Tisztelt Pilisborosjenő Község Önkormányzata!

Tárgy: Vízjogi Létesítési Engedély meghosszabbítása

l.) Tájékoztató

A Malomdűlő Kft 2002-ben a mind a mai napig ellátatlan Malom-dűlő szennyvíz kezelésének megoldása érdekében megkereste a Fővárosi Csatornázási Műveket, de ekkor még a szennyvíz fővárosi befogadását elutasították. Ezt követően a Kft megvásárolt egy 2000 m2-es ingatlant a Téglagyári út elején, és tanulmány tervet készített egy 300 m3 szennyvizet befogadó tisztító telepre. Amikor ezt véleményezésre beküldte a vízügyi hatóságnak szintén falakba ütközött, elutasították ezt a megoldást is. Erre hivatkozva újra megkereste az FCSM-et és 2004-ben elérte, hogy 300 m3/nap szennyvizet a Malomdűlő Lakópark területéről befogadjanak.

2005-ben Üröm 1186 m3-es kapacitásából a Kft megvásárolt 200 m3-t és elkészítette a hosszú távú igényeket is figyelembe véve Pilisborosjenő különálló külső település részét teljes egészében ellátó – a fővárosi hálózatra Pilisborosjenő és Üröm Bécsi úti gravitációs gerinc vezetékein keresztül csatlakozó – szennyvíz elvezető rendszer engedélyes tervét.

2010-ben a Kft megállapodott Pilisborosjenő Önkormányzatával, hogy Malom-dűlő közművesítést a Magyar Fejlesztési Bank Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Program hitelkeretéből az Önkormányzat végzi, aminek jelzálog fedezetét és adósság szolgálatát a Kft vállalta. Az erre vonatkozó szerződés alapján a külső településrész szennyvíz elvezetésének tervét és a megszerzett jogerős vízjogi létesítési engedélyt 2010-ben térítésmentesen átadta az Önkormányzatnak.

Az Önkormányzat a 2010-2014-es önkormányzati ciklus alatt szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette, az engedélyes terv alapján a Bécsi úton a csatorna gerincet nem építette meg; sőt – többszöri írásos felszólítás ellenére – hagyta a vízjogi létesítési engedélyt lejárni.

A 25/2002. (II.27.) Kormányrendelet alapján Pilisborosjenő önálló szennyvíz agglomeráció. A keletkező szennyvizek kezelését egy 4500 lakos egyenértékű szennyvíztisztító telep látja el.

A 1084/2016. (II.29) Kormányhatározat alapján Pilisborosjenő a KEHOP 2.2.2 keretéből 260 millió Ft. Európai Uniós pályázati forrást nyert el a szennyvíztisztító 6000 LEÉ-re való bővítésére és rekonstrukciójára.

A 2014 – ben felállt Képviselő-testület azzal szembesült, hogy a tisztítótelep bővítése nem oldja meg 25 év távlatában Pilisborosjenő és azon belül különösen az akkor 583 fő által lakott külső településrészen az uniós kritériumoknak és az ez alapján kiírt pályázati feltételeknek megfelelően a szennyvízkezelést.

A szennyvíztisztító bővítését alátámasztó hatástanulmány készítője az Önkormányzat korábbi tényszerűtlen adatszolgáltatása alapján figyelmen kívül hagyta, hogy:

Fentiek orvoslására az Önkormányzat lépéseket tett a Budapesti Szennyvíz Agglomerációhoz való csatlakozásra.

Malomdűlő Kft-vel közösen megkereste az FCSM-et és elérte, hogy a 25 éves távlatban Pilisborosjenőn keletkező maximum 1200 m3 szennyvizet befogadják és kezeljék. A csatlakozás egyik feltétele volt, hogy az 1200 m3-ből biztosítani kell BT.Zrt.-nek 300 m3 és a Kft-nek 200 m3 kapacitást.

A 379/ 2015. (XII. 08.) Kormányrendelet szerint az Önkormányzat megbízásából a VTR Innosystem Kft. elkészítette Pilisborosjenő Budapesti Szennyvíz Agglomerációhoz történő csatlakozás átsorolási kérelmét megalapozó Felülvizsgálati Dokumentációt.

Az elkészített tanulmány alapján az Önkormányzat kezdeményezte az NFP-vel korábban megkötött Támogatási Szerződés Módosítását.

 A programiroda a dokumentációt és az abban kidolgozott új koncepciót Pilisborosjenő szennyvíz kezelésére befogadta.

A koncepció lényege, hogy olyan szennyvíz elvezető rendszert kell kiépíteni, hogy az Pilisborosjenő belső és külső településrészén 25 év távlatában maximálisan keletkező 600 – 600 m3 szennyvizet Pilisborosjenő, Üröm és Budapest csatorna hálózatán keresztül az Észak- pesti tisztítóba juttassa.

Mivel az EU-s forrást csak Pilisborosjenőn keletkező szennyvíz kezelésére lehet felhasználni, így a tanulmánytervben javasolt műszaki megoldás szerint az Ó-falu jelenlegi tisztítójához gravitáló 600 m3 szennyvizet kell a Bécsi útra átemelni, ahol az találkozik a Malom-dűlőről átemelt maximum 500 m3 szennyvízzel és a Bécsi úti településrész 100 m3 szennyvizével. Az ide érkező 1200 m3 szennyvizet a jelenlegi átemelő bővítésével és Budapest felé fordításával lehet Pilisborosjenő és Üröm meglévő Bécsi úti 200-as KG PVC gravitációs gerincvezetékén keresztül a Fővárosba juttatni.

 A 2014-19-es ciklus végére Pilisborosjenő Budapesti Szennyvíz Agglomerációhoz való csatlakozása a törvényes hároméves procedúrát követően sikeresen lezárult.  Ezzel párhuzamosan a Kft által finanszírozott terveit felhasználva az Önkormányzat jogerős létesítési engedélyt szerzett az EU-s forrásból finanszírozható Téglagyári úti gravitációs és a Bécsi úti két nyomott szakaszra és az ezeket működtető két átemelőre, míg a Kft vízjogi létesítési engedélyt kapott a Malom-dűlő teljes területén 5 km gravitációs szennyvíz és víz hálózatának kiépítésére.

Az NFP a projekt megvalósítását 2019-ben – mivel mind az Ürömi, mind a fővárosi szennyvíz elvezető rendszert bővíteni kell a pilisborosjenői többlet fogadásához – egy a Főváros által vezetett Konzorciumra bízta.

A 2019 őszén megválasztott Képviselő-testület a tárgyalásokat a Konzorciummal megkezdte, melynek eredményéről az Önkormányzat hivatalos lapjában számolt be Bubik Szabolcs képviselő.

Tájékoztatása szerint megállapodtak, hogy a szerinte az Ó-faluban hosszú távon keletkező 450 m3 szennyvizet a pár száz méterre található ürömi hálózaton keresztül juttatják a fővárosi hálózatba, míg a külső településrészt hosszú távon ellátó, az itt keletkező 600 m3 szennyvíz szállítására alkalmas gerincvezetéket nem valósítják meg.  Azt is kifejti, hogy szerinte “Ez a kapacitás-szűkösség így a fejlesztési területek beépítésének a lassítója is volt, egyben lehetőség a mindenkori vezetés kezében, hogy kedvére gyorsítani vagy lassítson beruházásokat a szabad kapacitások kiosztásával.,,

Az, hogy most az előző ciklusokban elnyert pályázati forrásokból a külső településrész hosszú távú szennyvízkezelését nem kívánják megoldani a képviselő szerint az az oka, hogy ez utóbbi “KIZÁRÓLAG a fejlesztők érdekeit szolgálja,,.

A Konzorciummal folytatott tárgyalásokra Üröm községet sem hívták meg, pedig Üröm (A Bécsi úton még a lll. kerületi szakasznak is 99%-ban a tulajdonosa!)  csatorna hálózatát alkalmassá kell tenni a Pilisborosjenőn keletkező szennyvizek átvezetésére, amihez Üröm Bécsi úti szennyvíz átemelőjét és az azt követő 300 m-es, Budapestre bevezető, nyomott szakaszt bővíteni kell.  Ez utóbbira vonatkozó tervek elkészültek, a fejlesztés költségei a bekért ajánlatok alapján elérik a 200 millió Ft.-ot.

ll.) Kérelem

 Kérjük a T. Képviselő – testületet, hogy Pilisborosjenő Önkormányzatának a Magyar Állam és az EU közötti alap szerződésével és az ez alapján kiírt pályázat kritériumaival, az Ötv-ben rögzített kötelezettségeivel és a Kft.-vel kötött érvényes és hatályos szerződéseivel összeegyeztethetetlen álláspontját vizsgálja felül. 

Adják ki a szükséges hozzájárulásokat az év végén lejáró vízjogi létesítési engedély meghosszabbításához az ügyben eljáró tervezőnek (Szűr Tímea). Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben az Önkormányzat ismét szándékosan meghiúsítja a vízjogi engedély meghosszabbítását – aminek amúgy csekély anyagi vonzata van – azzal minimálisra csökkenti saját mozgásterét a Kft.-vel való megállapodásra, és alapot teremt a jogi eljárások ismételt megindítására.

Kérjük, hogy ehelyett segítsék elő, hogy Pilisborosjenő külső településrészének szennyvízkezelését az Európa Uniós kritériumok, az eddig elkészített szakértői vélemények és a rendelkezésre álló vízjogi létesítési engedély alapján vegye figyelembe a Fővárosi Konzorcium a legújabb koncepció kialakítása során és az érintett önkormányzatokkal aktualizálandó támogatási szerződésekben.

Amennyiben az Önkormányzat úgy dönt, hogy a külső településrész hosszú távú szennyvízkezelését az elnyert pályázati forrásból nem valósítja meg, úgy kérjük, hogy

lll.) Tájékoztató 2

A Kft hozzájárul, hogy az Önkormányzat az érvényes és hatályos, korábban a Kft által finanszírozott, aktualizált vízjogi létesítési engedélyt az NFP-nek, vagy a Konzorciumnak térítésmentesen átadja, amennyiben az alapján a Bécsi úti csatornagerincet meg kívánják valósítani.

 A terv felülvizsgálata során csak a Tücsök utcai átemelőt kell újra méretezni.

A bekért, aktualizált árajánlatok alapján Pilisborosjenő külső településrészének szennyvíz elvezető rendszerét a korábban tervezett nettó 120 millió Ft.-ból ma is meg lehet építeni:

 – a két 610 m-es és 710 m-es nyomott szakasz nettó 20 millió Ft-ból megvalósítható. A cső ára 3600 Ft/m (Terrametál kft.), a hegesztések m-enként 1000 Ft-ba kerülnek (Vörsas kft.), az összehegesztett csövek hat ~ 200 m-es szakaszban irányított fúrással 10000 Ft/m-es áron behúzhatók (Zolmat kft.).

 (Ez a műszaki megoldás egyáltalán nem zavarja a Bécsi út gépjármű forgalmát és a legkevésbé az itt lakókat, mivel összesen nyolc 1.5×1.5×3 m-es feltáró gödörre és két hétre van szükség a kivitelezéshez. További jelentős könnyebbséget jelent az M0-al érintett szakaszon, ahol a vezetéket pontosan olyan mélységben lehet behúzni, ahogy azt a NIF által koordinált tervek előírják);

– a két átemelő a távfelügyeleti rendszerekkel 84 millió Ft.-ba kerül;(Szervíztech kft.)

–  a Téglagyári úton létesítendő 400 fm gravitációs gerinc 40000 Ft/m áron nettó 16 millió Ft.-ból építhető meg;

-a Bécsi úti település részen keletkező 100 m3 szennyvizet egy d63- as átmérőjű nyomott vezetéken a 610 m-re található ürömi, gravitációs, Bécs úti gerincvezetékre lehet kötni, mivel annak az Ó-falu szennyvizét az új koncepció szerint már nem kell szállítani. A nyomócső irányított fúrással történő behúzása 8 millió Ft.-ba kerül, az átemelő rekonstrukcióját 12millió Ft.ra becsüljük.

-a Téglagyári úti lakott településrészt és a Malom-dűlő lakó és gazdasági övezetnek kijelölt területeinek hosszú távú ellátását egy d160-as 2125 m hosszú – szintén Üröm Bécsi úti gravitációs gerinc-vezetékére csatlakozó nyomott vezeték kiépítésével lehet megoldani. A csőbehúzás ára 35 millió Ft. , a szennyvízátemelő bekerülési ára 45 millió Ft , a 350 m Téglagyári belterületi szakaszon a gravitációs gerinc és a házi bekötések 20 millió Ft.-ból kiépíthetők.

A B verzió a fentieket összegezve szintén 120 millió Ft.ba kerül.

(Amennyiben az Önkormányzat csak a Bécsi úti településrész szennyvízkezelését oldja meg és az 500 m3 -es átemelő és a 2125 m-es d160-as gerincet a Malomdűlő Kft.-nek kell kiépíteni, akkor azt az Ürömmel a kapacitás megvásárlásra kötött szerződés alapján a Kft Üröm községnek kénytelen átadni.)

A cikk szerinti legújabb koncepció szerinti átkötést Pilisborosjenőről Ürömre 40 millió Ft.-ból meg lehet valósítani.

A külső településrész szennyvíz elvezető rendszerének kiépítése a az előbb részletezett két módon 120 millió Ft.-ból kivitelezhető, így összesen nettó 160 millió Ft.-os költségvetésből Pilisborosjenő hosszú távú szennyvízkezelése megoldható.

Az elnyert 260 millió Ft.-os forrásból a maradék 100 milló Ft-ot az ürömi 3. számú átemelő és az onnan induló nyomott szakasz Pilisborosjenő szennyvizeinek befogadásához szükséges bővítésére kell fordítani, amire Ürömnek az engedélyes tervek szintén rendelkezésre állnak.

Az Önkormányzat törvényi és súlyos szankciókkal terhelt szerződéses kötelezettsége, hogy az elnyert 260 millió Ft. EU-s forrásból kiépítse egész Pilisborosjenőn, így a külső településrészen is a fejlesztési terület határáig (Tehát szó nincs a fejlesztési terület EU-s forrásból történő finanszírozásáról! ) a jelenlegi lakosságot ellátó szennyvíz elvezető rendszert úgy, hogy az a következő 25 évben felmerülő (esetünkben 15 éve feszítő) lakossági és gazdasági igényeket is kielégítse.

Ezen túlmenően Pilisborosjenő elemi érdeke, hogy további terméketlen pereskedés helyett Malom-dűlőn a lakóterületek és Bt.zrt. kereskedelmi gazdasági területei értékesítésre kerüljenek, beépüljenek és helyi adót fizessenek.

lV.) Kérelem 2

Malomdűlő vízgerinc-hálózatának első szakasza elkészült, ami érinti az Önkormányzat tulajdonában lévő 052-es árkot és a Téglagyári utat.

A DMRV-Zrt.-nek történő műszaki átadási és tulajdonba adási procedúrák folyamatban vannak.

Kérjük, hogy a tervezők által kért szükséges nyilatkozatokat adják ki és DMRV-Zrt. szolgalmi jogának bejegyzéséhez az Önkormányzat tulajdonában lévő területek vonatkozásában járuljanak hozzá. (A szolgalmi jog bejegyzéshez szükséges vázrajzokkal a műszaki átadást követően külön megkeressük a T. Önkormányzatot.)

Tisztelt Önkormányzat!

Pilisborosjenő csak akkor tud felzárkózni a jóval előtte járó szomszédos településekhez, ha a vízellátást és a szennyvízkezelést a település egészén hosszú távon megnyugtatóan rendezi, ami egyrészt az Ötv-ben rárótt kötelessége, másrészt egybevág Magyarország Európai Unióval ebben a tárgyban szintén a felzárkóztatás érdekében kötött szerződésének alap céljaival és az ez alapján kiírt KEHOP pályázat kritériumaival.

Kérjük, hogy segítsék elő, hogy a Konzorcium a Pilisborosjenő számára biztosított 260 millió Ft-os   pályázati forrásból az EU-s kritériumoknak megfelelően Pilisborosjenő egész területén biztosítani tudja az   igényeket hosszú távon kielégítő szennyvízkezelést és az elkészült Malom dűlőt ellátó vízgerincvezeték üzembe helyezése mihamarabb megtörténjen.

Tisztelettel:             Sáhó Tibor

                          Malomdűlő kft. üv.ig.

A közölt levél önkormányzati átvételének igazolása