Dióhéjban a Tücsök utcáról

Dióhéjban a Tücsök utcáról

Mint a 2097 fórumon olvashattuk, Önkormányzatunk a Tücsök utcai villámárvíz ügyében 3 nap alatt kidolgozta és le is egyeztette az általa, az érintettek és a szakértők által üdvözítőnek tartott megoldást. 

Az előzetes elképzelések szerint a Tücsök u. fölött összegyűjtik a csapadékvizet, aztán azt leengedik a Tücsök u. és a Bécsi út alatt a Solymárhoz tartozó mezőgazdasági területekre.

Nem szeretnénk ünneprontók lenni, de ezzel kapcsolatban pár dologra felhívnánk Pilisborosjenő Önkormányzatának a figyelmét.

1) Teljes mértékben egyet lehet érteni azzal, hogy minden lehetséges eszközzel meg kell próbálni az út fölött feltartóztatni a nagy esőzések után lezúduló áradatot.

Ennek módozatai:

a) Köztudott, hogy mezőgazdasági művelés esetén a talajelőkészítést, vetést a lejtésre merőlegesen kell végezni.

Ez ebben az évben kivételesen a 024-es hrsz.-ú szántó alján nem így történt. 

Ugyanakkor egyrészt a mostani eseményeket ez elhanyagolható mértékben befolyásolta, másrészt jobb lenne a jelenleg a környéken 600 ha-t művelő, 70-es éveit taposó Piehl Jánossal jóban lenni, mert nincs más hasonlóan gépesített gazda a környéken. Amennyiben sikerül őt elüldözni, akkor hosszú éveken keresztül kell majd a parlagfű ellen drága és kilátástalan küzdelmet folytatni a Pilisborosjenőt körülvevő földeken.

b) A mezőgazdasági művelés alatt álló területek alján szikkasztógödrökkel kell 

védeni az alattuk lévő lakott övezetet.

A szikkasztó gödrök 2010-ben a Tücsök utca lealapozásával egyidőben elkészültek. A 2 m mély 1 m széles és 6-8 m hosszú gödrök a Tücsök utcával párhuzamosan, attól 20 m-re ma is megtalálhatók. Ezek a közéjük kitermelt földsáncokkal eddig jól betöltötték a szerepüket, jelentősen csillapították a lezúduló csapadékvíz mennyiségét és sebességét. 

 A mostani árvíz után karbantartásuk szükséges. 

Itt is meg kell jegyezni, hogy bölcsebb jóban lenni a tulajdonosokkal és a területen gazdálkodóval, mert a Tücsök utcában az Önkormányzat tulajdonában lévő úttest melletti zöld sáv alkalmatlan a szikkasztására – az út alámosódásához vezethet – a vízelvezetés pedig még nincs kiépítve.

A villámárvizeket a szikkasztás csak csillapíthatja, kezelni önmagában nem tudja.

c) A 3/2018(ll.16.)sz. önkormányzati rendelettel elfogadott hatályos HÉSZ három víztározót szabályozott ki a 024-es és 027-es mezőgazdasági táblákra.

 A 024/2 és 027/2 hrsz- ú telkekre tervezett vízgyűjtők a mezőgazdasági táblák vizeit hivatottak gyűjteni, míg a 024/8-9 hrsz.-ú ingatlanokon a tábla közepén a Kövesbércről és a 018-as szántóterületről érkező csapadékvizet lehetne felfogni.

Ezek létesítéséhez is együtt kell működni a tulajdonosokkal, vagy marad a költséges kisajátítás. Pedig a vízgyűjtő tavak szakszerű megvalósításával járó költségek amúgy is tetemesek lennének, nem beszélve a későbbi fenntartásról.

A villámárvizeket a vízgyűjtők csak pár száz m3-el csillapíthatják.

d) Lényegesen jelentősebb eredményt lehetne elérni egy övárok létesítésével a 024-es tábla alsó harmadának tetején. 

A 024/25 hrsz-ú úttól 170 m balti magasságban induló, 160 m hosszú, Tücsök utcával párhuzamos árok az e fölött keletkező összes csapadékvizet be tudná vezetni a 024-es tábla közepén húzódó mélyedésbe.

Ez az eddig felsoroltaknál nagyságrendekkel olcsóbb és egyszerűbb megoldás az ide gravitáló vizek 60-70%-át tudná minden szempontból hatékonyan kezelni, úgy, hogy azzal a földek vízháztartását is javítaná.

e) A HÉSZ-ben kijelölt lakócélú fejlesztések szintén jelentősen csillapíthatják az árvizet okozó csapadékvizek mennyiségét és dinamikáját. 

Nem beszélve arról, hogy ez jelentős érdekük a fejlesztőknek, a hatályos jogszabályok szerint kötelességük is.

Elősegítené ennek érvényesítését, ha a következő HÉSZ módosítás során előírnák a be nem épített telekrészekre a vízszintes, minimum 20 cm vizet megfogó és elszikkasztó teraszok kialakítását.

2) A víz levezetése a Bécsi útra a Tücsök utca alatt finoman szólva nagyon meggondolandó.

a) A legjelentősebb akadályozó tényező elsősorban az utcán lefektetett csatorna és a többi közmű gerincvezeték esetleges kiváltása, áthelyezése. (Már amennyiben műszakilag egyáltalán lehetséges…?)

Egyrészt ezek terveztetése önmagában is akár évekig eltarthat, másrészt a kivitelezés is több tízmillió Ft-ot emésztene föl.

b) A mostanihoz hasonlóan heves villámárvíz esetén nem csak az a veszély fenyegetne – amit Ürömön a főúton a Bécsi útra haladva gyakran tapasztalhatunk – hogy a víz feltör az akna fedeleken keresztül, de a lezúduló víz nyomása a teljes útfelületet feltépheti.

c) A leghatékonyabb és költség kímélőbb megoldás:

az egész alsó útszakasz 40-50 cm vastag vasbetonnal való lealapozása egybevasalva az út szélén építendő méteres támfalakkal;

ezt követően a bazalt beton kopóréteggel együtt ki kell építeni a kiemelt szegéllyel védett járdát és az út közepére a kisebb esőket levezető minimum 3 bazalt kockányi széles folyókát.

Ennek a megoldásnak – ahogy a következő szakaszoknak is – az engedélyeztetés a sebezhető pontja, inkább rekonstrukcióként kéne az útépítést elvégezni.

d) Bármi is lesz a befutó megoldás – ahhoz, hogy biztonságosan használható legyen a Tücsök utca mind a gyalogosok, mind gépkocsik számára – először le kell jegyezni annyi területet a szomszédos telkekből, hogy 8 m széles út kialakítható legyen. Ez a minimális feltétele, hogy a támfalak, a biztonságos járda és az út a vízelvezetéssel együtt megtervezhető legyen.

Az út megfelelő szélességű kialakítását a hatályos HÉSZ lehetővé teszi, a geodéziai elkészült, a lejegyzéssel érintett területek felmérésre kerültek az előző ciklusban, sőt a 2043-as hrsz.-ú ingatlan tulajdonosával tárgyalások folytak a lejegyzés helyett terület cseréről. 

Az út kialakításával járó adminisztráció, amennyiben a terveket engedélyeztetni akarják, még a tervezés megkezdése előtt évekig eltarthat!

3) A Bécsi út alatti átvezetés – bár az tényleg csak az út alatt, járható méretű vasbeton alagúton keresztül megvalósítható – szintén akár ciklusokon átívelő kihívás.

a) A Bécsi út Solymár tulajdonában és a Magyar Közút Kht. kezelésében van, ami számos bürokratikus nehézséget okoz.

Elég arra gondolnunk, hogy a Bécsi úton két zebra megépítéséhez két ciklus sem volt elég, pedig a Magyar Közút által igényelt önrészt a képviselők korábban illetményük terhére összeadták.

Egy ilyen közmű tárgy létesítéséhez és a víz patakba történő levezetéséhez szükség van azt a solymári HÉSZ-ben feltüntetni. Ennek módosítása hónapokat vesz igénybe még akkor is, ha nincs semmilyen akadály. Esetünkben azonban a több mint harminc szakhatóság és az érintett közműszolgáltatók hozzájárulásukat komoly anyagi terhet jelentő feltételekhez köthetik.

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a Tücsök utca Bécsi úti torkolatával szemben Solymár Képviselő-testülete évekkel ezelőtt engedélyezte a Trunk építőanyagtelep kialakítását, így a módosított rendelet megalkotásakor ezt is figyelembe kell venni.

b) Mind a tervezés, mind a kivitelezés során itt is nagy terhet jelentenek a Bécsi úton futó közműgerincek, amelyek csak részben kiválthatók.

c) A 10. számú országos főút alatt a vízelvezető alagút megvalósítása mind anyagi mind műszaki, mind érdek érvényesítő kapacitását figyelembe véve messze meghaladják Pilisborosjenő képességeit.

4) A Trunk telep főbejárata pont a Tücsök utcával szemben található, a megépítendő vízelvezetés műtárgya kettészeli az építőanyag telepet.

a) Ez azzal jár, hogy vagy Solymár Önkormányzatának ki kell sajátítani a telep teljes területét, vagy meg kell egyezni a tulajdonossal és a felszín alatt 60-70 m hosszan a Bécsi út alatti alagút folytatásaként nehéz gépekkel járható műtárgyat kell építeni.

b) Az ezzel járó 100 milliós nagyságrendű plusz költség szintén a projektet terheli.

5)  Ködösnek, sőt kivitelezhetetlennek tűnik az az elképzelés, hogy ezt követően a vizet ráengedik a patakparton lévő mezőgazdasági területre.

a) Nehezen elképzelhető, hogy erre a tulajdonosok, a területet művelő gazdálkodó áldását adná, nem beszélve a földvédelmi hatóságról, amely befogadó hiányában már a HÉSZ módosítást is elkaszálná.

b) Erre a szakaszra is igaz, hogy a kisajátítás idő igénye és anyagi terhei is a projektet terhelik, a nagyméretű, kibetonozott patakba bevezető hozzávetőleg 100 m hosszú nyílt árok kiépítésével együtt.

6)Az egész vízlevezetést megakadályozhatja, ha a patak akár solymári, akár fővárosi szakaszának üzemeltetője nem ad befogadó nyilatkozatot, vagy csak olyan feltételekkel járul hozzá a létesítéshez, amelynek költségei ellehetetlenítik a beruházást.

Reméljük sikerült világossá tennünk, hogy a villámárvizeket megnyugtató módon kezelő komplex megoldás csak hosszú évek kitartó munkájával, komoly anyagi áldozat vállalással érhető el.

Dióhéjban a Tücsök utcai vízlevezetéssel kapcsolatban ezekkel az információkkal tudjuk segíteni Pilisborosjenő képviselő-testületének munkáját és egyben mindenki mást is óvunk a kezdeti lelkesedésből, tapasztalatlanságból fakadó hurrá optimizmustól.

ÖPE