AZ IPARTELEPI BEKÖTŐ ÚT VÉGE

AZ IPARTELEPI BEKÖTŐ ÚT VÉGE

A Meditop Kft. telephelyének kialakítása kapcsán az Ipartelepi Bekötő Út vonatkozásában az alábbi linken található az út végpontjának kijelöléséről szóló polgármesteri döntés:

https://www.facebook.com/112243780223940/posts/475361070578874/

A döntés előzménye: az Önkormányzat az alábbi diktátumot fogalmazta meg és juttatta el a Malomdűlő KFT tagjainak:Fenti diktátumot a Malomdűlő Kft. tagjai egyhangúlag elutasították és nyilatkoztak arról, hogy az ügyvezető milyen vállalásokat tehet nevükben.

A TÉGLAGYÁRI ÚT TELJES HOSSZÁBAN TÖRTÉNŐ MEGÉPÍTÉSE ÉRDEKÉBEN A KFT ÜGYVEZETŐJE AZ ALÁBBI NYILATKOZATOT TETTE:

Annak érdekében, hogy a Téglagyári utat az Önkormányzat teljes, másfél kilométeres hosszában Ipartelepi Bekötő Útnak jelölje ki Malomdűlő Kft. képviseletében eljárva az          alábbi nyilatkozatot teszem:

Félretéve az elmúlt 20 év sérelmeit, eltekintve az Képviselő-testületet delegáló 2097 Egyesület alap célkitűzéseitől és az Önkormányzat elmúlt másfél éves Malomdűlő Kft. ( Kft ) fejlesztési elképzeléseivel gyökeresen ellentétes törekvéseitől reméljük, hogy idővel valóban kialakítható partneri viszony a felek között Malomdűlő  fejlesztése érdekében, amelyhez alábbi nyilatkozatunkkal az induló lépést kívánjuk megtenni.

Szükségesnek tartjuk a Malomdűlő infrastruktúra fejlesztésének feltételrendszerét rögzítő érvényes és hatályos 2004-es Megállapodást és a 2010-es Keretmegállapodást aktualizálni.

Az egységes szerkezetben foglalt Településrendezési Szerződés formájában megkötendő egyezség jelenlegi megállapodásokon alapuló feltételeit a Kft részéről az alábbiakban foglaljuk össze:

1) Az Önkormányzat akaratának érvényesítésére rendelkezésére állnak:

 • a rendeletalkotás joga a helyi adó, a helyi építési szabályok vonatkozásában;
 • tulajdonosi és államigazgatási hatósági jogkörökben is eljárhat;
 • új elemként támogatóit is tiltakozó akciókra tudja mozgósítani.

Fentiek miatt a Kft csak akkor mond le az Önkormányzat húsz éve tartó folyamatos szerződés szegései miatt érvényesíthető jogorvoslati lehetőségeiről és módosítja  érvényes és hatályos megállapodásait:

 • ha a Helyi Adórendeletet és a HÉSZ-t  az aktualizált feltételek alapján az Önkormányzat módosítja és hatályba lépteti;
 • elfogadja és hatályba lépteti a TT.-t; ( A Településképi Bizottság végleges jóváhagyásával.)
 • ezekre alapozva megköti az új TRSZ.-t;
 • a Kft szerződéses jogait a továbbiakban azonnal végrehajtható közjegyzői okirat biztosítja.

2) Ajándék telkek

A Kft nem követeli vissza  az Önkormányzatnak 2002-ben ajándékba adott 26000 m2 összterületű építési telkeket, amennyiben a Kft-nek átruházható vételi jogot ad 40000 Ft./ m2-es bruttó áron, amiből 10000 Ft./ m2-t a Kft-re engedményez.

Az engedményezett bruttó 260 m Ft.- ból a Kft a Meditop Kft.-vel közösen megvásárolja a 4 Ha.-os sportterületet fele-fele arányban 3200 Ft. / m2 áron ( 64 m. Ft. + Áfa ); valamint – amennyiben az eladásra kerül – az oktatási célra kijelölt 1.5 Ha.-os területet 6000 Ft. / m2-es áron ( 90 m. Ft. + ÁFA ). A maradék 50 m Ft. + ÁFÁ-t Malomdűlő fejlesztésére fordítja.

Az Önkormányzat ezzel a konstrukcióval ~680 m. Ft. +  Áfa szabadon felhasználható forráshoz jut; a helyi oktatás és sport számára Meditop Kft.-vel együtt a  Kft biztosít helyet.

3)   A Kft vállalásai a belső magánutak infrastruktúra fejlesztésére:

 • Az elmúlt évben az Elmű Zrt. kiépítette és üzembe helyezte a 20 kv-os, a 0.4 kv-os és a közvilágítás elektromos gerinchálózatait.
 • A Kft ebben az évben befejezi a megvalósítás alatt álló víz gerinc hálózatot, majd átadja üzemelésre DMRV-nek.
 • Az építkezések megkezdése előtt – szintén még 2021-ben – a belső 3 km-es úthálózatra 30 cm beton darálék kerül felhordásra, amit remixeléssel stabilizálunk.
 • Az építkezések során az adott ingatlan ellátására elhelyezésre kerülnek a vízóra aknák, az évi 500 m3 kapacitású egyedi szennyvíztisztítók, kiépülnek a gépkocsi és kapubejárók, valamint az ingatlan előtti útszakaszon a szegélykövek és a felszíni vízelvezetés folyókái.
 • A közvilágítás, az aszfalt kopóréteg, a felszíni vízelvezetés műtárgyai az építkezések befejezését követően utcánként, szakaszosan kerülnek megépítésre.
 • A 3054 hrsz.-ú út megközelítésére a Kft kiépíti a Téglagyári út végétől a Nyúl utca és a Fogoly köz ehhez szükséges, összesen 300 m-es szakaszait 4 m szélességben remixelve, finiserrel terített mart aszfalttal burkolva.
 • A kapcsolódó területek infrastruktúra fejlesztését a Kft a továbbiakban nem vállalja.

4) Csatorna

A Kft 100 m3 szennyvíz kapacitást biztosít 3 év időtartamra  az Önkormányzatnak az alábbi feltételekkel:  

 • Amennyiben az Ürömön keresztül Budapestre bevezető csatorna gerincvezeték a KEHOP keretében kiépül, a rákötést a Téglagyári úti végponton az Önkormányzat  a Kft számára térítésmentesen biztosítja.
 • A Téglagyári úton a csatorna gerinc kiépítéséről, a kapacitás díjáról és a rákötés egyéb feltételeiről a gazdasági övezet tulajdonosaival és az Önkormányzattal a Kft a további információk ismeretében külön megállapodásokat köt.
 • A Kft a továbbiakban résztvesz a csatornával kapcsolatos valamennyi további tárgyaláson.
 • Az Önkormányzat átadja a Konzorciumnak a csatorna létesítési engedélyt, és indítványozza, hogy – függetlenül Pilisborosjenő eddig a szennyvíztisztítóban kezelt szennyvizeinek Ürömre történő átvezetésének terveztetésétől, engedélyeztetésétől és kivitelezésétől – a Téglagyári úton a 400 m-es gravitációs szakasz, a Bécsi úton a nyomott rendszer kiépítését, valamint az ürömi III. számú átemelő és az azt követő 300 m-es nyomott szakasz tervek szerinti bővítését a Konzorcium haladéktalanul kezdje meg.

5)  Téglagyári út

Malomdűlő Kft. vállalja, hogy a 3017 és 3019 hrsz.-ú ingatlanok Meditop Kft. számára történő értékesítésével biztosítja, hogy a Téglagyári út – az M0 építése kapcsán a Meditop Kft. nagyvállalati telephelyének kialakítása érdekében – a Magyar Állam beruházásában teljes 1.5 km-es hosszában kerüljön megvalósításra.

6) Adó

 • Telekadó mentesek azok az ingatlanok, melyek tulajdonosai az Önkormányzattal kötött TRSZ-ben területük teljes körű infrastruktúra fejlesztését vállalják, annak az évnek a végéig, amíg az adott fejlesztési övezetbe tartozó telekcsoport infrastruktúra fejlesztését a TRSZ-nek megfelelően teljeskörűen be nem fejezik.
 • Adómentesek azok a magánutak, amelyeket a TRSZ alapján a fejlesztők  építenek ki, majd tartanak fenn.
 • Telekadó mentesek azok az ingatlanok, melyek tulajdonosai TRSZ keretében vállalják, hogy területük  20 %-át közforgalom számára kiépítik és megnyitják.
 • Telekadó mentesek a társasházak osztatlan közös tulajdonban lévő telkei, amelyeken elhelyezett épületekben az albetétek összterületének több mint fele lakásként van az ingatlan nyilvántartásban bejegyezve.

7) 0137-es táblába tartozó ingatlanok belterületbe vonása

 • Az Önkorzatnak ajándékozott 26000 m2 építési telek értékesítéséből befolyó  30000 Ft. / m2 árbevétel nettó része addig letétbe kerül, amíg a 2004-es Megállapodás 7.2 pontjában felsorolt 037-es táblában  lévő telkeket belterületbe nem vonja, vagy a belterületbe vonást az Önkormányzat 30000 Ft. / m2 kötbérrel közjegyzői okiratban biztosítja.
 • Az Önkormányzat a Tm3 övezetet és az LAm3 övezetbe tartozó ingatlanokat minden további fejlesztési hozzájárulás igény nélkül vonja  belterületbe.

8) HÉSZ

 • A Fogoly köz mentén az LTm1 és Im1 övezetek besorolását az Önkormányzat módosítja,  2-3 lakásos házakban 26 lakóegységre csökkentve a négy 10 lakásos társasház és az idősotthon 9000 m2-en megvalósítható  ~ 150 lakóegységét.
 • A 2017 és 2019 hrsz.-ú ingatlanok övezeti besorolását Meditop Kft.részére apartmanszálló 1-es bruttó szintterületű beépítését lehetővé tevő övezetre módosítja.
 • A HÉSZ módosítás a fejlesztési területeken lehetőséget ad +10%-os beépítéssel önálló épületekben fedett-nyitott tároló, a lakó épületeken belül garázs és fedett terasz létesítésére.
 • Az LTm, Tm. és IM övezetek beépítésére vonatkozó szabályokat a Kt. a Településképi Bizottság észrevételeinek figyelembevételével alakítja ki.
 • Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy Malomdűlő lakócélú beépítésének maximuma hosszú távon 180 villa az LVm övezetben, 200 családi ház az LAm övezetekben és 420 társasházi lakás az LTm, Tm, és IM övezetekben.

9) Az LAm1 és Bt.zrt.  LVm és LTm övezeteinek vízellátása

Malomdűlő Kft. 100000 Ft. / lakás áron biztosítja a rácsatlakozást azzal, hogy mind a DMRV-nek fizetendő aktuálisan 208 e.Ft. kapacitás díját, mind a csatlakozó gerincvezeték és a házi bekötések költségeit az adott ingatlantulajdonos köteles megfizetni.

10) Egyebek

 • Az Önkormányzat 8 naptári napon belül visszafizeti a Kft-nek a Téglagyári út  lejegyzésére korábban átadott, de fel nem használt 1109000 Ft.-ot.
 • Az Önkormányzat a 2004-es Megállapodás 5.3.2 alapján a Fogoly köz 10 m széles telekalakítása során térítésmentesen átadja a fennmaradó 1023 m2-t az LTm1 és Im1 övezetek tulajdonosainak.
 • A közjegyzői okirat költségeit az Önkormányzat viseli.
 • A HÉSZ módosítás költségeit Meditop Kft. és LH-O Kft. egyenlő arányban finanszírozzák.
 • A 2020. 12. 31.-ig tartó időszakra a telekadó 2900-3070 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó 0-ás igazolásait Pilisborosjenő Adóhatósága a szerződés módosítással egyidőben  megküldi a tulajdonosoknak.

11) Javaslat a technikai lebonyolításra

 • A megkötött TRSZ-t ügyvédi letétbe helyezzük.
 • Elkezdjük végrehajtani az abban foglaltakat.
 • A TT, a módosított HÉSZ és a Helyi Adó rendeletek hatálybalépését és a TRSZ közjegyzői okiratban foglalását követően a Kft a jogi eljárásokat megszünteti.
 • A korábbi megállapodásokat felek hatályon kívül helyezik és a továbbiakra kizárólag a TRSZ-t tartják irányadónak.

A Kft az egyeztetések idejére 2021 12 31.-ig az Önkormányzattal szemben indított jogi eljárásokat nem folytatja; fenti feltételeket magára nézve egységesen kötelezőnek tartja; azzal a feltétellel, hogy a Téglagyári utat az Önkormányzat Ipartelepi Bekötő Útként teljes hosszában kijelöli,  majd a Magyar Állam megépíti.

Pilisborosjenő 2021 04 23

                          Tisztelettel:                    

                                                                Sáhó Tibor

                                                     Malomdűlő Kft. ügyvezető

*****

AZ ÖPE VÉLEMÉNYE:

Ugyanazok a képviselők – akik a Budai Tégla Zrt. ügyében elengedtek 500 millió forint adótartozást és a jogi képviselővel együtt fennen hangoztatták, hogy meg kell egyezni, mert jobb egy sovány egyezség, mint egy kövér per – Malomdűlő Kft. egyezségi ajánlatát nem fogadták el, majd nagy többséggel a Téglagyári út első 600 m-es szakaszát jelölték ki Ipartelepi Bekötő Útnak.

Ezzel nem csak megakadályozták, hogy a Téglagyári út a teljes, 1.5 km-es hosszában a Magyar Állam beruházásában Ipartelepi Bekötő Útként megépüljön, de kockáztatják, hogy  megállapodás hiányában a Malomdűlő Kft.  a függőben lévő peres eljárásokat lefolytatja.

Ez azzal járhat, hogy az Önkormányzat ajándékba kapott 26000 m2 összterületű telkei nemhogy nem értékelődnek fel, de 680 millió forint bevételtől esünk el, mivel nagy az esélye, hogy az ajándék telkeket vissza kell adni. Az is reális lehetőség, hogy ráadásul még  nagyösszegű kártérítést is  fizetni kell.

Különösen visszás, hogy az út a BT.Zrt. 13 Ha.-os lakóövezetének  széléig kiépítésre kerül. Emlékeztetőül: Önkormányzatunk a választást követően – kijátszva a helyi adókra vonatkozó jogszabályokat – sietve abban állapodott meg, hogy elenged fél milliárd Ft telek adót, azzal a feltétellel, ha a BT.Zrt. eláll 1.7 milliárdos (véleményünk szerint teljesen alaptalan) kártérítési követelésétől.

Végül 20 Ha belterületbe vonásáért és 20 év adómentességért cserébe az Önkormányzat “ajándékozás jogcímén” egy 7 Ha.-os teljesen értéktelen meddőhányót, és 5 Ha. rekultivált bányaterületet kapott, miközben BT.Zrt. korábbi közművesítési kötelezettségét is elengedte.

Vajon mi a valós háttere a fenti döntéseknek, mivel fogják ezeket kimagyarázni, mert az biztos, hogy következetességet, elv szerűséget még a legnagyobb jóindulattal sem tudunk felfedezni?!

Ugyanakkor bennünk felmerül, hogy egy alapos ÁSZ. vizsgálat sok mindenre fényt deríthetne.

ÖPE