helyben szokásos mód ". Mi lenne, ha holnaptól Pilisborosjen?n is ez lenne.

 

Annál is inkább, mivel olyan faluban lakunk, ahol több Eper utca van, meg egy-két Málna köz. A házszámokról ne is beszéljünk.

 

Remélem, hogy a nálam landolt két idegen borítékon kívül többet nem fújt el a szél, vagy nem végezték dicstelen „életüket” a kukás edényekben.

 

Pilisborosjen?. 2012-09-30

 

Sidló Ferenc

Fácán köz 4.  Remélem, abból csak egy van.

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy mondat erejig ( egyel?re)
12.10.01

Mi felhívtuk a figyelmet, szóltunk, hogy Paksi Imre nem alkalmas polgármesternek, most a faluban terjesztett képvisel?i lemondó magyarázatokban is mindenki az ? alkalmatlanságát jelöli meg távozásának f? okaként...

A kpvisel?i lemondsok indoklshoz
12.10.01

A képvisel?i lemondások indoklásához

Szórólapon terjesztették a faluban. (Vajon ki fizette?)

Nem lehet másképp értékelni a lemondott képvisel?k szándékát, mint a labda átpasszolását a másik félhez. Lökkös Krisztina lemondott alpolgármester, képvisel? indokaiból kiderül, hogy nem kívántak konfrontálódni a jelenlegi polgármesterrel, úgy, mint a Községvéd?k Küller Jánossal 2002-2006-ig. Állítólag felszólították, hogy mondjon le. ( Mi ez, ha nem konfrontálódás?) Nem mondott le. Most akkor az volt a következ? legjobb megoldás, hogy szép lassan, egyenként lemondtak a képvisel?k ( így nincs el?rehozott választás)? Kire hagyják az általuk el nem végzett munkát? Majd jönnek az Öpések és azok is felszólítják a Paksit, hogy mondjon le. És, ha akkor sem mond le? Akkor az Öpések is szép lassan, egyenként lemondanak, hogy jöjjenek a következ?k? Aztán ?k is ezt teszik? Nem hisszük, hogy ez volt a legjobb választás! Szó szerint is! LE KELLETT VOLNA MONDANI, DE EGYÜTT! Akkor Paksi Imre is elvesztette volna a felhatalmazását és új, képvisel? és polgármester választás is lett volna. Vajon miért nem így döntöttek? Ez itt a kérdés!

És az is, hogy miképpen van bátorsága ahhoz a lemondott képvisel?knek, hogy bármilyen általuk vélt  eredményre hivatkozzanak írásukban. A község az összeomlás szélén van! Miért kell most is folytatni a félretájékoztatást? A felsorolt "eredmények" megléte legalábbis kérdéses. Csupa vágy leírás! Beadott pályázatok, nem nyertünk, akartuk, de nem jött össze, csapat munkát akartunk, kés?bb majd jönnek az eredmények, satöbbi. Nem vonom kétségbe a képvisel?k kezdeti jószándékát, de azzal, hogy nem vették fel a keszty?t a könnyebb megoldást választották. Ezt megfutamodásnak is lehet értékelni. Azért a Küller ellenesség is süt a volt alpolgármester írásából. Ez miért szükséges? Vajon képes lett volna Lökkös Krisztina arra, hogy úgy kiálljon polgármesteréért, mint, ahogy a Községvéd?k ellenében tették az akkori jobb szándékú, de kisebbségben lév? képvisel?k? Sorra jártak ?k is a bíróságra, alperesként, mert ?k felvették a keszty?t! A Falu érdekében!

Vlasz olvasnk el?z? rsra
12.09.28

Tisztelt Sidló Úr!

Mi lett volna ha? Ez már egy olyan kérdés, amit a manapság nem kellene említeni. Minden ember úgy él, ahogy az esze, vagy ha nincs neki, akkor a közvetlen környezetének az esze diktál. Sajnos Paksi úrnak mindig mások mondták meg mit csináljon és jelenleg is fels?bb körökb?l kapja az instrukciót. Nem gondolnám, hogy lenne benne, illetve lett volna benne annyi, hogy az el?z? képvisel?-testületben felszólaljon saját érdekeit képviselve, hogy igen tisztelt képvisel?-testület én akarok lenni az alpolgármester Papp János helyett. Az Ön ítél?képessége, emberismerete úgy t?nik nem elég, hiszen már akkor tudta mindenki, hogy a bizottsági elnöki szék sem neki való. Ez hogy merült fel Önben, hogy ? lehet esetleg egy alpolgármester??? Papp János közelébe sem ért. János és Imre kapcsolata akkor romlott meg, mikor Imre a fekete oldalt választotta. Ezt mindannyian tudjuk, hogy kik tartoznak oda. 2002-2006 K.t id?szak.

Ne ítélj, hogy ne ítéltess!

1. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.
2. Mert a milyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és a milyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.
3. Miért nézed pedig a szálkát, a mely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, a mely a te szemedben van, nem veszed észre?
4. Avagy mi módon mondhatod a te atyádfiának: Hadd vessem ki a szálkát a te szemedb?l; holott ímé, a te szemedben gerenda van?
5. Képmutató, vesd ki el?bb a gerendát a te szemedb?l, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyádfiának szeméb?l!" Máté 7:1-5

 

Ja, tanulni akkor lehet, ha valaki akar és attól, akit?l akar. Én azt gondolom, hogy Imre nem volt képes attól tanulni, akit?l lehetett volna. Tehát itt megd?lt az elmélet. Küller János sok lehet?séget átengedett, s?t akit érdemesnek ítélt tanított is (sok mindenre). Aki jó, az jó is marad. Az a bajjal nem kezdünk mondatot, mert nem lesz hiteles és ez nem két ember személyes kudarca, hanem a község választása, így döntött a többség. Kedves Sidló Úr Ön NE a múltban éljen, mert ez  értelmetlen morfondírozás. A jelenben Kell megragadni a LEHET?SÉGEKET, a jelenb?l kell kihozni a legjobbat és erre úgy gondolom, hogy a jelenlegi Képvisel?-testület lesz a legalkalmasabb. Ön részt vehet a közmeghallgatáson és fel is teheti kérdéseit, csakhogy ott olyan emberek fognak ülni, akik a jelenb?l jöv?t szeretnének kovácsolni, ami korábban nem történt meg. Paksi úr biztos szolgál Önnek és másoknak is magyarázattal, csakhogy az a jelen helyzeten nem sokban segít, mindent meg lehet magyarázni, csak amit magyarázni kell az már rég rossz!

Kívánom, hogy ez a község végre olyan legyen, ahol az emberek kedvükre, viszálykodás nélkül élhetnek.

Üdv.: KisMackó

Vlasz KisMacknak
12.09.28

Tisztelt Kis Mackó!

 

A „Mi lett volna ha”, írásommal kapcsolatos véleményének legtöbb részével egyet értek.

 

Attól még, hogy utólag kiderült, hogy Paksi Úr nem jó polgármester, az okoskodás, hogy  

 

alpolgármesternek, sem lett volna alkalmas. Természetesen tanulnia kellett volna és nem  

 

konfrontálódnia.

 

Ez az a,  ha amit már senki nem fog megtudni.

 

Feltételezem, - de ezt is csak személyes véleményként,- hogy amikor a polgármesterség 

 

megfordult a fejében, és ezt még er?sítették a küls? „ barátok”, a hiúság is munkálkodott

 

benne. Tegyük a kezünket a szívünkre, és valljuk be, hogy el?fordul az életben, hogy túl

 

értékeljük magunkat. Az viszont már fontos kérdés, hogy ezt az ember, amikor felismeri

 

akkor, hogyan lép.

 

Azért mert valaki nem jó polgármester, az élet más területén még sikeres lehet. Ez Imrére is

 

vonatkozik. Az írásában szerepl? idézetek alapján keresztény embernek vélem és ebb?l ítélve

 

Ön a szeretet és megbocsátás kell, hogy képviselje. A korrekt bírálat helyén való, de csak az

 

emberi méltóság tiszteletben tartása mellett.  

 

 

Kedves KisMackó, azért ha megengedi, kell? Tisztelettel kérem, hogyha egyszer valamikor

 

Önb?l NagyMackó lesz, ugye elárulja, hogy ki is Ön valójában.

 

Nagyon élveztem, írását.

 

Üdvözlettel. Sidló Ferenc

 

 

 

 

 

Mi lett volna ha!
12.09.27

Mi lett volna ha!

 

Látom, hogy már a címre is sokan felkapják a fejüket, amikor olvassák.

 

De engedjék meg nekem, hogy eljátsszam a gondolattal, hogy mi lett volna, ha Paksi Imre az el?z? ciklus M?szaki Bizottság Elnöke, aki az els? két évben csapatjátékosként korrekt módon végezte képvisel?i munkáját, nem tudni mi okból (esetleg rossz tanácsadók inspirálására) nem veszi a fejébe, hogy ha törik, ha szakad, de Ö polgármester lesz.

 

Sok estén együtt ültünk a testületi üléseken, és Imre oly annyira együtt m?köd? volt, Küller János Polgármesterrel, hogy lehet, hogy többünkben is, de bennem biztosan felmerült, hogy Pap János korai alpolgármesteri lemondását követ?en Imre alkalmas lenne erre a posztra. Valójában ez a megoldás soha sem jutott el a felvetés szintjéig, de ma is úgy érzem, hogy ez ott „lógott” közöttünk a leveg?ben.

Az id?pontot nem tudom pontosan, hogy mikor történt a fordulat, hogy mikor romlott meg a testület, János és Imre kapcsolata, de ett?l kezdve a feszültség érezhet? volt.

A személyes véleményem az, hogy- pestiesen szólva – valaki, vagy valakik megdumálták Imrét, hogy milyen alkalmas is lenne polgármesternek. És Ö bed?lt nekik. Van sejtésem, hogy kik ?k. Azok a névtelenek, akik egy bizonyos hírportálon fantázia névvel mindig megmondják a „tutit”.

Eperjes Károly, általam igen nagyra becsült színm?vész mondta egyszer, „ az ördög akkor a legveszélyesebb, ha nem patásan, ronda pofával jelenik meg hanem, csinosan felöltözve és mézes mázos szavakkal téveszti meg az embert”. Mert akkor nem ismerjük fel és akkor a legveszélyesebb.

 

Tudom, hogy az id? kerekét nem lehet vissza forgatni. De ha a fentebb említett helyzet nem következik be és Imre „ambíciói” csak az alpolgármesterségig tejed, a 2010-es választásokat megnyerve marad a Küller csapat,- folytatva a megkezdett munkát,- Imrének lett volna még négy éve mind alpolgármester tanulnia Jánostól egy kis polgármesterséget. Valószín?leg közöttük lév? megegyezéssel 2014-ben megfelel? vezet?i tudással, szinte versenytárs nélkül indulhatott volna,- emelt f?vel- a polgármesteri címért. Nem hiszem, hogy Küller János több éves alpolgármesterség, három cikluson át (nehéz id?szakban) polgármesterként eltöltött évek után ne engedte volna át ezt a lehet?séget.

 

De kedves Barátaim mi is hibásak vagyunk. Minden közösség olyan vezet?ket érdemel amilyent választ. Ez a demokrácia.

 

Az a baj, hogy a jelen történései nem csak egy, két ember személyes kudarca, hanem egy egész-jobbat érdeml?- közösség életének ellehetetlenítése is.

 

Befejezésül nagy érdekl?déssel várom a novemberi Közmeghallgatást, és kérek mindenkit, hogy minél többen vegyünk részt rajta.

 

A régi új képvisel?knek, mindannyiunk érdekében jó egészséget és sikeres munkát kívánok.

 

          

        Sidló Ferenc

25 éve pilisborosjen?i lakos

Beszmol
12.09.26

Beszámoló

a második el?zetes megbeszélésr?l a nyíltság jegyében

(2012.-09-25 polgármesteri iroda)

 

Mindenekel?tt

Nem voltunk könny? helyzetben, amikor az ÖPE úgymond "elvesztette" a választásokat. Nem örültünk.  Azonban mi nem a választásokat veszítettük el, hanem a jogot arra, hogy a megkezdett munkát folytathassuk. Azt, hogy nem tudtuk ismét elnyerni a választók bizalmát részben néhány saját ténylegesen elkövetett hibánk és mások, a vetélytársak, sértettek által vélt, kitalált, de jól terjesztett hamis állítások, s részben az országos választási hangulat okozta. A választási eredmények nálunk, itt a faluban tükrözték, mintegy leképezték az el?tte lebonyolított parlamenti választások eredményét. Azonban, ha megnézzük az itteni "nyertesek" sorrendjét megállapíthatjuk, hogy az országosan is gy?ztes párt színeiben induló képvisel?i csoport hat tagja és polgármesterjelöltje után (egy f? kivételével) az ÖPE képvisel? jelöltjei végeztek a következ? hat, a választási törvény értelmében befutó helyen. Ez a helyzet nem csak törvényi, hanem erkölcsi felel?sséget is ró a soron következ?, elég komoly szavazatszámot kapó képvisel?jelöltekre, mivel azok, akik rájuk szavaztak azért tették, mert azt akarták, hogy folytassák képvisel?i munkájukat. Közölök négyen az el?z? ciklusban képvisel?k voltak.

A sorozatos képvisel?i lemondások után el?állt egy olyan helyzet, melyben másképp nem dönthettek, csak a képvisel?i mandátum elfogadását választhatták a soron következ?k.

Falunk komoly bajban van. Ezt jelzi a képvisel?k "pánik szer?" távozása is. Ilyenkor az az el?írás, hogy a jegyz? levélben értesíti a soron következ? képvisel?t, hogy mi történt, megüresedett egy képvisel?i hely, felteszi a kérdést, hogy vállalja-e a feladatot. Erre nyolc napja van a jelöltnek.  Ezen keserves nyolc nap alatt arra a döntésre jutottunk (Szép sorban, egyenként, mert a képvisel?k nem egyszerre mondtak le. Együttes lemondás estén lehetett volna új választásokat tartani. Ennek a lépésnek a nem meg megtételét rajtuk kell számon kérni!), hogy nem tehetünk mást, minthogy elvállaljuk a feladatot. A következ?k miatt kellett így döntenünk:

- Falunk komoly, els?sorban pénzügyi válságban, de a peres eljárások számunkra várható negatív eredménye miatt véglegesen ellehetetlenül? állapotban is van. Ilyen esetben egy, a falunk javára már éveket dolgozó ember számára elfogadhatatlan, hogy kényelmesen kiszálljon a küzdelemb?l, és megint mindent elölr?l kelljen kezdeni. A rá szavazó választóknak is tartozik annyival, hogy "beszáll a ringbe".

- Ha nem vállaljuk a munkát, akkor a törvény értelmében a következ? kevesebb szavazatot kapott, tehát jóval kisebb felhatalmazással bíró jelöltek léptek volna el?re, s lettek volna képvisel?k. ( Ez is törvényes lett volna!) Ennek az írásnak nem témája a választásban hátrébb végz?k képességeinek, elhivatottságának, felhatalmazásának  tárgyalása, de nem véletlenül kaptak kevesebb szavazatot. Kevesebben szerették volna, hogy ?k vezessék a falut, úgy ahogy mi is kevesebbet kaptunk a "gy?zteseknél".

- Mi lett volna, ha senki nem vállalja? Új választások. Polgármesterestül, képvisel?stül. De mi nem tudhattuk a felkérés pillanatában, hogy ez megvalósulhat e. Azt semmiképp nem vállalhattuk, hogy mi lemondunk és a következ?k pedig esetleg nem. Megkaptuk volna érte a magunkét választóinktól is s ez a döntés erkölcsileg is vállalhatatlan volt számunkra.

 

Az együttes lemondás lehet?sége így a kezünkbe került. Ha úgy látjuk a kés?bbiekben, hogy nem tudunk a polgármesterrel együtt dolgozni, és úgy véljük, hogy a helyzetet, amiben a falunk van ? okozta, ? a felel?s a kialakult állapotért, akkor az együttes lemondást bármikor megtehetjük. Ha nem vállaltuk volna a képvisel?i munkát akkor az új, teljes választás lehet?ségét is eldobtuk volna.

 

Kérem a Tisztelt Pilisborosjen?ieket, hogy jöjjenek el minél többen a 2012. november 10-én, 18 órakor a M?vel?dési Házban tartandó Falugy?lésre. Itt és reméljük el?tte a Hírmondóban is beszámol a polgármester az elmúlt két évr?l, elmondása szerint ?szintén, kertelés nélkül, a felel?söket megnevezve, a hibákat feltárva. A helyszínen kérdéseket is fel lehet tenni természetesen s a vélemények kifejtésére is id?korlát nélkül lesz lehet?ség. A felszólalások id?tartamát a jelenlév?k t?r?képessége, türelme fogja meghatározni, ahogy régebben is.

 

 

A második egyeztetés

 

F? téma a Fejlesztési területek helyzete és ezek mentén a Településrendezési Terv jelenlegi állása volt. A PESTTERV cég által készített terv hatósági véleményezés alatt van. Ezután társadalmi szemlére lesz bocsájtva.

A polgármesteri beszámoló érintette az M null témáját is. Szó van a véd?távolságok csökkentésér?l is, de ez fels?bb törvény megváltoztatását igényli, mivel jelenleg nincs el?írás az alagútban vezetett autópályák véd?távolságáról, ezért a felszíni szabályokat használják. Ez sokak számára túlzottnak t?nik.

 

A Lazaréti fejlesztési területen kisebb káosz alakult ki a csatornaépítés kapcsán. Az önkormányzat nem tudja el?mozdítani az ügyet. Döntési, befolyásolási helyzeten kívül van. Az elkészült (?)  közm? átvétele a DMRV Zrt felel?ssége. Ez valószín?leg a jelen állapotban nem fog megtörténni. A számtalan futó per egy újabbal b?vülhet.

 

A Malomd?l? helyzetét épp, hogy csak érintette a polgármester, mivel az itt is meglév? perek, követelések határozzák meg majd (szerinte) a végkifejletet. Mint ismeretes, az el?z? testület kötött egy megállapodást, amivel már úgy véljük megoldódott volna a patt helyzet, de ezt az új testület a bíróságon megvétózta, annak felbontását kérve. Egyébként itt éveken át néhány, sokak szerint lényegtelen, a tulajdonosok által kért építésügyi módosítás miatt nem volt el?rehaladás.

 

Tücsök utca.

A leend? belterületbe vonás ellentételezésére 10 % területet kap az önkormányzat. A tulajdonosok vállalják a háttérfejlesztések finanszírozását is.

 

Az anyagi helyzetr?l:

Folyik a már kivetett, de még kint lév? adók behajtása. Három adós kolléga dolgozik ezen a munkán.

Egyikük a feladat elvégzése után közterület-felügyel? lesz. Itt lakik a faluban. Az a terv, hogy a hétvégéken, vagy esténként is körutat tegyen a faluban és, ha kihágást tapasztal, intézkedjen annak megszüntetésér?l.

 

A polgármester elmondta, hogy képvisel? testülete megemelte a csatorna közm?fejlesztési díját. Ez eddig 260 ezer forint volt, január elsejét?l 300 ezer forint plusz ÁFA lesz. Tanácsolom, a még be nem fizetett díjakat még most fizessék be azok, akik elmaradtak vele, mert elég komoly a növekedés mértéke.

 

Paksi úr kifejtette elképzelését a Falugondnok Kft-vel kapcsolatosan. A cég dolgait ki kell vizsgálni, majd meg kell szüntetni  a Kft-t. (kivizsgálás elrendelése törvényi kötelessége is) Az apportba bevitt két telket a hatóságok nem írták át a KFT tulajdonába, így azok gond nélkül visszakerülnek az önkormányzat tulajdonába. A jöv?re nézve a polgármester elmondta, hogy dolgozó vezet?vel együtt négyf?s, stabil, önkormányzati falugondnoki csoportot képzel el. Ezt egészítené közmunkásokkal, akik árokásási, f?nyírási munkákat, a bels?sök a szakmai hozzáértést igényl? munkát végeznék. (Szerintem a jelenlegi anyagi helyzetben kissé túlzó a tervezett létszám. A Kft-ben 11-en voltak, sokba is került...)

 

Hó-eltakarítás, csúszásmentesítés:

Az idén is az ürömi Zeke úr cége végzi majd, annyi a különbség tavalyhoz képest, hogy az egész faluban.  Zeke úr felajánlotta, hogy a meglév? Unimog munkagépünket alkalmassá teszi a hó eltolására és szórásra. Az a terv, hogy ennek ellentételezéseként használhatja gépünket a téli id?szakban.

 

Krumpli és almaosztás:

Az anyagi helyzetre való tekintettel nem lesz az idén. A rászorulók a szokásos módon kaphatnak az önkormányzattól segítséget.

 

Tisztelt Pilisborosjen?iek!

A jöv? héten lesz az els? testületi ülés. Ekkor tesznek esküt az új képvisel?k és kezd?dik meg a munka a dolgok állásának jobbítására. Ígérni sajnos semmi jót nem tudunk. Er?nket egy jó ideig lekötik a szükséges vizsgálatok, ellen?rzések, a napi munka, a költségvetési egyensúly helyrebillentése. (amennyiben egyáltalán lehetséges!) Munkánkat képtelenség az Önök segítsége nélkül végezni. Kérjük Önöket, hogy vegyen részt aktívan az önöket érint? döntések meghozatalában.

Várjuk Önöket a Falugy?lésen!

 

Pilisborosjen? 2012-09-26

 

Windisch László

Önkormányzati képvisel?

 

 

 

 

 

 

 

 

Olvasnk rsa
12.09.26

Tisztelt Polgármester úr!

 

Kedves Imre!

 

 

 

Valószín? sokunk nevében mondhatom, hogy köszönjük a meghívót a november 10. i Közmeghallgatásra, de jól lenne, ha mellékelnétek a meghallgatás várható napirendi pontjait.

 

Például, ilyenekre gondolok: A lemondási hullám okai.

                                          A falu gazdasági helyzete.

                                         A felel?sök megnevezése a kialakult helyzetért. stb, stb.

                                         A lemondott képvisel? személyes beszámolója a lemondásának okáról. stb, stb.

 

Úgy gondolom, hogy ennek a meghallgatásnak, a lényege az ?szinte tényfeltárás, és ezt követ?en a hogyan tovább kérdése.

 

Amennyiben a megjelentek nem kapnak el?zetes tájékoztatást, kevesen jönnek el, pedig most fontos, hogy sokan képviseljék a választókat.

 

Amennyiben a napirendi pontok megvannak, annak mentén mederben lehet tartani a meghallgatást, és nem megyünk el a parttalan vita felé.

 

Én személyesen azt fogom képviselni, hogy csak nyugodtan, higgadtan nem a másikat megbántva kell dolgainkat megbeszélni.

 

Most a MINDANNYIUNK SZIVÜGYE PILISBOROSJEN? jelmondatnak kell érvényesülnie.

 

Üdvözlettel: Sidló Ferenc

 

Frum rovatunkbl
12.09.23

Els?dlegesen szeretném leszögezni, hogy ezen iromány annak érdekében készült, hogy a minimális alapfogalmakat egyformán értelmezzük. Az Önkormányzatok m?ködésével kapcsolatban számos helyen több ezer oldal áll mindenki rendelkezésére, hogy gyarapítsa ismereteit. (Csak néhány: Önkormányzati törvény (ÖTV) Államháztartási törvény (ÁHT) Államháztartás m?ködési rendje (ÁMR) ) Ahhoz, hogy kell? objektivitással tudjuk megítélni a múlt, jelen, és jöv? dolgait mindenképpen szükséges bizonyos fogalmakkal és adott lehet?ségekkel tisztába lennünk Minden település egyedi. Mások a lehet?ségei, adottságai, területi elrendezése, infrastruktúra ellátottsága stb. A Törvény az önkormányzat feladatait két csoportra bontja: 1. kötelez?en ellátandó feladatok, ÖTV.8. & (4) valamint az ún. szabadon választott, ÖTV. 8.& (2).

8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemet? fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járm?vel történ? várakozás (parkolás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi t?zvédelemr?l, közbiztonság helyi feladatairól; közrem?ködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésr?l, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közm?vel?dési, tudományos, m?vészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek el?segítése.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg — a lakosság igényei alapján, anyagi lehet?ségeit?l függ?en —, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.

(3) Törvény a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy egyes közszolgáltatásokról és közhatalmi helyi feladatok ellátásáról gondoskodjanak. E kötelezettségek a település nagyságától, a lakosságszámtól, és egyéb feltételekt?l függ?en eltér?en is megállapíthatók.

(4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásáról, az óvodai nevelésr?l, az általános iskolai oktatásról és nevelésr?l, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemet? fenntartásáról, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járm?vel történ? várakozás (parkolás) biztosításáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

(5) A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszervez?d? közösségeinek a tevékenységét, együttm?ködik e közösségekkel. A képvisel?-testület a szervezeti és m?ködési szabályzatában határozza meg, mely önszervez?d? közösségek képvisel?it illeti meg tevékenységi körében tanácskozási jog a képvisel?-testület és bizottsága ülésein.

 

Gazdálkodás, Gazdaságpolitika, Vagyongazdálkodás:

 

Vannak bizonyos korlátok, és vannak célok, el kell dönteni, hogy mire mennyit lehet költeni, mi valósulhat meg a rendelkezésre álló forrásokból. Ha minden célunkat, szükségleteinket korlátlanul megvalósíthatnánk, akkor nem lennének gazdálkodási problémák Mivel általában igényeink magasabbak, mint a lehet?ségeink ezért arra kell törekedni, hogy a döntéseket meghatározó sz?k, korlátozott feltételek között a lehet? legkedvez?bb megoldást találjuk. Dönteni kell, hogy mindenre jusson egy kevés, vagy, néhány kiemelt igény professzionális szinten valósuljon meg. A gazdasági tevékenységnek két végpontja van, a javak és lehet?ségek kiaknázása, majd ezek megfontolt felhasználása. (hasznosság szükségesség) A gazdálkodás szükségleteink rangsorolását, id?beni sorba állítását jelenti a takarékosság, mely azt jelenti, hogy a rendelkezésünkre álló lehet?ségekkel és azok fogyasztásával nem csak a jelenlegi, hanem a jöv?beni szükségleteinkre is tekintettel vagyunk. Gazdaságpolitika; azoknak a céloknak, módszereknek, eszközöknek, és intézkedéseknek az összessége mely a gazdaság és a társadalom kiegyensúlyozott fejl?dése érdekében valósul meg.

 

Költségvetés fogalma: olyan pénzügyi terv és pénzügyi alap, amely az érvényességi id?tartam alatt, a feladat ellátásához teljesíthet? jóváhagyott kiadásokat és a teljesítend? bevételeket el?irányzatként, illetve el?irányzat-teljesítésként tartalmazza.

 ÖTV. 90. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képvisel?-testület, a gazdálkodás szabályszer?ségéért a polgármester felel?s.

(2) A veszteséges gazdálkodás következményei az önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felel?sséggel.

(3)  A helyi önkormányzat adósságrendezési eljárásáról külön törvény rendelkezik.

(4) A fizet?képesség helyreállítása érdekében az önkormányzat köteles felfüggeszteni — a hatósági és az alapvet? lakossági szolgáltatások kivételével — a feladatok finanszírozását

 

Ha eddig rendben, akkor kezdhetjük a múlttal és hamarosan eljutunk a jelenbe!

Vlasz a Frum rovat jabb lemondsok tmban megjelent rsra
12.09.21

Tisztelt Gézabá!

„ Ha az éremnek az élét mutatom, honnan tudom, hogy mi van az oldalán? Értékes vagy hamis? Szándékosan félrevezet?, vagy tudatlan? ” - (Szakáll) Szerintem ezek kérdések!  "Magyarán a Hírmondóban megjelent diagramok hamisak? Eddig miért nem szólt senki, itt legalább ötször rákérdeztem. Be is tudnád bizonyítani ezt az állítást?” - (Gézabá)  Mint ahogy ez is csak kérdés, de Ön már állítást ír! De térjünk a lényegre. Kicsit úgy vagyok, mint az egyszeri szabómester, kénytelen vagyok hozott anyagból dolgozni.  „Mivel az iskola költségvetése a 2005-ös évt?l szerepel az önkormányzat költségvetésében, így ett?l az évt?l rendelkezünk összehasonlítható adatokkal.”(Lökkös) - Egy Önkormányzatnak csak egy költségvetése lehet! (Ezen belül lehet hivatal, óvoda, iskola, stb) De ha így is lenne, ahogy Lökkös állítja, akkor is csak évenkénti két összeadás (kiadás, bevétel) és bár meddig visszamen?leg meg lehet csinálni egy összehasonlítást! Szándékosan nem mutatja be a 2002-2004-es évek hasonló adatait, mert kiderült volna, hogy az elmúlt 10 év éves m?ködés deficitjeinek, fejlesztéseinek forrása valamint az, hogy 2010-ben 180 millió forint pénzeszköz állt az új Kt. rendelkezésére els?sorban a Papi földek fejlesztésének eredményéb?l származott.

A Hírmondóban megjelent írás Önkormányzati gazdálkodás 2005-2011 (Lökkös)

  1. Diagram, amely a bevételeket és a kiadásokat mutatja be a 2005-2011 közötti id?szakban, csak azt lehet lesz?rni, hogy a bevételek közel 600 millió forintról folyamatosan 400 millió forintra csökkentek, míg a kiadások a 2009-es évet leszámítva meghaladták a bevételeket. Nem ad választ a diagram arra, hogy a több éves költségvetési deficitet az Önk. hogyan tudta hitelfelvétel nélkül finanszírozni.  Azt azonban bemutatja, hogy a bevételek 2009-évben is csökkentek az el?z? évek hasonló adataihoz képest, így Pbj. gazdálkodására az ipar?zési adó egyszeri megugrása 2009-ben jelent?s befolyással nem volt. Ezt támasztja alá a következ? 2. diagram: „Bevételek egymáshoz viszonyított aránya 2005-2011” fejléc? diagram is, amely mutatja, hogy a különböz? bevételek milyen mértékben változnak az egyes években.

3.  A kiadások felbontásáról megadott diagramból látható a 2002-2006 és a 2006-2010-ig tartó ciklus gazdálkodásának különbségei. 2002-2006 között magas m?ködési költségek mellett alacsonyak voltak a beruházási költségek. 2006-2010-ig a m?ködési költségek jelent?s csökkentésével szemben, a beruházások aránya nagymértékben n?tt.

4. „ Bevétel-kiadás alakulása havi bontásban 2005-2011” grafikon amellett, hogy nem a fejlécnek megfelel?, csak azt mutatja meg, hogy a bevételek és kiadások nem folyamatosak.   

5. „Tartalékok cím? grafikon”-ból levont következtetés szándékosan félrevezet?, egyáltalán nem mindegy, hogy a szükséges m?ködési költségre, vagy a közszolgáltató beruházásokra, esetleg kés?bbi beruházásokat megalapozó telekvásárlásokra fordítja a nehezen megszerzett forrásokat az Önkormányzat, vagy olyan pazarló gazdálkodást folytat, amelynek látszata nincs.

Arról ne is beszéljünk, ha ez a gazdálkodás szabálytalanul nem éppen a köz javát szolgálja. A szép színes diagramok, grafikonok és ezek magyarázatai, semmi más célt nem szolgáltak, minthogy eltereljék a figyelmet a valós problémákról. A község feléli az átvett pénzeszközöket 2012 második felére. Pályázati pénzeket nem nyertek. Kizárólag az adók drasztikus emelésével akarják a költségvetési hiányt egyensúlyban tartani, ami jó esetben csak a m?ködés jelenlegi szinten tartására lehet elegend?.  A fejlesztési területekkel szembeni magatartásuk kedvez? esetben több százmilliós veszteséghez, rossz esetben teljes ellehetetlenüléshez vezet. Mind az, ami mára bekövetkezett arra jó el?re felhívták a figyelmünket. Sajnos ezt sokan nem vették komolyan, pedig a mára kialakult helyzet szinte szó szerint beigazolta a felvetett aggályokat. Még az is kiderülhet, hogy Küller aggályai 2002-2006 között nem voltak alaptalanok, a felel?tlen rossz gazdálkodás hamar cs?dbe viheti a települést. Ezek után döntse el mindenki magába, mit tart a diagramokról, grafikonokról. Ui.

“Csak abban a statisztikában hiszek, amit én magam hamisítok”(Churchill)”

Beszmol
12.09.21

Beszámoló

a transzparencia (átláthatóság) jegyében

 

Szeptember 19-én este informális találkozó volt az önkormányzat polgármesteri irodájában. Az ülés elején kiderült, hogy az újabb képvisel?i lemondás okán a meghívottak egyike szintén képvisel? lesz. Mivel újabb lemondások nem várhatók (a még maradt képvisel? és a polgármester nem jelezte lemondási szándékát s?t, a polgármester már bejelentette: maradni kíván) sejthet?, hogy a tárgyalás már talán a végleges testületi összetételben zajlott.

Jelen voltak: Paksi Imre polgármester, Heged?sné dr. Hovánszki Tímea jegyz?, Heves László képvisel?, Szirtes Gergely képvisel?, Hunya Éva megválasztott képvisel? (mvk.), Rafainé Üllei Erzsébet mvk., Varga István Csaba mvk., Windisch László mvk.,

 

A polgármester az ülés elején bejelentette az újabb képvisel?i lemondást, ennek okán Varga István is leend? képvisel?ként szólhatott a kés?bbiekben. A jelenlév?k közül Hunya Éva, Rafainé Üllei Erzsébet, Varga István, Windisch László kell, hogy esküt tegyen a következ?, már rendes képvisel?-testületi ülésen. (2012. október 2. 18 óra) Ezután lesznek teljes jogú önkormányzati képvisel?k.

A megbeszélés témát a polgármester már napokkal el?bb kiküldte a meghívottaknak, így mindenkinek módjában állt az abban foglaltakra felkészülni, bár az újak közül azzal, hogy valójában milyen helyzetben van a falu senki nem lehetett és azóta sem lehetnek tisztában, mivel a polgármester ez irányú beszámolója eléggé összeszedetlenre s ez által érthetetlenre sikeredett. Úgy t?nt, megpróbálta a saját maga felel?sségének kimondását kerülni, az összeomlásban való részvételét áthárítani a lemondott képvisel?kre. Ezt viszont nem lehet elkerülni! A lehet? leghamarabb sort kell keríteni egy valódi, mindent feltáró polgármesteri beszámolóra falugy?lésre. Ez meg i lesz tartva 2012. november 10-én, szombaton18 órakor.

 

A leend? testületi felállás, alpolgármester személye, státusza, bizottsági elnöki, bels? és küls? tagok személye volt az els? tárgyalási pont.

Ezek valószín?leg a következ?képpen lesznek kiosztva:

 

Alpolgármester:

Heves László ( társadalmi formában)

 

Pénzügyi bizottság:

Varga István Csaba, elnök

Hunya Éva, Windisch László bels?s tagok

A küls?s tagok személye tárgyalás alatt.

 

M?szaki, fejlesztési bizottság:

Szirtes Gergely, elnök

Varga István Csaba, Windisch László, bels?s tagok

A küls?s tagok személye tárgyalás alatt.

 

Humán bizottság:

Hunya Éva, elnök

Rafainé Üllei Erzsébet, Szirtes Gergely, Windisch László, bels?s tagok

A küls?s tagok személye tárgyalás alatt.

 

A következ? tárgyalási pont a testületi ülések id?pontja volt.

A döntés: minden hónap utolsó keddi napján lesz, 18 órakor. Ez az id?pont érdekl?dés, vagy a téma okán lehet?vé teszi a falu lakónak, hogy jelen legyenek a számukra fontos tárgyalásokon, a döntések meghozatalakor. Ellentétben az új, a 2010-es ciklus kezdetét?l alkalmazott délel?tti id?ponttal, mellyel a falu lakóinak megjelenését szinte teljesen kizárták a testületi ülésekr?l!

 

Közbevet?leg: Id?hiány miatt el?zetes véleményt kért a megjelentekt?l a jegyz? az iskolával kapcsolatos döntés meghozataláról. Mint ismeretes, az állam (kérés esetén) átveszi a tanárok, de csak a tanárok fizetésének utalását és az azzal kapcsolatos ténykedést. El kell majd döntenünk, hogy megéri-e ez falunknak vagy sem. Az els?, rendes testületi ülésen már dönteni kell a határid? miatt. Nem mellékes az iskolában oktató dolgozók véleménye. Úgy vélem, a Humán bizottság örömmel venné, ha részt vennének a döntésben, mondják el véleményüket, bár ez els?sorban anyagiak kérdését veti fel. Ha megéri, átadjuk, ha nem, nem!

 

Mivel az el?z? testület nem döntött és az új még nem állt fel, társalgási szinten felvet?dött a közelg? Id?sek Napja rendezvény problémája. A polgármester az anyagi helyzetre hivatkozva tette fel a kérdést: legyen-e krumpli és alma osztás az idén. Az ? szándéka nem derült ki. (Úgy t?nt, mintha mindegy lenne, hogy mi a válasz a kérdésre) A jelenlév?k egy része eleve elhibázott, a múlt szellemét tükröz? akciónak nevezték az eddig több ízben lebonyolított osztogatást. Mások a rászorultság elvének érvényesítésében látták a megoldást, azért is mert most nincs pénz rá, és azért is, mert nem lett volna szabad a teljes kör?, pusztán csak az életkortól függ?, bár sokaknak a ténylegesen rászorultaknak  biztosan jól jöv? ajándékozást elindítani. A várható döntés: az Id?sek Napja rendezvény az idén valószín?leg a Zene Világnapján lesz megtartva a M?vel?dési Ház zenés rendezvényével egybekötve. Így az id?sek egy, remélhet?leg felemel? zenei élményt kapnak ajándékba a falu közösségét?l.

 

A polgármester részér?l felvet?dött a Hírmondóval kapcsolatos problémák gyors, sürget? kezelésének az igénye. Az új Hírmondó megjelenése óta havi 400 ezer forintba került a lap. A hirdetések száma lefogyott, alig van bevétel a lapból. Saját lábán nem tud megállni. Pénz nincs rá, hogy tovább ebben a formában, ennyiért kerüljön kiadásra. Mi legyen? Tette fel a kérdést a polgármester. ( Megjegyzem: az ÖPE honlapján már az els? új szám megjelenésekor felhívtuk a figyelmet a problémákra. Ha hallgattak volna a tanácsokra most jó pár millió forinttal több lehetne a kasszában.)  Javaslatok: Le kell állítani a közpénz további elherdálását. A jelenlegi szerz?dést fel kell mondani. Mivel a tájékoztatási kötelezettség nem teszi lehet?vé a lap megszüntetését, új megállapodást kell kötni. Ebben partner lehet a régi, Pilisborosjen?n m?köd? nyomda. Velük egy takarékos, a hagyományokat folytató, de az új Hírmondó értékeit megtartó lap kiadására kell szerz?dést kötni. Ennek költsége nem lehet és nem is lesz magasabb havi 80-100 ezer bruttó összegnél. Ez egy 8 oldal számú fekete fehér újság esetén értend?, melyben fekete-fehér fényképek lesznek. Az ár tartalmazza a tipográfiai szerkesztést, nyomdai költséget, kiszállítást a terjeszt?höz, mely valószín?leg a Posta lesz. A következ? szám már lehet?leg ebben a formában, de biztosan ezzel költséggel kerül kiadásra.

 

Pénzügyi helyzet:

Jelenleg 60 millió forint körüli összeggel rendelkezhet állítólag a falu önkormányzata. A várható, kötelez? jelleg? kiadásokról még nem kaptunk hiteles információt. Nem tudjuk, hogy milyen, eddig  még ki nem fizetett számlák állnak sorban kifizetésre várva. Nem tudjuk pontosan a Falugondnok Kft-vel kapcsolatos anyagi problémák milyen terhet jelentenek majd. Egy biztos, hogy a Kft-be történ? pénzkivitelt a lehet? leghamarabb véglegesen meg kell szüntetni. Jelenleg is áll. A testület felállása után az els?, és legfontosabb teend?ként a Kft sorsáról is dönteni kell.  (Ebben a témában is, már a kezdet kezdetén felhívtuk a figyelmet, rossz vége lesz a felel?tlen Kft alapításnak. Számtalanszor elmondtuk, hogy nincs szükség rá, sokba kerül. Süket fülekre találtunk!)

 

A polgármester az anyagi helyzet javulását attól várja (mint szavaiból kiderült), hogy megszorításokat kell végrehajtani. Ennyi. Más, hosszabb távú tervet, a bajból való kilábalást el?segít? ötletet nem hallottunk. Egy biztos: a testület új tagjainak reagálásából kit?nt, hogy nem lesznek partnerek a lakosság további adó terhelésének növelésében, az intézmények dolgozókat érint? megszorításokban.

A polgármester megszorítási tervei:

- Civil egyesületek (500 ezer forint feletti támogatást esetén) támogatásának felülvizsgálata. (Támogatás csökkentése?)

- Képvisel?i tiszteletdíjak felülvizsgálata. ( Eddig felvették, most azok ne vegyék fel, akik nem vétkesek a vagyon felélésében?)

- Falugondnoki Kft. kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele

- Gyermek étkeztetés felülvizsgálata (kedvezmények megvonása, rászorultsági elv érvényesítése)

A jelenlév?k véleménye szerint a kilábalás ezekkel az eszközökkel nem valósítható meg.

 

A tárgyalás végén a felek megállapodtak abban, hogy szeptember 25-én ismét találkoznak és a m?szaki, fejlesztési ügyek témájában is tájékoztatást kapnak a képvisel?k, jelöltek.

 

Windisch László

megválasztott, leend? képvisel?

Ahogy grtk
12.09.21

Annak örülök, hogy sikerült végre egy értelmes vitára sort keríteni, ráadásul nagyrészt a tárgytól sem tért el a bejegyzés.

Igaz más a véleményem, de haladjunk szépen sorjában: Alapvet?en a diagramokkal, grafikonokkal nem értem mi lenne a baj. Az idézett angol úriember ugyan 60 éve még nem hitt benne, de manapság mind az üzleti élet, mind az oktatás szerves részét képezi a statisztikai módszertan. Nincs ebben semmi ördögi, feltéve, ha megfelel? adatokból dolgoznak. Például kedvenc focicsapatomat tudnám felhozni és mellesleg ez is angol: http://swissramble.blogspot.hu/2012/07/manchester-united-tuning-in-to-capital.html Én ezen állítás kapcsán írtam, amit írtam: "

A diagramokról meg annyit, ha valaki összekeveri a költségvetést a pénzkészlettel a tartalékot a befolyt pénzekkel,és ezek után tartalékcsökkenésként csinál egy színes diagramot az nagy valószín?séggel nem a tényeket fogja ábrázolni." Magyarán hamisak vagy tévesek az adatok? Ezt nem sikerült eddig bizonyítania. Amit kifogásol, hogy a személyes véleménye nem jelenik meg a diagramokban, de ez nem is arra való. Valamit összekevert itt Szakáll! Válaszokat nem adhat egy statisztikai adat. Arányokat, trendeket, igen. Ön helyesen levonta azokat a következtetéseket, melyeket én is: "az elmúlt 10 év éves m?ködés deficitjeinek, fejlesztéseinek forrása valamint az, hogy 2010-ben 180 millió forint pénzeszköz állt az új Kt. rendelkezésére els?sorban a Papi földek fejlesztésének eredményéb?l származott." illetve "hogy a bevételek közel 600 millió forintról folyamatosan 400 millió forintra csökkentek, míg a kiadások a 2009-es évet leszámítva meghaladták a bevételeket." Abban igaza van, hogy "Azt azonban bemutatja, hogy a bevételek 2009-évben is csökkentek az el?z? évek hasonló adataihoz képest, így Pbj. gazdálkodására az ipar?zési adó egyszeri megugrása 2009-ben jelent?s befolyással nem volt.", kérdés mire lett költve akkor a pénz? Mit?l n?ttek meg ennyire a tartalékok pont abban az évben? 2002-2006 ról ne beszéljünk, hiszen 2005 a legrégebbi adat. Én azt gondolom, bizony lehetett és kellett volna 2002-2006 teljes beszámolókat felvonultatni, ez Lökkös egyik hiányossága. A másik a levont következtetések egyoldalúsága, ami nyilván politikai szándékból fakad. Ez azonban nem a grafikonok hibája, hanem emberi tényez?. Az eredeti idézethez képest akkor mégsem lett összekeverve a fogalmak és az adatok? Az adatok hiánya nem bizonyítja azok helytelenségét, hanem a teljes valóság mindössze a 2005-2011-el foglalkozik. Bárki kipótolhatja. Szerintem mindig kritikusan kell vizsgálni az ilyen információt, de nem szabad elvi alapon elítélni csak azért mert színes vagy Churchill azt mondta. Én a továbbiakban azt várom el, hogy még sok sok ilyen lásson napvilágot ami alapján érdemi információ jelenik meg a település gazdálkodásával kapcsolatban.

Gézabá

 

Reagls Frum rsokra
12.09.19

Reagálás Fórum írásokra

Nos, akkor még egyszer, utoljára (?): Az Egészségház építését a Községvéd?k idején kezdték el tervezni. Akkor is szükségb?l, mert a régi orvosi rendel?t be kellett zárni. A Tisztiorvos többszöri halasztás után nem engedélyezte tovább a m?ködését. Az els? tervek még a mostaninál is nagyobb épületet körvonalaztak. Az akkori képvisel?k (2002-2006 KÖZSÉGVÉD?K) tudtommal valamennyire visszavettek ugyan a kezdeti méretekb?l, de mi még ezen is kisebbíteni akartunk, de már az engedélyezett tervek és a közbeszerzési eljárás megindulása miatt nem volt módunk rá. Az épületet végül is több tíz millió forinttal kevesebb?l építettük fel, mint, ahogy a Községvéd?s testület tette volna. Szerintem az épület most nem sokkal nagyobb, mint egy családi ház. Azonkívül, hogy nem a jelennek, hanem a jöv?nek építünk középületeket az is indokolja ma már az épület területi nagyságát, hogy lehet?ség van például (az el?z? két évben is volt!) fogorvosi és egyéb, a falu lakói számára fontos egészségügyi szolgáltatás beindítására. Ha nincs épület, nincs ilyen lehet?ség. A jelenleg az üzemeltetést a pilisborosjen?i önkormányzat látja el. T?lük kell számon kérni, ha esetlegesen kihasználatlannak t?nik (!) az épület.

A falugy?lésr?l: a tudatlanság, tájékozatlanság, s az, hogy a sok információ, ami egy falugy?lésen a nyakába szakadhat valakinek okozhat olyan látás, hallás zavarokat, amelyek rossz következtetések levonására késztetik a jelenlév?k némelyikét. Ilyen eset az ominózus "orditozás"! Nekem, aki aránylag jól tájékozott a múlt pilisborosjen?i történéseiben nem volt érthetetlen, hogy néhányan (és nem csak az, azok, akiket említeni szoktak!) kikelve magukból adták el? a vélt vagy valós tényeket, igazságokat a Hivatal érveivel, állításaival szemben.  Ugyanis az önkormányzat részér?l elkövetett számtalan csúsztatás, szándékos félrevezetés, slendrián beszámoló borzolta a tényekkel barátságban lév? lakókat. Egyébkén a felháborodott hangnem nem szokatlan sem Pilisborosjen?n, sem az ország más településén. Már Szegedi Róbert polgármestersége idején is hasonló indulatok közepette zajlottak a falugy?lések. Aki régóta itt lakik, tudja ezt. Csak akkor a Községvéd?k szimpatizánsai nem bírták a feszültséget. Nekem is vannak ilyen élményeim. Persze akkor még nem készült videó felvétel, de akit érdekel a régi jegyz?könyvek, hanganyagok biztos megvannak, járjon utána, ha kedve tartja. Aki jelen volt ilyeneken, annak nem kell bizonyítanom.

Hírmondó: senki nem állította, hogy hibátlan Hírmondók jelentek meg az új hibátlan (?) Hírmondó el?tt. Volt olyan id?szak, hogy én szerkesztettem, tipografizáltam a lapot. Természetesen amat?rként, lelkesedésb?l. Az akkori esetleges hibákért vállalom a felel?sséget (sokakkal ellentétben). Mentségemre legyen mondva: spóroltunk. Az újság, ennek is  utána lehet nézni, egyre szebb lett. Kés?bb, a Községvéd?k idején egy helyi szerkeszt? és csapata, nyomdája készítette a lapot. Talán 2002-t?l2006-ig. Err?l az id?szakról nincsenek információim. Érdekelne, hogy másoknak mi a véleménye az ebben az id?ben készült Hírmondókról. Biztos hibátlanok... ! 2006-tól egy helyi nyomda vette át a lap szerkesztését, nyomdai munkáit. Profi szakember tipográfiai munkájával készült. Botorság lenne azt állítani, hogy hibátlan volt, emberek vagyunk. De nézzünk magunkba, mi azok vagyunk? Hibátlanok?

Kérem azokat, akik fenti írásomat olvassák, abból induljanak ki, hogy semmi érdekem nincs másképp elmondani a történéseket, mint ahogy lezajlottak, bár valószín?leg az én szemüvegemen keresztül kissé másképp látom ?ket. Ne sajnálják a fáradságot, olvassák el még egyszer az írást, kérdezzenek t?lem is, ha kell, ha nem értenek meg bel?le valamit, szívesen segítek, akár más itt nem érintett témákban is. Személyes találkozótól sem zárkózom el.

Üdvözlettel:

Windisch László

Postaldnkbl
12.09.15

Tájékozódási jó tanácsok:

Vedd el? az Önkormányzat elmúlt 10-12 évének  Hírmondóit olvasd nyitott szemmel,értsd meg az abban írtakat és kicsit gondolkozzál. Ott mindent megtalálsz, maguk a tények cáfolják meg állításaidat. Sajnos a vaknak hiába mondják, hogy láss, a süketnek, hogy hallj, a fogyatékosnak, hogy gondolkozz, nem fog menni. További jó szajkózást.

 

 

Tisztelt Becskepisti Úr!

Az egészségházról már ezen a honlapon is olvashatott.

 Nem vagyok hajlandó ismételgetni. Jó lenne még néhányszor elolvasnia és megértenie.

Az ipar?zési adók sajátja hogy általában befizetésre kerülnek, hol több hol kevesebb,mint ahogy a vállalkozások is egyik évben jobban a másikban kevésbé jól teljesítenek.

Ha pontos információkat akar szerezni akar forduljon a hivatalhoz, ott biztosan dokumentáltan választ fog kapni kérdéseire,amiket aztán tényként közölhet.

Addig meg jó lenne mell?zni az Ön álltal hallottak tényként közlését.(fennállhat a veszélye,hogy hazugsággal vádolják) Ami természetesen nem áll szándékomban.

A képlet Önnél egyébként így néz ki:

Becskepisti ezt látta=tények

Becskepisti ezt hallotta=tények

Becskepisti ezt gondolta=tények

Becskepisti ezt tapasztalta=tények

Becskepisti birtokában lév? információk=tények

A tényeket meg bizonyítani kéne eddig Ön a fórumon még semmit nem bizonyított csak a jó szovjet módszer alapján "tényeket közölt"

De természetesen ez Önre nem vonatkozik.

 

 

Lemondott 4 képvisel?, az 5-ik is már szóban jelezte lemondási szándékát!

Vajon miért?

Mert még van pénz, amit szét lehet osztani?

Mert van átgondolt elképzelés,hogyan tovább?

Mert eddig olyan jól dolgoztak?

Mert van elképzelésük a falu jöv?jér?l?

Mert tehetetlenek?

Mert minden, amibe belekezdtek az megvalósult?

Mert 2-év alatt megvalósították választási ígéretüket?

Mert gondos gazda módra bántak a javakkal?

Mert a csapaton belül személyes ellentétek vannak?

Mert minden döntésüket megalapozottan hozták meg?

Mert gondoltak a jöv?re?

Mert a hozzáértés?k miatt a perek száma n?tt?

Mert az Önkormányzat a falu a közös vagyonunkat gyarapították?

És még nagyon sok mert, és miért!? De egy biztos a számla nekünk (mindannyiunknak!) lesz kiállítva. 

Drága a tanulópénz!

 

Szakáll

Kommentr nlkl
12.09.15

  Becskepisti 2012-09-15 18:52:15
Azt még elmondanám kedves Szakállnak, és többieknek: távol áll a ferpléjt?l, hogy sima kis bejegyzéseim nagy f?címes glosszákon cáfolják -immár sokadszor! Mit lát az Öpére téved?: mindig ezt a hülye Becskepistát okítják itt - az meg hallgat, mint a kuka! Hát én tényleg mekkora egy hülye vagyok! De még ez se különösebben ráz meg: akkor is leírom a véleményem. És lehet?ség szerint meg is védem -amennyire technikailag lehetséges..
 
[#63] Becskepisti 2012-09-15 18:48:32
Kedves Szakáll! Az Egészségházról itt is olvashattam -igen, és? Maguk elmondják rendre, hogy nem nagy én meg elmondom hogy nagy: passz! Tudom, hogy még ennél is nagyobbat tervezett a korabeli testület és Küllernek hála lett kisebb: ezt is leírták-köszönet neki ezért. Azért meg nem illeti köszönet, mert ez a méret is er?sen túlzó-pazarló: kivan a s*eggünk, oszt flancolunk -továbbra is ez a véleményem róla -sokakkal másokkal együtt! "Egyik évben több, másikban kevesebb az ipar?zési..." blablabla: lefordítom magyarra: 'kedves becskepisti, önáltalemlített évben véletlenül több volt. Az is lehet, hogy sokkal több. Az is lehet, hogy nagyságrendileg annyi, amit ön mond..' Szeretem a ködösítést, de csak azért, mert átlátok rajta! Amúgy vádoljanak csak hazugsággal bátran, de amíg nem tudják cáfolni(az Omninvest extraadóból felálló kassza-átadási többletet, mega-egészségház..), nincs sok értelme..Arra meg hiába kérnek, hogy nézzem meg referenciaként korabeli Hírmondót, mert az hemzseg a mocskolódó-vádaskodó hejjesirrási hibáktól és az a gyanúm, hogy ott még nálam is többet hazudtak.. Azt mondja még: bizonyítsak. Nem bizonyítok: leírom tényként, amit annak tudok. Leírom továbbá a véleményem -meggy?z?désem, nem alap nélkül. Ennyi.

 

Kommentr nlkl
12.09.14

Lazarét

Az alábbi linkekre kattintva elérhet? néhány fontos  csatorna beruházási dokumentum:

Csatorna átvét

Csatorna átvét hibalista

Csatorna átvét jelenléti ív

Mai trtnet!
12.09.10

Mai történet!

 

 

A történetemnek van köze a valósághoz, de a szerepl?k kitalált személyek.

 

Van egy falu Magyarországon, amely nem igazán különbözik a mai átlag faluktól. A pénztelenség az intolerancia, az acsarkodás, csak mi vagyunk az okosak a többi mind „nyeretlen kétéves”, ugye ismer?s.

 

A történetem szerepl?i egy id?s házaspár, akik több évtizede lakói a falunak. Nevezzük ?ket

Irénkének, és Bélának. Fiatalabb éveikben aktívan részt vettek a közösség életében, Béla a lakó környezetében- igen sokszor egyedül - fogta a lapátot, a f?részt, de ha kellett a csákányt is, és amit a nyári felh?szakadás, vagy amit a hó, fagy tönkretett, vagy ha benyúlt egy faág az útra- ?, ha néha morogva is – de fáradságot nem kímélve rendbe tett. Mi, meg amíg Ö kapirgált az úton, javítgatott, néha bosszankodtunk az autónkban, hogy mit ténfereg ott az út közepén, most miatta visszakapcsolhatunk, egyesbe. Mert hát ilyenek vagyunk.

 

A minap telefon kereste a szomszédot Irénke, és elpanaszolta, hogy sajnos az id? elszállt, megöregedtek mind a ketten Bélával, az egészségi állapotuk egyre rosszabb és bizony segítségre szorulnak. Azt is elmondta, hogy nagyon aggódik, mert két faág veszélyesen megközelítette a kábel TV légvezetékét és ?k, már ezt nem tudják levágni. Béla szédül, menni alig tud, de ha a baj megtörténik, akkor telefon és Tv nélkül maradnak teljesen elzárva a külvilágtól. A szomszéd miután meghallgatta Irénkét, javasolta, hogy hívja fel az Önkormányzatot, biztosan t?lük kap segítséget. Jaj de jó az ötlet ujjongott Irénke és eszébe jutott, hogy pár évvel ezel?tt az egyik telekszomszédjuk egy id?s egyedül álló néni hasonló bajban volt és az akkori polgármester Brummel úr nagyon készséges volt és küldött a nénihez embereket és rövid id?n belül volt faág, nincs faág. Nem vesztegette tehát ? sem az id?t telefonált. Az Önkormányzatnál a telefonban azt a tájékoztatást kapta, hogy adnak egy telefonszámot, azt fel kell hívnia és az Önkormányzat saját cége, a Segítünk Ha Bajban Vagy Kft rendelkezésére áll. Úgy is tett, telefon, jövünk, mondták a vonal túlsó végén, hamarosan ott leszünk. Jöttek is, és tízperc alatt végeztek az ágakkal.

 

Most jön a történet csattanója.

 

A tíz perces munkáért több ezer forintot kértek. Irénke és Béla nem gondolt ekkora összegre, kicsi a nyugdíjuk és mivel az a tízperc sem volt igazán tíz csak öt, mert közben elmesélték a munkások, hogy azért jött létre a Kft, hogy ?k is aktív részesei lehessenek a Községb?l Közösség cím? programnak. Igazán meg nem is tudják mi lesz velük, mert úgy látják, meg halják, hogy nincs minden rendben a képvisel?kkel, mert foszlásnak indultak, mind az a bizonyos foszlóskalács.

 

A történet szerepl?i Irénke és Béla pedig aznap este lefekvéskor arról beszélgettek, hogy még

Sem volt olyan rossz az a Brummel polgármester ugyan néha morgós hangulatban volt de aranyból volt a szíve.  

 

A történetem végére értem, ha valaki valami hasonlóságot vél felfedezni egy bizonyos faluval kapcsolatban, az, tisztán csak a véletlen m?ve.

 

VASPARIPA

Egy vlasztpolgr vlemnye
12.09.07

Gyerekek a homokozóban!

 

 

Talán nem akkora meglepetés, hogy sz?k két év után sorba mondanak le a képvisel?k.

 

Sajnos sok ember az élet más területén is nem igazán méri fel, erejét és képességét, mikor

elvállal  bizonyos feladatokat. Legyünk ?szinték, mindnyájan ilyenek vagyunk egy kicsit.

Jó érzés azt mondani az ismer?söknek, barátoknak, hogy én képvisel? vagyok, vagy még inkább Polgármester. A választás éjszakáján eufórikus a hangulat, f?leg ha az egész csapat célba ért. Egymás nyakába borulunk, fogadkozunk, hogy mi bizony „megváltjuk a világot”. Ez így történt nálatok is. Ez rendben is van, ami nincs rendben azaz, hogy a kampányotokban és a záró kampány rendezvényeteken tisztességtelenül bíráltátok az el?z? Polgármestert, meg a  testület négyévi munkáját. Ezzel felégettétek magatok mögött azt a lehet?séget, azt az erkölcsi alapot, hogy bizonyos kérdésekben, a falu érdekében tanácsot kérhettek volna az el?z?ekt?l. Fennen hangoztattátok, hogy Ti függetlenek vagytok. De kit?l is vagytok függetlenek? Talán csak nem t?lünk, a választoktól. Sz?k két év alatt csak ennyire futotta, hogy sorba mondotok le. Ez két rövid mondatban el lehet intézni, úgy gondoljátok. Lökkös Krisztina lemondásában legalább van egy, mondat, amib?l azt lehet remélni, hogy kiáll a nyilvánosság elé és beszámol, hogy mi is történt. Remélem minél el?bb, közösen döntötök így és elmondjátok, ?szintén, az igazi (!) okokat.

Kedves Polgármester úr kedves Imre ?szintén be kell vallanotok, neked is, hogy besokalltatok. Ma már kevés az, hogy a lemondások kapcsán, a választások eredményeként a soron következ? személyek el?re lépnek képvisel?nek. Teljes megújulás kell, új emberekkel.

Tudom, hogy fájó, de neked is lépned kell, amíg emelt f?vel lehet. A szertett falunk,

otthonunk, ezt kívánja.

Sidló Ferenc választópolgár     

 

( A szerkeszt? megjegyzése: az sem jelenthet  garanciát a fellendülésre, a szakszer?, áldozatos munkára, ha ismét új arcok, új emberek, fiatalok kerülnek be a képvisel? testületbe. Fenti sorok és az eddig fiatal, új arcokból álló testület (2010-2012) cs?dje, a sorozatos lemondások is ezt  a véleményemet támasztják alá,  sajnos!)

jabb lemondsok
12.09.06

Kedves Falumbeliek! Gézabá, Becskepisti!

Sajnos szó sincs ünneplésr?l! Nincs miért! Ha a helyzet csak annyira súlyos, ahogy polgármesterünkkel folytatott els? megbeszélésünk alapján kiderült, már akkor is nagy a baj. Csak olyasvalaki gondolhatja azt, hogy most fenemód örülünk, hogy visszakerülünk a testületbe, aki még nem végzett hasonló munkát, nem vállalt ilyen felel?sségteljes feladatot. Gézabá! Köszönöm visszafogott hangnemét. Tanácsait igyekszem megfogadni. Ilyen hozzáállást vártam Önt?l, hogyha ilyen sajnálatos fordulatot vesznek az események. Igaza is van! Nem sok választási lehet?ségünk van. Els?sorban azoknak a választóknak tartozunk azzal, hogy elvállaljuk a feladatot, akik ránk szavaztak a 2010-es önkormányzati választásokon. ?k azt akarták, hogy én, mi vigyük a falu dolgait. Ha mi nem vállaljuk, akkor a soron következ?nek kell megtennie. Az egy más kérdés, hogy a sor vége felé már a jóval kevesebb szavazatot kapottak is testületi tagok lehetnének. Hogy ez mennyire lenne a falu érdeke, legalábbis kérdéses.

Nem értem Becskepistit! Nem tudom, hogy én személy szerint például mivel szolgáltam rá ezekre a kioktató, lekezel?, vádaskodó mondatokra. Lehet, hogy nem is nekem szólnak? Becske Úr! Ha Paksi úr pártján van, akkor nem kell megijednie. ? továbbra is polgármester marad, mert nem kíván lemondani. Megértem, hogy indulatokat vált ki Önben, ha Küller János neve felmerül. Valószín? oka van rá. De biztos, hogy indokolt ennyire tartania t?le? Nem hiszem! Javaslom egyszer, akár az én részvételemmel üljön le egyszer vele beszélgetni. Tanulságos lesz, ígérem. Az tény, hogy Küller urat nem választották meg 2010-ben. Ennek is oka volt biztos, de ezt nem els?sorban az ? hibájának tartom. Az akkori országos helyzet fényében kell a dolgokat vizsgálni. Nem kell félni attól, hogy egy esetleges új választáson esetleg újra indul és nyer. Ez belefér a demokráciába. Ha azt akarják a választók, hogy menjen, megy! Ha azt, hogy ? legyen a polgármester, akkor ? lesz, persze ha akarja egyáltalán. Amíg ez utóbbit nem tudjuk, kár aggódni.

Úgy ismerem az el?ttem, vagy velem egyid?ben a testületbe visszakerül? képvisel?ket, hogy számukra is a faluérdek számít mindenekel?tt, de az igaz, hogy az általunk (!) vélt faluérdek fogja  döntéseinket irányítani. A falu közéletében eltöltött nem kevés évnek köszönhet?en úgy érzem, megérdemlek annyi bizalmat, hogy legalább már rögtön az elején ne mondjanak el mindenféle senkiházinak, meg ne öregezzenek le, pláne volt Szovjet vezet?kkel hasonlítgatva. Azért sincs értelme, mert ezzel nem fognak eltántorítani attól, hogy vállaljam sokak, a tapasztalatlanok számára csábító, de az általam már átélt nehéz feladatot. Én együttm?ködni, szolgálni szeretnék - mint eddig is-  nem pedig felesleges harcokat vívni, nem valós, mások által vélt, kreált problémákkal küzdve lefoglalni er?met.

Az el?z? ciklusban is a nyilvánosság, divatos szóval élve transzparensé tételét tartottam szem el?tt. Amennyire anyagi lehet?ségeink akkor engedték, úgy érzem meg is valósult ez. Részt vettem az önkormányzati honlap elindításában, az akkor és el?tte (és mostanában általam is) sokat bírált Hírmondó rendszeres megjelentetése is az én feladatom volt 2006-2010-ig. Kulturális bizottsági elnök voltam. Erre a munkámra nem lehetek túl büszke, mivel köztudott, hogy az anyagiak hiánya ezen a területen mutatkozott meg leginkább, de ez mindig így volt és a nagypolitikában is így van. A mi ciklusunk alatt indult el a Pilisborosjen?i Várjátékok. Amíg rajtunk múlt anyagilag is támogatta az önkormányzat és fizikailag is. Például a testületi tagok összefogtak, sátrakat, lelátót építettetek. Baráti kapcsolataik révén olcsó, de kiváló min?ség? színpadot, hangosítást, fedést sikerült szerezniük. Sajnos már a következ?, a 2011-es Várjátékok már önkormányzati támogatás nélkül zajlott le. Az idén sem adott támogatást a testület.

Többször felvet?dött honlapunkon, hogy nem csináltunk semmit a mi ciklusunk alatt. Sokan reménykedtek abban, hogy az utánunk következ?k hordják a bölcsek kövét és végre fellendülés lesz falunkban. Nos, sajnos nem így történt és ennek talán én örülök a legkevésbé. Eddig a "partvonalon" álltam, most, ha nem is bíró, de a hat " asszisztens egyike leszek. Ha rajtam múlik nem fog fütyülni a közönség.

Sokat leírtuk itt, ezen a honlapon is: igenis voltak eredményeink az el?z? ciklusban. Nem kívánom újra leírni ezeket. Ha valakinek kevésnek t?nik, várjuk tanácsait, részvételét a munkában. Az ajtó nyitva áll! Minden jó ötletre vev? leszek, támogatom azt. Ha forrásokat tud valaki idehozni bolond lennék  ellenállni. Kérem Önöket, hogy épít?jelleg? kritikáik megfogalmazása mellett legyenek kíméletesek velem, velünk, mindenekel?tt az emberi méltóságot tartsák szem el?tt. Mi is emberb?l vagyunk.

Ígérni semmit nem tudok, csak, mint a nagy angol mondta: vért, verejtéket, könnyeket. Nekem is ebben lesz részem...  Egyet azért mégis ígérhetek: adó emelésekhez, a lakók bármilyen irányú további megsarcolásához nem fogok hozzájárulni. Ha ilyenek átmennek mégis az nem az én szavazatom segítségével fog megtörténni.

Azon leszek, hogy az új testület felállása után legyen egy teljes pénzügyi átvilágítás, már csak a "kályha" miatt is. Továbbá azért is, mert nem szeretném a felel?sséget mások helyett viselni, és szerintem csak így lehet megtudni, hogy miképp állunk. Szeretném, ha végre megvalósulna az, amit sokan hiányolnak évek óta, vonjunk be a munkába mindkét oldalról a hozzáért? embereket, függetlenül azok "hovatartozásától". Erre a mi ciklusunk elején Küller úr is tett kísérleteket, de akkor elutasító volt a reagálás. (Küls?s bizottsági tagokat szerettünk volna a Községvéd?kt?l bevonni a munkába.)

Szerintem elkerülhetetlen az is, hogy a polgármester álljon a nyilvánosság elé. Falugy?lés keretében és az új, csökkentett költség? (!)  Hírmondóban is számoljon be az eddig végzett munkáról, a jelenlegi anyagi helyzetr?l, köntörfalazás nélkül!

Szép jöv?t, fellendülést kívánok mindannyiunknak!

Üdvözlettel:

Windisch László

jabb lemondsok a kpvisel? testletben
12.09.05

 

Újabb tagok mondtak le a pilisborosjen?i képvisel? testületben. Nevel?s-Forgács Ildikó  képvisel? kezdte meg a sort, most Maloschik Péter képvisel? és Lökkös Krisztina alpolgármester is vette a kalapját. Ki maradt a régiek közül? Szirtes Gergely, Hudi László, Vidáné Resch Timea képvisel?k, Paksi Imre polgármester.  Már csak négyen vannak.

 Nem hisszük, hogy falunk ezt érdemelte! A lakosság bizalommal fordult a 2010-es választáson az el?z? testületben képvisel?ként már egy ciklust végig dolgozó (?) Paksi Imre felé, a választásokon indított képvisel? csoportját képvisel?knek hiánytalanul és ?t polgármesternek "beszavazta" a testületbe. Már a kezdet kezdetén láthatók voltak bizonyos jelek, hogy nem lesz minden rendben. Hallottunk híreket az útépítések körüli problémákról, aztán jöttek a Falugondnok Kft-vel kapcsolatos gondok. El?bb Szirtes Gergelyt mondatták le alpolgármesteri pozíciójáról. Helyét Lökkös Krisztina töltötte be. Közben lassacskán elfogyott az "örökség". Elköltötték az el?z? ciklusban a testület és kiváltképp az akkori pénzügyi bizottság vezet?je és a polgármester vérverejtékes munkájának köszönhet?en összegy?lt  180 millió forintot. Most, hogy üres a kassza sorban hagyják el a süllyed? hajót a képvisel?k. A polgármester nem érzi a felel?ssége súlyát? Szerintünk neki is fel kellene állnia! Végül is ? a felel?s a testület munkájáért. El kellene gondolkodnia err?l!

Lássuk mi a helyzet, mi várható most? A választási törvény azt írja el?, hogy a képvisel?k egyenkénti lemondása esetén a választási eredmények alapján a következ? legtöbb szavazatot elért képvisel? jelölt lép be a távozó helyére. Nálunk Heves László került már így került be a testületbe. Most Hunya Éva és Windisch László következik abban az esetben, ha vállalják a pozíciót. Ez napokon belül eld?lhet. Mi lesz ezután? Lassan elfogynak a Paksi csoport tagjai és régi, "megtagadott" képvisel?társainak többségével kellene együtt dolgoznia polgármesterünknek. Fog ez menni? Vajon ebben az esetben is vállalja posztját Paksi Imre? A súlyosabb: meg tud-e birkózni vele? Mi a garancia arra, hogy gördülékenyebben fognak menni a dolgok, mint a saját maga által választott képvisel?kkel. Nincs garancia! A falu nem véletlenül jutott ilyen helyzetbe. Polgármestere a felel?s nagyrészt azért, ami itt kialakult! Vezet?i képességei (illetve azok hiánya) is lehet oka annak, hogy itt tartunk. Abban az esetben, ha az új tagok és az esetleges távozók helyére még belép?k frissítést is hoznak a testület munkájába, nem valószín?, hogy ezzel a polgármesterrel ki tudunk jutni a bajból! Olyan emberek, mint például Varga István volt képvisel? (pénzügyi bizottsági elnök), vagy - ki kell mondani!- Küller János volt polgármester segítsége nélkül nem tudunk úrrá lenni a problémákon.

És itt van Paksi úr legnagyobb felel?ssége: nem vonta be a kezdetekkor a falu irányításába a régi képvisel?ket, volt polgármestert. Minden elölr?l kellett kezdenie, mert Paksi úr képvisel?i tapasztalatai, tudása nem sokat számított. Már képvisel?ként is több jelét adta annak, hogy nem kell?en tájékozott a falu dolgaiban. Ha a jelenlegi polgármester nem tud békét kötni régi képvisel?társaival, egykori polgármesterével nem fogunk el?rébb jutni, ez biztos! Mindkét fél részére tanácsoljuk: Fogjanak össze Falunkért!

 

A szerkeszt?ség

 

B?vlt a lista!
12.09.05

El?z? cikkünk írás után jött a hír: Hudi képvisel? is lemondott....

Most mi lesz?

sszehangolt akci?
12.09.05

Eléggé összehangoltnak t?nik ez a képvisel?i lemondási akció. Vajon miért nem egyszerre mondtak le? Akkor új képvisel? választást kellett volna kiírni. Ha a polgámester is lemondott volna, akkor az ? pozíciójáról is új megmérettetés lett volna. Ezért az a gyanúnk, hogy a Községvéd?k szép sorban, egyenként mondatják le képvisel?iket, nehogy új választás legyen, mert akkor nagyobbat bukhatnak, mint így! Mivel a megüresedett képvisel?i helyekre (egy kivételével) régi öpés képvisel?k kerülnek lehetséges, hogy ezzel az akcióval a majdnem kétéves eszement "kormányzás" felel?sségét próbálják enyhíteni, vagy azt áthárítani.  Paksi polgármester úr a hírek szerint újabban ellene ment támogatóinak, eígy még ráadásul jól kitolhatnak vele is, mert küzdhet majd  a régi csapatának a tagjaival. Ha csak ? is le nem mond...

Csak nhny sorban
12.09.03

Csak néhány sorban

Nem vagyok mazochista, ezért nem nagyon szoktam a "másik", a Községvéd?s honlapot olvasgatni.  Ma mégis kivételt tettem. Baráti kérésre, nem saját elhatározásból. Az írások tartalmáról röviden csak annyit: mindenki magából indul ki!

B?vebben:

Az állítólagos levelez?k vagy óriási tévedésben vannak, vagy el vannak tévedve, vagy szándékosan írnak butaságokat, állítanak hamisságokat, csúsztatnak honlapunkkal, egyesületünkkel kapcsolatos dolgokban. Arról nem is beszélve, hogy számtalan esetben félreértik a helyzetet, rossz követeztetést vonnak le mások írásából, mondandójából, melyek honlapunk Fórum rovatában jelennek meg. Javaslom, hogy a reklamálók is feleljenek meg azoknak az elvárásoknak, melyeket másokkal szemben támasztanak. Legyenek ?szinték, faluszeret?k. Írjanak szakemberek, szakért?k szintjén. Természetesen hibátlan helyesírással. De legf?képp: próbáljanak meg kapcsolatba lépni a kritizáltakkal, mert tényleg ez a legjobb módja annak, hogy megtudják azok valós véleményét. (Persze ez nem olyan könny? feladat, mert a többség a mi honlapunkon is, úgy, mint a "másik" weboldalon, álnéven ír, ami megnehezíti a dolgot.) Az is sokat segítene, ha nem vádolnák olyan stratégiával, összeesküvés elméletekkel az írások szerz?it, vagy egyesületünket, melyek még csak az eszébe sem jutottak senkinek, mikor a Fórumokon közölték véleményüket. Sejtjük, hogy többen nálunk más álnéven írnak, mint "anya honlapjukon". Ez sokszor be van kódolva az írások stílusába. Az ember nem tud elszakadni saját énjét?l... Persze van kivétel, de az már orvosi eset!

A "másik" honlapon felvet?dött valaki írásában (már nem tudom, hogy ki írta, az igazság az, hogy nem sokáig lógtam a szeren....), hogy, legalábbis verbálisan valamiféle megegyezést is elvárnának t?lünk. Nem zárkózunk el, de jobb lett volna addig megtenni, amíg volt pénz a kasszában! Most, hogy üres, nem irigylem Heves Lászlót, aki vállalta, hogy a lemondott képvisel? helyén újra képvisel? lesz. Azt sem irigylem, aki most már lassan két éve ott ül a testületben és a pénz elköltésén kívül mást, mondjuk a források megteremtését nem tudott tenni. Nehéz lehet reggelente a tükörbe nézni! Azt sem irigylem, aki a Paksi után veszi át a falu vezetését Csak azt nem értem, hogyha mindenki látja a bajt, miért nem akarják a Küllerre rásózni a falut. Ha nem tud kihúzni a bajból minket, akkor legalább végleg megbukna, ha meg sikerülne neki jöhetnének újra a Községvéd?k - ahogy eddig is- pénzt költeni!

Régebben hallottunk helyi rádióról is. Régi honlapunkon még folyamatos reklámot is nyújtottunk (ingyenesen) az ügy érdekében. Állítólag a terv kiötl?je (egy képvisel?) nagyon bosszús, hogy arra már nem jutott pénz. Ha ? hozott volna forrást, akkor talán már m?ködne a rádiója. Nem? Nem hozott, nem m?ködik. Ha ez volt az a vágy, ami a képvisel?ségbe hajtotta, kár volt! Az egy más kérdés, hogy szükség lenne-e egyáltalán itt helyi rádióra.

Azt is (s)írják "odaát", hogy az ÖPE arra játszik, hogy az egyenként lemondott képvisel?k helyén az Öpések kerülnek majd újra a testületbe. Ett?l nagyon tartanak az írások szerz?i. Ez is egy elmélet, de összeesküvés-elmélet. Azért vádolni valakit, mert a rosszul m?köd? képvisel? testület lemondott tagjai helyére lépnek eleget téve a rá szavazók elvárásának legalábbis arcpirító. Ha megnézzük a 2010-es választási eredményeket a bejutott hat képvisel? után a komplett ÖPE képvisel?i csapat következik Hunya Évával kiegészítve, aki, mint tudjuk polgármesternek is indult és, aki ott rá szavazott valószín?, hogy képvisel?nek is. Ez bevitte volna ?t is a testületbe, ha a Paksi nem indít a saját egykori testülete ellen egy másik, fideszes csoportot. A pbj honlapos fórumozók megpróbálják Hunya Évát "összemosni" az Öpével. Gondolom azért is, hogyha lemond még valaki, és mivel Éva a következ? bejutó képvisel?-jelölt, akkor már két Öpés képvisel?r?l beszélhessenek ezért, hogy majd ezzel az általuk eddig támogatott testületre es? felel?sséget csökkentsék. ( Persze lehet, hogy ez is csak egy összeesküvés elmélet...) Nem, Hunya Éva nem tagja az Öpének. Ahogy nézem a túloldalt, lehet, hogy sajnos...

Visszatérve a vádakra:

Azt írják, hogy szándékosan töröltünk honlapunkról írásokat, közben megjegyzik egy nálunk írt hozzászólásban, hogy két órát késik a honlap órája. Azt is mi állítottuk át? Arról nem is beszélve, hogy szerkeszt?i levélben kértük a fórumozókat, hogy mentsék el írásaikat ilyen esetekre, azért, hogy újra fel tudják rakni a honlapra, ha szükséges. Volt, aki élt ezzel már, volt, aki újra és újra csak számon kér minket, de nem jelenteti meg írását ismét. Most is így van ez.

Nem törlünk írásokat, de, ha illetéktelen teszik, azért nem mi vagyunk a felel?sek. Viszont annak van felel?se a túloldalon, hogy néhány egyesületi tagunkat nem engedték egykor még regisztrálni sem honlapjukon. Persze az lehetett a baj, hogy saját nevükön, saját e-mail címükkel kísérleteztek. Az meg le volt tiltva. Sok mindennel vádoltak már minket itt-ott, de azzal még nem, hogy letiltottunk valakit. Egy esetben törvényileg volt kötelez? megtennünk még a régi honlapunkon. Voltak olyan jelzések, hogy nem tudnak regisztrálni, vagy nem tudnak belépni. Ezek rendszer problémák voltak, orvosoltuk ?ket. Mostanában jelezték, hogy "fert?zött" az oldalunk. Csak érezhet?en a "másik" oldalról jött ilyen jelzés. A mi részünkr?l nem érkezett panasz. És mi sem tapasztaltuk a jelenséget. Érdekes! Ez is egy taktika...

Kérjük a Tisztelt "túloldali" fórumozókat, hogyha honlapunkat, egyesületünket érint? írásokat fogalmaznak meg vegyék a fáradtságot és e-mailben, vagy Fórumunkon érdekl?djenek álláspontunkról, vagy az általunk ismert tényekr?l, így elkerülhet?k lennének a félreértések.

A Falunkért honlap szerkeszt?sége

 

Megolddott a rejtly
12.09.03

Kedves Fórumozók!

Rendszergazdánknak sikerült visszahozni a hívatlan látogató által törölni próbált Fórum írásokat. A rendszer úgy van beállítva, hogy ilyen esetekben ?rizze meg a törölt fájlokat, így sikerült megmenteni az eddigi írásokat. Tervezzük egy Fórum archiív lehet?ség megteremtését. A régebbi írások ide kerülnének autómatikusan. Ezzel talán átláthatóbb lesz a rovat. A kellemetlenségekért elnézést kérünk!

A szerkeszt?ség

Ilyen veszlyesek vagyunk?
12.08.30

Tisztelt Látogatók!

A kivizsgálás még folyamatban van, de egyre valószín?bb, hogy illetéktelenek behatoltak az ÖPE honlapjának Fórum rovatába. Egyes írások (milyen véletlen, hogy pont az aktívabban írók szerintük kényes felvetései!) elt?ntek, felszívódtak. Hogy mi lehet a célja egy ilyen akciónak?  Valószín?leg azt a látszatot kívánják egyesek kelteni, hogy a szerkeszt?ség törli a számára kellemetlen felvetéseket. Ezt a leghatározottabban visszautasítjuk! A szerkeszt?ség már régen törölhette volna a regisztrációjukat ezeknek a fórumozóknak, így még be sem jelentkezhettek volna a Fórumba. Nem tettük, mert valljuk, hogy önzetlenül, akár a saját nézeteinkkel, véleményünkkel szembenálló írásoknak is teret kell adni. Csak a törvénybe ütköz? írásokat törölnénk, ha lennének ilyenek, de azokat kötelez?en. Ilyenre még nem volt példa.

Sokszor leírtuk már: ez egy magán egyesület honlapja. Az itt közölt fórumírásokat egyébként kedvünk szerint bármikor törölhetnénk. Nem kötelez semmi ennek az ellenkez?jére csak a saját vállalásunk, hitvallásunk. Ha valakinek problémája van a szerkeszt?séggel, moderálással van választási lehet?sége. Ha ír megköszönjük, ha nem, az ? dolga. Senkit sem kényszerítünk véleménye elmondására.

A szerkeszt?ség

Hrmond ( sokadszor)
12.08.28

Nem az önkormányzat anyagi helyzetének fellendülésének jeleként értékelhet? az, hogy azt tervezik, kéthavonta fog megjelenni a Hírmondó. Miért nem három? Hat? Egy se... Talán hallgatni kellett volna szerkeszt?ink intelmeire, akik már az els? új szám megjelenésekor felhívták a figyelmet: nem engedhet meg magának a falu egy ilyen volumen? újságot. Kiderült: havi négyszázezerbe került eddig. Ki lehet számolni, hogy egy évi kiadás majdnem öt milliót vitt el a büdzséb?l. El?tte az ötödébe került... Javasoljuk, hogy továbbra is havonta jelenjen meg a szám, csak kevésbé hivalkodó külalakban és kisebb oldalszámban, még ha valamiféle szerz?dése is van az önkormányzatnak a fix, 24-26 oldalas számokra is. Van a faluban nyomda is. ?k nyomták a lapot hosszú évekig ingyen, csak költségekért. Érdemes volt mást hozni helyettük? Ha szépen megkérjük ?ket, lehet, hogy ismét megtennék ezt a szívességet falunkért. A szerkesztést is társadalmi munkában végezték régebben. Most miért kell fizetni érte? Ha csak nem azért mert...  Kíváncsian várjuk a Hírmondó Takarékost!

Kpvisel?-testleti hrek
12.08.14

Lemondott a pilisborosjen?i képvisel?-testület egyik képvisel?je.  Szerintünk várható volt. Már az "átszervezés", amit nem rég hajtottak végre jelezte, hogy baj van. Akkor a választott alpolgármesternek kellett távoznia, a megbízott alpolgármester "önszántából" dobta be a törölköz?t. Volt nagy felbuzdulás az új alpolgármester részér?l, de úgy hírlik: nem minden tiszta a Falugondnok Kft. körül. Ha más nem gondatlanul bánt a falu vagyonával. Lehet, hogy ? is menni kényszerül? Valami hasonlóért kellett mennie (útépítés, javítás) az el?z? alpolgármesternek is valójában. A pénzügyi vezet? is távozott. Mi lesz a pénzügyeket felügyel? képvisel?vel. ? marad? Pont neki lenne oka távozni, már csak a saját érdekében is. Állítólag a lemondott képvisel?asszony meggondolta magát, de már kés?n, mert a lemondási folyamat lezárult azzal, hogy írásban leadta lemondását. Ennyi az emberek komolyságáról! Hogy valaki ennyire ne tudja, hogy mit akar, és még minket akar képviselni, amikor saját magával sincs tisztában?! Úgy tudjuk Heves László úr, mint soron következ? képvisel?jelölt élt a választási törvény adta lehet?séggel és elfogadta a megbízást. Tagadhatatlan: az ? személyében végre olyan ember került (ismét!) a testületbe, akire bizton számíthatunk. Hosszú években mérhet? önkormányzati tapasztalata (három cikluson át volt képvisel?, egy ciklusban alpolgármesterként), embersége, a faluban évtizedek óta, önként vállalt áldozatos, ellenszolgáltatás nélkül végzett társadalmi tevékenysége feljogosítja ?t bizalmunkra. Jó munkát, Kedves László!

Kommentr nlkl...
12.08.06

Jegyz?könyv-kivonat

mely készült Pilisborosjen? Község Önkormányzat

Képvisel?-testületének

2012. augusztus 1-én megtartott

testületi ülésér?l

 

 

Pilisborosjen? Község Önkormányzat Képvisel?-testülete 4 f?b?l: 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

126/2012. (VIII. 1.) KT határozat

 

Tárgy: Napirendi pont elnapolása

 

Pilisborosjen? Község Önkormányzatának Képvisel?-testülete úgy dönt, hogy a ’Pénzügyi és Gazdasági Bizottság intézkedési javaslatainak megvitatása, a kialakult helyzet elemzése’ cím? napirendi pontot elnapolja és felkéri a jegyz?t, hogy a pénzügyi vezet?vel készíttessen átfogó likviditási tervet a gazdasági év fennmaradó részére vonatkozóan, valamint a 2013. évi I. félévére kiterjed?en.

 

Felel?s: Paksi Imre polgármester

Határid?: 2012. augusztus 3. 900

 

k. m. f.

 

Paksi Imre s. k.                                               Heged?sné dr. Hovánszki Tímea s.k.

             polgármester                                                                                jegyz?

 

 

A kiadmány hiteléül:

 

 

Molnárné Tóth Erzsébet jkv.

 

 

Vrjtkok ismt nkormnyzati tmogatsa nlkl?
12.07.31

Várjátékok ismét önkormányzati támogatása nélkül?

Úgy tudjuk, hogy az idei Várjátékok megrendezése abszolút civil összefogással valósul meg az idén. A helyi önkormányzat nem ad hozzá anyagi támogatást. Már tavaly is "necces" volt a rendezvény, épphogy sikerült lebonyolítani, mert már akkor sem támogatták. A 2010-es választások el?tt még önkormányzati támogatással rendezték meg Várjátékot. Mostani polgármesterünk akkor igen ügyesen használta választási kampánya céljaira a mások által elvégzett megfeszített munka eredményeként igen csak jól sikerült rendezvényt,  ma már nem támogatja azt. Majd2014-ben?

Felvet?dik a kérdés: ha van egy esemény , amely hírnevet hoz falunknak, ráadásul már hagyományszer?en kerül megrendezésre miért nem kedves annyira a képvisel? testületnek és a polgármesternek, hogy akár a Falu gondnoki kft-re kidobott évi 30 (harminc) millió forintból, vagy a képvisel?k tiszteletdíjából lecsípjen annyit, amennyivel biztonságosan meg lehetne a rendezvényt tartani. Most a kockázatot, mint mindig is Paksi Imre esetében mások viselik. Gratulálunk!

( a szerk.)

Felhívjuk a lakosságot, a cégeket, vállalkozókat, hogy álljanak a rendezvény mellé, támogassák anyagilag, fizikailag a Várjátékok idei megrendezését! Ne hagyják, hogy egy szép hagyomány megszakadjon.

Gondolatok a nyri melegben.
12.07.26

Gondolatok a nyári melegben.

 

Körülbelül két hete, a Hír TV Rájátszás cím? m?sorában, Orbán Viktor miniszterelnök volt a vendég, kérdez?je, pedig az igen felkészült és rendkívül csinos Szabó Anett. A Szerkeszt? Asszony, nem kerülte a kényes kérdéseket sem, de miniszterelnökünk pedig a t?le megszokott higgadtsággal „állta a sarat”és adta meg a válaszokat.

Számomra a kérdések közül az egyik legjobb az volt,- ami körülbelül így hangzott,-„a kormány a mandátumának a félidejéhez érkezve mennyire teljesítette a kit?zött céljait és id?arányosan teljesültek e ezek”. A válasz, lényegében így hangzott.  A kormánynak nincs saját általa kitalált elképzelése, a kormány a választási programjának megfelel?en – amire a két harmados felhatalmazást kapta- végzi munkáját, és nem csak a választás eredményének pillanatában fontos az emberek véleménye, hanem folyamatosan. Ezért volt az els? konzultációs kérd?ív, amelyet közel egymillión küldtek vissza. A közelmúltban indult útjára a második, amely id? arányosan, a visszaküldések alapján azt jelzik, hogy az emberek aktivitása nem csökkent továbbra is figyelemmel kísérik a kormány munkáját és igénylik, hogy id?nként kikérjük a véleményüket.

Azt gondolom, hogy ez egy igen korrekt válasz volt, amelyb?l kiviláglik, hogy egy igazán magára valamit is adó kormány az szolgál, és nem uralkodik, számára nem a népszer?sége és saját érdeke a fontos, hanem a vállalt munka elvégzése és az emberek boldogulása.

Most lelki szemeimmel látom, hogy a kedves olvasók egy része felszisszen és a bal liberális sajtó által nyomatott panel szövegnek felülve, mondja, „hogy a kormány nem csinál semmit,

n? a szegénység, nincs munka, drága a megélhetés, stb,stb. És természetesen mindenr?l Orbán Viktor tehet.

De azért a felszisszen?knek kell? tisztelettel ajánlanám, hogy az orrukon túl egy kicsit tovább is nézzenek. Segítek benne. Tudom ezt is már többször hallottuk, de „az ismétlés a tudás anyja” 2002-ben amikor a Fidesz elvesztette a választás 56 % volt az állam adóság, mikor 2010-ben az Orbán kormány megkezdte munkáját 86%, a Meggyesi kormány 300 milliárd pluszt örökölt az Orbán kormánytól. Mit örökölt az újonnan felállt Orbán kormány? Államcs?d közeli helyzetet, valamint egy olyan ellenzéket, amely Brüsszelbe szaladgál mószerolni Magyarországot.

 

A fentiekben említett, kérdez? m?sor óta már eltelt egy, két hét és motoszkál bennem egy gondolat.

 

 Szeretném megosztani Önökkel.

 

Tudom, hogy a törvény szerint egy település Önkormányzatának, kötelez?en minden évben egy közmeghallgatást, kell tartania. Tarthatna többet is, a törvény ezt nem tiltja, de hát kedves képvisel?ink úgy gondolják, elég, azaz egy is csak legyünk túl rajta. Ha jól emlékszem a jelenlegi Polgármesterünk és a képvisel?k Fidesz- KDNP támogatással nyerték meg a választást. Milyen szép lenne, ha a miáltalunk megválasztott faluvezet?k nem csak a választási kampány idején, hanem folyamatosan kíváncsiak lennének a választóik véleményére és hasonlóan a kormányhoz, összeállítanának egy kérd?ívet és talán a válaszokból, kiderülne, hogy a közelg? ciklus felénél a választóik milyen véleményen vannak az eltelt id?szakban végzett munkájukról, mi valósult meg id?arányosan a programjukból,

és mi az, ami dicsérhet? az idáig elvégzett munka alapján.

Tudom, egyesek azt válaszolnák, hogy az interneten keresztül email-ben fel lehet tenni kérdéseket. Ez igaz, de sajnos még nincs minden választónak internet elérhet?sége. De postaládája valószín? többnek van.

Októberben pedig az önkormányzati választás félidejénél a beérkezett kérd? ívek alapján egy  konzultációs értékel? összejövetelt  lehetne tartani, ahol a képvisel?k már „arccal” számolhatnának be az eddig elvégzett munkájukról a polgároknak.

Lelki szemeim el?tt látom, hogy az általam igen nagyra tisztelt Miniszterelnökünk, -amennyiben eljut hozzá a hír,- milyen örömmel fogadja, hogy a kormány országos akciója önkormányzati szinten is használható.

Befejezésül, ha az ötletet Polgármester úr és csapata életre valónak találja és csak anyagi akadálya lenne a dolognak, úgy költségek egy részét- ésszer? határokon belül- magamra vállalom.

Kérem az Igen Tisztelt Olvasót, ha ezen, sorokat teljes zagyvaságnak találja, elnézését kérem és tudja be, hogy e sorok íróját is megviselte a nyári kánikula.

 

Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok! Hajrá Pilisborosjen?!

 

Mindenkinek további jó nyarat

 

Üdvözlettel: Sidló Ferenc volt képvisel?

 

2012-07-25 Piliborósjen?

Nyr van!
12.07.08

Sokszor leírtuk: ne hagyjuk gyermekeinket az utcán játszani! Ez a legveszályesebb hely, ami csak létezik egy gyermek számára! Pláne, ha egyedül, vagy a barátaival s nem feln?tt kíséretében van. Sajnos elég gyakori a látvány Pilisborosjen?n az egyedül, az utcán kóborló, játszogató gyermek. Még a közeled? autót sem veszi észre! Tudjuk, a mai anyagias világban nehéz megoldani a gyermekek elhelyezését, felügyeletét, ezért jó lenne valamilyen központi, önkormányzati  intézkedés arra, hogy a falubeli gyermekek egésznapos, olcsó, biztonságos feltételek között legyenek egész nap. Ilyen volt régebben a Sági Kati Néni által m?ködtetett nyári kézm?ves  tábor, melyet akkor a M?vel?dési Ház támogatott. Ma van iilyen lehet?ség? Megkérjük Kedves Olvasóinkat, hogyha tudomásuk van hasonló gyermekprogramokról, elfoglaltságokról, írják meg nekünk  e-mailben, vagy Fórum rovatunkba a most indított: Szünid? cím? témában. Köszönjük segítésüket!

( a szerk.)

Koncert!
12.07.08

Selmeczi családi koncert a Tájházban

Július 9.-én, este 8-kor


MOZART, SCHUBERT, JOHANN STRAUSS ÉS MÁSOK M?VEI

El?adják: Selmeczi Borbála, Kincses Margit, Selmeczi Gábor, Selmeczi György, Selmeczi János

valamint: Bátori Éva – Liszt-díjas,érdemes m?vész, Kostyál Péter – heged?, Fekete Zoltán –brácsa és Martos Attila – nagyb?g?

Szórakoztató remekm?vek, kellemes környezet, finom borok!

Mindenkit szeretettel vár Selmeczi György és a Német Nemzetiségi Önkormányzat!

Belépés díjtalan!

Frum rovatunkbl
12.06.25

  Zsibi    

Vincellér utcai ismer?söm mesélte: tavaly, állítólag az önkormányzat emberei leborítottak egy kocsi murvát az utca szélére, valahogy eltologatták, aztán ott hagyták. Állítólag azért történt ez, mert az út alsó részén él?ket elöntötte a víz. Így akarták az elöntést megakadályozni. Túl azon, hogy amat?r a megoldás, még balesetveszélyes is. Volt erre engedély? Fentebb a mai napig elönti az alsó házakat a víz, úgy mondják, azzal senki nem foglalkozik. Megnéztem saját szememmel, hát.. elég drámai a dolog. Télen nem tudom hogyan tudtak itt a rettenetesen ferdévé, rézs?ssé, szinte patak mederré tett útszakaszon közlekedni az itteniek. Állítólag, még le se hengerelték a murvát, "majd az autók lejárják", mondták a munkások. Sikerült. Azóta bukdácsolnak szegény lakók a hepe-hupássá tett egykor sem túl jó úton.

Csak azért mondom el mindezt, mivel az itteniek már annak is örülnének, ha egy kicsit ledózerolnák, lehengerelnék az utat, hogy simább legyen, s egy kicsit kijavítgatnák a hibákat, ahogy a Küller alatt történt, igaz akkor is szólni kellett érte. De akkor legalább megtörtént. Az ittenieknek nincsenek nagy álmaik, bár néhányan összedobták az önkormányzat helyett egy út terveire a pénzt, bed?lve az akkori alpolgármester, "Ha lesz terv, akkor majd megépítjük!" ígéretének. Most már csak bízhatnak abban, hogy az út meg is épül, mert az alpolgármester, aki az ígéretet tette, már nem alpolgármester.

 

A kzssgrt
12.06.23

A pilisborosjen?i Önkormányzat  2012. 06. 6-án hozott,a Tiltott,  kirívóan közösségellenes magatartásokról  szóló rendelete érthet? okokból született.

Ennek kiegészítésére javasoljuk egy a Kiemelked?en közösség támogató magatartásokról szóló rendelet megalkotását. Ez lehet?séget adna az önkormányzatnak, hogy falunk lakóinak különféle kedvezményeket adjanak (épület, ingatlanadó kedvezmény, gyorsított ügyintézés, segélyek megítélésekor, stb.), ha az egyén, vagy család kiemelked? szinten támogatja a közösséget. Például szolgalmi jogot ad a közüzem? (közösségi) szennyvízcsatorna telkén való áthaladására azért, hogy a közösségnek ne kerüljön annyiba az adott  szakasz kivitelezése, mint anélkül, kerül? úton. Ezzel a közösség egyrészt szellemében er?södik a támogatás miatt, másrészt anyagiakban gyarapodik, mert nem kell az amúgy is sz?kös anyagi forrásokat felesleges kerül?kre elpazarolni. Vagy a közismerten kusza pilisborosjen?i utcaképek ( kerítések, telekvonalak összevisszasága) helyreállására is jobban rávehet?k lennének a lakók, ha kárpótolná területveszteségeiket (nem közvetlen pénz juttatásával!) a közösség. Így a választási kampányban is megemlített F? utcai járdaprobléma is orvosolható lenne. Ismeretes nagyon sz?k a járda egy helyen, ráadásul a villanyoszlop is ott van, útban. Reméljük kivételesen meghallgatja az önkormányzat javaslatunkat. Ez a rendelet hozzájárulhatna községb?l közösséget szlogen megvalósításához.

Olvasi levl
12.06.22

Kedves Becskepisti!

Amennyire én tudom az Egészségházat a Küllerék nem hobbiból, vagy megalomániából építették. El?tte több mint 10-évig fennállt a veszélye, hogy a tiszti f?orvos (el?tte Köjál)bezárja az orvosi rendel?nket, mert alkalmatlan volt a betegellátásra. Nem lehetett rendesen elkülöníteni a feln?tt és a gyermekrendelést, vagy az egészséges gyermekrendelést a beteg gyermekrendelést?l például. A másik, s ez a Községvéd?k érdeme, hogy ?k kezdtek bele a ciklusuk végén a beruházás megvalósításába, s?t már meg volt a kivitelez? is. A következ? testületre maradt mit kezd az építménnyel, elkezdi megépíteni azon az áron és úgy, ahogy a községvéd?s testülett?l örökölte a projectet, vagy másképp áll hozzá. Az utóbbi mellett döntöttek (és nem csak a Küller) azért is, mert nem volt 130 milliója a falunak az intézményre. Új pályázat, új nyertes és máris legalább 40 millióval kevesebb?l épült fel az Egészségház. Ami egyébként nem kong az ürességt?l, vagy, ha igen, akkor a jelenlegi üzemeltet?n kell számon kérni. Nem tudom, honnan veszed ezeket az adatokat, amiket Üröm és Budakalásszal kapcsolatban leírsz. Ha vetted a fáradtságot és utánanéztél ezeknek, kérlek, járj utána a fentebb leírtaknak is.

Nem értem, hogy milyen lakópark ellehetetlenítésr?l, letiltásról írsz. Kifejtenéd b?vebben?

Az útépítési témához:

1800,-Ft per négyzetméter a bitumenért. Nem sok érte. Jó ár! Kérdéseim: Lerakással együtt? Milyen alapra fektetik le? Az mennyibe kerül? Milyen vastagon kerül fel a bitumen az útra ezért az 1.800,-forintért? Mekkora teherbírása lesz az útnak? Hány év garanciát adnak a munkára?

Szakért?k szerint nincs értelme olyan utat építeni, amely lakossági öner?b?l épül meg, mivel annyi pénzt nem tudnak el?teremteni amennyib?l  tartós, jó teherbírású, szakszer?en kivitelezett, megfelel? vízelvezetéssel rendelkez? utat lehet építeni. Lásd épp az Erd? utca els?re rosszul sikeredett burkolását...

Kérdezed, hogy van-e határa az emberi butaságnak, irigységnek. A Te viselkedésed hogy neveznéd? Írásaidból kiderül, hogy abszolút nem érdekel, hogy a többi utcában mi van! Csak az, hogy nálatok már van út!  Remélem egyszer rájössz, hogy csak akkor lehet igazán örülni, ha az ember megtanulja hogyan kell  kulturáltan megélni (kifelé is)  az ?t ért jó és rossz dolgokat.

Az Öpér?l: nem tizenkét év Öpe.!  Az egyesület képvisel?i 2006-ban kerültek el?ször döntéshozói helyzetbe Pilisborosjen?n. El?tte négy évig a Községvéd?k irányították falunkat (11 képvisel?i helyb?l hetet ?k foglaltak el). Az a szerencsénk, hogy a polgármestert nem ?k adták, mert már régen egy maszek kft.-ben lenne az összes ingatlanvagyona a falunak. ( Non profit kft. ügye) Tehát maximum ezt a négy évet kellett elviselni azoknak, akik hozzád hasonlóan kártékony elemként tekintenek az Öpére. Viszont, ha tényleg utána jársz a dolgoknak megtudhatod, hogy  egyetlen testület sem ártott annyit falunknak, mint éppen a Községvéd?s. Bár a Paksi féle versenyben van velük. Bármi el?fordulhat még az elkövetkez? több mint két évben.

 

Bituman ( az igazi)

Kutyadolgok
12.06.20

Amelyik ugat, az nem harap! Azért van, hogy ugasson!

Ismerjük ezeket a mondásokat! De igazak-e?

Kutyaügy ismét, de most a csendrendelet kapcsán:

                Volt olyan eset is, amikor a pilisborosjen?i Polgármesteri Hivatal intézkedett egy csendháborítási ügyben. Köszönjük! Igaz, kellett hozzá egy írásos "sértetti" bejelentés, a szomszédok bizonyító aláírása, hogy tényleg zajkeltés folyik. Nevezetes eset a sokak által (pláne vidéken!) bagatellizált kutyaugatási ügy volt. A bepanaszolt "kutyás" szomszéd a Hivatal szerint nem tett eleget a helyi csendrendelet azon kitételének, hogy állat csak úgy tartható, ha az a szomszédok nyugalmát nem zavarja, s mivel éjjel nappal, ami a "csövön" kifért ugatott szegény eb felszólították a gazdát, tegye meg a szükséges lépéseket az indokolatlan ugatás megszüntetésére.

                Nos, ezen az alapon majd' az összes kutyatulajdonost megbüntethetnék falunkban. Magam is tudnék vagy száz olyan ingatlant mutatni, ahol indokolatlanul hangosak az ebek. Csak végig kell sétálni a falun! Ott miért nem intézkednek? Valószín?leg azért, mert ott nem történt meg az írásos bejelentés. De lehet-e függvénye egy hivatali intézkedésnek az, hogy egyik lakó hivatalosan, írásban bepanaszolja szomszédját az önkormányzatnál, f?leg úgy hogy még a többi, érintett szomszédot is rá kell vennie, hogy csatlakozzon az ügyhöz. Az írás elején említett eset kivételes, csodaszámba megy! Szinte hihetetlen, hogy volt bátorsága valakinek egy ilyen kellemetlen ügyet elindítani és ehhez támogatókat is talált. Ráadásul a Hivatal intézkedett is! Az ügyet megoldották! Ilyen csak a mesében van! Szerintünk azonban nem várható el a lakóktól, hogy írásban panaszkodjanak szomszédjaikra! Rossz szomszédság, török átok!- szól a közmondás. S ez igaz is! Szerintünk olyan esetekben, amikor az önkormányzat bármely módon tudomást szerez egy törvénysértésr?l (ez lehet egy egyszer? telefonértesítés is, akár név nélkül is, vagy a közterület felügyel? által helyszínen szerzett tapasztalat) hivatalból köteles intézkedni.

                Akkor vajon mi lehet az értelme egy ilyen, "adják be a panaszt írásban, írják alá a szomszédok is" ügyrendnek? Reméljük nem a felel?sség lepattintása, id?húzás, a valós intézkedés elszabotálása azért, hogy ne a Hivatal, s rajta keresztül a polgármester és a képvisel?k kerüljenek kényes helyzetbe. Ha a lakók nem jelentik be az ilyen eseteket, akkor nincsenek is?

                Arra is figyelni kéne, hogy egy állat rendesen van-e ellátva (Állattartási rendelet), megfelel?en ápolják, etetik-e! Etológusok bizonyították már, hogy egy jól ápolt, megfelel?en ellátott, a védett területet (de csak azt!) uraló eb kellemesebb életet él, mint az, amely az egész utcát sajátjának vélve egész nap föl-le rohangálva ugat, büdös, ápolatlan. Ha ilyen eset egy önkormányzat tudomására jut, nem halogathatja mindenféle papírok, bejelentések kérésével az intézkedést, azonnal be kell avatkoznia!  Jelen esetben már csak az ebek védelme érdekében is! Persze az emberek nyugalma sem mellékes....        

                Talán a közterület felügyel?nek lehetne ilyen ellen?rz?, bírságoló feladata. (Lehet, hogy van is?)  Bár valószín?leg már nem fér bele a munkaidejébe, mert mostanában azzal van megbízva, hogy derítse ki az ingatlanokon keletkez? es?víz hová van elvezetve, az útra vagy a szennyvízcsatornába. Ez is fontos persze, mert sokan a szennyvízcsatornába vezetik az es?vizet. Csakhogy, amíg ezzel van elfoglalva egyetlen felügyel?nk ki fogja a lakosságot zavaró szabálysértéseket felderíteni és azokban intézkedni?

Nmet Dalkr 30.
12.06.18

                Nagy sikerrel zajlott le a Német Dalkör megalakulásának 30. évfordulójára megrendezett esemény a pilisborosjen?i Német Nemzetiségi Tájházban. Rengeteg fellép? volt. A környékbeli települések is képviseltették magukat: dalköreik, tánccsoportjaik rövid m?sort adtak.  Falunkból a Kevélyhegyi Dalkör is fellépett, nagy sikerrel. Az utánpótlás is képviseltette magát a rendezvényen, a helyi iskolások és óvodások sváb táncokat adtak el?.  Igazán felemel? élményben lehetett része a megjelenteknek.

                A nagy melegben jól esett megbújni a néz?tér fölé épített sátor alatt! Köszönet az épít?knek! A m?sor közel három órás volt, ezért az ünnepl?k a lélek táplálása után a kulináris élvezetek felé fordultak. A friss csapolt sört, üdít?ket, s persze az étkeket a helyi étterem szolgálta fel. A csodálatos süteményeket a Dalkör hölgy tagjai sütötték. Külön megemlíteném a mákos és diós bejglit, ami különösen finom volt. ( Ezt állítólag egy férfi dalkör tag sütötte) Helyi boros gazdák kóstoltatták boraikat, és sajtkészít? mesterünk kínálta termékeit. A színpadon a fellép?k helyét a táncolók foglalták el. Vidáman ropták a táncot az él? fúvós zenére, egészen sötétedésig.

Ha sikerül a dalkört frissíteni újabb, legalább ilyen lelkes tagokkal, mint a régiek, ?k tovább vihetik ezt a nagyszer? hagyományt, s újabb harminc, legalább ilyen szép év  állhat a Német Dalkör el?tt! Remélem, együtt ünnepeljük a hatvanadik "születésnapot"!

WÉEL

Tnyleg vge az nkormnyzati vagyon fellsnek?
12.06.07

Tényleg vége az önkormányzati vagyon felélésének?

Nem! Nincs vége! Annak ellenére, hogy az utóbbi falugy?léseken az önkormányzat képvisel?i, polgármestere kijelentették, hogy most aztán vége a vagyonfelélésnek a pilisborosjen?i képvisel? testület titokban (?) arra készül, hogy a 2010-ben az el?z? önkormányzat által reális áron megvásárolt F? út 51. szám alatti ingatlant eladja. Vajon mi lesz a befolyt pénzzel? Ez az önkormányzat arra is képtelen, hogy egy, a falu központjában lév?, szerencsésen a tulajdonába került ingatlanról kitalálja, hogy mihez kezdjen vele. Mib?l gondolhatnánk, hogy az ingatlanért kapott pénzzel jól fog sáfárkodni. Szerintünk úgy lesz, ahogy az el?z? testülett?l "örökölt" (180 millió!) pénzzel történt, FELÉLIK!!!

Figyelmébe ajánljuk a Kedves Olvasóknak az Önkormányzat honlapján lév? Kommentár nélkül cím? linket. Itt pár klikkelés után rájöhet a látogató, hogy mire megy ki a játék. Elültetni a fejekben, hogy nem volt szükség a megvásárlásra, romot vett az el?z? testület, a Paksi úr és persze fegyvertársa Slosár úr ott sem voltak a szavazáskor! Továbbá: nem érdemes rákölteni egy vasat sem, mert csupa rom az egész! Persze arról, hogy miért nincs mib?l rendbe tenni az ingatlant arról nem esik szó! Azért nincs, mert eltapsolták a rendelkezésre álló forrásokat! Ötlet meg azért nincs, hogy mit kezdjenek vele, mert nem értenek hozzá!

Köztudott, hogy ez az ingatlan olyan helyen fekszik, amely szinte felbecsülhetetlen értékeket hordoz. Például csak innen közelíthet? meg egy másik önkormányzati ingatlan fels? része. Ha ezt eladják az a másik ingatlan rész is értéktelen lesz. Arról nem is beszélve, hogy (igaz némi anyagi ráfordítással) a teljes önkormányzati hivatalt át lehetne ide költöztetni. Úgyis a mostani változások miatt kevesebb feladata lesz a hivatalnak, kevesebb munkaer?, terület kell. Felszabadulna végre a m?vel?dési ház a húszéves társbérlet alól. Az els?, az utca felé es? részt szociális bérlakásnak is ki lehetne adni. Ennyit a testület szociális érzékér?l, közösségteremt? tevékenységér?l..

Ezen értékesítési tervr?l vajon miért hallgatott a polgármester az utóbbi Hírmondóban? Egy biztos: nem maradhat következmények nélkül, ha elkótyavetyélik az ingatlant. Felháborító, hogy itt mi megy! Országosan is! Az egyik elad, felél. A másik épít, teremt. Aztán kezd?dik elölr?l az egész.  Ezt akartuk? Nem! Nem ezt akartuk és nem is ezt ígérték! Nézzen mindenki a fiók mélyére! Keressék meg a 2010-es választási szórólapokat.  Furcsa lesz szembesülni a most "hatalmon" lév?k ígéreteivel. Akkor miért nem kampányolt Paksi úr a F? út 51. számú ingatlan problémájával. Mert nem volt probléma! Most van! És pedig: ELFOGYOTT A PÉNZ!!! Le kéne vonni a tanulságot nekünk is és a T. Testületnek is! Mi le fogjuk! És ?k?

 

 

Az elt?nt Frum rsok nyomban
12.05.19

Kedves Fórumozók!
Honlapunk üzemeltetése egy másik szerverre került át. E munkálat közben sajnos néhány utóbbi írás "köddé" vált. Amennyiben tudják pótolni, reprodukálni azokat, esetleg elmentették egy fájlban, kérjük Önöket, töltsék fel újra a Fórum rovatba. Megértésüket, segítségüket ezúton is köszönjük!
A Szerkeszt?ség

Javaslat
12.05.19

A technika ördöge miatt:

Kedves Fórumozók!

Javasoljuk, hogy írásaikat valamilyen dokumentum készít? programban írják meg és onnan másolják be a Fórum rovatba. Így el tudják menteni a szöveget és meg?rizhetik azok tartalmát. Esetleges technikai hiba esetén is el?kereshet? lesz, hogy adott témában el?z?leg mi volt a véleményük. Talán így sikerül elkerülni a félreértéseket.

A szerk.

Nyert a Suli!
12.05.14

Nyert a Suli! Zöldülhet az udvar! Valószín?leg nagyrészt Dienes Dóra tanárn? lelkesedésének és a sok-sok pilisborosjen?i szimpatizáns segítségének köszönhet?en a helyi Iskola elnyerte a Cetelem Bank 500 ezer forintos, e-mail szavazással lebonyolított pályázatát. Minden résztvev?nek köszönjük a segítséget!

Egy adrendelet utlete
12.05.11

Egy adórendelet utóélete

 

Tisztelt Olvasóink, Pilisborosjen?iek!

 

                Mint Önök is tudják Pilisborosjen? Önkormányzata 2012. január 1-t?l új "adó koncepciót" léptetett életbe. Ezen lépés ellen Küller János pilisborosjen?i lakos, hangsúlyozottan a lakók érdekében felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Pest Megyei Kormányhivatalhoz. Sajnos a Hivatal az önkormányzat javára döntött.  A döntésr?l az értesítés itt elérhet?: http://www.pilisborosjeno.hu/images/documents/Kormanyhivatalvalaszlevel.pdf)

                Információnk szerint a panasz benyújtója nem tekinti véglegesnek, eldöntöttnek az ügyet, azonban a fellebbezés, továbblépés módja, (netán egy eljárás indítása az önkormányzat ellen) és annak költségei még tisztázandók.

                Ez a testület nem tartja be választási ígéreteit, mondjuk ki: a szavazók becsapásával került székébe, most adók kivetésével próbál az utolsó lehetséges pillanatig is hatalomban maradni. Polgármesterünk sokszor azzal vádolja ellenzékét, hogy saját, önös érdekei miatt támadja ?t. Ez fordítva igaz: a polgármester és a testület nem képes belátni, hogy nem tudnak felülkerekedni a problémákon. Bár polgármesterünk annyit beismert a közmeghallgatáson, hogy nem erre számítottak a kampány idején. Akkor mire? Kánaánra? Mert, ha az nem is volt itt a kormányrúd átadásakor, azért  pozitíven átadott kassza (180 millió) az volt! Ez az összeg szakért? munkával jobban beosztható lett volna. Meg tudják egyáltalán mondani, hogy a m?ködési költségeken kívül mire fordították ezt a rengeteg pénzt? Van olyan település Magyarországon, amely most küzd az el?z?ek által örökül hagyott 500 milliós tartozással. Ha nálunk is így lett volna, akkor is Paksi Imre lenne ma a polgármester? Akkor is indult volna a polgármesteri székért? Szerintünk nem. Csak az a fránya 180 millió olyan csábító volt! De hát, ha azt hiszik örökké tart, hamar elfogy...

 

                Kérjük mindazokat, akik nem értenek egyet azzal, hogy a pilisborosjen?i képvisel? testület az önkormányzat költségeinek csökkentése helyett, az elvárható okos gazdálkodás hiányában, az ígért források ide hozatala helyett adók révén beszedett pénzeknek köszönhet?en a falu élén maradhasson, álljanak az ügy mellé.  Álljanak az ügy mellé! Annál is inkább, mert ebb?l a bizonyos kormányzati hivatali levélb?l is sejthet?, hogy az önkormányzatunk nem fog itt megállni. Állítólag most adók kivetésére az önkormányzatok tágabb mozgásteret kaptak.

                A költségvetés egyensúlyban tartásához, az önkormányzat saját bevallása szerint is 200 millió forint kéne. Ebb?l a mostani "adóváltozásból" pár millió folyhat be. Honnan teremtik el? a még hiányzó összeget? Sejtjük! Drasztikus, újabb adóemeléssel. Csak azért is gondolhatjuk ezt, mert polgármesterünk kijelentette, hogy nem számíthatunk más forrásokra.

                Szerintünk most még méltósággal fel lehetne állni a székb?l. Még nem okoztak akkora kárt talán, hogy valaki helyre tudja hozni a dolgokat. Ha vállalja egyáltalán valaki!

 

Tisztelt Képvisel?k!

Nézzenek a lelkük mélyére: ezt akarták, ezért lettek képvisel?k? Ezért érdemes? Higgyék el, hogy még az el?z? képvisel?k is küzdöttek azzal, hogy anyagiak híján meg van kötve a kezük. Sokat ?rl?dtek, hogy érdemes e egyáltalán csinálni. Pedig akkor még, az eredményeket szemlélve érdemes lehetett. De most? Mi történt azóta, hogy megkapták a jogot a falu irányítására? Semmi! Csak a feszültségek n?ttek, bár ez természetes, ha nem mennek a dolgok. De err?l csak Önök tehetnek, Önöké a felel?sség! Kérjük Önöket gondolkodjanak el!

 

Tisztelt Olvasók!

Egyesületünk az ÖPE támogatja Küller Jánost az önkormányzat adórendelete elleni további lépésekben, az ügy továbbvitelében, azonban kérjük Önöket is, hogy álljanak mellénk. Tudnunk kell, hogy milyen támogatottsága van a kezdeményezésnek. E-mail címünkre (info@pbjfalunkert.hu) és Fórum rovatunkba várjuk támogató leveleiket.

Kérjük, írjanak arról is, hogy az esetlegesen felmerül? költségek megosztásban is részt vesznek e.

 

(A szerkeszt?ség)

Rviden a csatornrl
12.05.10

Röviden a csatornáról

                Egyike vagyok annak a száz ingatlantulajdonosnak, akik érintettek, legalábbis egy önkormányzati levél szerint a szolgalmi jog helyi problémájában. Nevezett levélben felkérnek, hogy egy adott id?pontban jelenjek meg és írjam alá a szükséges okmányokat. Ez eddig rendben is lenne, ha eddig nem történt meg, de az kissé meglepett, hogy a földhivatali bejegyzés állítólag 100 ezer forint lenne telkenként, amit az önkormányzat nagylelk?en átvállal.

                Nos, az a gond, hogy nem én akartam azt, hogy a telkemen, ráadásul szabálytalanul kivitelezett csatorna haladjon át. Erre a fels? szomszédomnak volt szüksége. Természetesen a kivitelezéssel kapcsolatban akkor senki nem kérdezett meg, hogy akarom e. Egyszer csak azt láttam, hogy emberek dolgoznak az akkor még bekerítetlen telkemen. Három méterrel a telekhatáromon belül hozták le a fels? ingatlanról a csövet. Van olyan hely, ahol majdnem az ezután felépített házam alá került. Ráadásul még a rosszindulatú csatornam?vesnek ( M. F.) állt feljebb, feljelentett az akkori építési hatóságnál Vörösváron, mert szerinte engedély nélkül kezdtem el építkezni. Természetesen volt engedélyem, úgyhogy bakot l?tt.

                Nos, ilyen "kellemes" légkörben zajlott anno a csatorna kivitelezés és ebben nem az önkormányzat volt hibás, hanem a társulás akkori vezet?i. Kártérítést persze nem kaptam, ki nem javították a hibát hiába reklamáltam a pancser kivitelezés miatt. Most meg jön a hivatal, hogy befizeti helyettem a földhivatali bejegyzést. Köszönöm, de nem helyettem fizeti be, mert nem nekem volt rá szükségem, hanem rám er?ltették. Persze a szomszéd miatt hozzájárultam volna, ha kell, de lett volna akkor is egy jobb megoldás, mégpedig az, hogy a fels? lakók szennyvizét az ? utcájukban épített csatornában hozzák le. Szerintem több esetben is ez lett volna az ésszer?. Így nem lenne ennyi (100) problémás szolgalmi jogos eset.

 

Egyébként volt másfél éve az új önkormányzatnak, hogy rendezze az ügyet. Hogy eddig miért nem kezdték el, csak ?k tudják....

 

 

Szavazz a Sulinkra!
12.05.08

Segítség a Sulis szavazáshoz: a születési évszámot így kell beírni: 1981-01-01 ( Persze ki, mikor született azt írja be! Ekkor elfogadja a program. Mintát is közölnek, csak eléggé érhetetlenül, de sikerült megfejteni.

Szavazzatok a Sulira!

Klikkelj ide!>    www.cetelem.hu/zoldsuli/toplista#self


 
 

 

tpts Pilisborosjen?n?
12.05.06

Útépítés Pilisborosjen?n?

 

 

Az utóbbi napokban az autóval közleked?k, felfedezhették, hogy a jó id? beköszöntével elkezd?dött az utak aszfalttal történ? maszatolása.

 

Amennyiben a jelenlegi képvisel? testület, élén Szirtes Gergely úrral az útépítés „nagy mesterével" az élen nem lettek volna olyan nagykép?ek és kioktatóak 2010- ben a választási záró rendezvényükön, hogy igazából hogyan is kell utat építeni akkor valószín?leg e sorok, sem kerültek volna papírra. De mivel akkor még képvisel?ként személyemben is érintett voltam e kioktatásban, így több kérdésem lenne a „mesterhez” is meg úgy általában a jelenlegi képvisel?khöz, élükön Paksi Imréhez a volt m?szaki bizottság elnökéhez.

 1. Talán az elmúlt majd két évben elfelejtették, hogyan kell utat építeni?
 2. Talán nem találják a vízelvezetési dokumentumokat és terveket, ezért késik az útépítés? Kérdezzék err?l Polgármester urat.
 3. Vagy csak egyes utcákra jutott pénz? A többit majd lakósági közadakozásból akarják megoldani?
 4. Ki fogja ezt megszervezni?
 5. Miért nem pályáznak?
 6. Úgy gondolják, hogy ez a maszatolás, kátyúzás? Még a kátyúzáshoz sem értenek?

 

Még lenne kérdésem, de mivel az el?z? ciklusban négy évig voltam képvisel? és testközelb?l láttam a problémákat így két szóban is el tudom önöknek mondani, hogy miért nem tudtunk mi sem utakat építeni és miért nem tudnak most ?k sem. NINCS PÉNZ!

 

Befejezésül.

 

Tisztelt Szirtes Gergely úr nehezen szánom rá magam, hogy tanácsot adjak, félek, hogy nehogy kioktatásnak vegye, de hogy mégis megteszem egyetlen, oka van, hogy szimpatikus fiatal- embernek tartom és koromnál fogva, talán elfogad t?lem egy-két jó tanácsot.

 

 Most, hogy képvisel? jobban látja, hogy nem is olyan könny? feladat ez, mint els?re látszik.

 

Ezért meggondolatlanul ne törjön pálcát mások felett. Higgye el, hogy az el?z? képvisel? testület is a lehet?ségeihez képest mindent meg tett a falu érdekében.

 

A fiatalos hév nagyon jó, de néha vissza kell fogni magunkat, mert a kimondott szónak súlya van és azt visszavonni nagyon nehéz.

 

Elnézést kérni lehet.      

 

Én is ezt teszem, elnézést kérek, ha keményebben fogalmaztam.

 

Sidló Ferenc

volt képvisel?

 

Pilisborosjen?. 2012-05-02

Postaldnkbl
12.05.02

Napirenden túl.

 

 

Igen Tisztelt Pilisborosjen?iek!

 

Megtörtént túl vagyunk rajta. Lezajlott a két közmeghallgatás, Polgármester úr és stábja hátra d?lhet, sikerült a semmit eladni a polgároknak. Igaz, hogy volt egy pár h?zöng?, de végül ?k is hazamentek. Megy a „bicikli” tovább az újabb megméretésig még van, több mint két év lesz, ami lesz, lehet, hogy szerencsénk lesz, és újra nyerünk.

 

De félre a tréfával barátaim.

 

Paksi úrnak nem tetszik, hogy „az aktivitásnak egy másik formája is megmutatkozott a közmeghallgatáson a résztvev?k sz?k csoportja részér?l, mindkét helyszínen azonos forgatókönyv szerint. Az e körb?l elhangzó hozzászólások, durva és er?szakos el?adásmódja egyaránt irányult az önkormányzat, valamint a hatósági munka lejáratására, becsületsért? kijelentésekkel tetézve”- írja Polgármesterünk a Hírmondó legutóbbi számában.

 

 Tisztelt Polgármester úr!

 

Valószín?, hogy Ön és csapata azt szerette volna, ha csupa kellemes kérdéseket kapnak, de hát sajnos ilyen az élet és egy évben legalább egy alkalommal oda kell állni a szavazók elé, és be kell számolni arról, hogy mit ígértünk és mit tettünk. Ön még abban a kellemes helyzetben is van, hogy az el?z? testületben (az egész ciklust kitöltve) a m?szaki bizottság elnökeként eljátszhatta a butát, most viszont eljátszhatja az okosat. Kezében van a lehet?ség. Az viszont, hogy a közmeghallgatáson el kellett viselniük az önökét?l eltér? véleményeket is talán nem baj, hisz demokrácia van és Ön demokrata. Nincs igazam? Én nem hallottam durva és er?szakos el?adás módot. Az Önét?l eltér? habitusú hozzászólások voltak. De hát nem vagyunk egyformák, van, aki sutyorgós, smuzólós, kaméleonos. Az ilyen ember nem biztos önmagában a véleményét nem maga formálja, hanem sokan befolyásolják, és mivel nem magát adja, így a beszéde bizonytalan nehezen tud papír nélkül beszélni. Vannak olyanok, akinek hanghordozása energikus, néha harsányan adják el? véleményüket, biztosak igazukban, és ha úgy érzik, meghazudtolják ?ket, olykor elragadtatják magukat. Hátha, még az alaphangjuk is falakat remegtet?. De ez még nem jelenti azt, hogy ne kapjanak szót, vagy ne mondhassák el véleményüket, vagy ne kapjanak mikrofont. Ez kérem struccpolitika. Az ellenvéleményt is meg kell hallgatni, még akkor is, ha nekünk nem tetszik. F?leg, ha igazság is van benne.

Ismétlem: nem hallottam sem durva sem becsületsért? megnyilvánulásokat. De akinek a becsületét sértették, az tegyen feljelentést.  A független magyar bíróság majd dönt.

Amennyiben az Ön becsületét sértették Paksi úr rajta. Ne terhelje ilyen írással az adófizet?k forintjaiból kiadott Hírmondót.

 

IMEON

 

Pilisborosjen?: 2012-05-01

FELHVS
12.05.01

Már 147 szavazatunk van jelenleg, de  ez csupán a 8. helyet jelenti!

Kedves Pilisborosjen?iek!

A Cetelem Bank és a WWF pályázatot hirdetet az általános iskolák számára, melynek célja az iskolák környezetének zöldebbé tétele.  Természetesen mi is próbálkozunk, és beadtuk a pályázatunkat.

10 nyertest fognak kiválasztani, ebb?l  5 sorsáról a szavazók dönthetnek. 160 iskola pályázott, a tét  500.000 Ft.

Kérem, hogy szavazatotokkal Ti is támogassátok a pilisborosjen?i Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú M?vészeti Iskolát!

Szavazni a www.cetelem.hu/zoldsuli/toplista#self  címen lehet május 12-ig. Mozgósítsuk gyermekeinket, a  szomszédokat,  ismer?seinket… Hajrá Pilisborosjen?!

(Postaládánkból)

Kiteleptsi Megemlkezs
12.04.29

Kitelepítési Megemlékezés

                Tegnap, 2012. április. 28-án 16 órakor Kitelepítési Megemlékezést tartottak Pilisborosjen?n a M?vel?dési Ház el?tt álló emlékm?nél. Az egybegy?ltek az 1946. április 27-én és május 2-án lezajlott szomorú eseményekre emlékeztek. Ekkor a pilisborosjen?i svábok jó részét rakták lovas kocsikra és a Solymári bevagonírozás után Németország nyugati részébe szám?zték ?ket szül?hazájukból. Az ok mondvacsinált volt. Kollektív b?nösnek kiáltott ki az akkori kommunista megszállás, befolyás alatt lév? hatalom minden német anyanyelv? magyar állampolgárt. Akik maradhattak azok sem jártak sokkal jobban. Különféle fondorlatokkal sokuk vagyona, jó helyen lév? szép, m?velt földje, háza mások, a helyettük idetelepítettek kezére került. A kitelepítési eljárás az egész ország területét érintette. Különösen érthetetlen az eljárás az embertelenségén túl abból a szempontból is, hogy a svábok betelepítése már 1696-ban megkezd?dött és egészen a második világháborúig államilag támogatott volt. Használhatták anyanyelvüket, választhattak, hogy mely, német vagy magyar nyelven kívánnak tanulni. Klubokat, egyesületeket alakíthattak, magyarán élhették a saját életüket.

                Kés?bb, mikor kissé normalizálódott, konszolidálódott a helyzet a hatalom lehet?vé tette, hogy hazalátogathassanak a kitelepített svábok. Néhány itthon maradt, "mentesített" sváb is látogatást tehetett kitelepített rokonainál Németországban. Ekkor kezd?dött meg például  a testvérközségi kapcsolat kialakítása  Pilisborosjen? a Steinheim között. A kitelepített svábok közül sokan, id?skoruk ellenére ma is hazalátogatnak. Az egykor itt szület?k közül sokan, végs? akaratuknak megfelel?en itt nyugszanak a temet?ben.

                Az ünnepi megemlékezés után a Tájházban vetítették le Buglya Sándor 1989-ben készült Sváb Passió cím? filmjét, mely akár Pilisborosjen?n is készülhetett volna. Ugyanazok a szörny? események itt is megtörténtek. A film vége felé a rendez? arra fektette a hangsúlyt, hogy bemutassa az újraéled? német kisebbségi társasági, egyesületi életet. Ezeket a képsorok rávilágítottak, hogy mindig van remény. Mindig lehet újrakezdeni. Csak összefogás, szeretet, barátság, egymás iránti jó indulat kell hozzá. Na és persze igazi hazaszeretet is!

Az ünnepségr?l

                A magyar Himnusz felhangzásával, eléneklésével kezd?dött a rendezvény. Ezután Perlinger Györgyi kisebbségi képvisel? köszöntötte az egybegy?lteket, majd versek hangzotta el németül. Az ünnepi beszédet Szegedi Ferenc a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke tartotta német és magyar nyelven. Ezután fúvós zenei kísérettel a koszorúzás következett, melyen a falu társadalmi szervezetei, önkormányzati és egyesületi képvisel?i helyezték el a megemlékezés virágait. Az ünnepség a Német Kisebbségi Himnusz hangjaival ért véget.

                Ezután a Tájházban a nagyszínpadon a Német Dalkör énekelt a közönségnek. A már említett Sváb Passió cím? film vetítése ezután vette kezdetét az épület bels? részében. A megjelentek a rendezvény vége után még sokáig beszélgettek a régi és a mai történésekr?l.

Kiss Béla német nemzetiségi képvisel?, Szegedi Ferenc a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Mayer Róbert német nemzetiségi képvisel? koszorúz

 

 

Utószó

                Ami legszomorúbb, hogy sajnos kezd látszani a kitelepítést elrendel?k, elvégz?k "nagy m?vének" eredménye. Sajnos a helyi svábok egyre kevesebben vannak.  Pedig ez a hely nélkülük soha nem lesz olyan, mint velük. Pilisborosjen? neve egybeforrt a svábsággal, kultúrájuk mindig is meghatározta a falu életét. Talán még nem kés? ébreszt?t fújni, bár nyilvánvaló, hogy az aktív német nemzetiségi tagok mindent megtesznek a fennmaradásért, de a teljes közösség és természetesen az önkormányzat hathatós segítsége nélkül nagyon nehéz lenne eredményt elérni. Ezért is megalázó az a sz?kre mért támogatás, amit az idei évre és valószín?leg jöv?re is nyújt majd az önkormányzat a helyi svábságnak.

                Falunk fellendülése nem képzelhet? el másképp, csak a teljes közösség egybefogásával, az er?források egy irányba terelésével. Megosztással, sért?döttséggel, fondorlattal nem lehet eredményt elérni. Aki ezeket a lehet?ségeket nem ismeri fel, nem tesz értük az nem méltó egy közösség vezetésére. Az nem elég, hogy ilyen alkalmakkor egy falu választott vezet?je megmutatja magát, aztán amikor tenni kéne valami érdemlegest a közösségért, akkor széttárja a karját: mit tehetnék, üres a kassza! Persze nem az anyagiakról van szó els?sorban. Irányt kellene mutatni, lehet?ségeket, ötleteket kéne adni. S f?leg lelkesedést kellene önteni az emberekbe. Igen, tenni kéne most már valamit, valami hasznosat a Falu és csak a Falu érdekében...

 

Windisch László

NapiTrenden
12.04.28

NapiTrenden

                Az utóbbi id?ben trendé, mintegy f? tevékenységi irányzattá, szokássá kezd válni falunkban a más, nem az önkormányzat álláspontját tükröz? vélemények démonizálása.  A "habot a tortára "  a legeslegújabb Hírmondóban Paksi Imre polgármester úr teszi fel Napirenden cím? írásában.

                Már a Közmeghallgatások cím? bekezdés elején is érezhet? a hátsó szándék megléte, melyet az írás közepén fejt ki igazán. A lényeg: van egy sz?k (!) csoport Pilisborosjen?n, mely saját, önös, egyéni érdekeinek megfelel?en próbál zavart kelteni a faluban. Nos, ennek a sz?k (?) körnek Paksi Imre is tagja volt egészen addig, amíg ki nem játszotta onnan magát azzal, hogy elárulta ezt az ?t befogadó közösséget. Azontúl, hogy olyanokkal szövetkezett polgármestersége érdekében, akik abban érdekeltek, hogy falunk minél nagyobb bajban legyen és így tudják pecsenyéjüket sütögetni, az is hiba volt, hogy ennek érdekében mindent feláldozott, ami ehhez az oldalhoz kötötte. Felégette maga mögött a hidat, szokták ilyenkor mondani. Most mit vár ezekt?l az emberekt?l Paksi Imre, kérdezhetnénk, de nem tesszük, mert tudjuk, hogy mit. Megbékélést, felejtést, segítséget, s?t a balek szerepét, mert ezekre az emberekre próbálja folyamatosan, saját impotens, faluellenes tevékenységének felel?sségét "rátolni". Mindezt úgy teszi, hogy folyamatosan, fels?bbségének hamis  tudatában szemléli a dolgokat, s arra hivatkozik, hogy a "választott testület" szilárdan kitart, esküjének megfelel?en végzi munkáját, persze, hibátlanul!

                Hivatalba lépése óta Paksi úr rendszeresen a falu érdekében végzett fáradhatatlan munkájára hivatkozik. Cikkeiben azt a látszatot kelti, mintha ? hordozná a zsebében a bölcsek kövét, csak az lehet a való és jó, amit ? állít.  Jelen írásában Paksi Imre olyan valótlanságokat állít, és olyan tényeket hallgat el melyekkel azokat, akik nem voltak jelen a közmeghallgatáson teljesen félretájékoztatja. Említi például, hogy elhangzott néhány feljelentgetési ígéret. De ki, kit akar feljelenteni és miért? Arról nem ír! Leírjuk mi! Azzal vádolta meg Paksi úr Küller Jánost, hogy el?bb írt alá egy szerz?dést, mint azt a testület jóváhagyta volna. Ez nem ok a feljelentésre?

                Paksi úr, igaz nem néven nevezve honlapunkat is támadja. ( Ezek szerint ? is az olvasónk) Úgy véli, szándékoltan elferdített, meghamísított, kifordított híranyagokat közlünk. Számtalanszor felajánlottuk a polgármester úrnak honlapunk nyilvánosságát. Nem élt vele. Persze könnyebb vádaskodni, mint egy-egy helyreigazítás, különvéleményt megfogalmazni. Nem kéne olyan magas lóról letekinteni a választókra. Mit?l alantas dolog egy, a falu életének történéseit esetleg más szemszögb?l, más tapasztalati háttérb?l táplálkozó ismeretanyagból hangsúlyozottan FALUNKÉRT tevékenyked? internetes orgánumban reagálni a vélt valótlanságokra. Javasoljuk a polgármester úrnak, hogy nézze meg magán e-mail címére érkezett levelünket. Ugyanis a közelmúltban egy tagunk e-mail üzenetben megtette az els? lépést (Paksi úr helyett...) a feszültségek enyhítésére. Persze válasz nem érkezett! Két eset lehetséges: vagy ismét nem nézi a saját postáját a polgármester, vagy mégsem kívánja annyira az enyhülést. Ráadásul ezalatt az id? alatt ilyen és hasonló megnyilvánulásokat tesz sértettségében.

                Szerintünk, ha az nem méltó, ahogy a közmeghallgatáson viselkedtek az állampolgárok, akkor az ilyen fajta hozzáállás sem helyénvaló. Ne felejtsük, nem MI vagyunk a Hivatalért, hanem fordítva! Úgyhogy több szerénységet, empátia érzéket, türelmet (amit folyton számon kértek az el?z? polgármestert?l), józan ítél?képességet várunk el falunk vezet?it?l. Nem vitatjuk, hogy a közmeghallgatásokon elszabadultak az indulatok. Azonban ennek felel?sségében osztozni illik a gy?lés levezet?jének is. Nem méltó az, hogy a közmeghallgatás el?tti napokban fognak hozzá fejvesztetten a falu takarítgatásához, az üt?lapként, fogásként felhasználni kívánt  Szedmák ház állványozásához. Az sem segíti el? a békés együttlétet, ha cseng?t ráz a kérdez? képébe a polgármester, mert valaki szerinte túllépte az id?keretet, ráadásul a polgármester a saját maga által kitalált szabályokat er?lteti rá a jelenlev?kre. Az sem helyénvaló, hogy a testület érdekeinek megfelel?en csak kérdéseket tehet fel valaki, véleménye nem lehet. Fenntartással kezelend? az is, ha a jelenlév?k engedélyének kikérése nélkül videó felvételt készítve kívánják megregulázni a jelenlév?ket. Aki ezekben a dolgokban hisz, tévedésben van. Ne a farok csóválja a kutyát, ha lehet kérni!

                Kérjük, Kedves Polgármester Úr, legyen szíves egy kissé magába mélyedni, elgondolkodni. Önben, önökben nem lehet hiba? Ha arra a döntésre jut, hogy igen várjuk reagálását akár erre az írásra is, de természetesen bármikor élhet honlapunk nyilvánosságával a továbbiakban is.

Össze kéne fognunk Falunkért!

 

( A Szerkeszt?ség)

 

Utazs a semmibe
12.04.27

Utazás a semmibe

Kissé megkésve a Bécsi úti közmeghallgatásról

 

Több e-mailben és fórum bejegyzésben is kérdezték olvasóink, hogy miért nem írtunk beszámolót a Bécsi úti településrészen megtartott közmeghallgatásról. Nos, ennek egyszer? oka van. Aki olvasta a "ó faluban" megtartott falugy?lésr?l készített beszámolónkat, az már egyben a kés?bbi Bécsi úti történéseket is átélhette. Ugyanis az önkormányzat polgármestere, képvisel?i lekopírozták az els? közmeghallgatást, szinte szóról szóra. Ez egyfajta id?utazás lehetett, Utazás a semmibe címmel, mivel eléggé semmitmondóra sikeredett, legalább annyira, mint az el?z? gy?lés.  Itt is volt kivetít?s show, polgármester által elkövetett szó meg nem adás, kiabálás, satöbbi. S?t, becsületsértéssel felér? hamis vád. Küller Jánost vádolta meg Paks Imre egy, a Malomd?l? Kft.-vel 2010 nyarán aláírt szerz?déssel kapcsolatban elkövetett szabályszegéssel. Küller úr kijelentette, hogy feljelenti a polgármestert becsületsértés és jó hírnév megsértése miatt. Hányadik per is lesz ez az önkormányzat vagy egy képvisel?je ellen?

A lakók által felvetett, helyi jelleg? kérdések jelentették a különbséget a két összejövetel között. Ilyenek voltak a sok éve húzódó járda, zebraépítés, az utak állapota. Itt is felmerült a kóbor kutyák ügye. A válaszok hasonlóak voltak, mint el?bb: mindenért végül is a lakók a felel?sek, mert a járdaépítés a tulajdonosok miatt nem valósulhat meg, mivel

- nem a hivatalos telekhatárra építették kerítést

- a zebránál egy lakó nem engedte az ideiglenes (!) átkel?t a veszélyes helyre építeni

- az utak esetében nem akarnak hozzájárulni a költségekhez

- a kutyákat meg kiengedik a telekr?l

Még jó, hogy nem az önkormányzat hibás ezekben a dolgokban, mert már akkor régen le kellett volna mondaniuk. A lakókat meg nem lehet leváltani, ezért marad minden a régiben. Hurrá! Paksi úrék is kipipálhatják a két, kötelez?en megtartandó lakossági találkozót. Most egy évig megint lehet a semmit tenni ide-oda a biztonságos irodában.

Már, hogy szerintük! Szerintünk meg nem nagyon ülhetnek a babérjaikon a képvisel?k, mert ha nem sikerül megnyugtatni a kedélyeket a helyiek újraindítják a leválási akciójukat. Ennek kimenetele ugyan kérdéses, de lehet, hogy számukra kedvez? eredménye lesz egy esetleges népszavazásnak. Akkor mi lesz? Ki lesz az, aki vállalja majd ezért a felel?sséget.

Ki lesz az, aki a Malomd?l?s per több száz, esetleg milliárdos veszteségét beteszi majd a kasszába? Már pedig ez a zászló is áll. ?sszel lesz az els? (lehet, hogy az utolsó) tárgyalás ez ügyben. Ítélethirdetés esetén még ez évben aktuális lehet a kártérítés kifizetése. Tessék mondani, mib?l?! Javasoljuk: ne keménykedjen nagyon az önkormányzat e témában. Ne legyen ilyen magabiztos! Egy pernek akármi is lehet ugyan a végeredménye, de a Malomd?l? ügyben már született számunkra kedvez?tlen ítélet. Akkor Küller János, az akkori polgármester érdekes módon tudta kezelni a helyzetet és egy, a falunknak is kedvez? megállapodást hozott össze a Kft-vel. Ezt rúgták fel a választások után a Paksiék! Mintha készakarva csinálnának maguknak meg persze falunknak problémákat. Pedig kényelmes helyzetben voltak. Volt egy érvényes szerz?dés a Malomd?l?sökkel. Ha ezt végig viszik, és nem jön be lehetett volna (ebben az esetben jogosan!) visszamutogatni: a Küller m?ve! Így az ? b?nük lesz, ha pert veszít a falu! Hát kellett ez?

A gy?lésen ismét elmondták: véget ért a tartalékok felélése. Miért? Eddig azt tették? Igen! Mi is ezt mondtuk! De most már azért ér véget, mert nincs mit felélni! Ezt a jópofa szlogent, hogy: véget ért a tartalék felélése, azért Küller úr nem hagyhatta szó nélkül, mert 2005-t?l datálja a mostani testület a tartalékok felélésének kezdetét. Akkor is ? volt a polgármester és még utána négy évig. Felsorolta ciklusai f?bb eredményeit:

- a csatorna-tisztítóm? és az Iskola b?vítése,

- az Egészséghát építése,

- Iskola utca újjáépítése

Lehetne sorolni. De ezek is a tartalék felélésének tekinthet?k? Akkor legalább ezek a fejlesztések megtörténtek. Mi történik manapság? A tartalékok felélése. Ha még van mit felélni...

Apropó Iskola! Kiderült a közmeghallgatáson, hogy Paksi úr csak most jött rá, hogy azért nincs elég pénze az önkormányzatnak, mert sokat elvisz az Iskola. Gratulálunk! Jó reggelt kívánunk! Paksi úr képvisel?ként négy évig minden költségvetés készítésére rálátott. Csak most teher ez a költség a számára, akkor nem volt az? Azért nem szép dolog azokra a tanárokra rákenni a hiányt, akiknek jórészt köszönheti a jelenlegi polgármester a székét!

Visszatérve a zebraügyre. Az el?z? testület képvisel?i egy évi tiszteletdíjukat ajánlották fel a Bécsi úti zebrák (három darab) megépítésére. A pénzt át is utalták az illetékeseknek. A tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás lezajlott. Mi az akadálya a munkák megkezdésének? Ne mondják, már, hogy egy lakó miatt nem kezdik el építeni a zebrákat! Persze, ha a tervekt?l eltér?en nem oda és nem olyan, ráadásul veszélyes helyre és nem is három, hanem csak egy zebra épülne, nem lehet csodálkozni azon, hogy az eredeti állapotot akarják a lakók kiharcolni! Ha minden meg van, kezdjék már el végre. Talán egy kissé a kedélyek is megnyugodnának.

Az utak állapota, kátyússága is felmerült a gy?lésen. Mostanában a bels? faluban láttuk, hogy milyen módon történik a kátyúzás. Az el?z? testület bezzeg megkapta a magáét a hasonló módon való kátyúzásért. Akkor több pénz volt rá? Nem tudatlanságból, hobbiból csináltatta nem a legjobb módszerrel az akkori önkormányzat sem a kátyúzást! Higgyük el tudták, hogy hogyan kell szabályosan kátyúzni.  A lyuk sok volt, pénz meg akkor is kevés volt! Most legyünk elnéz?ek? Miért? Akkor kellett volna visszafogottabbnak, tájékozottabbnak lennie a hangoskodóknak!

A falu lakossága lélegzett visszafojtva várja kedves önkormányzatának következ? lépéseit. Csak hát, egy évig várnunk kell, amíg újra kérdéseket tehetünk fel az általunk (?) megválasztott, a mi pénzünkb?l fizetett, mégis arrogáns, a lakókkal türelmetlen,  faluellenes lépéseket tév? társulatnak.

 

(A Szerkeszt?ség)

 

 

Megksett levl
12.04.13

Megkésett levél

 

                Régóta ismerlek. Te már feln?tt voltál, én még gyerek. Ahogy múltak az évek elt?nt ez a különbség...

                Kés?bb hosszú éveken át szemben ültünk, de sohasem álltunk szemben egymással. Négy évig helyettesed lehettem. Sok id?t töltöttünk együtt, el?bb hivatalosan, majd egyre többet barátian is, végül már csak barátian. Sokat lehetett tanulni T?led! Mindig  a falu sorsát, fejl?dését tekintetted els? és legfontosabb feladatodnak, vállalva ezzel néha még a családoddal való vitákat is.

Miel?tt újra jelöltetted magad polgármesternek nagyvonalú voltál velem.

Kérdezted:

- Laci akarsz polgármester lenni? Mert, ha igen én nem jelöltetem magam újra.

- Ha Te indulsz, én nem! Ellened sohasem indulnék! - válaszoltam.

- Akkor jelöltetem magam. - mondtad.

                Miután nyugdíjba vonultál a baráti, közösségi összejöveteleken, vacsorákon találkoztunk. Kölcsönösen látogattuk egymást. Ilyen alkalmakkor is minden szavadból szül?falud iránt érzett aggodalmad, szereteted áradt.

                ?sszel, a szüretkor még nagy hittel mesélted elképzeléseidet, terveidet. Nem gondoltuk, hogy ezekb?l már nem lesz semmi. Hétf?n még az énekkarban egymás mellett ültünk, beszélgettünk, aztán másnap jött a hír, baj van. El?ször még reménykedtünk, hogy legy?zöd a kórt.  Fájdalommal telve örülök, hogy utolsó pillantásaid egyikét Attila barátoddal együtt mi kaptuk. Így köszöntél el t?lünk.

Most mi köszönünk el T?led. Gondolatainkban, emlékeinkben mindig ott leszel!

Barátod:

Laci

A bcszs
12.04.12

A búcsúzás

 

                Tegnap hol szikrázó napsütés, hol komor fellegeket hordó szél és a pilisborosjen?i temet?t körül ölel? páratlan természeti környezet fogadta azokat a helyi temet?be érkez?ket, akik egykori polgármesterünkt?l, falunk díszpolgárától Szegedi Róbertt?l kívántak végs? búcsút venni. Számos környékbeli polgármester, hivatali vezet?, kormánytisztvisel? is megjelent a búcsúztatáson.

                A szertartás kezdetén a bels? ravatalnál a közvetlen családtagok búcsúztak az elhunyttól, majd a koporsót a küls? ravatalra vitték, melyen egy mosolygós, jókedv? Robi Bácsiról készült fényképet is elhelyeztek. Szívbemarkoló érzés volt szembesülni a visszavonhatatlannal: Robi Bácsit ezután már csak a magunkban hordozott emlékképekben és fényképeken láthatjuk e világban.

                A búcsúztatás, melyet az elhunyt személyes barátjaként is ismert Bakos Zsolt atya tartott - igen szívhez szólóan - a római katolikus vallás szertartása szerint zajlott le. Közrem?ködtek a Pilisborosjen?i Kevélyhegyi Dalkör és a Német Nemzetiség Dalkör. A gyászzenét egy fúvós zenekar játszotta.

                Az önkormányzat részér?l Paksi Imre polgármester búcsúzott Szegedi Róbertt?l. Beszédében elérzékenyülve méltatta az elhunyt érdemeit, eredményeit. Ezután a gyászoló gyülekezet a ravataltól végs? nyughelyére kísérte a néhai polgármestert. A sírnál az önkormányzat volt alkalmazottja Chovenyecz Károlyné, Etus Néni búcsúzott egykori munkatársától, polgármesterét?l a dolgozók nevében.

A nyughelynél lezajlott a végs? búcsú, majd gyászzene és a Német Dalkör énekének kíséretében a sírba engedték Szegedi Róbert koporsóját.

A gyászolók megszámlálhatatlan számú virágot dobtak a sírba, így búcsúztak az elhunyttól.

A szertartás végén rengeteg koszorú, virágcsokor borította a sírhalmot.

 

Drága Robi Bácsi! Emléked szívünkben örökké élni fog! Nyugodj békében!

 

Osztozunk a gyászolók fájdalmában.

 

A Szerkeszt?ség nevében írta:

Windisch László

 

Olvasi levl
12.04.11

Pilisborosjen? lakossága ma vesz végs? búcsút egykori polgármesterét?l, díszpolgárától Szegedi Róbertt?l. Úgy vélem, e szomorú esemény alkalmat szolgál arra, hogy felvessem: vajon méltón bánunk-e díszpolgárainkkal? Kell?en tartjuk a kapcsolatot velük a Cím átadása után? Gondoskodunk róluk, ha már megöregedtek és ellátásra szorulnak, vagy egy "saját hallottunk" kifejezéssel letudunk mindent? Át kell gondolnunk mindannyiunknak ezt a kérdést. A Díszpolgári Cím több, mint egy egyszer?, átlagos kitüntetés. A közösség ezzel ismeri el a kinevezett munkásságát, mellyel faluját, városát szolgálta. Egy oklevél átadása kevés. Gondoskodjunk azokról, akikre büszkék voltunk a cím átadásakor, ne csak haláluk után egy községi temetés legyen a "jutalmuk".
Szegedi Róbert halála kapcsán jutottak eszembe ezek a gondolatok. Pilisborosjen? Község Önkormányzata Szegedi Róbert több, egykori munka és képvisel?társa ajánlásával meger?sítve úgy döntött, hogy saját halottjának tekinti az egykori polgármester urat. Köszönjük!

Zsibi

Bcsztats
12.04.10

Szegedi Róbert (1933-2012) búcsúztatása szerdán, 14 órakor lesz a pilisborosjen?i temet?ben.

A temetés után misét tartanak a temlomban.

ELMENT A POLGRMESTER
12.03.31

ELMENT A POLGÁRMESTER

 

Mély megrendüléssel tudatjuk Pilisborosjen? polgáraival, hogy Szegedi Róbert polgármester úr, Pilisborosjen? Díszpolgára 2012. március 30-án, súlyos betegség következtében, életének 79. évében visszaadta lelkét teremt?jének.

Falunk lakói nevében is ?szinte részvétünket fejezzük ki családja tagjainak, barátainak, ismer?seinek, egykori munkatársainak.

Mint ismeretes, Szegedi Róbert volt falunk els?, többször újraválasztott polgármestere. Az Ürömt?l való elszakadás után, az egykori tanácselnökt?l átvéve a pozíciót kezdte meg polgármesteri munkáját. Szinte a semmib?l hozta létre az önkormányzati hivatalt. Mérnök ember volt. Vezet?i tapasztalatainak köszönhet?en sikerült neki az akkor is nehéz gazdasági helyzetben elindítania az önállóság útján falunkat. Köztudomású volt falu szeretete, empátia érzéke.  Az ? polgármesterségei alatt látványos fejl?désen ment át a falu. A község csatornázása, a szennyvíz-tisztítótelep megépítése, az Iskola b?vítése, az úthálózat korszer?sítése, a gázvezeték kiépítése is az ? vezetésével valósult meg.  A régi beköt? út fontosságát is felismerte, szélesítése, a lehet?ségekhez mért felújítása is az ? munkájának köszönhet?. Sajnos az óta sem sikerült hozzá méltón folytatni ezt a munkát.

Szegedi Róbert igazi társasági ember volt.  Több évtizeden keresztül részt vett a Pilisborosjen?i Német Nemzetiségi Dalkör munkájában. Szerette az embereket. Nem zajlott le nélküle önkormányzati, vagy egyéb ünnepség. Beszédeit mindig komoly kutatás, ismeretanyag begy?jtés után írta meg. Falunk külhoni kapcsolatai az ? idejébe élték fénykorukat. Testvér községi kapcsolatot ápolt a Németországi Steinheimmel.  A német község polgármestere sokszor látogatott ide és Szegedi úr is rendszeresen viszonozta azt. A kitelepített németek akkoriban szívesen támogatták anyagilag és más módon falunkat. Egy kint született német származású barátja, aki ma is "hazajár" Pilisborosjen?re az ? hatására építetett itt házat. Barátai, de még ellenfelei is elismerték képességeit, bár sokszor nemtelen támadásokat kellett elviselnie, de ? látszólag könnyedén viselte el ezeket.

Az 1998-as önkormányzati választásokon jó érzékkel választotta alpolgármesterének a kés?bb két polgármesterségi ciklusra is megválasztott utódját, aki sok tapasztalatot szerezhetett t?le a közösen, kemény munkával eltöltött négy év alatt.

Visszavonulása után Szegedi Róbert csak családjáért élt, de a közösségi rendezvényeket továbbra sem hagyta ki. Haláláig tagja volt a német dalkörnek. Szerelmese volt kertjének. Ott tudott igazán kikapcsolódni. Sajnos ott is érte ?t a visszavonhatatlan baj. Még volt remény a felépülésére, de a betegség végül legy?zte ?t.

Emléke szívünkben örökké élni fog!

A Szerkeszt?ség nevében írta:

 Windisch László

 

 

Hrmond 2012 mrcius
12.03.30

Hírmondó 2012 március

 

            Mostanában olyan érzése támad az embernek, mikor a friss Hírmondót a kezébe veszi, mintha ezt a lapot olvasta volna már. Aztán, mikor jobban megnézi a címlapot rádöbben, hogy ez az új szám. Mindez abból fakadhat, hogy olyan, mintha "egy kaptafára " készülne a lap. Minden szám ugyanolyan.  Hirdetés, hirdetés hátán az írások érdektelenek (olyanok, mint, akik írták...). Viszont egy haszna azért van az egysíkúságnak: hamar túlesik az olvasó a lap tanulmányozásán. Rengeteg ideje marad a kertre, az unokákra, gyerekekre. Nem kell felesleges teend?re pazarolni a drága id?t.

Nézzük, hogy nekünk is sikerül-e hamar "kivégezni" a lapot.

 

Címlap:

 

Gyönyör? tavaszi kép. Megint lemaradt a kép készít?jének a neve.

 

3. oldal

 

A polgármester ünnepi köszönt?je.

 

            Ha ez a tényleges hossza a "beszédnek", akkor Paksi úr is valószín?leg az unokákkal kívánt inkább foglalkozni, mint a szónoki szöveg megírásával. ( Ez nem lenne b?n! A falu is jobban járna, ha teljes munkaid?ben ezt a családi tevékenységet folytatná...)

            Na, de legalább hamarabb letudták az iskolások és a szüleik a szokásos fellépést. Híreink szerint ismét kiváló el?adás volt.

A hét kérdése: vajon miért nem az ünnep napján tartják itt a megemlékezéseket. Ezt nem kéne a hivatali id?höz kötni. Úgy tudjuk, a polgármesterek kötetlen munkaid?ben dolgoznak, elvileg rá kéne érniük mindig, amikor közügyben van tenni való.

 

4-5.oldal

 

            Most legalább kiderült, hogy Paksi úrnak már a Közmeghallgatáson kész volt ezen írása, mert szinte szóról szóra ezt olvasta fel a hallgatóságnak beszámoló gyanánt. Értelmetlen az írás tartalmával foglalkoznunk, mivel egyre nyilvánvalóbb, hogy falra hányt borsó minden kritikánk, javaslatunk, észrevételünk.       Így az írás vége felé található vádaskodással sem kívánunk b?vebben foglalkozni, csak annyit: a képvisel?nek, polgármesternek, illik, tanácsos meghallgatni mások véleményét még akkor is, ha úgy gondolja, hogy annak nincs igaza. F? ellenfele nevét nem nagyon szereti a polgármester leírni, így sokan nem tudják, hogy kir?l van szó. Lehet, hogy ez a cél? Mi leírjuk: Küller János.

 

            Más: attól még nem fogják jobban elhinni az emberek, hogy itt tényleges munka folyik a hivatalban, ha állandóan azt ismételgetik, hogy "mi mindent megteszünk a faluért". Ha lesz mit észrevenni, úgyis díjazzák majd a lakók az er?feszítéseket.

            Egy idézet: "Testületünk biztos alapra támaszkodó, békés épít?munkára vállalkozott. Az ett?l eltér? stílusú politizálásban partnerséget továbbra se várjanak t?lünk."  Akkor miért nem engedték a falugy?lésen beszélni az el?z? polgármestert. Miért tépték ki a kezéb?l a mikrofont? Javasoljuk, hogy legközelebb több türelmet tanúsítsanak a képvisel?k és a polgármester is. Az a dolguk, hogy az embereket SZOLGÁLJÁK! És nem fordítva! Nem az embereknek kell szolgálni a képvisel?ket.

 

            Ennyi! Ha a közéleti írásokat, a rendeleteket nem számítjuk három, azaz három oldal érdemleges, a falu vezet?je által összehozott oldalért fizet a falu 300 ezer forintot havonta? Hol vannak a bizottsági beszámolók? Hol vannak a tényleges beszámolók a folyamatban lév? ügyekr?l. így ne csodálkozzanak, ha azt mondják az emberek, hogy nem történik semmi!

 

            Írjuk le még egyszer: háromszázezer forint!  Ennyibe kerül ugyanis egy szám az alpolgármester asszony közlése szerint. És mennyi a reklámbevétel? Ezt nem árulták el a falugy?lésen és gondosan kerülik a témát a Hírmondóban is.

 

            Továbbra is az a véleményünk, hogy a Hírmondó szerkeszt?sége (Kik azok?) rendkívül b?kez?en kezeli a terjedelmi kérdést. Lehet, hogy olyan a szerz?dés, hogy havi 24 oldal, ha kell, ha nem? Hatalmas bet?k, üres helyek, felesleges sortörések, üres sorok vannak mindenütt. A rendeleteket sem indokolt tizennégyes bet?kkel lehozni. Kíváncsiak lennénk, hogy a rendszeres féloldalas hirdetésekért kifizeti-e a megrendel? legalább az önköltségi árat. Ha már vállalkozik az önkormányzat, itt is lehetne, valamilyen nyereség félét összehozni mondjuk úgy, hogy nem kerülne semmibe a falunak a lap. 

            Nem csodáljuk, hogy ürül a kassza. Ha összeadjuk a Hírmondóra és a hasonló felesleges kiadásokra ( Falugondnok Kft) elszórt pénzt máris megvan az állítólagosan romos állapotban lév? Szedmák ház felújítására a pénz. ( S?t több!) Át lehetne helyezni a Hivatalt a bels? épületbe. Ki lehetne adni az utcai épületet az "új közösség" néhány szociálisan rászoruló családjának. S végre a M?vel?dési Ház is visszakaphatná a teljes épületet.

Várjuk  (?) az újabb számot!

 

 

( A Szerkeszt?ség)

 

 

Ui: legalább ebben a számban az alpolgármester asszony nem pazarolta a közpénzt. Szokásos szómenése most elmaradt.

 

 

Mikor lesz falunak kltsgvetse?
12.03.28

Igen Tisztelt Képvisel? Testület!

 

A március 22.-i közmeghallgatáson, kérdeztem, hogy van-e már a falunak 2012 –es költségvetése. Az alpolgármester asszonytól azt a választ kaptam, hogy kéthéten belül meg lesz. Kérem, amennyiben ez így van jó lenne, ha  az április 12.-i, bécsi úti közmeghallgatás el?tt felkerülne a  község honlapjára, vagy írásos anyagként eljutna a lakossághoz. Véleményem szerint ez közérdek? dokumentum, amit ha id?ben megkapunk, esetleges kérdéseinket feltudjuk tenni Önöknek.

Amennyiben ez nem lehetséges, kérem azt válaszukban az megindokolni.

További jó munkát kívánva.

Üdvözlettel: Sidló Ferenc 

 Piliborosjen? 2012-03-28

Tnyek
12.03.27

Tények

A  "Szedmák ház"

 

                A Közmeghallgatáson felmerült a „Szedmák ház” (F? út 51.) ügye, amir?l úgy t?nik nem jól tájékozottak, tájékoztatottak az emberek. A tisztánlátás érdekében néhány fontos dolgot mindenképpen meg kell említeni a ház és az ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan.

                A telken két épület található, az egyik a mindenki által ismert régi ház, ami az utca fronton van, valamint egy nem egészen 30 éves ház, amely a telek fels? részén épült. A vásárlás eldöntéséhez nagyban hozzájárult az a tény, hogy mindez a falu központjában, mindenki által jól megközelíthet? helyen van.

Hosszas mérlegelés, a tulajdonosokkal való nehéz tárgyalás után a megvásárlás mellett egyhangúlag (!) döntött a testület. Az alábbi célokat kívántuk megvalósítani az ingatlanon:

- Az egyik épületben az önkormányzati hivatalt helyeztük volna el. Így a M?vel?dési Ház visszakapta volna az eredetileg is a számára készült teljes épületet. (F? utca 16.)

- A másik épületben szerettünk volna kialakítani 2-3 önkormányzati szociális bérlakást.

- Az úgynevezett Interpríma területének végében van egy olyan telekrész, (szintén  önkormányzati tulajdon) amihez innen szorgalmi utat lehetne biztosítani. Mivel a terület másmódon megközelíthetetlen, eddig értéktelennek számított, de így már akár telekként is értékesíteni lehetne.

 

Az 58 milliós vételár a következ? képen lett kifizetve:

Az eladó cserébe kapott egy telket, rajta egy régi, felújításra váró házzal, amit a szakért?k 22 millióra becsültek, így pénzben csak 36 milliót kellett kifizetni. Ebb?l 3 millió forint készpénzt kifizettünk. Ezután a 33 milliót részletekben kell törleszteni, mivel az eladó kölcsönét átvállaltuk.

A felel?sségteljes tervezés a távlati megoldásokat is figyelembe vette. A faluközpont kialakításához fontos az, hogy a faluközpontban legyen az Önkormányzat tulajdonában lév?, közösségi célra hasznosítható ingatlan.

                                      Heves László

                                     volt képvisel?

Pontosts
12.03.26

Kedves Olvasók!

Az alábbi levél érkezett szerkeszt?ségünkbe. Ezúton tesszük közzé.

Tisztelt Szerkeszt?ség!

A 2012. márciusában megjelent lapjukban F?bb eredmények címszó alatt tájékoztatták a falu lakosságát folyamatos útjavításokról, út meghosszabbításokról, példaként felhozva a Kevélyhegyi utat. A Kevélyhegyi utat 1990. októberében saját er?b?l (65 ingatlantulajdonos) csináltattuk, azóta itt semmi nem történt. Elvárjuk, hogy a lapban megjelent téves információt korrigálják.

Név, a szerkeszt?ségben

Válasz

Kedves Levélíró!

Mindenekel?tt köszönjük, hogy felhívta figyelmünket egy Ön szerint elkövetett hibánkra. Ez a figyelem, mellyel a Falunkért újságot olvasta megtisztel?. Örömmel vennénk, ha mások is elmondanák gondolataikat, észrevételeiket írásainkról,  a falu helyzetér?l az írt és virtuális médiában is jelentkez? sajtó orgánumainkban.

Pontosítás

A Falunkért újságban megjelent Kevély-hegyi úti út meghosszabbítással kapcsolatosan a következ? pontosítást tesszük: az olvasónk által is kifogásolt mondatot ( Kevély hegyi úti útmeghosszabbítás)mindenki számára érthet? módon így kellett volna megfogalmaznunk: Útépítés a Kevély-hegyi útnál. Terjedelmi okok miatt b?vebb kifejtést nem tudtunk tenni, ezúttal pótoljuk. Az el?z? önkormányzati ciklusban épült meg a  Kevély-hegyi útnál a Szent Donát utcát és az Ezüsthegyi út fels? részét összeköt? útszakasz. Ez a kb. 100 méteres út teszi lehet?vé, hogy az Ezüsthegyi út túlsó felén él?k viszonylag jó útviszonyok mellett közlekedhessenek.  Magyarázat: az Ezüsthegyi út tulajdonképpen egy U alakú utca. A Szent Donát utca Sz?l? utca felé es? részéb?l indulva a fels? résznél ( a Kevély-hegyi útnál) ér ki újra a Szent Donát utcára. A pontatlan fogalmazásért elnézést kérünk. (A szerkeszt?ség)

A Kzmeghallgats margjra
12.03.26

A Közmeghallgatás margójára

 

2006-os választások el?tt, Küller János meghívta Paksi Imrét meg többünket, hogy legyünk tagjai a "csapatának" és próbáljuk meg közösen megnyerni a választók bizalmát. Sikerült is, mert végül mind a tizenegyen képvisel?k lettünk, Küller János pedig polgármester. Képvisel? csoportunkban voltak olyan tagok, aki így már  többedszer lettek testületi tagok, de többségünknek új volt a feladat, köztük Imrének is. Nem szégyen tanulni, hiszen egyikünk sem született képvisel?nek és a legtöbbet Jánostól lehetett, hiszen volt már képvisel?-, és alpolgármester (1998-2002-ig), és polgármester is (2002-2006).  

Ez még akkor is így van, ha nagyon sokan bírálták, még becsületsért?n is a faluban, és bizonyos internetes hírportálon is, persze név nélküli írásokban. De ez egy külön történet a lelkük rajta!

Visszatérve a tanuláshoz: Imre sem volt kivétel, ? volt talán a legjobb „tanuló”, aki a legtöbbet volt János körül az els? két évben. Ez annak volt betudható, hogy Imre, mint a M?szaki Bizottság elnöke a feladatok minél jobb megoldása érdekében szükségszer?en egyeztetett a nagyobb tapasztalatú polgármesterrel. Imre egy id? után els?számú bizalmasa lett Jánosnak. Oly annyira hogy amikor itthoni elfoglaltsága miatt  János nem tudott elmenni egy fontos tárgyalásra, Imrét küldte el maga helyett. Ilyen esemény volt, a polgármesterek Lakiteleki találkozója is. Nem mondom azt, hogy ez a rendezvény volt a fordulópont kett?jük kapcsolatában, de szemmel láthatóan egy id? után Imre meg változott. Attól kezdve, mintha kedvet kapott volna a polgármesterséghez. Az addigi csapat játékosból, külön utas képvisel? lett, aki nyíltan, Fidesz szimpátiáját nem is titkolva, elkezdte építeni jöv?beli karrierjét. Nem baj az, ha valaki elkötelezett politikailag, de az már nem helyes, ha függetlenként lesz képvisel?, részt vesz a testület munkájában, majd annak minden el?nyét személyes karrierje építésére használja fel. S közben építgette kapcsolatát a potenciális választokkal is.  Ezt nem volt nehéz észrevenni. Ott ült közöttünk képvisel?ként, úgy tett, mint ha közös platformon lennénk. Ez nem azt jelenti, hogy mindenben egyet kell érteni, lehet személyes véleménye, meg ellen szavazata  is valakinek, de egy  demokratikus többségi döntés után (amit az elején ? is szinte mindig megszavazott) kifelé a közös döntést illik képviselni. E helyett biciklivel járta a falut és ellen propagandát folytatott.

Nyíltan támadta a polgármestert, beállt azok kórusába, akiknek semmi sem jó de csak arc nélkül van véleményük.

Tisztességes az lett volna, hogy amikor eldöntötte, hogy indul a 2010. évi Önkormányzati választásokon, mint polgármester-jelölt, lemond képvisel?i mandátumáról.

Nem ezt tette, sajnos! A választási kiadványukban is, ahol a környékbeli települések polgármester-jelöltjei korrekt módon, elmondták, hogy mit fognak csinálni megválasztásuk esetén, Paksi úr legf?bb mondani valója az volt, hogy Küller János és csapata mögül kiállt a Fidesz, mert olyan sokat ártottak Pilisborosjen?nek. Amennyiben ez így lenne ? is, benne volna vastagon! A négy év alatt M?szaki Bizottság elnökeként, egyetlen ötlettel, képvisel?i indítvánnyal sem rukkolt el?, pedig az lett volna a dolga. Lehet, hogy a zsebében tartotta a bölcsek kövét, csak nem vette el??  De hol van most az a k??

Befejezésül: a sorok között már érezhették, hogy Fidesz szimpatizáns vagyok 1998 óta.

De itt a faluban függetlennek kell lennünk, már amennyiben szeretjük Pilisborosjen?t.

Az nekem fából vaskarika, hogy valaki függetlenként indul a választáson, de a Fidesz, vagy akármely párt támogatását élvezi. Ezzel becsapja a választókat!  

2010- es önkormányzati választások el?tt, Gulyás Dénes, körzetünk parlamenti képvisel?je Küller Jánosnak ajánlotta fel el?ször a Fidesz támogatását, de ? nem fogadta el, független akart maradni. Paksi úr viszont elfogadta! Valószín?, hogy ennek is köszönhet? a választási gy?zelme!

Más kérdés, hogy Küllerék gyengén is kampányoltak. A kampány id?szakban nekik dolgozni kellett a falu érdekében, nem volt idejük rá. Akkor lett kész a falu központ felújítása és nem sokkal el?tte az Iskola utca teljes rekonstrukciója.

Paksiék csak a díszburkolatot rakták le a faluközpontban, aztán 2011 februárjában átadták.... Ezt senki ne felejtse el! 

 

 

Oldis

Kzmeghallgats 2012. mrcius 22. Els? rsz
12.03.23

Közmeghallgatás (?)  

2012. március 22.

Els? rész

Már jóval a meghirdetett id?pont el?tt elkezdtek gyülekezni az érdekl?d?k a M?vel?dési Ház nagytermében. Mint kés?bb kiderült nem volt véletlen a nagy érdekl?dés. A ház összes székét lerakták és még így is sokan kénytelenek voltak az el?térb?l követni az eseményeket. Sajnos a hangosítás nem volt jól megoldva, ezért folyton felhangzott a közönség soraiból, hogy: hangosabban, beszéljen a mikrofonba! Régebben az el?térben is el voltak helyezve hangszórók, bent is volt, aki kezelte a kever?pultot, kevesebb is volt a panasz.

Végre 18 óra után pár perccel Paksi Imre szólásra emelkedett. Állítólag bejelentette a megjelenteknek, (hallotta valaki?) hogy kép,- és hangfelvétel készül, aki nem járul hozzá menjen ki. Hát, ezt nem így kellett volna, hanem megkérni a jelenlév?ket, hogy szavazzanak, hozzájárulnak ahhoz, hogy felvétel készüljön róluk vagy nem. Ennek függvényében lehetett volna  képfelvételt vagy csak hangfelvételt készíteni. Ha igen a döntés, akkor majd eldöntötte volna a "vesztes" fél, hogy megy vagy marad. Nem volt illend? a polgármester részér?l a távozásra bíztatni a megjelenteket!

Ezután Paksi úr felvázolta az este programját. Gyorsan túlestek a szokásos testületi ülések el?tti procedúrán és már sorolta is a napirendi pontokat:

1. Törvényi változások a közigazgatásban

2. Válaszok az írásban feltett kérdésekre

3. A helyszínen feltett közérdek? kérdések  ( Véleményt nem lehet elmondani? a szerk.)

Paksi úr nem vitte túlzásba, pár perc alatt kivégezte az általa említésre méltó témákat. A számára kényeseket (Malomd?l?, Lazarét) gondosan kerülte.

Rövid, általános tájékoztató:

 • Csökken a választókerületek száma, a 10-es is megsz?nik, Pilisvörösvárhoz fogunk tartozni, szentendrei központtal.
 • 2013-tól megsz?nnek a Kistérségi Társulások. A kormány nem ad rá pénzt, ha lesz rá forrás az önkormányzatoknak, akkor m?ködtethetik tovább. (Eddig is mi értelme volt ezeknek? a szerk.)
 • Járási központ lesz Pilisvörösvár.
 • Hatósági Irodák lesznek és jelenleg önkormányzati hatáskörben lév? ügyeket vesznek át. (Azután is ilyen sokan dolgoznak majd  a Hivatalban? a szerk.)
 • A legközelebbi önkormányzati választáson  (2014) már öt évre kapnak mandátumot a képvisel?k és a polgármester. (Paksi úr talán abban reménykedett, hogy az ? mandátumuk is öt évre n?tt. Erre utal, hogy olyan kijelentést tett, hogy " a következ? önkormányzati választások 2015-ben lesznek". A testület tagjai korrigálták hibáját. (Freud?) a szerk.)
 • A jöv?ben az állam fogja az iskola dolgozóinak bérét fizetni. Az önkormányzatokra az épületek fenntartása, üzemeltetése. (Ez sem kevés költség, gond. Ett?l nem marad több pénzünk,, mert kevesebb pénzt is kapunk majd az államtól az iskolára. a szerk.)

 

A gazdálkodásról:

 • A polgármester úr bejelentette, hogy 2012 végére véget ér az önkormányzati tartalék felélésének gyakorlata. (Miért, eddig ez volt a szokás?A Községvéd?s id?kben, igen! a szerk.) Majd hosszasan magyarázta a bizonyítványt: miért kell adót emelni? Nem sikerült meggy?znie a többséget! Kivéve Keresztesi Péter volt Községvéd?s képvisel?t! ? lelkesen szólt hozzá az est folyamán. Különösen az adórendeletnek örült. Szerinte csupán 10 % az emelés mértéke. Ha ez igaz, akkor hogyan fog az önkormányzat ebb?l 200 millió forint adó beszedni?)
 • Kiderült, hogy szinte üres a kassza! lekötött betétben 67 millió forint, számlákon még 40 millió forint van, Ez azt jelenti, hogy nagy valószín?séggel nem bírja ki a költségvetés az év végégig, de legalábbis kés pengén táncol, mert kb. 10 millió forint a kiadás havonta! ( Mib?l akarnak itt óvodát b?víteni, utakat építeni, pályázat önrészt biztosítani? a szerk.)

 

 •  

 

Változás lesz a szabálysértési törvényben. Módosítani kell a helyi rendeleteket. ( Hajrá! Még jobban szorítsuk meg a Népet.  Ezt ígérték? a szerk.)

 

Megfenyegettek minketa talajterhelési díj kivetésével is. Ez egyébként kormány (parlament?) döntés.

Azoknak kell fizetni, akik nem kötöttek be a csatornahálózatba, és a szennyvíztárolókkal állítólag "terhelik" a talajt. Ez nagyon komoly összeg lesz! ( Kérdés, hogy, aki nem tehet róla, hogy nincs bekötve, mert mondjuk nincs rá lehet?sége, pénze azzal mi lesz? a szerk.)

 

Ezután a polgármester bemutatta az iskola új igazgatóját, Vadasné Joó Katalint. A jelenlév?k bíztató tapssal bátorították feladati elvégzésére az igazgató asszonyt.

 

Váltás lesz az Óvoda élén is. A jelenlegi vezet? nyugdíjba megy. ( Vajon kinek az embere váltja, a Paksié vagy a Lökkösé? A mostani vezet? az el?z? testületben képvisel? volt. Csoda, hogy eddig megtartották! a szerk.)

 

Ezután bejelentés tett a polgármester: az el?z? testület által vásárol Szedmák ház életveszélyes. ( Azzá vált másfél év alatt? NEM IGAZ, HOGY ÉLETVESZÉLYES! Ma is laknak benne, akkor, hogyan lehet az? Ha mégis az, akkor nem az el?z? testület hibája, hanem az mostani önkormányzaté,  az azóta elmulasztott karbantartás miatt! a szerk.)

 

A honlapunkon is többször említett régi Tüzép telep problémájára most, a közmeghallgatás el?tt találta meg a gyógyírt a testület. Paksi úr bejelentette, hogy" mostantól már ott is rend lesz". Igaz nem szállítják el a felgy?lt hulladékot, hanem ledarálják, aztán majd útalapba fogják elhelyezni. A ledarálás állítólag meg is történt. Kérdés: vajon felmerül-e a testület tagjaiban, hogy az el?z? polgármestert és a testületet hányszor vádolták meg környezetszennyezéssel, rombolással ok nélkül, különösen a kampányid?szakban? Az állítólagos ok nélküli fakivágások vádját is ráolvasták Küller Jánosra és képvisel?ire! Most nem környezetszennyez? a mart aszfalt és építési törmelék ilyen elhelyezése, tárolása?

 

Beszéde végén a polgármester összegezte a testület munkáját: "Takarékosak vagyunk, gazdálkodunk a vagyonnal ( hogy jól-e azt nem tudtuk meg t?le! a szerk.)

És ennek ellenér így fogalmazott: "SZERÉNYEBBEK A LEHET?SÉGEINK, MINT AZT A KAMPÁNYBAN GONDOLTUK!" ( Erre szokták mondani: Jó reggelt! Mi már akkor felhívtuk a figyelmet, hogy baj lesz az ígéretek betartásával. Kissé túlígérték magukat. Az ÖPE Falunkért újságjában is írtunk err?l. Honlapunkon is olvasható! a szerk.)

 

Lökkös Krisztina alpolgármester következett

( Némi technikai probléma adódott a kivetít?vel, amit egyébként már a hatodik sorban sem lehetett elolvasni. a szerk.)

 

Els? témája a Falugondnok Kft. volt. Megtudtuk, hogy 2011. 08. 24-én alapították. 100%-os önkormányzati tulajdonban van. Kilenc (!) dolgozója végzi a munkát. Van hó eltakarító gép (1) Bob Cat (1) meg néhány kisebb eszköz. A Kft-t az önkormányzat tartja el. Évi 30 millió forintunkba kerül.

( Ez az összeg sokszorosa, mint amennyib?l eddig az el?z? testületek megoldották a falukarbantartást! Ha összeadjuk a sok ilyen felesleges kiadást ( A Hírmondó kiadása havi 300 ezer forintba kerül),máris láthatjuk hová folyt el az a sok  pénz. a szerk.)

Ez egy nonprofit társaság- mondta az alpolgármester asszony- a hasznot visszafordítják az önkormányzathoz. ( Milyen hasznot? Ha olcsóbban (?) végzi el a munkát a Kft. , mint egy vállalkozó, akkor, hol keletkezik haszon? Akkor lenne plusz bevétel, ha máshol is vállalna munkát a cég  párhuzamosan a kötelez? feladatainak elvégzésével és annak munkadíját befizetné az önkormányzatnak.  a szerk.)

Új gépek beszerzését is tervezik. (Mib?l?) Még egy traktort kívánnak vásárolni a hó eltakarítás teljes megoldására. "Az idei télen nem sikerült százszázalékosan megoldanunk a hó eltakarítását,- mondta az el?adó. (Sokan így gondolják a faluban! a szerk) az eddig ezt végz? vállalkozó (Zeke) segített be". (Köszönjük!)

Azt is tervezik, hogy áthelyezik a Kft. telephelyét a régi Tüzéptelepre. ( Vajon mi a cél az így megüresed? belterület, faluközpontban lév?  ingatlannal? a szerk.)

 

( Folytatás a következ? hírben!)

Paksi Imre vlasza Kller Jnosnak
12.03.23

Végre megszületett a válasz. Bár nem túl kimerít?...


    Alább olvashatják.

Beszmol a Kzmeghallgatsrl
12.03.23
Kzmeghallgats 2012. mrcius 22. Msodik rsz
12.03.23

Közmeghallgatás

Második rész

 

A pályázatok kérdésér?l is hallhatunk néhány szót:

" Sajnos kevés pályázat volt eddig"- panaszkodott az alpolgármester asszony. De az el?z? testület idejében voltak és azt a felel?tlen képvisel?k nem használták ki! ( A kés?bbi vitában Küller János a következ? kérdést tette fel  az alpolgármester asszonynak,: " melyik pályázatra gondolt ekkor"? A válaszból kiderült, hogy azon indult falunk csak forrás hiány miatt nem nyertünk. Tehát jó volt a pályázat is, csak elfogyott a kiosztandó pénz. Ezt Küller úr válaszából tudtuk meg. a szerk.)

 

Most van egy óvodaépítési pályázat. Ezen indul az önkormányzat. A terveket már be is adták Budakalászon, engedélyeztetésre. ( A vitában kérdezték a lakók, hogy ki tervezte, miért nem függesztették ki véleményezésre, miért nem pályáztatták meg a tervez?i munkát? Nem kaptak érdemleges választ. a szerk.)

Az épület 230 millióba kerülne. ( Plusz a telek ára: 40 millió! a szerk.) 5 %-os önrész kell hozzá.( Kb. 10 millió forint) A játszótérrel szemben épülne fel. Hatvan gyermekettudna befogadni. A régi óvoda megmaradna a jelenlegi helyén. ( Felvet?dik a kérdés: nem lenne jobb, ha már úgysincs pénzünk megvárni, amíg lesz egy olyan pályázat, minek segítségével a jelenlegi helyen lehetne valami kezdeni? Miért kell kettészakítani az óvodát? Miért kell hatvan gyermek elhelyezéséhez 280 milliót elkölteni. Ha csak a mi , egyenl?re nem létez? önrészünket és  az elkótyavetyélt telkek árát nézzük  az is ötven millió forint. Kicsit sok kidobni az ablakon!  Aztán hogyan tovább? Mi lesz ha ezt az újat is "kin?jük"? Építünk egy harmadik óvodát?a szerk.)

Az önkormányzat minden óvodai igényt ki akar elégíteni. ( Ez nemes cél, de ténylegesen megvalósítható? Van erre forrás? a szerk.)

 

Indul a falu egy energetikai pályázaton is. Önkormányzati épületek energetikai felújítására lehet fordítani az elnyert pénzt. 30 milliót lehet nyerni, kevés önrésszel.

A szennyvíztisztítót is b?víteni kell. (Küller úr Falunkért újságban közölt "Nyílt levél Paksi Imre polgármesterhez" cím? írásában egy másik véleményt is megismerhetnek a Tisztelt Olvasók. a szerk.)

 

További pályázatokon is indulnak. ( Honnan lesz pénz az önrészre? a szerk.)

 

A közpénzekr?l is beszélt az alpolgármester asszony.: "régebben milyen sok pénze volt az önkormányzatnak"- mondta. (Ezt is bemutatta az olvashatatlan táblázaton. Azt nem fejtette ki, hogy most ez baj vagy nem. És azt sem, hogy most az jó-e, hogy nincs. a szerk.)

Elhangzott egy dicséret is: " a 2009-es gazdálkodás kiemelked? volt, de akkor volt mib?l költeni!" ( Hát ez az! Mit gondol az alpolgármester asszony, honnan jött az a pénz? Beszédében folyamatosan visszatért a Vakcina Üzem által a nagy influenza járvány idején befizetett ipar?zési adó mértékére. Ez lenne az oka, hogy volt pénz? Mire vágynak? Egy újabb járványra? Szerintünk meg kéne kezdeni végre forrást teremtést, ahogy ígérték, vagy le kell mondani, ha nem tudják teljesíteni az ígérteket. Adók emelésével bárki tud forrás teremteni. Egy ideig....! a szerk.)

 

Kiadások kérdése:

Sok kiadás van! ( Milyen meglep?? Ezt eddig nem tudták? a szerk.)

Nincs igazán tartalékunk.Bemutatta a források csökkenését 2005-t?l 2010-ig. (Szép táblázat, de az ok érdekelne minket igazán és az, hogy az el?tte lev? id?szakról -2002-2003-2004- miért nem esett szó? Azért mert, akkor a mostani testület mögött álló, azóta levitézlett Községvéd?s képvisel?k akkor élték fel m?ködtetésre  a Papi földekb?l befolyó pénzeket, pedig testületi határozat volt, hogy a telkekb?l befolyó forrásokat nem szabad , nem lehet a falu m?ködtetésére, csak értékteremt? beruházásra felhasználni! a szerk.)

 

Persze a látványos kivetít?s prezentáció f?leg statisztikai adatokra épült. ValamiértChurcill neve ugrik be err?l...

 

Ezzel véget is ért a Közmeghallgatás önkormányzati beszámolója. Ezután az interneten feltett el?zetes kérdésekre adták meg a választ. Honlapunkon is foglalkoztunk ezzel a témával. Írtuk, hogyha nem lesznek az el?zetes kérdések között kényesek, akkor azok akár saját gyártásban is készülhettek. Nos így volt! Ráadásul, egy a helyszínen is megjelent el?zetes kérdésfeltev? állítása szerint az ? kérdésére nem is adtak választ. Lehet, hogy kényes kérdés volt?

 

A helyszínen feltett kérdések indításakor Paksi úr a Falunkért számát lobogtatva nem a valós értelmében idézett frissen megjelent lapunkból, hanem azt elferdítve olyan színben tüntette fel az ott leírtakat, mintha mi a Rend?rséget tennénk felel?ssé a falunkban kialakult közlekedés és közbiztonsági problémákért. Reméljük a falunk biztonságáért sokat dolgozó, ráadásul alulfizetett rend?reink nem érezték így írásunkból. Pont az ? munkájukat dicsértük írásunkban.

Érdekes módon a pilisvörösvári rend?r?rs helyettes parancsnokát csupa olyan kérdéssel árasztották el, amik igazából önkormányzati hatáskörben (is) kell megoldani. Például a közlekedési táblák elhelyezése, tilos parkolás. Egyetlen, a b?nözési helyzetr?l feltett kérdést sem kapott. Felmerült az iskola el?tti, a rendezvények idején, szül?i értekezletekkor tapasztalható tilosban való parkolásról is. Nevel?s képvisel?asszony felhívta a jelenlév? iskolavezet? figyelmét, hogy ezt meg kell szüntetni.

A szül?k viszont arra panaszkodtak, hogy nem tudják a gyereküket szabályosan ki, be szállítani, amikor iskolába viszik ?ket, mert a megállni tilos tábla ezt nem teszi lehet?vé. A parancsnokhelyettes elmondta: a busz forgalmának biztosítása érdekében van ott a tábla. Szerinte ki kellene cserélni a táblát egy várakozni tilosra, akkor öt percre megállhatnának ott, de csak úgy ha valaki a kocsiban marad. Paksi úr elmondta, hogy a F? utca a Pemák kezelésében van. Ez az ? dolguk lenne. ( Akkor miért kellett az önkormányzatnak felújítania a burkolatot? Az többe került, nem?)

 

Kérdést tettek fela Mester utca kivitelezésével kapcsolatban is. Az egyik oldalon megszüntették a járdát, a másikon pedig a járdán parkolnak az autók. Sokan az elesést?l tartanak. Erre Paksi úr azt monda: akkor lehet ett?l tartani, ha jeges a járda. Tényleg? Máskor nem lehet elesni.? Akkor megnyugodtunk!

Sok kérdést tettek fel a jelenlév?k. Egy kicsit lassította a haladást az, hogy minden kérdez?nek ki kellett mennie a mikrofonhoz. Ezt másképp is meglehetett volna oldani.

 

Az este talán legkellemetlenebb kérdése erkölcsi vonatkozású volt. Arra irányult, hogy mi a helyzet a "murva üggyel". Mint ismeretes, a legnagyobb viharok utáni kárelhárításra, útjavításra javításra falunk saját bányájából termelte ki a murvát. Igaz, erre sajnos nem volt engedélye a bányahatóságtól. Hogyan zárult végül is a feljelentés miatt megkezdett eljárás? A kérdez? utalt arra, hogy a feljelent? a testület tagjai között ül. Paksi úr magára vette a dolgot és megpróbálta az akkori jegyz?re terhelni a felel?séget, de ezzel csak azt érte el, hogy valójában mindenki egy beismerés tanúja lett. Sajnos azonban a legkisebb megbánás jelét sem láttuk. S?t, Paksi úr szerint erre a lépésre szükség volt. Tényleg? Végül jegyz?n? arról tájékoztatta a kérdez?t, hogy az eljárást lezárták nem kell büntetést fizetnünk. Akkor talán még sem volt indokolt a feljelentés?

 

A kérdések feltevésében élenjárt Sidló Ferenc úr, egykori képvisel?, aki az oktatási és szociális bizottság elnöke is volt az el?z? ciklusban. Kulturált formában, határozottan tette fel kérdései mégis szemmel láthatólag néha nehezteltek rá a képvisel?k. Vajon miért? Közérdek? kérdéseket vetett fel. Ez a rendje a dolgoknak. A képvisel?k vezetik a falut, a lakók pedig ellen?rzik a munkájukat. Ez a mentalítás egyébként a testület részér?l a továbbiakban feler?södött, különösen, amikor Küller János volt polgármester tette fel kérdéseit és mondta el véleményét az önkormányzat munkájáról. Eleve el?ítéletesen álltak kérdéseihez, mondandójához. Láthatólag fel sem merült a képvisel?kben és a polgármesterben, hogy lehet abban valami, amit Küller úr mond, kérdez. Odáig fajultak a dolgok, hogy Küller út kezéb?l még a mikrofont is kiakarták tépni! Sikerült is, ezért hangosítás nélkül kellett folytatnia. Szerintünk az a minimum, hogyha egy volt képvisel?, vagy egy polgármester kíván szólni, segíteni ezzel a testület ellen?rzésének kérdésében, akkor függetlenül az id?korláttól nem folytjuk belé a szót, de ennek az id?korlátnak nincs értelme egyéb hozzászóló esetén sem! Ha valakinek mondandója van, azt tessék meghallgatni! Ezért van a falugy?lés! Ilyenkor egy képvisel? se siessen haza. Egy évben egyszer áldozhatnak egy estét a választópolgárokra.

Küller úr véleménye szerint az est folyamán sok csúsztatás, fals információ hangzott el. Ezeket próbálta az ? szemszögéb?l, néz?pontjából megvilágítani. Sajnálatos, hogy a helyi hatalom ezt zaklatásnak vette.

Különös, hogy olyan személyek, akikkel Küller úr köztudottan egy identitást vallanak többször "beszóltak" neki, védték az általuk a választáskor nyilván lelkesen támogatott testületet. Szerintünk tévedésben vannak! Itt nem lehet senki Fideszes vagy MSZP-s. Itt csak a FALU van! Hogyan lehet teljes mellszélességgel kiállni azok mellett, pusztán pártszimpátia alapján, akiket pont elszámoltatni kéne az eddig az EGÉSZ KÖZÖSSÉG javáravégzett munkájukról. Nos ez a legnagyobb b?ne a Paksi féle képvisel?csoportnak, behozták ide a pártpolitikát! Kedves jobb és baloldali Lakótársak! Ne essünk abba a hibába, hogy annak alapján ítéljük meg itt a vezet?ink munkáját, hogy milyen színekben indultak a választáson. Nem tudjuk eleget ismételni: Fogjunk össze Falunkért!

 

 

(A szerkeszt?ség)

KZMEGHALLGATS
12.03.21

Ha érdekli faluja sorsa, számon akarja kérni az ígéreteket a képvisel?kt?l, polgármestert?l, jöjjön el. Ne hagyja, hogy a falu szekere lovak közé dobott gyepl?kkel száguldjon a szakadék felé!

Kzmeghallgats
12.03.08

lila-akac 2012-03-08 14:39:11
Helyi Önkormányzati törvény: 13. §26 A képvisel?-testület évente legalább egyszer, el?re meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képvisel?i közérdek? kérdést és javaslatot tehetnek.

 

A Falu hangja
12.03.07

Bajusz

Nem tudom, hogy mennyire köszönhet? szerény személyemnek, hogy Küller János ex polgármester úr felébredt téli álmából, de végre megtörtént. Igaz többször kértem én is és mások is erre az utóbbi id?ben. Lehet, hogy csak a tavasz közeledte az oka, vagy inkább, ahogy leveléb?l kiderül, megsokasodtak a problémák Pilisborosjen?n. Köszönöm János! Ez az a hangvétel, az ami hiányzott itt több, mint egy éve. A szakszer?ség, a határozottság, a faluszeretet. Remélem most már aktív marad Kedves János! Szükségünk van Önre!

Gentlemanus

Felesleges örülni. A Paksiék eddig is becsuktak ajtót,, ablakot, ha kritizálták ?ket. Szerintem most is ezt teszik majd. Végül is ki az a Küller, hogy itt megmondja a frankót? Már szerintük.

Meg, hogy a Hírmondóban lehozni a Küller cikizését a Paksir?l? Álom! Ha végignézzük az eddigi számokat nem olvashatunk másról csak a saját maguk fényezésér?l. Ki gondolja, hogy ebbe az idillikus képbe hagynak belerondítani ezek?

Bajusz

Az igazság az, hogy én sem bízom abban, hogy a Paksi hallgat a Küllere, csak örültem, hogy végre jelentkezett, mitöbb nyílt levelet írt Küller úr a Paksinak, melyet át is adott kézbe a Hivatalban!

Csak azt nem értem, hogyha négy évig ott ült a Paksi a Küller mellett miért nem tanult t?le?  Nem látta, hogy mekkora tehetség, milyen képesség kell ehhez a munkához? Mib?l gondolta, hogy egy ilyen kvalítású embernek munkáját, mint a Küller ? is eltudja végezni? Az én fejemben meg sem fordult volna, hogy induljak a Küller  ellen. Pláne a Községvéd?k  támogatásával. Na, nem!

Úgy hallottam, hogy a Paksi az el?z? ciklus vége felé többször megszégyenült a Küllerrel szemben testületi ülésen. Állítólag vörös fejjel hebegett, habogott  hiányos felkészültsége miatt, mikor Küller úr néhány mondattal cáfolta alattomos, fals állításait. Szerintem ilyen okok miatt is kiakarta fúrni a Jánost. Édes a bosszú!

Emlékeztet?ül: A 2010-es választások el?tti Paksi ármányok a Küller ellen: ?szi iskolai tüntetés, a tanárok összefogása az önkormányzat ellen, a Lazaréti támadás, a Szent Donát utcai út mizéria  is a neki volt köszönhet?, most meg itt ül a nyakunkon. KInek kellett ez? Írja meg!

Még az a jó, hogy a Küllernek is van mit "levernie" a Paksin! Ez az egyetlen reményünk! Hajrá János!

Szakáll

Végre, hogy megszólalt Küller János! Már nagyon vártuk!! Úgy gondolom, csak kevesen értik igazán, (talán az adó rendelet a kivétel), hogy mir?l is ír Küller János nyílt levelében. Még én is nehezen értem. Valószín?, hogy Paksi Imre egyáltalán nem (vannak rá jelek!). Valahogy egyszer?bben össze kellene foglalni valakinek, hogy mir?l is van szó, hátha a Paksi úr is rájön mi a gond. Én is pártolom az ÖPE Falunkért újság megjelentetését és abban a Nyílt Levél közlését, mert úgysem fogják ?k megtenni ezt a falugy?lésig. Nyilván nem akarják, hogy ez adja meg majd az alaphangot a gy?lésen. De úgyis lesz mit számon kérni, megkérdezni t?lük.

Szakáll

Szerintem a hó eltakarítás sem volt hibátlan, mert talán nem is lehetett így, ilyen módszerrel az.  Úgy vélem, ha az Ürömiek nem segítettek volna be nagy lett volna a baj.

Kezd bosszantó lenni az örökös csúsztatás, amit egyesek szinte kéjjel követnek el: letagadják a múltban elért sikereket csak azért, hogy a most regnálók semmittevését elfedjék. A szerkeszt? írja is egy Fórumozó levelére ( kétszer is!), hogy ne felejtkezzen el az Egészségház megépítésér?l sem, ami a Küllerék alatt épület fel. Én is hozzáteszem: Iskola u, s?t, amit sokan nem említettek még a Kevélyhegyi út bitumenes meghosszabbítása. A jó szándék megvolt a Szent Donáth u-i útjavításnál is, az egy más kérdés, hogy a munkálatok után közvetlenül érkez? felh?szakadás tönkretett azt. Persze az ott lakók nem értek rá várni, leszavazták a Küllert... ( Ott kapta állítólag a legkevesebb szavazatot.) Tényleg most milyen állapotban van az út kérdéses része? Ha akkor, azok az emberek nem voltak megért?k a Küllerékkel nekem miért kéne annak lennem a Paksiékkal?

Bajusz

Na ez a vég! Ha nem hallani a Küllerr?l az a baj, ha hallani az a baj! Ez a Bekcsepista vagy ki, is csak mondja, mondja. Szerintem csak ugratásból, vagy lehet, hogy benfentes?

Kezdem megérteni a Küllert! Ezekkel? Ezeknek? Minek? Úgysem lenne jó megint semmi, amit csinálna. ?t lehetett, lehet bántani, de a Paksiékat nem szabad kritizálni.

Gentlemanus

Azért az fura, hogy a Küller János levelének valóságtartalmát senki nem vonta eddig kétségbe. Tehát lehet benne a valami! Ez a rémiszt? igazán.

Zsibi

 

Olvasom a friss Hírmondót, hát mit csinál megint a Paksi? Másfél évvel a váltás után még mindig visszamutogat, az el?z? testületre fogja a saját  tehetetlensége, hozzá nem értése miatti egyhelyben toporgást. Képzelje el Paksi Úr, milyen "jó" dolga lesz a maga után következ?knek. Két variáció is lehet: 1. semmi dolguk nem lesz, mert Ön mindent el?készít, megold, lerendez, pert nyer. 2. Ha az el?z?ek nem valósulnak meg, akkor minden lelkiismeret furdalás nélkül mutogathatnak ?k is vissza, magára, mert Ön is ezt tette.

ITAK

Öpés barátaimtól tudom, hogy Paksi úr 2007-ben, az akkori testület komplett éves tiszteletdíját ( kb 7 millió bruttó) megkapta arra, hogy a egy ZRT-vel terveket készíttessen Pilisborosjen? jöv?képér?l. Az volt a mézesmadzag Paksi  úr részér?l, hogy ez a cég pályázati pénzeket hoz majd ide a faluba. Nos, ebb?l nem lett semmi, de a pályázat 7 millióért, azért elkészült. Jó fiókanyag lett! Mondanom sem kell, hogy egy fillér pályázati pénzt sem hozott a cég a faluba. Hab a tortán, hogy 2010-ben hasonló ígérettel"vette" meg a falu lakóit a választáson Paksi úr! Akkor is a "baráti" és a tuti pályázati pénzekre hivatkozva ígért itt Kánaánt. Hát az lett? Nem, de ? így is elteheti a havi 250 ezer körüli tiszteletdíját négy évig. Az kb 12 millió! Szegedi Róbert nyugdíjasként,  társadalmi munkában,  volt polgármester. Paksi  úr is nyugdíjas. Miért kell felvennie a tiszteletdíját, ha nincs is szüksége r&aa